Středa 14. března 1990

Já si myslím, že tady bylo několik triků, které na nás komunistická strana používala před tím, použito i v projevu poslance Mohority teď. (Potlesk.).

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Pospíšilovi. Vypočuli sme si tu k tejto problematike v podstate tri návrhy. Jeden návrh poslanca Kučeru, ktorý bol modifikovaný návrhom poslanca Masopusta, a návrh poslanca Mohoritu.

Osobne sa domnievam, že tieto návrhy nie sú vzájomne v rozpore, takže prosil by som, keby sme mohli prípadne hlasovaním sa k tomu vyjadriť - vidím, že je tu zdvihnutých aspoň 8 rúk, keby sme sa mohli k tomuto návrhu vyjadriť hlasovaním, aby sme mohli pokračovať v ďalších interpeláciách a aby sme neprešli na taký bod programu, ktorý sme si vlastne neodsúhlasili. Poslanec Stome.

Poslanec SN K. Stome: Pane předsedo, vážení přítomní, já se domnívám, že přednesené návrhy jsou tak bez dalšího sladitelné, zejména pokud jeden návrh říká, že přednesený předtím by z hlediska právního byl nemožný.

Já bych chtěl upozornit na situaci, ve které se nacházíme, ze dvou stran. Jednak se tvrdí, že zde nějaké nadměrné majetky existují, jejichž původ není jasný, jednak se tvrdí, že se jedná o běžný majetek, na jehož původu není nic zvláštního ke zkoumání. To je věc jedna.

Uděláme-li závěr, tak musíme dospět k tomu, že v dané situaci a v daném momentě ani nám, ani veřejnosti, ani celé naší společnosti takováto atmosféra, takovéto politické klima nemůže prospívat.

Návrh předložený onou iniciativou klubů poslanců, jak zde byl tlumočen poslancem Kučerou, se snaží být návrhem nediskriminačním. Já bych toto výrazně podtrhl a chtěl bych, abychom si uvědomili začátek, co zde bylo řečeno, že se snažíme - a říkal to také poslanec Kučera ve svém úvodu, spravit nebo vyrovnat politické klima.

Od těch návrhů diskriminačních, zaměřených pouze na jednoho, bych výslovně odhlédl. Domnívám se, že tak se na věc lze dívat pouze z jedné strany.

Správně zde bylo řečeno, že má být postižen majetek jeho evidencí. Ten se má pouze spravovat. Pouze majetek, který byl nabyt z neodůvodněných dotací či bezplatných převodů nad rámec atd., atd., ten by měl podléhat tomu, že by připadl státu, tedy onomu vyvlastnění. Je-li tomu tak, jak zde bylo řečeno, jakoby obranně jen z jedné strany, potom samozřejmě dospějeme jenom k tomu, že se politické klima urovná, prospěje to všem a nebudeme si muset vyčítat věci, které v dohadech jsou často mnohem horší, než ve skutečném zjištění toho, jak se věci měly. To je běžná zkušenost nás všech.

Když už mluvíme o jednotlivých subjektech, které by mohly být postiženy, dovoluji si poukázat ještě na takový zvláštní subjekt, a to jsou fondy Národní fronty ČSSR, resp. právního nástupce, a majetky Národní fronty ČR a Národní fronty SR, včetně fondů těmito organizacemi spravovaných, a domnívám se, že by v tom návrhu, který je adresován federální vládě, měly být podchyceny i majetky této Národní fronty, protože z diskuse jsme viděli, že řada organizací je podezírána - ať už větším či menším právem z toho, že nějakým neodůvodněným způsobem se i na těchto fondech podílí.

Já z tohoto důvodu i z toho důvodu, abychom věděli, na čem jsme, se domnívám, že návrh poslance Kučery je po právu. Navrhoval bych, abychom ho přijali v obou formách, tedy včetně prozatímního opatření vládním nařízením, s doplněním o majetek Národní fronty, jak jsem se o tom zmínil.

Chtěl bych ještě říci, že žádný běžný chod organizace nebude ochromen, protože v návrhu, prezentovaném poslancem Kučerou, se na běžný chod normálně pamatuje. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Stomemu. Hlási sa poslanec Honner.

Poslanec SL K. Honner: Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, k tejto problematike sa obraciam aj ja v mene volebného obvodu č. 181 v Žiline, lebo táto problematika je i tu nadmieru pálčivá. V prvom rade môžem povedať to, že som rád, že pán poslanec Kučera predniesol takýto iniciatívny návrh, lebo táto problematika sa mala riešiť už dávno, a hlavne z iniciatívy toho, kto túto problematiku vyvolal. Už uplynulo dosť dlho od vtedy, keď tento problém vyvstal. Aby som bol konkrétny. V Žiline, ako aj v iných okresných mestách - existuje budova okresného výboru strany, ktorej hodnota je 70 miliónov korún. Keď sme skúmali pôvod vlastníctva, tak sme prišli k zaujímavému poznatku. Ani OV KSČ, ani KV KSČ do dnešného dňa neboli schopní preukázať vlastníctvo. Zrejme pre stranu tak ako nikdy neplatili zákony a nemusela sa o ne poriadne starať, tak v absolútnom neporiadku má aj toto vlastníctvo. Čiže ho nedokázal.

Keď sme za týmto vlastníctvom išli, tak sme zistili, že investovaná bola výstavba tejto budovy z účtu Štátnej banky československej v Trenčíne, ktorého číslo, keď dešifrujete, tak zistíte, že z tohoto účtu sa hradila výstavba CO krytov. Nechávam vám na uváženie, čo sa za tým skrýva.

Druhá faktická poznámka. Túto budovu sme získali dislokačnou komisiou v Žiline do užívania. Pretože de iure ani de facto do dnešného dňa toto vlastníctvo nie je jasné, a teda nárokuje si to vlastníctvo OV KSČ, my sme mu povinní hradiť nájomné. Podža doterajších platných smerníc toto nájomné podža hrubého odhadu činí ročne do milióna korún. Akých korún a akým právom okresný výbor strany a strana užíva, alebo bude užívať toto nájomné a na aké účely?

Ďalšia faktická poznámka. Keď sme do tejto budovy vstúpili, bola demontovaná telefónna ústredňa s poznámkou, že keď ju chceme mať, zaplatíme za ňu 600 tisíc Kčs, lebo táto telefónna ústredňa je vyňatá z telekomunikačného zákona.

Interpelujem preto ministra spojov, aby na túto otázku odpovedal, a keď takto v skutočnosti je, prosím, aby táto záležitosť bola riešená a v čo najkratšej dobe. Ďakujem. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Honnerovi. Interpelácia bude zaslaná ministrovi spojov. Prosím ešte poslanca Filkusa.

Poslanec SL R. Filkus: Dovožte mi, vážené zhromaždenie, dámy a páni, poznámku. Z príspevku pána Kučeru som sa nijako nedozvedel, že by mal niekto v úmysle konfiškáciu majetku, ale z príspevkov pána Mohoritu som sa dozvedel, že základom majetkovej podstaty komunistickej strany bol skonfiškovaný majetok po roku 1948. Tlačiarne a skonfiškovaný majetok. Pravda, viem si vežmi žahko spočítať a predstaviť, a vežmi rád by som bol, keby to urobil aj pán Masopust, aj pán Mohorita, že obrovský handicap všetkých politických strán aj hnutí vo vzťahu ku komunistickej strane je predovšetkým vo vežkom hnutežnom aj nehnutežnom majetku, v organizácii, v aparáte, v papieri atď., že to sú vyslovene nerovnaké podmienky, ktoré, pravda, nemôžeme porovnávať s ekonomickým mechanizmom - že by som mal nejako vyrovnať podmienky a ísť do tohoto. Rád by som bol, keby si to doktor Masopust uvedomil najmä z toho hžadiska, že v tomto prípade, podža môjho názoru, nie sú rozhodujúce rôzne právnické strechy, vykrúcačky, ale ide o jednoduchý handicap všetkých politických strán vo vzťahuk tejto strane, s ktorým sa treba vyrovnať. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Domnievam sa, že všetky vystúpenia, ktoré tu odzneli, v podstate podporujú návrh, ktorý predniesol poslanec Kučera, a preto navrhujem, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Hlási sa ešte poslanec Muraško.

Poslanec SN P. Muraško: Vystupuji zde jako poslanec z Prahy 6. V pondělí 12. března jsem byl pozván na početné shromáždění občanů Prahy 6, kde mně a mému kolegovi ze Sněmovny lidu poslanci Bohumilu Doležalovi byl předán dopis podepsaný pěti mluvčími Koordinačního centra OF v Praze 6 s tím, abychom při nejbližší příležitosti veřejně tlumočili ve Federálním shromáždění názory a stanoviska zde obsažená.

Protože obsah tohoto dopisu se překrývá s tím, co jsme zde již slyšeli, nebudu číst tento dopis celý, vyjmu pouze krátké ilustrativní úryvky.

Občané z Prahy 6 požadují:

"Podporujeme všechny iniciativy, směřující k tomu, aby se KSČ po majetkové stránce spravedlivě vyrovnala se státem, z jehož prostředků byla v minulosti štědře dotována.

Protestujeme proti snaze KSČ odprodávat části svého majetku, popřípadě vyvíjet s tímto podnikatelskou aktivitu pod hlavičkou různých státních podniků.

Požadujeme, aby veškeré náklady, spojené s rehabilitací osob, postižených totalitním režimem nebo alespoň jejich podstatnou část, nesla KSČ jako původce utrpení a diskriminace těchto lidí." (Potlesk.)

Toto stanovisko je zakončeno slovy: "Vyzýváme KSČ, aby dokázala konkrétními činy, že její tvrzení o definitivním rozchodu z vlastní minulostí není jen líbivou předvolební rétorikou." Za Koordinační centrum Občanského fóra jsou podepsáni jeho mluvčí Popovič, Cigánek, Kejvalová, Nahodil a Čekal.

Jako poslanec, zastupující občany Prahy 6, se připojují k návrhu přednesenému zde poslancem Kučerou a samozřejmě souhlasím s tím, aby se to všechno netýkalo pouze KSČ, ale vůbec politických stran, politických hnutí a společenských organizací.

Poslanec SL P. Kučera: Vážené poslankyně, vážení poslanci, po konzultacích s panem JUDr. Masopustem bych chtěl doplnit bod 5, který jsem četl, změnu o členských příspěvcích. Bod 5 by potom zněl: "Majetek, případně to, co za něj bylo pořízeno, pocházející z neodůvodněných dotacích, či bezúplatných převodů (nad rámec členských příspěvků, obvyklých darování, či odkazů nebo dědictví) či za nepřiměřeně nízkou úhradu získaných do období od 1. 1. 1948 do dne účinnosti tohoto zákona, připadá státu." Pokud se týká druhého návrhu, že tedy vyzýváme k vydání podzákonné normy, chtěl bych požádat profesora Jičínského, aby uvedl krátké vysvětlení.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Chce slovo profesor Jičínský?

Místopředseda FS Z. Jičínský: Já bych jenom řekl toto, vážení přítomní. Ta problematika je samozřejmě po právní stránce složitá, to, co teď bychom měli přijmout, pokud přijmeme návrh zákona předložený poslancem Kučerou je v podstatě určitý politický požadavek. Vzhledem k tomu, jaká je situace, že už přece jenom jednáme hodně hodin, a že nejsme, myslím, s to tuto otázku detailně právně řešit, ale zároveň, i když to nepovažuji za optimální, nepřijímáme žádnou právní normu, dáváme tu vládě určitý návrh; pokud by vláda shledala, že právní možnosti k takovému opatření nemá, tak je samozřejmě nemůže, protože vláda nemůže vydávat něco, co by bylo proti zákonu. Jak říkám, není to optimální řešení, ale v souvislosti bych souhlasil s poslancem Filkusem, že politická závažnost této problematiky, zájem na vyjasnění těchto vztahů, o kterém hovořil i poslanec Mohorita, je toho druhu, že bych nyní sám ustoupil od určitých právních pochybností. (Potlesk.) (Poslanec Masopust: Nenazval jsem to kličkami.) Já jsem o žádných právních kličkách sám nemluvil, čili necítím se tím osloven. Doporučoval bych tedy v zájmu věci toto řešení.

Když už mám slovo, dovolte ještě jednu poznámku. V příštím období, a začne to už zítra, se začnou projednávat důležité vládní návrhy zákonů i některé iniciativní návrhy zákonů. Nechci nikoho omezovat, bylo by to v rozporu s mým posledním vystoupením, kdy jsem se zasazoval o to, aby poslanci nebyli zbavováni svých práv, ale chtěl bych apelovat teď z jiného hlediska na odpovědnost poslanců za to, že jsme povinni vůči naší veřejnosti, přijmout zákony během měsíce března a dubna, které budeme projednávat a kdybychom je projednávali tím způsobem, jakým jsme jednali dneska, tak je neprojednáme. Já nechci hájit nedostatky, třeba v koordinaci výborů, ke kterým mohlo dojít, ale mějme na zřeteli, že těžiště pro projednávání věcných problémů v návrzích zákonů je ve výborech. Snažme se tedy maximálně o to, aby různé problémy byly dořešeny v ústavně právním výboru. Nepociťujme jako nějakou osobní odpovědnost, nebo i politickou odpovědnost za to, že každou změnu ke které jsme v tom nebo onom výboru došli, ať už to byla záležitost výboru, nebo záležitost osobní, budeme přenášet na plénum, protože plénum není v tomto ohledu vhodnou formou pro projednávání změn návrhů zákonů a mohli bychom se skutečně při přijímání různých změn zákonů na základě návrhů v plénu dopustit větších chyb než prospěchu, který získáme tím, že ty či ony změny prosadíme. Čili říkám to jenom proto, že nás čekají vedle těchto politických zákonů i důležité zákony hospodářské. Soukromí podnikatelé čekají na to, že schválíme zákon o soukromém podnikání, či-li mějme na zřeteli, že tady jsou určité věci důležitější než ta či ona jednotlivá změna formulační, protože jednotlivé změny formulační, aniž je jakkoli chci podceňovat přece jen někdy nejsou tak významné, jak se nám zdá. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem profesorovi Jičínskému. Prosím poslanca Machalíka.

Poslanec SN J. Machalík: Vážený pane předsedo, vážení poslanci byl jsem přihlášen do rozpravy, takže svého vystoupení se vzdám. Dovolte mi, abych řekl svůj názor na zasedání Federálního shromáždění k problematice, která je zde projednávána. Zcela jednoznačně to chápu a myslím, že nebudu sám, že útoky, které jsou vedeny proti KSČ, jejímž jsem členem, nesměřují zcela jednoznačně k porozumění mezi národem, k naplňování ideí se kterými jsme vzešli 17. listopadu. Bylo mnoho členů strany, kteří je podpořili a podporuje je i nové vedení strany o čemž svědčí i ta skutečnost, že to byli komunističtí poslanci, kteří v zájmu národního porozumění jednoznačně hlasovali pro našeho prezidenta pana Václava Havla. Je i další věcí, kdy jsme zcela jednoznačně prokázali, že jsme ochotni a chceme jednat. Několikrát jsme řekli, že nestojíme o nic, o čem by mohlo být řečeno, že jsme to získali nezákonně. A tuto myšlenku tady zdůrazňuji. My skutečně nechceme a nemáme se starou minulostí strany nic společného, ale z druhé strany nemůžeme mlčet k tomu, že když jsme byli jako komunistická strana registrováni do systému politických stran, tyto hlasy nebyly. A já tedy říkám svůj názor. Proč jsou tyto hlasy? Protože v této společnosti existovaly kruhy které myslely, že komunistická strana se rozpadne, že už nebude, ale protože ona existuje, tak je potřeba proti ní vystoupit. A to dnešní jednání chápu i jako součást těchto útoků. My jsme pro kontrolu tohoto majetku, ale ne pro rozdmychávání antikomunistické hysterie, která nemůže tomuto národu rozhodně prospět na cestě k demokracii a pluralismu. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem, navrhoval by som aby sme hlasovali o návrhu poslanca Kučeru. (Hlasy v sále.) Hlási sa ešte poslankyňa Kocinová.

Poslankyně SN B. Kocinová: Vážení poslanci, chtěla bych říci, že jsem se chtěla přihlásit do diskuse na minulém plenárním zasedání, kdy několik poslanců a hlavně poslankyně Bartošková vystoupila s tímto návrhem, tedy proti majetku KSČ. Ona zřejmě považovala za nejdůležitější bod tohoto jednání plenární zasedání, aby s tímto vystoupila, protože potom odešla a do dnešního dne, ani druhý den, ani dneska se zasedání nezúčastnila. Proto se mi dost těžko na to reaguje.

Chtěla bych ale říci, že jsem členkou strany od roku 1959, manžel byl od roku 1945. Chtěla bych říci za svoji osobu, že jsme oba z dělnických rodin a jako dělníci pracujeme, respektive jsme pracovali dokud manžel žil a já pracuji dodnes. Za tu dobu - přes 30 let - jsme dali do strany za příspěvky přes 100 tisíc korun, když připočítám manžela a další členy rodiny, tak bych chtěla říci, že jsme za to mohli mít jako dělnická rodina krásnou vilu. Tu nemáme. Bydlíme v činžákách a já v družstevním, koupeném bytě. Myslím, že takto by tu mohla vystoupit řada pracujících, příslušníků dělnické třídy, členů KSČ. Já jsem třeba platila za členské příspěvky za měsíc tolik, co někdo z jiných politických stran neplatil ani za tři roky. To nemluvím jen o sobě. Myslím, že každý z nás, členů strany, by tady mohl vystoupit, protože naše členské příspěvky byly skutečně vysoké.

Chtěla bych tady říci, i když to není předmětem jednání, že jsme se možná z tohoto důvodu rozloučili s mnoha mladými lidmi, kteří odmítli tyto vysoké členské příspěvky platit. Říkám to z toho důvodu, abyste si uvědomili, že jestliže tu má někdo rozhodovat o našem majetku, měli bychom to být i my, řadoví členové strany, kteří jsme skutečně obětavě a poctivě členské příspěvky straně odváděli a mimo členských příspěvků jsme se také snažili jako dělníci poctivě pro stranu pracovat, ať se jednalo o brigády nebo o jakoukoliv práci v místě bydliště, v závodě atd. Vždy jsme se snažili, aby na nás, jako na členy strany, nikdo nemohl poukázat a abychom nepošpinili naši stranu. Myslím, že takto byste s námi měli jednat. Mít také trochu citu vůči nám, vůči dělnické třídě, která skutečně byla jádrem komunistické strany. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslankyni Kocinovej. Odporúčujem, aby sme ďalej pokračovali v rozprave a na záver predložili návrh uznesenia, ktoré tu bolo navrhnuté. Ďalej sa do rozpravy prihlásil František Stütz. Pripraví sa poslanec Roček.

Poslanec SN F. Stütz: Vážený pane předsedo, vážené Federální shromáždění, já už jsem se jednou pokoušel předložit interpelaci vládě a ministrovi vnitra ČSSR, proto mi dovolte, abych v této věci vystoupil nyní. Jsem poslancem za volební obvod č. 36, který zaujímá část okresu Most a Louny. Jedná se o západní část Severočeského kraje, kde se v posledním období rapidně zvýšila - ostatně jako v celé republice - kriminalita. Náš kraj patří vedle Severomoravského a Středočeského kraje k nejprůmyslovějším oblastem, kde se vyskytuje kriminalita vyšší než v jiných krajích republiky, což je dáno velkou koncentrací lidí a pohybem pracovních sil. Kriminalita se pohybuje především v násilné trestné činnosti a v ekonomické oblasti zejména rozkrádáním majetku ve společenském a osobním vlastnictví. To pochopitelně vyvolává velkou nespokojenost obyvatelstva, jelikož ani maximální úsilí orgánů činných v trestním řízení nestačí tyto jevy eliminovat především pro nedostatečné stavy příslušníků Veřejné bezpečnosti, zvláště hlídkové činnosti. Tyto stavy zdaleka neodpovídají počtu a potřebám obyvatelstva Severočeského kraje. Jde zejména o okresy Louny a Most, kde procento trestných činů stále stoupá.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP