Středa 14. března 1990

4

Odpověď 1. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. Jána Čarnogurského a místopředsedy vlády ČSSR, pověřeného řízením ministerstva zemědělství a výživy ČSSR MVDr. Oldřicha Burského na interpelaci poslance Sněmovny lidu MVDr. Jiřího Ládra přednesenou na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. ledna 1990 (tisk 275)

Pri prerokúvaní odpovede budeme postupovať podža § 63 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia. Ako ste belo informovaní, prvý podpredseda vlády sa ospravedlnil, a tiež minister Burský, ale predtým, než odišli, prerokovali celú záležitosť s poslancom Ládrom a k jeho spokojnosti, takže ho prosím, aby nás informoval o výsledku.

Poslanec SL J. Ládr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, odpověď místopředsedů federální vlády pana JUDr. Čarnogurského a pana MVDr. Burského na moji interpelaci o postavení veterinární služby přijímám tak, jak je citována a věřím, že do tří měsíců předložíme obě dvě služby veterinární, jak slovenská tak i česká, federální vládě návrh na novou koncepci státní veterinární služby obou republik v takové formě, aby dobře sloužila společnosti za minimálních nákladů ze strany státu.

Koncepce veterinární péče v Československu, založená na důsledné prevenci při výrobě zdravotně nezávadných a biologických hodnotných potravin, vyžaduje celistvou, na výrobci nezávislou organizaci, schopnou nepřetržitě sledovat celé území našeho státu. Tvorbu podmínek pro prevenci je však nutné aktivně ovlivňovat i na nejnižších stupních, to znamená na polích, lukách, ve stájích, na jatkách, v provozovnách proto, aby nevznikaly zbytečné škody a ztráty, ale zejména, aby se nadále zamezilo experimentování s lidským zdravím. Výsledky zatím jaké jsou v tomto oboru, myslím, že je nemusíme zde uvádět, protože je všichni známe. Československá struktura a organizace veterinární služby je ve světě uznávanou organizací. V tlumení nákaz vytváří modelové postavení pro řadu vyspělých zemí. Zabezpečení zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty potravin musí být založeno na sledování a aktivním ovlivňování kontaminace celého potravinového řetězce od půdy přes rostlinu, zvíře až po konečné produkty v prodejní síti. Ochrana zdraví lidí v uvedeném smyslu musí být zabezpečena biologickou službou s pravomocemi státního veterinárního dozoru. Dosavadní praxe, kdy existují některé potraviny - nyní prosím dobře poslouchejte - podmíněně poživatelné, které se ředí potravinami nezávadnými, je nejenom nemorální, ale přináší nárůst nákladů ve zdravotnictví. I podprahová množství škodlivin v naředěných potravinách se v těle člověka kumulují a vliv se uplatňuje s mnohaletým odstupem. Můžeme hovořit o biologicky časované bombě. Proto je rozumné věnovat prostředky na ochranu potravinového řetězce před průnikem cizorodých látek, tedy preventivně a je přece známo, že do organizmu člověka se dostává 70 % škodlivin právě prostřednictvím potravin. Až dosud převládal totiž názor, že účelem veterinární péče je chránit zdraví zvířat, především hospodářských. Proto až dosud je veterinární služba České i Slovenské republiky řízena ministerstvy zemědělství a výživy. Moderní pojetí veterinární služby chápe smysl činnosti především v ochraně potravinových řetězců. Jde o zásadní změny pojetí. Proto návrh na vytvoření samostatného meziresortního orgánu veterinární služby řízeného vládou nebo začlenění celistvé státní veterinární organizace do ministerstva životní úrovně, je zcela logickým požadavkem.

Předpokládám, že federální vláda o předložených návrzích rozhodne se znalostí věci a bude mít zájem o zdravotně nezávadné a biologicky hodnotné potraviny v co nejkratší době.

Od veřejnosti, jak slovenské, tak české očekáváme podporu našeho návrhu, neboť se právě teď rozhoduje o našem zdraví. Jenom pro ilustraci, pokud mi dovolíte, bych rád uvedl jeden příklad z poslední doby.

V současné době se stále častěji hovoří o residuích polychlorovaných bifenylů, tedy látek PCB v potravinách. Poprvé byla zjištěna jejich residua ve vzorcích kravského mléka na okrese Mělník v roce 1987. K jejich detekci v celé České republice byl vypracován takový systém, aby se co nejrychleji prošetřily všechny zemědělské podniky. K dnešnímu dni máme zjištěnou nadlimitní kontaminaci ve 140 stájích roztroušených produkčně po celé České republice. Odstranění zdrojů polychronních bifenylů v zemědělské výrobě vyžaduje namáhavou a nezdravou práci a vysoké finanční náklady. Podle našich propočtů činily tyto náklady kolem 60 milionů korun a ztráty na živočišné produkci představují pro zemědělské podniky dalších 50 milionů ročně.

Přitom je zajímavé, že ministerstvo zemědělství ČR přes úporné námitky zatím neučinilo v této situaci vůbec nic. Proto se domníváme, že toto je zcela logický požadavek našich služeb, aby odešli ze svazku ministerstva zemědělství a staly se přirozeně meziresortním orgánem, který bude velmi usilovně spolupracovat jak s ministerstvem zemědělství, tak s ministerstvem zdravotnictví, ale i s ministerstvem životní úrovně.

Příslušné legislativní úpravy, které jsou v odpovědi místopředsedy vlády pana JUDr. Čarnogurského se připravují a očekáváme, že bude připravena ne novela, ale návrh zákona o veterinární péči, návrh zákona o potravinách, který velice potřebujeme, protože jsme jedním z mála států, který tento zákon nemá a dále další zákon, který bude v té souvislosti předložen, je zákon o ochraně zvířat. Všechny tyto návrhy zákonů by byly podány v průběhu druhého pololetí roku. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Ládrovi. O odpovědi na interpeláciu sa môže konať rozprava. Hlási sa niekto o slovo? Poslanec Macek.

Poslanec SL J. Macek: Vážené Federální shromáždění, vážený pane předsedající, chtěl bych využít této příležitosti, abych vás informoval o akci, kterou podnikla místní organizace Československé strany lidové v Liberci na podporu vzniku zákona na ochranu zvířat. Jsem tedy rád, že tato otázka byla také nastolena.

Chci tady odcitovat krátký dopis, který byl odeslán panu ministru Burskému právě k této problematice: "Vážený pane ministře, promiňte, že se obracíme přímo na vás, ale děláme to hlavně proto, že známe váš etický přístup k živé přírodě a zájem o zvířata, člověkem často nelidsky týraná. Protože v ochraně zvířat mnoho let pracujeme, dovolíme si přednést několik připomínek, které pramení z našich zkušeností. Nepředpokládáme, že by se jako zákon na ochranu zvířat uplatnila v plném znění deklarace práv zvířete, ač jde o dokument mezinárodního významu i u nás s porozuměním přijímaným. Chápeme, že zákon na ochranu zvířat bude muset odpovídat specifickým podmínkám v Československu. Dosavadní vyhlášky a novelizovaný veterinární zákon mají některé základní nedostatky. Tyto nedostatky se netýkají přímo znění vyhlášek a zákonů, nýbrž ležérnosti a nezodpovědnosti institucí, které by se měli postarat o jejich realizaci. Dále se to týká především vyhlášek a směrnic, které si mnohé instituce mění podle své libovůle. Domníváme se tedy, aby zákon konkrétně a jednoznačně zavazoval všechny občany a instituce a neumožňoval lokální modifikaci v podobě dodatečných předpisů, vyhlášek a výjimek. Toto pokládáme za nejdůležitější v oblasti prováděcích nařízení.

Jako nutné se nám jeví i zřízení kontrolního orgánu na nejvyšší úrovni, který byl zaručoval důsledné plnění zákona a na něž by se mohli občané s ochranářskými problémy obracet.

Domníváme se také, že by bylo dobré začlenit československou ochranu zvířat do celoevropského kontextu."

Tato výzva byla podpořena a také publikována a setkala se s velkým ohlasem veřejnosti, o čemž svědčí prakticky 8 až 9 tisíc podpisů na vytvoření zákona o ochraně zvířat. Proto bych se ještě jednou přimlouval za to, aby zákon na ochranu zvířat byl vypracován a potom ještě Federálním shromážděním schválen.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Macekovi. Žiada ešte niekto o slovo? (Ne.) Nežiada. Môžeme rozpravu ukončiť.

Podža rokovacieho poriadku Federálneho zhromaždenia zaujíma snemovňa stanovisko k odpovediam na interpeláciu uznesením.

Odporúčam, aby Snemovňa žudu vzala odpoveď na vedomie.

Má niekto z poslancov iný návrh? (Nemá.) Nemá.

Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu.

Zisťujem, že v Snemovni žudu je prítomných 138 poslancov. Snemovňa je uznášania schopná.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s návrhom vziať odpoveď na interpeláciu MVDr. Jiřího Ládra na vedomie, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Jeden.) Jeden.

Snemovňa žudu vzala odpoveď na interpeláciu poslanca MVDr. Jiřího Ládra na vedomie.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 228)

Predposledným bodom nášho rokovania je

5

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 2. do 13. března 1990 (tisk 288).

V parlamentnej tlači 288 je uvedená činnosť všetkých orgánov Federálneho zhromaždenia od 24. schôdze snemovní.

Sú k tejto správe nejaké otázky, alebo pripomienky? (Ne.) Nie sú.

Konštatujem, že Federálne zhromaždenie vzalo správu na vedomie.

Ďalším bodom nášho programu, ktorý sme schválili dodatočne, sú

6

Pripomienky, námety a eventuálne interpelácie poslancov.

K tomuto bodu sa do rozpravy prihlásili nasledujúci poslanci: Malý, Kučera, Mohorita, Stütz, Roček, Haško, Honner, Bakšay, Machalík, Macek, Hrbotický, Vébr, Bezecný. Vzhžadom na pokročilý čas, v ktorom rokujeme, prosím všetkých prihlásených, aby boli maximálne struční a vecní.

Dávam slovo poslancovi Malému, pripraví sa poslanec Kučera.

Poslanec SL M. Malý: Pane předsedající, paní poslankyně, poslanci, když jsem spolu s kolegou JUDr. Petrem Tomanem před 14 dny navrhoval, aby ministerstvo financí provedlo revizi majetku KSČ, nevedla nás k tomu snaha tuto stranu za každou cenu diskreditovat, ale snaha o to, abychom zabránili vzrůstajícímu napětí mezi veřejností a uklidnili emoce mezi veřejností i mezi námi.

V posledních dnech jsem jako většina z vás obdržel mnoho dopisů a telegramů, požadujících znárodnění majetku Komunistické strany Československa. Dovolte mi citovat jednu ukázku:

Pane poslanče, žádáme vás jako poslance našeho chomutovského okresu, abyste přednesl Sněmovně lidu tyto naše požadavky:

1. Požadujeme, aby KSČ do 30. dubna 1990 navrátila majetek, který si neoprávněně přivlastnila, a to nejen organizacím a podnikům, ale i jednotlivcům.

2. Požadujeme, aby KSČ uhradila v plné výši ze svých prostředků finanční odškodnění těm osobám či jejich rodinám, které věznila či jinak pronásledovala.

3. Požadujeme, aby KSČ do 30. dubna 1990 odevzdala majetek v plné výši státních dotací, které obdržela za 42 let své nadvlády.

4. Požadujeme, aby byl s okamžitou platností zmrazen majetek KSČ tak, aby nemohl být převeden do zahraničí či zneužit před volbami.

Občané volebního obvodu č. 64 a KCOF Kadaň

Chtěl bych k tomu říci toto. Myslím si, že tento problém nelze řešit emotivně, jednostranně a způsobem, kterým právě komunistická strana v roce 1948 sama - mírně řečeno - připravila ostatní politické strany, podniky, organizace, ale i jednotlivce o jejich majetky. Pan poslanec Mohorita i většina členů komunistické strany nás obviňují ze zaujatosti a napadání. Musejí si ale uvědomit, že ve většině případů k tomu právě komunistická strana dává sama podnět nejen svou 42letou totalitou a monopolem, ale i tím, že na tomto monopolu trvá i po 17. listopadu 1989. Jak máme věřit slovům o demokracii, obrodě, snaze o očistu KSČ, když tato strana dosud neučinila ani první krok, nepřiznala prokazatelnou odpovědnost za devastaci naší ekonomiky a životního prostředí, odpovědnost za kulturní a morální úpadek našeho národa, neprojevila mimo prázdných slov a prohlášení žádnou snahu o nápravu.

Ne její kritikové, ale ona sama svým přístupem vyvolává emoce a napětí. Jednání parlamentu, blížícím se volbám, ale ani rozvoji naší ekonomiky neprospěje, bude-li opět plné Václavské náměstí, propukne-li vlna stávek. Pokud se tak stane, nemůže komunistická strana hledat příčinu nikde jinde než ve vlastních řadách.

Nechci, aby moje vystoupení bylo chápáno jako předvolební boj proti komunistické straně, ale jako snaha o normalizaci situace, která nevyhovuje snad nikomu. Většině národa, mezi kterou si dovolím se zařadit, připadá postoj komunistické strany k majetku, který vydává za svůj, jako chování hosta, který si v restauraci dal řízek a chce na kuchaři, aby jej zaplatil. Věřím, že většina z nás chce komunistické straně podat ruku, ale její ruka v tom případě nesmí zůstat prázdná. Proto si myslím, že je na čase, aby se tato strana konečně po 42 letech postavila k našim národům čelem a vyrovnala urychleně a bez úskoků své účty ze společností dobrovolně. Jedině tak jsem schopen ji brát jako partnera a ne jako trvající hrozbu. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Malému. Faktickú poznámku má poslanec Bubeník.

Poslanec SL J. Bubeník: Dámy a pánové, dovolte mi krátkou poznámku k tomu, co bylo řečeno. Je to problém, který nás mladé velmi trápí. Když jsme se zde dotkli otázky majetku KSČ, musím upozornit, že stejným způsobem v minulosti působila i monopolní organizace mládeže SSM, nyní se skrývající pod přemalovanou firmou Svazu mladých. Vedení této organizace v čele s panem Ulčákem vystupuje při veškerých jednáních o majetku z pozice síly pod heslem: "Pojďte s námi ke kulatému stolu, tím nás uznejte jako partnera a my vám za to upustíme drobek z našeho majetku. Nepůjdete-li, nic nedostanete". Jak prozaické! Tím zcela jasně tlačí nově vzniklé mládežnické organizace nejen do kouta, protože ty nemají žádné materiální zázemí, ale i případně k extrémním postojům části mládeže. Je to pro nás stejně palčivé jako majetek KSČ. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP