Středa 14. března 1990

V dokumentu jste zapomněl přečíst jednu věc: že totiž je upírána zásluha lidem čestným a poctivým důstojníkům této armády, kteří docílili toho, že nebylo armády zneužito (Potlesk.), zatímco na jiném místě v dokumentu se říká, že důstojníci nebyli schopni jít proti mase uvědomnělých vojáků základní služby. Tuto skutečnost si dovolím trochu zpochybnit. Skutečnost byla totiž jiná a já osobně děkuji všem vojákům z povolání, kteří zatím jsou jen zpochybňováni mnohými lidmi, kteří neznají problematiku, za to, že věci dopadly tak, jak dopadly. (Potlesk.)

Poslední věc - dotazníky. Někdy chceme udělat hodně, zase je to potom zpochybněno. K čemu jsme došli? Došli jsme k tomu, že každý voják z povolání by měl být podroben jakési atestaci. Možná. že by se tomu dalo říkat prověrka, ale nic by se na tom nezměnilo, ale účel by měl být jeden: aby se řeklo, zda ten, kdo je na funkci, ať už je to příslušník bývalého politického aparátu - dnes někteří z nich v aparátu výchovy a kultury - má na to kvalifikaci, morální hodnoty, jakou má perspektivu, aby případně z funkce odešel. Možná, že se vždy někde vloudí trochu byrokratického přístupu pro základ, který nebude spočívat v tom, že každý jen vyplní a odevzdá dotazník. Je to podklad pro funkcionáře, kteří budou se všemi příslušníky Československé armády, vojáky z povolání, hovořit.

V různých komisích, které to budou dělat, jsou představitelé sdružení Vojenská obroda. Jsou tam představitelé i jiných iniciativ. Nevím už, co více dělat pro to, aby skutečně byly věci udělány tak, jak si třeba i vy představujete a jak my k tomu směřujeme.

Můžete vzpomínat pořád, že se čte jen Rudé právo a Obrana lidu. Prosím vás, tak si prověřte, jestli vůbec mnozí vojáci touží odebírat vůbec nějaký tisk a pak nás za to kritizujte! Samozřejmě, je to otázka výchovy, ale ne všechno se nám daří tak, jak bychom si představovali.

Prosil bych branný a bezpečnostní výbor, aby se na některé otázky podíval. Jsem ochoten skládat účty a vím, že jako federální ministr tuto povinnost mám nejen před brannými a bezpečnostními výbory, ale především před vámi. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem za záverečné slovo ministrovi národnej obrany ČSSR generálplukovníkovi Vackovi.

Boli prednesené tromi poslancami pozmeňovacie návrhy - poslanec Sehnal, Toman a Kulan. Tieto návrhy musíme spolu so spravodajcami a predsedami výborov ústavnoprávnych a spoločne s navrhovatežom spracovať. Prerušujem rokovanie na 30 minút. Začneme o 19.30 hodine.

(Jednání přerušeno v 18.58 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 20.10 hodin.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím, aby ste zotrvali všetci do konca zasadania, pretože v záverečnom bode, kde budeme prerokovávať pripomienky a návrhy, sa očakáva tiež hlasovanie, takže aby sme boli uznášania schopní.

Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňovacích návrhoch. Prosím spravodajcu za Snemovňu národov, aby predniesol pozmeňovacie návrhy. Hneď po ich prednesení o každom budeme hlasovať.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Čubér: Vážené poslankyně, vážení poslanci je tady připomínka poslance Sehnala k bodu 2 § 12, odst. 1: Vojáci v základní službě mají nárok na řádnou dovolenou ve výměře 15 dnů za každých 9 měsíců základní služby; mohou si po každých třech měsících vyčerpat jejich poměrnou část.

Předsedající předseda SN J. Stank: Všetky pripomienky boli teraz prerokované vežmi prácne. Myslím, že svojím spôsobom sme nahradzovali prácu výborov, alebo minimálne koordináciu týchto výborov, takže je to poučením pre našu ďalšiu činnosť. Boli prerokované tiež s navrhovatežom a navrhovatež, v tomto prípade zástupcovia ministerstva národnej obrany, súhlasia s týmito úpravami. Takže budeme hlasovať.

V rokovacej miestnosti je 141 poslancov Snemovne žudu, 52 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike a 52 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike, čiže sme uznášania schopní v obidvoch snemovniach.

Prosím poslancov Snemovne žudu, kto z nich súhlasí s týmto pozmeňovacím návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? (Tři.) Traja.

Kto sa zdržal hlasovania? (Dva.) Dvaja.

Tento pozmeňovací návrh poslanci Snemovne žudu schválili.

Prosím poslancov Snemovne národov, kto je za tento pozmeňovací návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Dva.) Dvaja. Ďakujem.

I Snemovňa národov pozmeňovací návrh schválila.

Prosím ďalší návrh.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Čubár: Další pozměňující návrh měl poslanec Toman, a to v bodu 3 doplnit § 23: Za vojáky z povolání mohou být přijati jen občané Československé socialistické republiky, bezvýhradně této republice oddaní, s potřebnou zdatností tělesnou i duševní, kteří splňují morální a odborné požadavky stanovené prováděcími předpisy a složí vojenskou přísahu.

Předsedající předseda SN J. Stank: Budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto je za tento doplnok? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Jeden.) Jeden.

Prosím poslancov Snemovne národov.

Kto je za tento doplňujúci návrh? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Aj poslanci Snemovne národov tento pozmeňovací návrh schválili.

Prosím ďalší návrh.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Čubár: Další návrh je k článku 3 a tam je přeformulování úvodního ustanovení, je to připomínka poslance Valka.

1. Zákon č. 100 z roku 1970 Sb., ve znění zákona číslo 63 z roku 1983 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, se mění a doplňuje takto:

§ 4 se doplňuje o nový odstavec 4, který zní:

"(4) Příslušníkům Sboru národní bezpečnosti se po dobu výkonu služebního poměru přerušuje členství a činnost v politických stranách a v politických hnutích."

2. Ustanovení § 5 odst. 3 zní:

"Služební přísaha zní - tak, jak byla navržena".

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Budeme hlasovať aj o tomto pozmeňovacom návrhu. Prosím poslancov Snemovne žudu. Hlási sa poslanec Toman.

Poslanec SL P. Toman: Nevím, jestli tam nevypadl Sbor nápravné výchovy.

Předsedající předseda SN J. Stank: S týmto vysvetlením súhlasí poslanec Toman. Ďakujem.

Bude hlasovat Snemovňa žudu. Prosím poslancov, ktorí súhlasia s týmto pozmeňovacím návrhom, nech zdvihnú ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti návrhu? (Čtyři.) Štyria.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Dvacet pět.) Dvadsať päť.

Snemovňa žudu pozmeňovací návrh prijala.

Prosím Poslancov Snemovne národov.

Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Jeden.) Jeden.

Kto sa zdržal hlasovania? (Patnáct.) Pätnásť.

Aj Snemovňa národov tento pozmeňovací návrh schválila.

To je všetko. Prosím poslanca Tomana, aby svoj posledný návrh predniesol sám.

Poslanec SL P. Toman: Mám to napsané v ruce, proto to neříká kolega.

Článek IV, dosavadní text se označuje jako odstavec 1. Za něj se vkládá nový text, který se označuje jako odstavec 2 a zní:

"Vojáku z povolání (tam je jednička s odkazem) a vojáku ve výslužbě povolanému přechodně k činné službě (tam je dvojka) (dále jen voják), který složil vojenskou přísahu podle jejího předchozího znění, je velitel povinen předložit ke složení vojenskou přísahu podle tohoto zákona do dvou měsíců ode dne, kdy tento zákon nabude účinnosti.

Vojáku přitom musí být poskytnuta doba jednoho měsíce pro uvážení, zda vojenskou přísahu podle tohoto zákona složí. Odmítne-li voják složit vojenskou přísahu podle tohoto zákona, bude propuštěn ministrem národní obrany ze služebního poměru.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Tomanovi. Tento návrh bol tiež prerokovaný s navrhovatežom, resp. ministerstvom národnej obrany. Budeme o ňom hlasovať.

Prosím poslancov Snemovne národov, aby zdvihnutím ruky vyjadrili súhlas s týmto návrhom.

Kto súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.)

Je niekto proti? (Nikdo.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Třicet.) Tridsať.

Snemovňa národov tento pozmeňovací návrh schválila.

Budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.)

Je niekto proti? (Nikdo.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Čtyřicet šest.) Štyridsaťšesť.

Snemovňa žudu tiež tento pozmeňovací návrh schválila.

To by boli všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené k tomuto zákonu.

A teraz budeme hlasovať o celkovom zákone. V zasadacej miestnosti je prítomných 150 Poslancov Snemovne žudu, 54 poslancov Snemovne národov z Českej republiky a 54 poslancov zo Slovenskej republiky.

Hlási sa poslanec Toman.

Poslanec SL P. Toman: Bylo mně připomenuto, že při opisování našeho návrhu došlo pravděpodobně omylem k vypuštění věty, která by tam měla být: V případě, že vojenskou přísahu nemohl voják složit ze závažných důvodů ve stanovené době, běží mu nová doba 1 měsíce po odpadnutí důvodů, pro které nemohl vojenskou přísahu složit.

Jsem názoru, že je to velice závažné a že bychom měli do již přijatého doplnění tuto větu doplnit. Žádám, aby bylo hlasováno, zda tam tuto větu doplníme.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Tento postup je správny. Prosím poslancov Snemovne žudu, aby vyjadrili súhlas s týmto návrhom.

Kto súhlasí? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Šest.) Šesť.

Budú hlasovať poslanci Snemovne národov o tomto doplňujúcom návrhu.

Kto súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Jeden.) Jeden.

Snemovňa národov i Snemovňa žudu tento pozmeňovací návrh schválili.

Počet poslancov v zasadacej sále sa nezmenil. Budeme hlasovať o celom zákone. Najprv prosím poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí so znením zákona podža znenia spoločnej správy a podža odporúčaní společných spravodajcov Snemovne národov a Snemovne žudu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Tři.) Tři.

Poslanci Snemovne národov zákon schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona v znení spoločnej správy a podža odporúčaní spravodajkyne, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Pět.) Päť.

Aj poslanci Snemovne žudu zákon schválili.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákon, ktorým sa stanovuje nové znenie vojenskej prísahy a služobnej prísahy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy, upravuje riadna dovolenka vojakov v základnej službe, a ktorým sa mení zákon č. 40/1974 Zb., o Zbore národnej bezpečnosti. (Potlesk.)

(Poznámka redakce. usnesení FS č. 146, SL č. 232, SN č. 242)

Ďalej máme na programe


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP