Středa 14. března 1990

Kdo je pro změnu uvedenou v § 10 odstavec 4, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Ne.) Není tomu tak.

Zdržel se někdo hlasování? (Devatenáct). Devatenáct poslanců se zdrželo hlasování.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s doplněním odstavce 4 v § 10, tak, jak zde byio uvedeno. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Ne.) Není tomu tak.

Zdržel se někdo hlasování? (Třicet dva.) Třicet dva.

I poslanci Sněmovny lidu odsouhlasili doplnění odstavce 4 do § 10.

Všechny pozměňovací návrhy byly tedy odsouhlaseny.

Nyní přistoupíme k hlasování o vlastním návrhu. Počet poslanců se v zasedací síni nezměnil. Obě sněmovny jsou usnášení schopné. Hlásí se poslanec Bagín.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Musíme hlasovať o mojom protinávrhu, ktorý som predniesol.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Prosím, kdyby jej mohl poslanec Bagín přečíst.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Tak to je spoločný § 11 odst. 2: doplniť text o vetu: "úhrnem nesmí tato prodloužení přesáhnout 21 dní".

Celý pozmeňujúci návrh: vyškrtnúť § 2 až 6, to sú tie komisie, a upraviť to novým § 2, ktorý znie: "Písemným prohlášením může občan odmítnout výkon činné vojenské služby i z důvodů uvedených v § 1 odst. 1. Prohlášení podává okresní vojenské správě, která jej postoupí příslušnému národnímu výboru. Tímto prohlášením se občan zbavuje povinnosti vykonávat vojenskou činnou službu."

Na základe tejto úpravy je potrebná i úprava § 20. Nové znenie § 20.

"§ 20 odst. 1: Za branné pohotovosti státu mohou podávat prohlášení o odmítnutí vojenské činné služby pouze branci, a to odvodní komisi při odvodním řízení. Odst. 2: Občané, kteří jsou povinni výkonem civilní služby místo vojenské činné služby mohou být za branné pohotovosti státu povoláni k osobním úkonům pro potřeby ozbrojených sil."

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Bagínovi. Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu, který přednesl poslanec Bagín. Ještě se hlásí poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Chtěl bych říci k pozměňujícímu návrhu § 11 odstavec 2. "Prodloužení nesmí trvat déle než 21 dní." Myslím, že je to v rozporu s § 1 odstavec 4, který říká, že "... nesmí vzniknout neodůvodněné výhody proti občanům, kteří vykonávají vojenskou činnou službu." Pokud je mi známo, tak na vojně se nasluhuje třeba i 50 dnů, i déle, takže si myslím, že tato zábrana by tam asi neměla být, protože i vojáci v činné službě musí nasluhovat třeba tři měsíce - pokud se to nastřádá. Myslím, že to není v souladu s § 1 odstavec 4. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Soldátovi. Ptám se poslance Bagína - můžeme nechat hlasovat o pozměňujícím návrhu v úpravě, kterou přednesl poslanec Soldát?

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Ja si myslím, že to nie je v rozpore s § 1 odstavec 4.

(Hlas z pléna: O každém pozměňujícím návrhu bychom měli hlasovat zvlášť.)

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Však jsme již hlasovali. Zbývá nám poslední pozměňující návrh pana poslance Bagína. Prosím poslance Bagína, aby přednesl jeden pozměňující návrh za druhým a budeme o nich hlasovat.

Společný zpravodaj výborů SL Poslanec P. Bagín: Ja, pán predseda, som dal len jeden návrh v tom celom kontexte s tým, že § 11 ods. 2 sa stotožňuje s návrhom, ktorý tu predniesol pán Andrýsek, a to s tým, že sa doplní § 11 odst. 2 o vetu: "Nesmí tato prodloužení přesáhnout 21 dní."

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. Hlásí se ještě poslanec Černý.

Poslanec SL A. Černý: Vážení přátelé, redakční skupina, která zpracovávala znovu tento návrh, byla možná uvedena v omyl, protože bylo řečeno, že 21 dní maximálně, které je možné nasluhovat, odpovídá právě armádní praxi. Bylo by možná dobré, když je zde pan ministr národní obrany generálplukovník Vacek, aby nám vysvětlil, jak to doopravdy je. Pokud 21 dní neodpovídá, pak by samozřejmě asi bylo správné, abychom to tam nedávali. Máme zřejmě rozporné informace.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. Prosím ministra národní obrany generálplukovníka Vacka, aby se vyjádřil.

Ministr národní obrany ČSSR generálplukovník M. Vacek: Za pana prvního místopředsedu vlády Čarnogurského tedy odpovídám, je to skutečně tak, že v průběhu vojenské základní služby, pokud se voják dopouští kázeňských přestupků, může postupně být potrestán větším počtem dnů vězení nebo vězení po službě, vězení nasluhuje, to znamená, každá neúčast na zaměstnání, to je na výcviku, je nahrazována.

Velmi těžko si troufám aplikovat to do této podoby, protože i když jsem se zákonem měl co do činění při jeho tvorbě, nedovedu si dost živě představit, jak vedoucí nějaké instituce uplatňuje takto rázně kázeňskou praxi. Mám-li odpovědět na otázku, tak by tam omezení o 21 dnech nemělo být, čili držet se původního návrhu.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji ministru národní obrany ČSSR panu Vackovi. Hlásí se pan Bagín.

Společný zpravodaj výborů SL Poslanec P. Bagín: Na základe nových vysvetlení a nových skutočností svôj návrh beriem speť.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. O slovo se hlásí poslanec Sychra.

Poslanec SN M. Sychra: Změnu § 11 jsem navrhoval já, nikoliv však odstavec 2, ale odstavec 3, protože tam chyběla možnost odvolání odpírače k civilnímu soudu. Já jsem skutečně uvěřil těm 21 dnům, také proto, že jsem nevoják, a protože to neznám z praxe. Jestliže 21 dnů vypustíme, tak se zde naskýtá - znovu to musím opakovat - možnost šikanování a neomezeného prodlužování této služby bez odvolání. To byl důvod, proč jsme změnu podávali, je to nyní otevřená otázka. Myslím, že to nemůžeme jen tak přejít.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. Slovo má poslanec Sněmovny národů pan Andrýsek.

Poslanec SN M. Andrýsek: Dámy a pánové, děkuji panu poslanci Sychrovi, který v podstatě přesně vysvětlil naši filozofii, že skutečně by mohlo k tomu docházet. Naše představa byla taková, že pokud by byly kázeňské přestupky dále se opakující, snad by vládní nařízení, které zřejmě bude doplňovat tento zákon, mělo upřesnit, jak v takových případech by vedoucí organizace měl postupovat. Z tohoto vycházela naše filozofie.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. Slovo má poslanec Toman.

Poslanec SL P. Toman: Přátelé, nechtěl bych vypadat, jako že chci ty, kteří budou podstupovat civilní službu, držet o rok déle. Vycházíme však z filozofie, že by civilní služba s vojenskou měla být nějakým způsobem porovnatelná.

Jestliže se podíváte do branného zákona, § 40 - jmenuje se nahrazování zameškané vojenské činné služby - pokud jste vojáci, víte, že tam můžete být o rok déle. Mohou vás tedy tímto způsobem šikanovat.

Na druhé straně velitel vám může nasluhování prominout. Tatáž úprava byla navržena i u civilní služby, aby bylo možno tresty do 70 dnů ukládat opakovaně do doby, až by jich měl nastřádáno třeba rok. Ale ve společné zprávě pod bodem 9 § 11 odst. 2 je uvedeno, že národní výbor, který občana k výkonu civilní služby přikázal, může na jeho žádost prominout povinnost vykonat prodlouženou dobu trvání civilní služby. Myslím si, že tím je trochu kompenzována výhrada, že by byli šikanováni atd. Zvláště toto u civilních zaměstnání příliš nehrozí.

Předsedajicí první mistopředseda FS S. Knkrál: Děkuji poslanci Tomanovi.

Vážení poslanci, vzhledem k tomu, že poslanec Bagín stáhl z pořadu svůj návrh, nechám hlasovat o vlastním znění zákona. Hlásí se ještě pan Bagín.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Pán predseda, o § 11 odst. 2, pretože pán Andrýsek na tom trval, aj pán Sychra ho podporil, musíme dať hlasovať. To je podža rokovacieho poriadku. Hlasujeme, páni a dámy, o tom, že doplniť § 11 o vetu: "Úhrnem nesmí tato prodloužení přesáhnout 21 dní." Po dodatočných vysvetleniach iných poslancov myslím, že každý z vás si urobil obraz o tom, ako bude hlasovať.

Předsedající prvuí místopředseda FS S. Kukrál: Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl poslanec Andrýsek.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu je pro návrh poslance Andrýska, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Čtyři.) Čtyři.

Je někdo proti? (Většina.) Většina.

Kdo se zdržel hlasování? (Počet neuveden.)

Z hlasování je vidět, že návrh poslance Andrýska Sněmovna lidu nepřijala.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo je pro návrh poslance Andrýska, ať zvedne ruku? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Většina.) Většina.

Kdo se zdržel hlasování? (Počet nebyl uveden.)

Návrh poslance Andrýska Sněmovna národů nepřijala.

Návrh poslance Andrýska nebyl přijat.

Slovo má poslanec Bagín.

Společený zpravodaj výborů SL Poslanec P. Bagín: Je tu ďalší protinávrh poslanca Takácse, a to doplniť §

12 o dodatkovú dovolenku. Presný text vám bol prečítaný.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. Vážené poslankyně a poslanci, budeme hlasovat o návrhu poslance Takácse, ohledně dodatkové dovolené.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu je pro návrh poslance Takácse, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Deset.) Deset.

Kdo se zdržel hlasování? (Třicet dva.) Třicet dva.

Sněmovna lidu návrh poslance Takácse schválila.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů.

Kdo je pro návrh poslance Takácse, ať zvedne ruku? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (Čtrnáct.) Čtrnáct.

Rovněž Sněmovna národů schválila návrh poslance Takácse.

Slovo má poslanec Bagín.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Ještě se musí hlasovat o mém protinávrhu k § 2 - vypouští se § 2-6 z úvodního zákona o civilní službě a úprava § 20 tak, jak byla několikrát přečtena.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. Budeme hlasovat o doplňujícím návrhu poslance Bagína. Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny národů.

Kdo z nich je pro návrh poslance Bagína, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Šest.) Šest.

Kdo se zdržel hlasování? (Devět.) Devět.

Sněmovna národů návrh poslance Bagína schválila.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich je pro návrh poslance Bagína, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Čtyři.) Čtyři.

Kdo se zdržel hlasování? (Třicet dva.) Třicet dva.

Rovněž Sněmovna lidu návrh poslance Bagína schválila.

Nyní budeme hlasovat o celkovém návrhu zákona. Počet poslanců se v zasedací síni nezměnil. Obě sněmovny jsou usnášení schopné. Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy a podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Tři.) Tři.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů a podle doporučení společné zpravodajky výborů Sněmovny národů, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Šest.) Šest.

Rovněž poslanci Sněmovny národů zákon schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění ČSSR schválilo zákon o civilní službě. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 145, SL č. 231, SN č. 241)

Dalším bodem našeho pořadu je

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP