Středa 14. března 1990

Poslanec SL Z. Masopust: Omlouvám se vám všem i panu poslanci, který vznesl dotaz, že ve chvíli, kdy tak učinil, jsem nebyl v této místnosti. Byl jsem však o dotazu informován a odpověď mohu poskytnout. Zastupuji zároveň poslance Dr. Mikule, který je předsedou ústavně právního výboru Sněmovny národů a nyní je nemocen.

Ústavně právní výbor Sněmovny lidu má 22 členů, z nichž 9 je členů KSČ. Ústavně právní výbor Sněmovny národů má 18 členů, z toho je 8 členů KSČ.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Masopustovi za zodpovězení otázky. Přeje si závěrečné slovo ministr národní obrany? (Nepřeje.) Ne. Přejí si závěrečné slovo zpravodajové? (Nepřejí.) Ne.

Vážené poslankyně a poslanci, vzhledem k tomu, že v průběhu rozpravy se objevily některé návrhy a připomínky, přerušuji schůzi do 16 hodin. Žádám, aby předsedové výborů branných a bezpečnostních, výborů ústavně právních a poslanci, kteří navrhli změny a doplňky, se sešli a zpracovali přesný pozměňovací návrh s přesnou formulací.

(Jednání přerušeno v 15.40 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.18 hodin.)

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Vzhledem k tomu, že v průběhu rozpravy došlo k několika protinávrhům, prosím zpravodaje poslance Bagína, aby je uvedl.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia. Chcel by som najskôr ospravedlniť dĺžku rokovania, ktoré si vyžiadalo taký časový priestor, ale vzhžadom na závažnosť prerokúvanej situácie a tým, že vznikli zásadné protinávrhy, komisia, ktorá tieto veci riešila, sa dohodla na tom, aby som ako spoločný spravodajca, a ja s týmto protinávrhom, ktorý teraz prečítam, vyslovujem súhlas, a odporúčam snemovniam, aby sa tento protinávrh prijal.

Tento môj protinávrh teraz ako spoločného spravodajcu obidvoch snemovní si vyžiada novú formuláciu v prvej časti, ktorá bude znieť: "Organizácia civilnej služby". Ďalej namiesto § 2 až 6 nahradiť tieto jediným paragrafom tohto znenia: § 2 "Písemným prohlášením může občan odmítnout výkon vojenské činné služby z důvodů uvedených v § 1, odstavec 1. Prohlášení podává Okresní vojenské správě, která jej postoupí příslušnému národnímu výboru. Tímto prohlášením se občan zbavuje povinnosti vykonávat vojenskou činnou službu".

Na základe tejto mojej pripomienky je nutné upraviť aj § 20, v ktorom nové znenie bude nasledovné: (Čítam upravený text):

" § 20, odstavec 1 - za branné pohotovosti státu mohou podávat prohlášení o odmítnutí vojenské činné služby pouze branci, a to odvodní komisi při odvodním řízení.

Odstavec 2 - občané, kteří jsou povinni výkonem civilní služby místo vojenské atd. (text pokračuje tak, ako je v pôvodnom znení).

Táto úprava, ak bude prijatá, by si vyžiadala vypustenie bodu 2 až 5 v spoločnej správe výborov (tlač 298), ktorú máte pred sebou.

Ďalej by som zaujal stanovisko ako spoločný spravodajca k návrhu, o ktorom budeme musieť hlasovať (poslanec Andrýsek), ktorý odporučil zmenu § 10 odsek 2, 3 a 4, kde ako spoločný spravodajca neodporúčam snemovniam túto úpravu a odporúčam ponechať pôvodný text. Stotožňujem sa s úpravou § 11, odsek 2, kde snemovniam odporúčam doplniť odsek 2 o vetu: "úhrnem nesmí toto prodloužení přesáhnout 21 dnů".

Celkom na záver ako spoločný spravodajca na základe návrhu, ktorý tu v diskusii predložil pán Fojtík, odporúčam, aby sa o ňom nehlasovalo, ale aby bola problematika riešená iným právnym predpisom, a to v zákonoch národných rád. K tomuto by som prosil, aby sa autor vyjadril. Ďakujem. To je všetko.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji za přednesení dvou pozměňovacích návrhů poslanci Bagínovi. Má někdo připomínku? Poslanec Pospíšil.

Poslanec SL J. Pospíšil: Vzhledem k tomu, že takto formulovaný poslední návrh zahrnuje to, co jsem navrhoval já, odstupuji od svého návrhu.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Pospíšilovi. Hlásí se poslanec Sychra.

Poslanec SN M. Sychra: Vzhledem k tomu, že v § 11, odstavec 3 byly provedeny změny, odstupuji od svého návrhu. Chtěl bych požádat pana zpravodaje, protože všichni poslanci ještě nebyli přítomni, zda by to nemohl přečíst ještě jednou.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. Slovo má společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu Pavol Bagín.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Pristupujem k opetovnému prečítaniu tohto návrhu. Mám otázku: celé tak ako to tu bolo? (Hlasy: Ne.) Len tú poslednú časť, ktorá sa dotýka pána poslanca Sychru.

V § 11 odst. 2 doplnit text o větu: "Úhrnem nesmí tato prodloužení přesáhnout 21 dní."

Ono to spolu súvisí aj s branným zákonom. To som odporučil snemovňam, aby to schválili.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Bagínovi. O slovo se přihlásil poslanec Andrýsek.

Poslanec SN M. Andrýsek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych znovu chtěl podtrhnout, že na svých požadavcích, které jsem přednesl za Klub poslanců Československé strany lidové, Křesťansko-demokratického hnutí, Strany sžobody a Křesťansko-demokratické strany, trvám. Chtěl bych tyto požadavky znovu zdůvodnit.

Pokud se týká § 10 odst. 2, tam se jedná o to, že pokud necháme původní text, nebude se moci občan, který bude v civilní službě, vůbec vzdálit z objektu. Je to velice přísné nařízení. My navrhujeme, aby nemohl pouze opustit komplexně buď místo, obec, v našem původním návrhu se jednalo o místo, my to dnes upřesňujeme na obec. Nebo-li, pokud my tento návrh přijmeme, tak doporučíme jenom, aby mohl opustit obec se souhlasem vedoucího organizace. Takže na tomto znění znovu trváme.

Co se týká § 10 odst. 3: Pokud to necháme v původním znění, tak nemůžeme na rozdíl od vojáka, který vykonává základní službu, tento občan, který vykonává civilní službu, vykonávat uměleckou, vědeckou činnost v rámci svého volna. To znamená - zhoršujeme mu další podmínky pro jeho civilní službu. Posuďte sami. V každém případě trvám, aby bylo hlasováno o našem třetím návrhu, který se týká duchovních. V našem prvním návrhu, který jsme navrhli ve výboru branném a bezpečnostním, jsme žádali, aby bohoslovci byli úplně zbaveni branné povinnosti. Vzhledem k tomu, že skutečně přišly určité návrhy a názory, že by bohoslovci měli zájem sloužit za určitých podmínek v armádě, upustili jsme od tohoto návrhu a doporučili jsme, aby duchovní mohli vykonávat pastorační činnost jako součást civilní služby. Byl to - znovu opakuji - návrh výboru branného a bezpečnostního, který byl předložen výboru ústavně právnímu. My jsme na základě toho, že tento návrh nebyl přijat, přišli na třetí návrh - znovu ho opakuji duchovní státem uznávaných církví a náboženských společností mají právo vykonávat pastorační činnost po splnění povinností uložených v tomto zákoně.

Je to to nejjemnější znění, jaké jsme mohli navrhnout, které zaručuje duchovnímu, aby vůbec mohl vykonávat tuto činnost, pokud by představeným v určitém objektu, kde bude vykonávat civilní službu, event. mu mohlo být v této činnosti bráněno.

Takže znovu žádám, aby o tomto třetím bodu bylo rovněž hlasováno.

Pokud se týká bodu 4, byl přijat. Rovněž tak problematika komisí byla, dá se říci, vyjasněna. Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Andrýskov!. Vážené poslankyně, vážení poslanci, poslanec Andrýsek tady uvedl některé náměty. Bude nutno, abychom o nich hlasovali, jestli se přijmou. Ještě se hlásí poslanec Macek.

Poslanec SL J. Macek: Já bych měl jen faktickou připomínku k tomu, co tady poslanec Andrýsek ještě opomněl zdůraznit. Totiž ona ta pastorační činnost vyplývá z jeho povinností, které mu plynou z toho, že na sebe vzal dobrovolně závazek, že bude tuto činnost vykonávat. Čili, nejde jen o jakési právo, ale přímo je to povinnost vyplývající i z profese. Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Mackovi. Ještě někdo se hlásí? Poslanec Jansta.

Poslanec SL M. Jansta: Používá se zde pojem "státem uznané církve". Chtěl bych se zeptat, co tím myslíme. Vysvětloval jsem, že tento pojem byl zrušen, a proto se musíme pokusit naformulovat to jinak, než bude přijat zákon o církvích, který bude určitý postup při uzavírání církví stanovit. Prosím tedy, kdybyste to mohli nějak jinak naformulovat.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Janstovi. Dále se hlásí poslanec Macek.

Poslanec SL J. Macek: Jde o nedorozumění. Jak bylo již dříve vysvětlováno, co nebylo povoleno, nemůže být ani zakázáno. Proto jsme hledali formulaci, aby byly vyloučeny některé projevy náboženství, které by byly v rozporu s morálkou nebo cítěním obyvatelstva. Tento pojem má tedy vymezovat o jaké církve by se mělo jednat.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Mackovi. Hlásí se poslanec Jansta.

Poslanec SL M. Jansta: Toto vysvětlení nemohu přijmout. Uvedu případ: Hare Krišna byla uznána a registrována církevním odborem ministerstva kultury, ale po krátké době bylo toto odvoláno. Byla státem uznána nebo nebyla uznána? Zde tedy vzniká určitá právní nejistota. Mně jde jenom o formulaci. Vůbec se proti tomu nestavím, jde o to, abychom nevytvářeli v právním řádu nějaké zbytečné formulační průlomy.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Janstovi. Dále hovoří poslanec Stome.

Poslanec SN K. Stome: Jsem jeden ze spoluautorů iniciativního návrhu. Když se jednalo o zákonu o hospodářském zabezpečení církví, tak se tam vypustilo označení "státem uznaných církví", protože 40 let to neexistuje. Když tento pojem nyní zavedeme, budeme zavádět vágní termín a museli bychom zkoumat kdy byly uznány nebo zda si myslíme, že to budou jakési historické exkurse. Proto navrhuji, aby formulace "státem uznaných" byla vypuštěna a bylo tam ponecháno "duchovní církví a náboženských společností" a víc abychom tam nedávali. To je asi jediné řešení, které můžeme v této situaci přijmout.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Stomemu, dále se hlásí poslanec Takács.

Poslanec SL l. Takács: Vážení kolegovia, mal som ako návrh doplniť do § 12 odseku 2 vetu "Včetně dodatkové dovolené." Pretože § 14 odsek 1, kde by sme to dopĺňali podža navrhovaného dodatku, tam je "použití stanovení zákoníka práce o dodatkové dovolené není vyloučeno." Tieto dve dikcie nie sú zhodné. Tá, čo navrhujem, dáva právny nárok a táto dáva možnosť. Kdežto zákonník dáva právo každému, kde je rizikové pracovisko, a vykonáva rizikovú prácu, má nárok na dodatkovú dovolenku. Podža toho, ako je to navrhované, nárok nemá.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Takácsovi. Přistoupíme k hlasování - nejdříve k návrhu poslance Andrýska. Hlásí se ještě poslanec Bagín.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Ako spoločný spravodajca mohu prečítať text, ktorý predložil pán Andrýsek.

V § 10 odst. 2 změnit text takto: Občan, vykonávající civilní službu může opustit obec, kde vykonává civilní službu jen se souhlasem vedoucího organizace nebo jeho statutárního zástupce.

§ 10, odst. 3 doplnit tak, že nový text odstavce bude: Občan, vykonávající civilní službu nesmí být výdělečně činný v pracovním nebo obdobném poměru.

§ 10 odst. 4 je tohto znenia: zde sme sa dohodli na formulácii, ktorou prednesol JUDr. Stome - duchovní mají právo vykonávat pastorační činnost po splnění povinností uložených v tomto zákoně.

§ 11 odst. 2 doplnit o větu: Úhrnem nesmí toto prodloužení přesáhnout 21 dní. Prosím, aby sa hlasovalo o tomto ako o mojom protinávrhe, čili, aby sa hlasovalo iba o troch pozmeňovacích návrhoch, ktoré predkladá pan Andrýsek.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Bagínovi. Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme nyní jednotlivě hlasovat - máme zde tři pozměňovací návrhy. V zasedací místnosti je přítomno 158 poslanců Sněmovny idu, 55 poslanců Sněmovny národů zvolených v ČR a 56 poslanců Sněmovny národů zvolených v SR. Jsme tedy schopni se usnášet. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu č. 1, jak ho přednesl společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu Pavol Bagín.

Prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu. Kdo je za? Hlásí se pan poslanec Bagín.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Dúfam, že teraz snemovne nepochopili, že sa hlasuje o mojom protinávrhu. Hlasuje je sa o § 10 odstavec 2 a prosil by som pána predsedajúceho keby zdôraznil vždy tak, ako som mu to predložil. Práve tie paragrafy, pretože to sú pozmeňujúce návrhy.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Budeme tedy hlasovat o změně § 10 odstavce 2. Prosím tedy o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (Deset.) Deset se zdrželo hlasování.

Sněmovna lidu odsouhlasila změnu § 10 odstavec 2.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacet tři.) Dvacet tři.

I Sněmovna národů odsouhlasila změnu § 10 odstavec 2.

Nyní budeme hlasovat o změně v § 10 odstavec 3, jestli tomu tak rozumím, jak je zde uvedeno. Prosím nyní o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo je pro změnu tak, jak byla přednesena? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Ne.) Není tomu tak.

Zdržel se někdo hlasování? (Dvacet čtyři.) Dvacet čtyři.

Poslanci Sněmovny národů odsouhlasili změnu § 10 odstavec 3.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí se změnou uvedenou v § 10 odstavec 3, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Ne.) Ne.

Zdržel se někdo hlasování? (Dvacet šest.) Dvacet šest.

Rovněž Sněmovna lidu odsouhlasila změnu odstavce 3 v § 10.

Dále se navrhuje doplnit § 10 o odstavec 4, tak, jak zde byl přednesen. Prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP