Čtvrtek 1. března 1990

Kdo je pro tento návrh ve Sněmovně lidu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržel se někdo hlasování? (Padesát sedm.) Padesát sedm.

Prosím Sněmovnu národů o hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Dva.) Dva.

Zdržel se někdo hlasování? (Třicet jeden.) Třicet jeden.

Konstatuji, že souhlasným usnesením obou sněmoven byl major JUDr. Jiří Horák zvolen soudcem Nejvyššího

soudu ČSSR.

Součástí tohoto návrhu je ještě návrh, aby byl zproštěn funkce místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR JUDr. Jaromír Svoboda.

Prosím o hlasování Sněmovnu lidu. Kdo je p o tento návrh? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

Prosím o hlasování Sněmovnu národů, kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyři.) Čtyři.

Konstatuji, že souhlasným usnesením obou sněmoven byl JUDr. Jaromír Svoboda zproštěn funkce místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 141, SL č. 225, SN č. 236)

Doporučuji, abychom bod ukončili a pokračovali po přestávce, která bude trvat půl hodiny.

(Jednání přerušeno v 9.58 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.33 hodin.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Budeme pokračovat v jednání. Ve Sněmovně lidu je přítomno 126 poslanců, ve Sněmovně národů 43 poslanci zvolení v ČSR a 41 poslanec zvolený v SSR.

Než přejdeme k dalšímu bodu programu, chtěl bych ještě říci toto: o přestávce jsme hovořili o problematice volby soudců, která byla předmětem předchozího jednání, a chci informovat obě sněmovny, že jsme se dohodli na takovémto postupu: ti soudci, kteří jsou navrženi na soudce vojenských soudů, o kterých jsme měli jednat, budou pozváni na společné schůze ústavně právních výborů a výborů branných a bezpečnostních, aby se tam představili, aby ty výbory, které mají jejich kandidaturu projednat a doporučit oběma sněmovnám, se s nimi seznámily. Myslím, že tento postup odpovídá asi těm připomínkám a návrhům, které tu v obou sněmovnách byly vznášeny.

Dostal jsem v té souvislosti ještě návrh. Ptám se poslance, který k této věci chtěl mluvit, zda i po tomto vysvětlení na svém návrhu trvá nebo zda to považuje tím za uspokojivě vyřešeno.

(Faktická poznámka poslance sedícího v poslední řadě nebyla slyšitelná.)

Já už bych k tomu další rozpravu nepovažoval za účelnou. Jednáme tady za situace, kdy i v právní úpravě navrhování dojde v krátké době ke změně, protože nebude tyto návrhy předkládat Národní fronta a tyto věci se budou řešit jinak. Čili myslím, abychom k této věci už další diskusi nevedli. To, co jsem tu doporučoval jako postup, myslím odpovídá požadavkům, které tady v diskusi byly vzneseny.

Dále bych se chtěl omluvit za určité formální nedostatky v tom, že jsem nekonstatoval počet hlasů pro zápis, ale počet poslanců, kteří se zdrželi nebo hlasovali proti, v zápise uveden je. Nicméně se omlouvám za formální opomenutí, kde jsem nepostupoval zcela v souladu s jednacím řádem.

Přistupujeme k dalšímu bodu programu, kterým je

13

Zpráva komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro parlamentní kontrolu objektivnosti vyšetřování zásahu pořádkových jednotek 17. listopadu 1989.

O slovo se přihlásil předseda komise poslanec Jozef Stank a prosím ho, aby se ujal slova.

Předseda SN J. Stank: Komisia pre dohžad nad vyšetrovaním udalostí zo 17. 11. 1989 vám predkladá ďalšiu, už piatu, správu o svojej činnosti. Správa je opäť koncipovaná tak, aby v jednotlivých častiach nadväzovala na doterajšie správy a iba spolu s nimi dáva ucelený obraz o celkovej situácii. Samozrejme, som pripravený v prípade, že by boli otázky, ktoré sa týkajú aj tých predchádzajúcich správ, najmä pokiaž ide o nových poslancov, veci vysvetliť. Verejnosť je približne informovaná tak o priebehu, ako aj o činnosti komisie, ktorá z dôvodov uvedených na predchádzajúcom zasadnutí vykonáva v tomto období predovšetkým dohžad nad vyšetrovaním.

Ako vyplýva zo správy, bolo doteraz vypočutých iba vojenskou zložkou prokuratúry viac ako 1500 svedkov a obvinenie vznesené proti 21 príslušníkom ZNB. Taktiež pokračuje vyšetrovanie obvineného Miroslava Štěpána.

Komisia v období, za ktoré predkladá správu, sa usilovala o odstránenie príčin, ktoré spôsobujú predlžovanie vyšetrovania. Obrátila sa napríklad na ministra vnútra ČSSR so žiadosťou o zebezpečenie operatívnej dosažitežnosti jednotlivých príslušníkov ZNB ako svedkov, poskytol doplnky, výpovede bývalého náčelníka správy ZNB Prahy a Stredočeského kraja a podobne. Pôsobila na zvýšenie aktivity pri vyšetrovaní v jednotlivých zložkách a pod.

Ďalej komisia upozornila predsedu Najvyššieho súdu ČSSR na prieťahy pri začatí súdneho konania v trestnej veci podporučíka Oudrána, ktoré spôsobili takmer dvojmesačnú nečinnosť súdu od podania obžaloby.

Komisia sa systematicky usiluje o objasnenie pôsobenia príslušníkov ŠtB pri demonštrácii a pozadie vzniku fámy o úmrtí Martina Šmída. Vypočula účastníkov uvedených v správe a dala príslušné podnety vojenskej a civilnej zložke generálnej prokuratúry.

Vyšetrovanie prebieha tak, že jeho ukončenie sa dá predpokladať do 31. 3. 1990. Potom vám bude podaná súhrnná správa obsahujúca celý priebeh a výsledok práce komisie.

Predkladaná správa (tlač 276) má iba informatívny charakter, preto prosím, aby ste ju vzali na vedomie. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Kdo má dotaz nebo připomínku? (Nikdo.) Nikdo se nehlásí.

Pokud se nikdo nehlásí, navrhuji, abychom vzali zprávu na vědomí.

Souhlasíte s tím nebo máte nějaké jiné návrhy? (Jiné návrhy nebyly - souhlas.) Děkuji.

Posledním bodem schváleného programu je

14

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 31. 1. 1990 do 26. 2. 1990 (tisk 262).

Předpokládám, že zprávu jste obdrželi, a ptám se, kdo z poslanců obou sněmoven má dotaz nebo připomínku. (Nikdo se nehlásil.) Nikdo. Můžeme tedy vzít zprávu na vědomí.

Hlásí se někdo do různého? (Nikdo se nehlásil.) Pokud tomu tak není, můžeme společnou schůzi sněmoven ukončit.

Ještě mám upozornění, že schůze výborů branných a bezpečnostních, která se koná v pondělí, bude místo ve 13.00 hodin v 11.00 hodin, aby první místopředseda vlády ČSSR dr. Čarnogurský se jí mohl zúčastnit, protože bude procházet různými výbory s odůvodňováním návrhu o civilní službě.

Zároveň prosím členy předsednictva, aby čtvrt hodiny po skončení společné schůze sněmoven se dostavili na schůzi předsednictva Federálního shromáždění.

Předpokládám, že jste všichni dostali program činnosti Federálního shromáždění a jeho orgánů na březen. Počítejte tedy s velmi intenzívní prací a činností v orgánech Federálního shromáždění. Děkuji vám.

(Schůze skončena v 10.43 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP