Čtvrtek 1. března 1990

Podle § 52 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a volbách soudců ve znění pozdějších novel navrhuji, aby byli zproštěni na základě vlastní žádosti z funkce soudce z povolání:

plk. JUDr. Miroslav Bártek, dosavadní náčelník vyššího vojenského soudu Tábor,

pplk. Zdeněk Moutelík, dosavadní předseda senátu vyššího vojenského soudu Příbram,

plk. JUDr. Emil Hudec, dosavadní náčelník vojenského obvodového soudu Banská Bystrica,

plk. JUDr. Stanislav Hulec, předseda senátu vojenského obvodového soudu Litoměřice,

plk. JUDr. Zdeněk Škopek, náčelník obvodového soudu Praha.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, doporučuji vám předložený návrh schválit.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Má někdo k předloženým návrhům obsaženým v tisku 263, 264 a 265 dotaz nebo připomínku?

(Faktická připomínka ze sálu: Podle materiálu 265 mají někteří z navrhovaných původní povolání "student". S takovým povoláním jsem se dosud nesetkal.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: O slovo se hlásí poslanec Jaroň.

Poslanec SL Z. Jaroň: Četl jsem si charakteristiky. Mohu říci, že charakteristiky nedoznaly žádných změn. Všichni jsou skromní, všichni jsou fundovaní. Je tam rozdíl pouze v datech narození.

Dal bych takový návrh, abychom ty dobré soudce, i když jsou někteří starší, neodvolávali, abychom odvolali ty lidi, kteří jsou zkompromitovaní. Chtěl bych ubezpečit, že tam takoví soudci nejsou.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hlásí se poslanec Zelenay.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Prečítal som si charakteristiky. Po konzultácii s kolegami z ústavnoprávnych výborov viem, že tam taká námietka, ktorú teraz vznesiem, padla.

Našiel som v materiáloch iba u jedného zo sudcov stranícku príslušnosť, resp. povedané nepríslušnosť, bezpartajný.

Vieme, že sa hovorí o depolitizácii súdnictva, a tam boli prijaté nejaké konkrétne kroky. Viem, že tu malo byť predložené, akej straníckej príslušnosti sú navrhovaní sudcovia alebo či sú bez straníckej príslušnosti.

Pred hlasovaním treba toto jednoznačně zodpovedať.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Kdo se hlásí dál? Poslankyně Parkánová.

Poslankyně SL V. Parkánová: Volební obvod 40, okres Tábor, Občanské fórum.

Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení hosté, chci se vyjádřit k návrhům představitelů politických stran a společenských organizací na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů a na volbu soudců vojenských soudů (tisk 263, 264, 265).

Tyto návrhy nám předkládá jménem citovaného shromáždění ing. Josef Krejčí, pověřený řízením aparátu Národní fronty Československé socialistické republiky. Pan Krejčí, stejně jako shromáždění, které nahrazuje, doufám jen prozatímně, bývalou frontu, mi není znám. K Národní frontě jsem důvěru neměla. Shromáždění, které ji nahradilo, ani muž, který jeho jménem vystupuje mou důvěru neměli ještě příležitost ztratit, avšak ale ani ne získat.

Z tohoto důvodu nevidím záruky, které by správnost předložených návrhů potvrzovaly. Předložené charakteristiky navrhovaných kandidátů, navíc bez uvedení jejich stranické příslušnosti, jsou povrchní, plné frází ze starých časů. Nedávají nám možnost odpovědně rozhodnout.

S ohledem na vysokou společenskou důležitost si myslím, že předloženým návrhům, resp. podkladům k nim je třeba věnovat větší pozornost.

Navrhuji proto, abychom o návrhu (tisk 263, 264 a 265) dnes nerozhodovali, aby byla vytvořena nezávislá odborná komise, která by prověřila skutečnou způsobilost navrhovaných kandidátů pro výkon tak zodpovědné funkce v nových podmínkách. Pokud jde o složení komise a konkrétní způsob její prověřovací činnosti, vyzývám kolegy k doplňujícím návrhům.

Jsem si vědoma, že tímto návrhem, resp. jeho eventuelním přijetím vytvářím precedens do budoucna. Předpokládám však, že budoucí vývoj umožní zbavit se nedůvěry, která ve veřejnosti zčásti vůči soudcům nejvyšších soudů byla (převážně u členů KSČ, a ta dosud přetrvává).

Svým návrhem samozřejmě nevylučuji event. pozměňující návrh, který by sledoval stejný cíl. Hlasováním na základě předložených charakteristik bychom se přihlásili ke starým časům, se kterými, jak doufám, nechceme mít nic společného. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Dále se hlásí poslanec Benda, poslanec Pospíšil a další.

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, co jsem chtěl říci, už za mne částečně pověděl poslanec Zelenay - pokud jde o stranickou příslušnost, resp. nevhodnost či potřebu pečlivě zvážit, zda je vhodné, aby soudce měl tu či onu stranickou příslušnost. K tomu jen podotýkám, že v ústavně právních výborech byla tato námitka opětovně vznášena a že tyto výbory schválily tento návrh s tím, že charakteristiky soudců budou doplněny, zvlášť pokud jde o jejich současnou nebo nedávnou stranickou příslušnost.

Stejně tak souhlasím s předřečnicí, že charakteristiky, tak jak byly předloženy, jsou nanejvýš povrchní a nic neříkající. Proto se připojuji k jejímu návrhu, aby dnes o volbě a odvolání soudců rozhodováno nebylo, respektive eventuelně, aby byly odlišeny návrhy tak, aby byly návrhy projednávány zvlášť, to je odlišení civilních soudců od vojenských, aby byly charakteristiky uspokojivější, aby se nejednalo o soudcích vojenských. Nemyslím si, že je k tomu třeba tvořit zvláštní komisi, ale je třeba, aby byl předložen serióznější materiál, a aby byly splněny připomínky, které ve výborech k těmto předloženým materiálům byly řešeny. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Prosím poslance Pospíšila.

Poslanec SL J. Pospíšil: (Občanské fórum.) Domnívám se, že o tak závažné věci, jako jsou soudci Nejvyššího soudu ČSSR a soudci vojenských soudů bychom měli hlasovat jmenovitě. To je první připomínka.

Druhá připomínka je, že řada z těchto lidí byla vyznamenána, a to vysokými státními vyznamenáními. Není tam uvedeno ve kterém roce a za co. Myslím, že by nám to charakterizovalo lidi podstatně lépe. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Kdo se hlásí dále do rozpravy? (Nikdo.) Nikdo. Je zde předseda Nejvyššího soudu ČSSR dr. Motejl. Myslím, že by mohl k této věci dát vysvětlení.

Předseda Nejvyššího soudu ČSSR dr. Motejl: Pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych vám dát některá vysvětlení, která vyzněla z připomínek poslanců a současně vás požádat o následující postup. Pokud se týká Nejvyššího soudu ČSSR, týká se ho především tisk č. 264, kterým představitelé politických stran a společenských organizací - jejich sdružení - předkládá návrh na volbu místopředsedy Nejvyššího soudu a dvou soudců vojenského kolegia vojenských soudů. Současně návrh na odvolání dosavadního místopředsedy JUDr. Svobody.

Žádal bych vás, abyste o tomto návrhu rozhodně rozhodovali a doporučuji vám, abyste rozhodovali kladně. Chci zdůraznit, že především v osobě navrženého místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR se jedná o neobyčejně vzdělaného, kultivovaného a zkušeného soudce, který zastával funkci místopředsedy Nejvyššího soudu ČSR, resp. Nejvyššího soudu v Praze do roku 1970, poté byl vyloučen ze strany, zůstal soudcem Nejvyššího soudu ČSSR až do těchto dnů a je proto navrhován z důvodů nejenom svých odborných, ale i politických schopností do funkce nového místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR.

Pokud se týká navrhovaných soudců vojenského kolegia, byl jsem již v Úřadu předsednictva vlády dotazován na otázku jejich politické příslušnosti. Je obtížné tuto otázku jednoznačně zodpovědět proto, že vím, že oba dva byli členy KSČ, po zrušení útvarových organizací či stranických organizací předpokládám, že oba ze strany vystoupili. (V závěru roku 1989.)

Přesto ovšem, protože oba dva osobně znám, jsem přesvědčen o tom, že návrh, který v tomto směru učinilo sdružení představitelů politických stran a společenských organizací je plně odůvodněn. Mohu-li vás o to požádat, byl bych rád, abyste tomuto návrhu vyhověli. Rovněž tak se domnívám, že by neměly být žádné námitky týkající se tisku 263 a 264, kterým je navrženo odvolání soudců vojenských soudů působících u vyšších vojenských soudů a vojenských obvodových soudů. Jedná se vesměs o důstojníky justice, kteří odcházejí v těchto dnech do důchodu a nehodlají nadále pokračovat ve výkonu soudcovských funkcí.

Ponechávám na vašem zvážení, jakým způsobem se bude postupovat ohledně tisku 265, kterým se navrhuje zvolení, respektive obnovení volby soudců vojenských soudů vyšších vojenských soudů a vojenských obvodových soudů. Jedná se o návrh, který je v podstatě zpracován správou vojenských soudů ministerstva národní obrany. Jsem přesvědčen, že tito lidé vesměs vyhovují požadavkům, které jistě důsledně kladete na funkci soudců vojenských soudů a v tomto směru jsem ochoten ve spolupráci se správou vojenských soudů Ministerstva národní obrany vyhovět požadavkům poslanců z rozpravy vyplývajících, aby charakteristiky byly doplněny. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Prosím předsedu Sněmovny lidu, poslance Bartončíka, aby se ujal slova.

Předseda SL J. Bartončík: Omlouvám se. Pokud jde o původní povolání některých navrhovaných, zapomněl jsem to z poznámek přečíst. Ve všech případech se jedná o původní povolání "voják z povolání", protože poté, co skončili odbornou přípravu, vstoupili všichni navrhovaní do armády, respektive byli už důstojníky armády v době, kdy studovali.

K otázce shromáždění politických stran a společenských organizací. Je třeba vysvětlit, že už během listopadu a prosince loňského roku zcela spontánně odumírala na úrovni federace činnost orgánů bývalého předsednictva a pléna ÚV Národní fronty. Poté, co došlo k významným změnám, v předních funkcích v bývalém předsednictvu ÚV Národní fronty bylo dohodnuto, že během dalšího procesu bude uplatňován z toho, co zbylo z původního předsednictva ÚV Národní fronty, rotační princip. Převzal jsem funkci předsedajícího 1. února letošního roku a zastavili jsme oficiálně činnost předsednictva i pléna ÚV Národní fronty federace. Fakticky tam tyto orgány neexistují, dochází k poněkud komplikované situaci, protože přece jen ze zákona některé funkce Národní fronta měla a má zabezpečovat. I z hlediska Federálního shromáždění bude potřeba urychleně řešit zejména případy, jakými se zabýváme dnes, to je navrhování soudců. Nepředkládá to tedy ing. Krejčí, který je vlastně jen garantem za správnost údajů. S politováním musím říci, že právě s ohledem na naprostý pokles autority bývalého ÚV Národní fronty máme víceméně omezené možnosti zjistit některé doplňující údaje, týkající se předkládaných návrhů. Za spolehlivé v tomto směru považujeme informace předsedy Nejvyššího soudu ČSSR, protože v té kádrové přípravě, v přípravě těchto změn už s ohledem na zmíněnou odeznívající funkci bývalého ÚV Národní fronty probíhala kádrová příprava v těsné spolupráci s předsedou Nejvyššího soudu ČSSR.

K otázce politické příslušnosti hovořil už pan JUDr. Motejl. Pokoušeli jsme se zjistit, jaký je současný stav. Můžeme konstatovat, že tam, kde politická příslušnost uvedena není, jsou kandidáti bez politické příslušnosti. Důkaz je komplikovaný, protože se opíráme o dvě skutečnosti. Za prvé o jejich prohlášení, že vystoupili z KSČ a za druhé o zjištění, že po zániku útvarových organizací se nenechali registrovat v organizacích územních. Samozřejmě, je to tvrzení které nemůžeme v této fázi doložit a důkaz nebude moci provést po nějakou dobu nikdo.

Chtěl bych se vyjádřit k návrhu, aby nebyly ti starší odvoláváni. Upozorňuji na to, že se ve všech případech jedná o odvolání na jejich žádost v souvislosti s odchodem do důchodu. Přikláním se k tomu návrhu, jak ho zde předložil pan JUDr. Motejl.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hlásí se poslanec Fišera.

Poslanec SL I. Fišera: Souhlasím se všemi připomínkami, pokud jde o charakteristiky. Myslím, že to, co nás vždy bude nejvíce zajímat v těchto případech bude především to, abychom my mohli být přesvědčeni, že soudci, které budeme volit, budou skutečně demokraticky důvěryhodní. Jsme ale dnes v situaci velmi mimořádné. Rozhodujeme pod tlakem času a zvažujeme, zda prodloužení našeho rozhodnutí neohrozí činnost soudů a nezhorší situaci, která dnes ještě je. Američané mají systém "Cost benefit systém". Je to logika, která je založena na tom, že někdy musíme zaplatit určitou cenu za to, abychom získali větší zisk. Mám dojem, že tito soudci byli vybráni s vědomím, že to znamená pro naši dnešní situaci přece jen větší šanci na upevnění naší demokracie.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Poslanec Šašek. Sám řeknu své stanovisko. Zdá se, že je přijatelný návrh, který tu formuloval předseda Nejvyššího soudu Dr. Motejl, abychom projednali návrh na odvolání, protože v podstatě nemáme právo držet někoho ve funkci, jestliže má zákonný důvod, aby z funkce odešel, a abychom schválili návrhy, které tady Dr. Motejl odůvodnil, protože například osobně Dr. Repíka znám a velmi rád mu dám svůj hlas pro tuto funkci. Pokud jde o návrh na jmenování nových soudců, myslím, že se nic nestane, že vojenská justice měsíc vydrží a můžeme návrh projednat během března a obstarat si spolehlivější podklady.

Poslanec SL J. Šašek: Pan profesor Jičínský řekl nyní to, co jsem chtěl říci já, ale chci to doplnit o to, že rozhodovat o soudcích, znamená znát je, protože to chce skutečně zodpovědné posouzení. My soudce neznáme, proto za svoji osobu říkám, že ty soudce bychom do oblastí zatím volit neměli.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji: Navrhuji tedy tento postup. O předložených návrzích bychom hlasovali odděleně s tím, že pokud jde o návrh na odvolání soudců vojenských soudů, není třeba hlasovat individuálně o každém z nich, ale lze hlasovat o celém seznamu najednou.

Nejsou-li námitky, dávám hlasovat Sněmovnu lidu.

Kdo je pro návrh obsažený v tisku 263, aby byli zproštěni funkce soudců z povolání soudci, kteří jsou v návrhu uvedeni? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

Sněmovna lidu návrh schválila.

Ptám se Sněmovny národů, kdo je pro návrh obsažený v tisku 263? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění ČSSR zprostilo funkce soudců z povolání vyššího vojenského soudu Tábor plk. M. Bartáka, vyššího vojenského soudu Tábor plk. J. Prouzu, vyššího vojenského soudu Příbram pplk. Z. Moutelíka, vojenského obvodového soudu Banská Bystrica plk. E. Hudce, vojenského obvodového soudu Litoměřice pplk. S. Hulce, vojenského obvodového soudu Praha plk. Z. Škopka.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 139, SL č. 223, SN č. 234)

Nyní bychom projednali návrh obsažený v tisku 264. Vzhledem k tomu, co tu jako pozměňovací návrh navrhl poslanec Pospíšil doporučuji, abychom hlasovali individuálně a nejprve o návrhu, aby místopředsedou a soudcem Nejvyššího soudu ČSSR byl zvolen JUDr. Bohumil Repík, dosavadní předseda senátu Nejvyššího soudu ČSSR.

Ptám se Sněmovny lidu, kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Šest.) Šest.

Ptám se Sněmovny národů, kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Pět.) Pět.

Konstatuji, že JUDr. B. Repík byl souhlasným usnesením obou sněmoven zvolen místopředsedou a soudcem Nejvyššího soudu ČSSR.

Dále je tu návrh, aby soudcem Nejvyššího soudu ČSSR byl zvolen pplk. JUDr. Jan Lantzberg, dosavadní předseda senátu vojenského obvodového soudu Praha.

Ptám se Sněmovny lidu, zda souhlasí s tímto návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Dva.) Dva.

Zdržel se někdo hlasování? (Třicet sedm.) Třicet sedm.

Ptám se Sněmovny národů, zda souhlasí s volbou pplk. JUDr. Lantzberga? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Obě sněmovny svým usnesením zvolily za soudce Nejvyššího soudu ČSSR pplk. JUDr. Lantzberga.

Nyní budeme projednávat návrh uvedený na straně 2 tisk 264, aby soudcem Nejvyššího soudu ČSSR byl zvolen major JUDr. Jiří Horák, dosavadní předseda senátu vyššího vojenského soudu Tábor.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP