Čtvrtek 1. března 1990

Omezování držení zbraní občany bylo a je průvodním jevem totalitních režimů. Veškeré argumenty proti civilním zbraním jsme prakticky v tomtéž znění slyšeli od předchozího režimu v sedmdesátých a počátkem osmdesátých let. V této době myslivci závistivě shlíželi k západním sousedům a věřili, že jednou budeme mít podobné předpisy pro držení zbraní a střeliva, což samozřejmě očekávali i od demokratických změn v našem státě. Jaký smysl a také jakou logiku by tedy mělo naše předpisy ještě dále zpřísnit?

Naši západní sousedé, Rakousko, Německá spolková republika a Švýcarsko vycházejí ze stejných kulturních základů a tradic pro provozování myslivosti. Srovnejme tedy zásady jejich zákonů vztahujících se k držení zbraní a střeliva z hlediska myslivce a pokud možno i počet držených zbraní. V Německé spolkové republice je počet držených civilních zbraní na stejný počet osob 9,8 krát vyšší než v Československu (NSR údaje za rok 1987, Československo údaje za rok 1988). Počet loveckých zbraní prakticky není omezován. V Rakousku mi počet zbraní není znám, asi jej ani nelze zodpovědně stanovit, poněvadž zbraně střeleckých spolků nejsou vůbec evidovány. Počet zbraní u držitele loveckého lístku není omezován vůbec. Nejvyšší počet zbraní u občanů je ve Švýcarsku, kde je držení zbraní v podstatě volné. Přitom ani v jednom z těchto států nejsou žádné problémy se zbraněmi charakteru bezpečnostního. Stav by měl být při dnešním otevření se světu do značné míry unifikován se sousedními státy.

Myslivci jsou neobyčejně citliví na prověrky držení zbraní. Zažili je v sedmdesátých letech, starší i v padesátých letech a za II. světové války. Lovecké zbraně jsou mnohdy uměleckými díly a chloubou jejich majitelů, kteří do nich také uložili značné úspory.

Držení loveckých zbraní neovlivňuje a také nemůže ovlivňovat vnitřní bezpečnost státu. Nikdy v historii našeho státu nebylo a ani v budoucnosti nebude zneužito loveckých zbraní proti lidem. Jde o osoby ze všech vrstev obyvatelstva a také všech politických názorů, navíc rozptýlené po celé ploše státu.

Myslivec, samozřejmě podle rozsahu své činnosti nemůže většinou v našich podmínkách vystačit s jednou kulovou zbraní. Myslivců, držících kolem deseti loveckých kulových zbraní, jak bylo uvedeno v tisku, je u nás nepatrné množství a jsou to zřejmě jen bývalí prominenti.

V stanovisku celostátního aktivu zástupců OV a OF Českého mysliveckého svazu se uvádí, že Český myslivecký svaz má v současné době 118 tisíc členů všech sociálních vrstev společnosti.

Z tohoto aktivu vzešlo doporučení, že lovecké zbraně (brokové i kulové) je nutno považovat za přísně účelové, které jsou používány k výkonu práva myslivosti, a to plnění hospodářských úkolů, včetně omezování škod způsobovaných zvěří. Oprávnění k jejich držení přísluší pouze členům Českého mysliveckého svazu, na Slovensku Slovenského mysliveckého zväzu, kteří mají platný lovecký lístek.

S ohledem na rozdílné způsoby lovu různých druhů zvěře nestačí pro výkon práva myslivosti v mnohých případech vlastnit jen jednu kulovou a brokovou zbraň. V důsledku toho nelze vyloučit držení a používání více kulových a brokových zbraní různých ráží. Tomuto hledisku je třeba podřídit na základě individuálního posouzení počet zbraní, které jednotlivý člen ČMS může mít v držení.

Všechny zbraně brokové i kulové členů ČMS s platným loveckým lístkem v zájmu snížení administrativy se budou evidovat u jednoho orgánu v okrese s vydáním jednoho dokladu. Zde hovoříme o zbrojním průkazu, dříve bylo všechno evidováno v loveckém lístku.

K ohlášenému posuzování oprávněnosti držení jednotlivých druhů loveckých zbraní a jejich počtu v občanských komisích požadují účast zástupce ČMS, přičemž považují za vhodné, aby k osobnímu jednání před komisí byli členové ČMS zváni jen v nejasných případech. To bylo projednáno na aktivu 17. 2. Zároveň mně byl předán požadavek sportovních střelců a biatlonistů SVAZARMu, mimochodem, sportovní střelci SVAZARMu patří k evropské a světové špičce, aby byl navrhovaný zákon doplněn v bodě 4 čl. II. takto: V podstatě jde o stejné znění, kde se píše, že s výjimkou zbrojních průkazů na kulové zbraně pro lovecké, oni požadují, aby tam bylo dodáno a sportovní účely. Dávám tento návrh ke zvážení. Jinak plně souhlasím s navrhovaným zákonem a doporučuji jeho přijetí.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji a prosím poslance Dobrovolného.

Poslanec SN J. Dobrovolný: Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, pretože som tiež jeden z členov Zväzu požovníckych združení, cítil som potrebu konzultovať novelizáciu zákona na okresnej správe ZNB a OV ZPZ vo svojom volebnom obvode číslo 119, a to v Prievidzi, Martine i OV ZPZ Žilina.

Po konzultácii s týmito uvedenými orgánmi a niektorými požovníckymi združeniami vo volebnom obvode vzišlo niekožko pripomienok a návrhov k tejto novelizácii. Dovožte, vážení poslanci, aby som niektoré predniesol.

Členovia Zväzu požovníckych združení si myslia, že trojročný cyklus obnovy držby zbrojného preukazu dáva dostatočnú záruku pre vykonanie prehžadu o držitežoch zbraní, posudzovania ich spožahlivosti a bezúhonnosti.

Pokiaž by bolo nutné, vzhžadom na súčasnú politickú situáciu, vykonať jednorázové odobratie zbraní, pokladáme to za vyslovenie nedôvery vežkej a statočnej väčšine požovníkov a športových strelcov. Kto nepozná ceny gužových zbraní, môžem uviesť ceny - od 3000 do 10 000 Kčs, pričom sú zbrane aj drahšie. Po informácii, získanej na OS ZNB, je v okrese Prievidza evidovaných 802 gužových požovníckych zbraní, vrátane malokalibroviek, na ktoré OS ZNB nemá pripravenú žiadnu miestnosť, ktorá by vyhovovala uskladneniu takého vežkého množstva gužových požovníckych zbraní a streliva. Bol by tu problém s odoberaním a potom nasledovne vydávaním zbrojných preukazov a zbraní, pretože na každej správe ZNB je na to určený len jeden pracovník. V krátkosti spomeniem, ako prebiehalo a prebieha vybavovanie na nákup gužovej zbrane a predlžovanie zbrojného preukazu, a to každé 3 roky. Postup je nasledovný: vyplnenú žiadosť muselo prerokovať požovnícke združenie, v ktorom požovník pôsobí. K žiadosti sa ďalej vyjadroval lekár k zdravotnému stavu žiadateža, potom to bol podnik, v ktorom žiadatež pracoval, a u dôchodcov príslušný NV. Táto židosť ďalej postupovala na OV ZPZ na potvrdenie a odtiaž na OS ZNB, kde sa celá žiadosť prešetruje a prihliada sa aj na občiansku bezúhonnosť, to znamená, že žiadosť musí byť doložená výpisom z registra trestov. Teda toto šetrenie, ktoré je zdĺhavé, a javí sa dostatočne rozsiahle, je zárukou, že nedôjde k zneužitiu požovníckych zbraní.

Vznikom týchto prieťahov by došlo k ďalším následkom v podobe neplnenia plánu odstrelu, nakožko s odstrelom srnca, podža vyhlášky sa má začať už 15. 5., nehovoriac o tom, že diviak sa v ČSR loví celoročne a v SSR v posledných rokoch následkom škôd, spôsobených na požnohospodárskych a lesných kultúrach, sa začína loviť tiež skôr, pričom za tieto škody zodpovedajú rukou spoločnou a nerozdielnou práve požovníci. Prevažná väčšina členov ZPZ a ČMS patrí medzi čestných občanov, z prevažnej väčšiny nepartajných, ktorí na úkor svojho vožného času a svojich rodín plnia významnú úlohu pri ochrane prírody a zveri, pričom všetku prácu vykonávajú zadarmo, na úkor výkonu práva požovníctva sa neobohacujú, ba naopak, sami do požovníckej činnosti dávajú značné vlastné finančné prostriedky.

Zároveň spoločnosti prinášajú finančné prostriedky, plynúce z dodávok diviny na verejné zásobovanie a hlavne vývozu divočiny do cudziny.

Na záver by som chcel povedať, že sa vôbec nebránime uskutočneniu previerky držby gužových zbraní, odporúčame však uskutočniť ju priebežne, po jednotlivých požovníckych združeniach. Týmto by som chcel ubezpečiť Federálne zhromaždenie a vládu ČSSR, že my, požovníci, sa vyslovujeme za právny štát, hlásime sa k súčasnému procesu a chceme ho podporiť svojou čestnou prácou pri zvežaďovaní zverených revírov a ochrane prírody. Dávame záruku, že sme schopní vlastnými silami zabrániť zneužitiu požovníckych zbraní na nepožovnícke účely.

Mám ešte jednu otázku - aj keď tu nie je prítomný - na pána ministra Sachera: Kožko gužových zbraní môže mať požovník, ktorý vykonáva okrem iného i požovnícku športovú strežbu, od ktorej výkonnostnej triedy to závisí a kde si máme kupovať zbrane, keď požovnícke predajne so zbraňami sú prázdne, čo sa týka - okrem iného - aj kvalitnejšieho streliva?

Inak odporúčam novelizáciu zákona schváliť.

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Prosím poslance Škovieru.

Poslanec SN Š. Škoviera: Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, iniciatívny návrh skupiny poslancov k novelizácii zákona o zbraniach a strelive číslo 147/83 Zb., vyvolal medzi požovníkmi velký rozruch a nespokojnosť, hlavne článok II ods. 1 a 2 o zrušení platnosti zbrojných preukazov vydaných pred účinnosťou tohto zákona o odovzdaní gužových zbraní a streliva.

Požovníci okresu Zvolen ma požiadali, aby som tlmočil ich stanovisko k novelizácii tohto zákona. Návrh výborov ústavnoprávnych, branných a bezpečnostných - uvedený v spoločnej správe, tlač č. 274 - však upravuje novelizáciu zákona a možno s ním súhlasiť.

Vyskytuje se však otázka, kto bude robiť kontrolu gužových zbraní, či poverení členovia ZNB alebo občianske komisie, ako sa povráva. Ak občianske komisie, potom je tu požiadavka požovníkov, aby v nej boli zastúpení členovia okresného výboru Slovenského požovníckeho zväzu, príp. zástupcovia výborov slovenských požovníckych združení. Ďalej - kožko gužových požovníckych zbraní môže požovník - držitež zbrojného preukazu - vlastniť? Som toho názoru, že ak mu bola daná dôvera vo forme zbrojného preukazu, pre správny výkon práva požovníctva ich môže vlastniť viacej, ako to odôvodnil dr. Trefný. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ptám se poslance Stomeho, zda se chce vyjádřit v závěrečném slově?

Poslanec SN K. Stome: Vážení přítomní, v podstatě zde padl návrh na doplnění článku II v bodě 1: "Zbraně určené pro lovecké nebo sportovní účely", což by muselo být sledováno i v bodě 2

"držitelé zbrojních průkazů na kulové zbraně určené pro lovecké nebo sportovní účely jsou povinni předložit ..." A posléze i v bodě 3: "Držitelé zbrojních průkazů na kulové zbraně, které nejsou určeny pro lovecké nebo sportovní účely, jsou povinni odevzdat ..." Vycházím z textu 274, neboť je to jednodušší.

V mezidobí jsme dostali zprávu o počtu těchto zbraní, kterých není příliš mnoho. Domnívám se, že pozměňovací návrh by mohl být přijat. tak jak vyplývá z textu, který jsem zde reprodukoval. To znamená návrh kolegy, který hovořil jako první o sportovních zbraních. Tím by se situace účelu novely žádným způsobem nezvrátila. To je vše, jinak nemám, co bych dodal, než už jsem uvedl.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Prosím vás, pane poslanče, abyste změny přesně formuloval.

Poslanec SN K. Stome: Ano. Tisk 274, strana 2, bod 4, článek II.

Bod 1: "Zbrojní průkazy vydané okresní správou Sboru národní bezpečnosti před účinností tohoto zákona pozbývají platnosti dnem 1. března 1990 s výjimkou zbrojních průkazů na kulové zbraně určené pro lovecké nebo sportovní účely:"

Bod 2: "Držitelé zbrojních průkazů na kulové zbraně určené pro lovecké nebo sportovní účely jsou povinni předložit tyto zbraně do 31. března 1990 ke kontrole okresní správě Sboru národní bezpečnosti příslušné podle místa jejich trvalého pobytu." Pokud tuto povinnost nesplní, tato věta zůstává dál beze změny.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3 s těmito změnami v textu - začátek první věty odstavce zní: "Držitelé zbrojních průkazů na kulové zbraně, které nejsou určeny pro lovecké nebo sportovní účely (bod 2) , jsou povinni ..."

Domnívám se, že tak by mohl být návrh přijat.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Ptám se společných zpravodajů, zda si přejí slovo. (Ne.) Nepřejí. Poslanec Toman? (Ne.) Děkuji.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. V zasedacím sále je přítomno 145 poslanců Sněmovny lidu, 50 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a 50 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejprve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, tisk 258 ve znění společné zprávy výborů - tisk 274 - se změnami, které formuloval JUDr. Stome? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Sněmovna lidu zákon schválila.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů. Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu (tisk 258) ve znění společné zprávy výborů (tisk 274) ? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také Sněmovna národů zákon schválila.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky zákon schválilo.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 137, SL č. 221, SN č. 232)

Dalším bodem programu je

12

Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací

- na zproštění z funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 263)

- na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 265)

- na zproštění z funkce místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR a na volbu místopředsedy a soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 264).

Návrh projednaly výbory ústavně právní obou sněmoven. Po kladném vyjádření předsedy Nejvyššího soudu vyjádřily s návrhem souhlas. Písemné podklady jste obdrželi. Doporučuji návrh projednat jako celek.

Prosím tedy místopředsedu Federálního shromáždění a předsedu Sněmovny lidu poslance JUDr. Bartončíka, aby návrh zdůvodnil.

Předseda SL J. Bartončík: Vážené kolegyně a kolegové, písemně vám byly předloženy návrhy shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSSR na volbu místopředsedy a soudců a na zproštění místopředsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a návrh na volbu a zproštění soudců z povolání vojenských soudů.

Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSSR schválilo tyto návrhy dne 7. 2. 1990 a 16. 2. 1990. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o organizaci soudů a volbách soudců navrhuji, aby byl zvolen soudcem a místopředsedou Nejvyššího soudu JUDr. Bohumil Repík, CSc., dosavadní předseda senátu Nejvyššího soudu ČSSR.

JUDr. Repík je navržen k opětovnému zvolení k Nejvyššímu soudu, kde působí v různých funkcích od roku 1970. Jeho zkušenosti v soudnictví i jeho vlastnosti zaručují řádné plnění pracovních úkolů. Jsou u něj splněny všechny předpoklady pro zvolení do funkce místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR a soudce Nejvyššího soudu ČSSR.

V souvislosti s potřebou doplnění Nejvyššího soudu ČSSR dále navrhuji, aby byli nově zvoleni soudci Nejvyššího soudu ČSSR mjr. JUDr. Jiří Horák, dosavadní předseda senátu vyššího vojenského soudu Tábor a pplk. JUDr. Jan Lansberg, dosavadní předseda senátu vojenského obvodového soudu Praha.

Mjr. JUDr. Jiří Horák, předseda senátu vyššího vojenského soudu v Táboře, 39 let, ženatý, národnost česká, voják z povolání.

Pracoval jako předseda senátu, zástupce náčelníka vojenského soudu, soudce vyššího vojenského soudu a předseda senátu vyššího vojenského soudu. Na všech justičních pracovištích se osvědčil, má dobré teoretické i praktické soudcovské zkušenosti. Jeho vlastnosti zaručují zásadovost při řešení pracovních úkolů.

Pplk. JUDr. Jan Lansberg, předseda senátu vojenského obvodového soudu Praha, 51 let, ženatý, české národnosti, je vojákem z povolání. Převážnou část vojenské činné služby byl zařazen jako předseda senátu vojenského obvodového soudu, vykonával však i funkci zástupce náčelníka vyššího leteckého soudu. Ve všech funkcích, které vykonává, se projevuje jako kvalifikovaný, což zaručuje úspěšný výkon funkce soudce Nejvyššího soudu ČSSR i jeho vojenského kolegia.

Navrhovaní splňují zákonné podmínky a se svojí kandidaturou souhlasí.

Dále navrhuji, aby byl podle příslušné právní úpravy na základě vlastní žádosti proštěn z funkce místopředsedy Nejvyššího soudu ČSSR JUDr. Jaromír Svoboda, dále, aby byli opětovně zvoleni soudci z povolání vojenských soudů:

plk. JUDr. Jiří Bernát, vyšší vojenský soud Tábor,

plk. JUDr. Jiří Brunclík, vyšší vojenský soud Příbram,

plk. JUDr. Stanislav Hajiček, vyšší vojenský soud Trenčín,

pplk. Josef Hendrych, vyšší vojenský soud Příbram,

pplk. JUDr. Miloš Horáček, vyšší vojenský soud Tábor,

plk. JUDr. Milan Horkel, vojenský obvodový soud Brno,

pplk. JUDr. Vladimír Hudák, vyšší vojenský soud Trenčín,

mjr. JUDr. František Kováč, vyšší vojenský soud Trenčín,

mjr. JUDr. Ondrej Samaš, vyšší vojenský soud Trenčín,

plk. JUDr. Ján Vorobel, vojenský obvodový soud Prešov,

plk. JUDr. Milan Zdražil, vojenský obvodový soud Hradec Králové.

Všech jedenáct navrhovaných kandidátů působilo ve funkcích soudců z povolání vojenských soudů a ve své činnosti se v uplynulém desetiletém období osvědčilo. Proto jsou navrhováni k opětovnému zvolení. Navrhovaní splňují všechny zákonné podmínky a se svou kandidaturou souhlasí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP