Středa 28. února 1990

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Zelenayovi. Prosím poslanca Mohoritu.

Poslanec SL. V. Mohorita: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přiznám se vám, že jsem příliš nepochopil dnešní neustálé připomínky, náměty, návrhy k majetku a hospodaření Komunistické strany Československa. Proto jsem na to nereagoval především z těch důvodů, že ve sdělovacích prostředcích bylo již mnohokrát uvedeno jakými způsoby KSČ jako taková, jako subjekt, získávala prostředky pro svou činnost. Nevidím osobně vůbec důvod, proč bychom nemohli společně s ministerstvem financí, s dalšími státními orgány zveřejnit stanovisko k tomu, jak to s majetkem KSČ je. To není vůbec žádný problém a já osobně si myslím, že tím, že to budeme dávat do usnesení, budeme vyjadřovat jakousi nedůvěru k těmto orgánům, které jsou schopny zdůvodnit vynakládání prostředků Komunistickou stranou Československa na činnost. Tedy prostředků, které dostávala od čs. státu.

Pro vaši informaci, příjmy KSČ z příspěvků činily v roce 1988 1,350 mld. Kčs, tedy strana v naprosté většině si kryla své výdaje z prostředků svých vlastních.

Co se týká prostředků dalších a co se týká i majetku strany, jsme připraveni, tak - jako znovu opakuji jsme již několikrát ve sdělovacích prostředcích při různých příležitostech uvedli - dále a dále uvádět. Nemyslím si, že je potřebné tu situaci dramatizovat, myslím, že stačí, když se dohodneme s ministerstvem financí a s dalšími státními orgány.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Mohoritovi. Hlási sa poslanec Fišera.

Poslanec SL I. Fišera : Dámy a pánové, promiňte, možná, že některé formulace jsou opravdu ostré.

Ještě se nepodařilo vytvořit, ale já myslím, že se nepodařilo dotvořit konzistenční koncepci. Promiňte, jsou to drobné úpravy, ale mají svůj význam.

Není ještě zcela zformován účinný informační systém. Leccos vláda udělala za tu dobu.

Odstavec 4 třetí věta: Vládě se zatím nepodařilo dokončit úkol, který si vytyčila v programovém prohlášení. Ona ho dělá, ale ještě se nepodařilo.

Poslední odstavec: I když legislativní orgány vlády urychlují práce na zákonech, nedaří se vždy příslušné návrhy ... Ne každý návrh se tak podaří, je to zcela logické.

Poslední větu, kterou doporučuji doplnit: Zpráva o stavu a vývoji československé federace naznačuje, že vláda však činí závažné kroky správným směrem.

Poslanec SL P. Balgavý: Vážený pán predseda, vážený predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, v dnešnej rozprave vystúpilo vežmi veža žudí. Nevystúpili však mnohí z nás, ktorí sme chceli túto vládu pochváliť, pretože sme považovali za samozrejmé, že treba predovšetkým kritizovať.

Chcel by som sa však vežmi krátko vyjadriť k tomu, čo tu povedal pán kolega Mohorita. Využijem k tomu text, ktorý predložil pán Marián Čalfa, predseda vlády ČSSR, a budem ho mierne parafrázovať.

Ak se pozrieme späť na stav po druhej svetovej vojne, vidíme, že náš štát vstupoval do mierového obdobia s dobrými predpokladmi. O kúsok ďalej čítame: Napriek tomu sme teraz po desaťročiach usilovného budovania v podstate druhoradou krajinou. Ja by som to parafrázoval. Keď sa pozrime na stav po druhej svetovej vojne, komunistická strana bola v podstate druhoradou stranou. Napriek tomu teraz po desaťročiach usilovného budovania je stranou najbohatšou.

Ja by som vyzval Komunistickú stranu Československa, aby dobrovožne pristúpila na takú variantu a z vlastnej iniciatívy, aby sa porovnala s ostatnými stranami a hnutiami, ktoré v tejto krátkej dobe vznikli, a aby sa vyrovnala s nimi tak, aby mali rovnaký ekonomický základ. Prostriedky, ktoré má, aby poskytla tomu fondu, ktorý tu bol navrhnutý. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Sú ešte nejaké pripomienky k uzneseniu?

(Hlas z pléna: Chtěl bych něco říci k panu Mohoritovi.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Myslím, že by sme nemali rozvíjať diskusiu, pretože uznesenie bolo koncipované od samého začiatku ako vyvážené - to môžem povedať z pozície vedenia Federálneho zhromaždenia. Chceli sme samozrejme od vás pripomienky, bohužiaž sa tomu zrejme nevenovala pozornosť, ako to tu už bolo povedané. Napriek tomu po tejto diskusii by som prosil, keby predseda návrhovej komisie navrhol eventuálne ďalšie úpravy.

Předseda návrhové komise poslanec SL V. Šilhán: Budu se zabývat druhou částí návrhu, která byla předmětem sporu mezi poslanci navzájem i mezi panem ministrem financí i předloženým návrhem.

Znovu opakuji, že nám nejde o vyjádření jakéhokoliv stínu nedůvěry vůči vládě. Proto se vrátím k jednotlivým formulacím.

Dosud se vládě ČSSR nepodařilo vytvořit ... Zde je dobrý návrh "dotvořit". Je to správnější a přesnější slovo. Je to druhý odstavec na str. 2 návrhu.

Ve třetím odstavci se navrhuje vsunout slovo "zcela". Začátek věty tedy zní: "Není ještě zcela zformován účinný systém." Myslím, že vsunutí tohoto slova zpřesňuje to, co měla i komise na mysli. Souhlasíte? (Souhlas.)

V odstavci pátém se navrhuje změnit větu: "Vládě se nedaří plnit úkol ..." takto: "Vládě se zatím nepodařilo dokončit úkol, který si vytyčila."

Na straně 2 se poslední věta mění takto: I když legislativní orgány vlády urychlují práce na zákonech, nedaří se vždy příslušné návrhy dokončit včas, kvalitně a v potřebných souvislostech.

To jsou základní změny.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Hlási sa poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: V poslední větě může zůstat "nejsou vždy".

Předseda návrhové komise poslanec SL V. Šilhán: Poslanec Fišera navrhl doplnit část druhou (od. 2) větou: "Zpráva o stavu a vývoji československé federace svědčí o tom, že vláda však činí závažné kroky správným směrem." Domnívám se, že se můžeme obejít bez této věty, protože nemění kvalitu předloženého návrhu.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Prosím poslanec Stome.

Poslanec SN K. Stome: Vážené kolegyně a vážení kolegové, samozřejmě, že z obou stran lze zprávu pojímat, ale domnívám se, že kámen úrazu je v tom, co zpráva implikuje, co naznačuje. Je to jako v onom starém vtipu, když kapitán našel prvního důstojníka podnapilého a napsal do lodního deníku: Dnes při převzetí služby jsem shledal prvního důstojníka podnapilého. On mu říkal: Nepište to tam, kapitáne, vždyť je to ostuda. Kapitán odpověděl: Co je pravda, to se musí napsat. A první důstojník napsal příště: Dnes při převzetí služby jsem kapitána nenašel opilého.

Vážení přátelé, ona je to legrace, ale zpráva navozuje jakoby byla spíše negativa než pozitiva, i když z obou stran nazíráno, to samozřejmě nevypovídá - vlastně logicky řečeno - nepravdivě. Domnívám se, že návrhy na odstranění všech "vad krásy", jak se je posléze pokoušel vpravit poslanec Fišera, jsou plně na místě a domnívám se, že by bylo správné takové prohlášení tam alespoň zapracovat; pokud nechceme přestavět celý smysl, aby neimplikoval negativa. To je všechno. Děkuji.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Hlási sa poslanec Bakšay.

Poslanec SL J. Bakšay: Jde mi o to, abychom tu nezůstali do půlnoci. Jsou zde v podstatě dva velké bloky návrhů. První původní blok návrhů obsahoval různé kosmetické a stylistické úpravy, druhý blok navrhl profesor Jičínský. Doporučuji, aby pan předsedající dal hlasovat, kdo je pro všelijaké pozměňující kosmetické úpravy a kdo je pro formulaci profesora Jičínského. Pokud se rozhodneme pro kosmetické úpravy, může se návrhová komise na chvíli vzdálit a provést je. (Hluk v sále.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Sú ešte ďalšie pripomienky? (Ne.) Nie sú. Odporúčam, aby sme hlasovali o upravenom návrhu, ako to predniesol profesor Šilhán. Chce sa ešte profesor Šilhán vyjadriť?

Předseda návrhové komise poslanec SL V. Šilhán: Já už se nechci vyjadřovat k návrhu. Návrh měli poslanci dost dlouho. Členové komise byli k dispozici každému, kdo je o to požádal. (Potlesk.) Myslím, že takto se nemůžeme chovat. Nejdříve jsem zaslechl spoustu kritických slov, ne ke zprávě, ale ke stavu a situaci, v jaké žijeme. Chceme-li je někde označit a pojmenovat, pak se chováme stydlivě. Myslím, že to nikoho, kdo tu je, vůbec neuráží, tím méně pak vládu. (Potlesk.)

(Připomínka ze sálu: Rád bych navrhl škrtnout bod č. 5, který se týká politické aktivity.)

(Hlasy: Ten je škrtnutý.)

Předsedající předseda SN J. Stank: V zasadacej sále je prítomných 147 poslancov Snemovne žudu, 56 poslancov Snemovne národov, zvolených v Českej socialistickej republike, 59 poslancov, zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Obidve snemovne sú uznášania schopné.

Najprv budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s predloženým návrhom uznesenia, so zmenami, ktoré predniesol profesor Šilhán, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Dva.) Dvaja.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Čtyři.) Štyria.

Snemovňa žudu uznesenie schválila.

Teraz hlasujú poslanci Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s predloženým návrhom uznesenia s prednesenými úpravami, ako boli uvedené? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Čtyři.) Štyria.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Osm.) Osem.

Takisto Snemovňa národov uznesenie schválila.

Ďakujem návrhovej komisii za jej prácu.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo uznesenie k Správe o stave a vývoji čs. federácie.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 133, SL č. 217, SN č. 228)

Teraz prerušíme rokovanie do 6.30 hodín zajtrajšieho dňa.

Zajtrajšie rokovanie bude viesť podpredseda Federálneho zhromaždenia poslanec Jičínský.

Prajem vám dobrú noc a ďakujem vám za aktívnu účasť na zasadaní.

(Schůze přerušena ve 21.05 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP