Středa 28. února 1990

Vláda a jej jednotliví činitelia už viackrát presvedčili verejnosť, že chcú byť predstavitežmi nového typu štátnického myslenia a konania. Otvorene však možno konštatovať, že niektoré ich výroky pripomínajú neslávne postupy všemocných bývalého režimu: niečo povieme, niečo urobíme, a uvidí sa, čo bude ďalej. Spoločnosť už neraz doplatila na nezodpovedné experimenty tohto typu.

Vážené dámy, vážení páni, úspešnosť činnosti vlády v súčasnom politickom a ekonomickom provizóriu môže rásť len za predpokladu vzájomnej dôvery medzi jednotlivými politickým prúdmi. Sama vláda však môže pre túto dôveru veža spraviť demokratickou otvorenosťou svojej práce a obsažnejším vyjadrovaním svojej zodpovednosti voči Federálnemu zhromaždeniu. Ako reprezentanti jednotlivých politických strán a hnutí i nestranníckej verejnosti máme a budeme mať na jednotlivé otázky včerajšej správy o stave a vývoji federácie rozdielne názory. Ako vlastenci tejto krajiny by sme sa však mali v jednom zhodnúť. Zhodnúť sa v podpore zahraničnej politiky, vyjadrujúcej a obhajujúcej naše vlastné národné záujmy. Zhodnúť sa v podpore politiky, usilujúcej sa premeniť naše národy z pešiaka na šachovnici dvoch svetových vežmocí na svojprávny a rovnoprávny subjekt európskej a svetovej politiky.

Vláda, ktorá sleduje takúto zahraničnú politiku, si zasluhuje našu plnú dôveru a podporu. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Kanisovi. Slovo má poslanec Konečný, ako posledný pred prestávkou. Po prestávke sa ako prvý pripraví poslanec Kontra.

Poslanec SL J. Konečný: Jsem tu za volební obvod 46 - Karlovy Vary, jsem členem Občanského fóra, jedním z jeho mluvčích a také sociální demokrat.

Vážený pane předsedající, vážené shromáždění, dámy a pánové, slyšeli jsme včera zprávu o stavu a vývoji čs. federace přednesenou panem ministerským předsedou. Je to pochmurná zpráva o neúspěšném budování socialismu. Včera se také tleskalo, alespoň na závěr, nadšeně. S určitým pobavením jsem sledoval, jak nadšeně tleskají zprávě, ve které se odsuzuje, když ne posledních 40 let, tak aspoň posledních 20 let, i ti, kteří za tento stav nesou odpovědnost, protože se na něm podíleli.

Co tedy říci bezprostředně ke zprávě? Stav je obecně známý, v podstatě se i ve zprávě částečně abstrahovalo. Chci upozornit, že chápu abstrakci jako formu reality. Abstrahovalo se tím, že některé aspekty řešení této situace nemohou být konkretizovány, dokud nepřijmeme nové zákony. Je sympatické, jestliže ministerský předseda slíbí, že koncem dubna nebo během května nás seznámí s rozborem výsledků za rok 1989 a první čtvrtletí t. r. Věřím, že nás také seznámí s konkrétními představami, jak řešit daný stav.

Abych byl opět konkrétní, vrátím se k několika bodům, o kterých chci hovořit. I když chápu, že ekonomika je alfou a omegou našeho dění, mám dojem, že sociální politika je ve zprávě dost mlhavě načrtnuta. Dále jednou z věcí, která přispívá k politické nervozitě je přítomnost cizích vojsk na našem území. Jejich stažení do 30. června 1991 považuji za zdlouhavé a politicky neefektivní. Buďme upřímní. Mezi občany panuje - i když zjednodušený - názor: "Přišli během jediné noci, mohou i během jediného dne odejít."

Ještě poznámka o tom, že národní výbory odmítají přidělovat vojákům byty. Budu vycházet ze situace v Karlových Varech. Až dosud tam bylo zvykem, že při rozdělování bytů více než 90 % dostávala armáda a bezpečnost, jakoby armáda a bezpečnost byly nejproduktivnějšími silami této společnosti. Přitom řada občanů, řada rodin s dětmi, musí bydlet - a to není nadsázka - ve vlhkých a plesnivých bytech. Nedivte se tedy, že národní výbory, když konečně mohou volně rozhodovat, přidělují byty těm nejpotřebnějším. Při vší úctě k armádě to nejsou oni, kdo je nejvíc potřebují.

Vedle obecného stavu naší společnosti, který je negativní, vyvstává tu další akce. Každá oblast, každý kraj a konkrétní město má své specifikum, a také Karlovarsko a Karlovy Vary. Jednak Karlovarsko nebylo zahrnuto do příhraniční oblasti, město samo má nevhodný statut a ekologická situace je katastrofální, jako v celém Krušnohoří.

Vážené dámy, vážení pánové, jsem pevně přesvědčen o tom, že jsme naši něžnou sametovou revoluci, která má občas také podobu smirkového plátna, připravovali a dělali i kvůli tomu, aby obyčejný dělný člověk, ne hrstka diktátorů, ale ten obyčejný dělný člověk bez rozdílu profese byl nejcennější devizou naší společnosti.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Konečnému. Pred prestávkou sa ešte prihlásil s faktickou pripomienkou poslanec P. Balgavý.

Poslanec SL P. Balgavý: Vážený pán predsedajúcí, vážené poslankyne a páni poslanci, cez prestávku medzi vami vznikol rozruch, že v niektorých mestách zvučali sirény počas obedňajšej prestávky. Spoločne s kolegyňou z volebného obvodu Senica sme zistili, že išlo o manifestačnú podporu výzvy všetkých nezávislých odborových zväzov, aby ukončili činnosť štruktúry ROH. Sirény a zvony mali znieť dnes, 28. 2., od 11.55 do 12.00 k odchodu akčného výboru ROH a ďalších starých štruktúr. Táto výzva vyšla z DKK na Smíchově v Prahe, je datovaná 23. 2. 1990 o 14.50 hodín, podpísaná je Predsedníctvom odborového zväzu chémie. V mojom volebnom obvode zvučali sirény v Slovenskom hodvábe Senica a v Pružinárňach a strojárňach v Brezovej pod Bradlom. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Balgavému. Prerušujem rokovanie na 20 minút, stretneme sa o 15.35 hodín. Prosím, buďte presní.

(Jednání přerušeno v 15.16 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.40 hodin.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, myslím si, že sami nie sme celkom spokojní s priebehom diskusie, hlavne tedy s jej obsahom. Dostávame také signály aj z verejnosti od poslucháčov televízie, prípadne od poslucháčov rozhlasu, že diskusia vo viacerých prípadoch sa odchyžuje od základného smeru, že neprispieva k riešeniu problematiky, ktorá bola nastolená, je používaná svojím spôsobom tiež na určitú politickú prezentáciu, alebo osobnú prezentáciu. Chcel by som vás ešte raz prečítať zoznam prihlásených, ktorí sú pripravení do rozpravy a prípadne poprosiť, v prípade, že už odznela tá tématika, alebo už nepovažujú za nutné v tejto veci vystúpiť, aby informovali a aby sme mohli tú diskusiu prípadne usmerniť. Sú tu ešte potom ďalšie návrhy, nebudem tomu predbiehať, ale rozhodne by sme mali naše rokovanie zracionalizovať.

Do rozpravy sú ešte prihlásení títo poslanci: Kontra, Mikundová, Janča, Macek, Malina (Vzdáva sa - potlesk.), Benda, Hrbotický, Honner (Vzdáva sa - potlesk.), Seman, Růžička, Klíma, Dymáček, Frýbortová, Minka, Dolník, Lentvorský, Kudláček, Véber, Medřický (Vzdává se - potlesk.), Fojtík, Stolár, Hladík, Červenka, Stome, Hranai, Servus, Doležal, Sehnal.

O faktickú pripomienku požiadal poslanec Macuška. Udežujem mu slovo.

Poslanec SL D. Macuška: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, prihlásil som sa k tejto faktickej pripomienke z toho dôvodu, že mám taký pocit, že sa žiada od nás niečo iné, ako sa v skutočnosti deje. Myslím, že v dnešnej dobe tak prezident ako aj federálna vláda a vlády republík, ako aj naši občania čakajú od nás maximálnu presnosť v konštruktívnom. Bojím sa, že týmto prístupom sledujeme úplný opak, možno zámerne, možno nezámerne. Zároveň si myslím, že niektorí poslanci využívajú túto výbornú možnosť nejakým spôsobom sa za účasti televízie pred svojimi voličmi prezentovať a vlastne robia už teraz predvolebnú kampaň. Myslím, že z toho dôvodu sme sa tu nezišli, a myslím, že by bolo vhodné prijať nejaké opatrenie, že by sa dohodli buď v kluboch, alebo vo výboroch, ktoré najzávažnejšie témy nejakým spôsobom treba predniesť a ktoré sú nepodstatné. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďalšiu faktickú poznámku chce predniesť poslanec Rašev.

Poslanec SN P. Rašev: Vážený pán predseda, pán predsedajúci, dámy a páni, nebojte sa, nebudem to čítať, mám len zopár poznámok. Kolega predrečník ma istým spôsobom trošku predbehol, ale rád by som skonkretizoval istý návrh. Pred chvížou sme boli svedkami, dá sa to nazvať, paradoxu, že plénum tlieska tým, ktorí odmietnu vystúpiť. O čom to svedčí, myslím, že to všetci vieme. Začali sme rozpravou k správe predsedu vlády, skončili sme pri problémoch lokálnych, pri problémoch konkrétnych podnikov, s ich percentami rozostavanosti, investíciami. Migrácia poslancov zo sály do haly svedčí o tom, že sme uhli od dnešnej témy. Ja by som navrhoval v mene niekožkých poslancov po dohovore cez pauzu prerušiť naše zasadnutie povedzme na 15-20 minút stretnúť sa v kluboch poslancov a určiť jedného jednateža, ktorý za klub poslancov vyjadrí názor klubu, dá sa povedať stručný, vecný, konštruktívny názor klubu na správu pána premiéra o stave našej vlasti. Ďakujem. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďalšiu faktickú pripomienku bude mať profesor Jičínský.

Místopředseda FS Z. Jičínský: Mám také faktickou připomínku. Chápu poslance, kteří jsou rádi, že se někteří vzdávají slova, nemám nic proti, ale zároveň mějme na zřeteli, že jsme parlament a že každý, kdo je jeho členem, má právo promluvit. Jestliže se teď z určitých důvodů tohoto svého práva dobrovolně vzdáme, neměl by to být precedens pro budoucnost. Parlament je od slova parlare - mluviti. To, že je to tribuna, kde veřejné mínění má zaznít z nejrůznějších stránek, to je jeho základní hodnota a základní funkce. Čili i když respektuji všechny motivy, které nás tady k tomu vedou, toto bych měl také na zřeteli, nesmíme se tohoto vzdávat. To je jedna věc.

Protože mám za to, že i dosud naše jednání sledují nejen ti, kdo jsou v této síni jako hosté, ale že ho sledují i televizní diváci a možná posluchači rozhlasu, dovolte mi ještě jednu krátkou poznámku k včerejšímu zákonu o volbách, který jsme odhlasovali.

Tady jsme ho odhlasovali velkou většinou, princip poměrného zastoupení byl shledán správným. Ale víte, že bylo mnoho kritiků, kteří říkali, že se dává málo místa samostatným kandidátům nebo nezávislým kandidátům. Na adresu kritiků tohoto zákona, kteří mu vytýkají tento nedostatek: Ať si uvědomí, k čemu by vedlo, kdyby v této síni sedělo 300 osobností napříště, teď nás tu má být 350, kteří nebudou spojeni s žádnou politickou stranou, každý bude mluvit za sebe, každý v diskusi bude prezentovat především svou osobnost, a každý si samozřejmě své osobnosti velmi váží. A jak tedy z té tříště, z té mozaiky vznikne něco pozitivního, jak by se potom tvořila státní politika v této síni? Toto ještě k diskusi k volebnímu zákonu. Omlouvám se, že jsem nemluvil k tématu. (Potlesk.)

Předsedající SN J. Stank: Bolo tu prednesených niekožko návrhov. Zákonný stav je taký, ako hovoril prof. Jičínský. Napriek tomu sa pýtam: Chcete sa stretnúť v poslaneckých kluboch?

(Hlasy ano, hlasy ne.)

Pretože to nie je úplne jednoznačné, tak by som prosil, aby poslanci Snemovne žudu vyjadrili svoj názor hlasovaním.

Kto je za, aby sme prerušili rokovanie a stretli sa v poslaneckých kluboch? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Nemáme tu počítací automat, ale myslím, že z toho, ako to vidíme, je to jednoznačné, že Snemovna žudu má záujem stretnúť sa v kluboch.

Ako to vyzerá v Snemovni národov? Prosím poslancov Snemovne národov, aby hlasovali o tejto otázke. Kdo je za to? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Snemovňa národov zrejme nemá záujem sa stretnúť v kluboch a chce pokračovať v diskusii.

Předseda SL J. Bartončík: Velice se omlouvám, vážené kolegyně, vážení kolegové, že zdržuji, ale já bych zase navázal na profesora Jičínského. Jsem přesvědčen, že jednání v klubech by nám neracionalizovalo program, ale prodloužilo, protože i když se dohodneme v klubech na nějakém stanovisku, nemáme legální možnost nikomu zabránit, aby opět vystoupil.

Já jsem toho názoru, že otázka hlasování a otázka projevu ve sněmovně jsou dvě základní složky suverenity poslance, a to bychom neměli hegemonizovat žádným kolektivním rozhodnutím. Obávám se, že bychom se tímto vrátili tam, odkud jsme utekli a tam bychom se vrátili neradi. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Po týchto vysvetleniach, myslím, že bude najsprávnejšie, keď budeme pokračovať v diskusii. Len prosím, aby diskusia bola racionálna, vecná a stručná.

Slovo má poslanec Kontra, pripraví sa poslankyňa Mikundová.

Poslanec SN M. Kontra: Som Martin Kontra, Verejnosť proti násiliu, volebný obvod 130 Bardejov. Vážený pán predseda, vážení predstavitelia vlády, vážené poslankyne a vážení poslanci, treba konštatovať, že hoci od programového vyhlásenia federálnej vlády uplynulo len 70 dní, tempo jej skutočného vládnutia sa citežne zrýchžuje, nadobúda obrátky revolučnej doby a čím ďalej tým viac odráža požiadavky súčasného politického hnutia.

Správa o plnení programového vyhlásenia vlády, prednesená jej predsedom pánom Čalfom to len potvrdzuje. V danom prípade kritérium tohoto hodnotenia činnosti vlády nemôžu byť ešte konečné efekty v jednotlivých oblastiach nášho spoločenského diania, ale mravenčia práca, ktorej ťažisko je zatiaž v tzv. vládnej kuchyni, z ktorej bežný občan prostredníctvom masmédií cíti skôr vôňu než skutočnú chuť pripravovaných balíkov jednotlivých vládnych rozhodnutí a zákonných návrhov.

Jednou z ťažiskových oblastí vládnej politiky je jej ekonomický program s ciežom pripraviť prechod na trhovú ekonomiku. Za týmto účelom vláda navrhla a už i robí prvé kroky potrebné k zrovnoprávneniu všetkých foriem vlastníctva a tým i podnikania. Je len prirodzené, že prvou z podmienok k tomuto opatreniu je vypracovanie príslušných právnych noriem, čo vláda i realizuje. Bez toho, že by som podrobne uvádzal niektoré pripomienky k už existujúcim pracovným návrhom týchto zákonov resp. noviel, chcel by som v záujme ich skorého a kvalifikovaného dopracovania uviesť niekožko všeobecných úvah.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP