Středa 28. února 1990

Poslanec SL R. Filkus: Vážené Federálne zhromaždenie, som Filkus, poslanec Snemovne žudu, navrhnutý občianskym hnutím Verejnosť proti násiliu. Vežmi stručne by som chcel povedať dve poznámky. Jedna sa týka otázky deficitu štátneho rozpočtu a druhá charakteru zákona o podnikatežskej činnosti. Predtým mi však dovožte jednu malú poznámku, ktorá se netýka bezprostredne predmetu týchto dvoch poznámok.

I pred tým, než som sa stal poslancom, čítal som všetky správy o vývoji a o stave tejto ekonomiky. Musím povedať, že doposiaž sa na takomto fóre správa s takouto kvalitnou úrovňou a s takým širokým záberom ešte neobjavila. Neprísluší mi to osohitne hodnotiť, je to čiste môj názor. Túto skutočnosť hodnotím vežmi pozitívne.

A teraz k problematike deficitu štátneho rozpočtu. Vychádzam z toho, že budeme mať príležitosť s pánom ministrom Klausom pri seminári o týchto veciach diskutovať, a preto odsúvam ťažisko tejto otázky a chcem načrtnúť len niektoré veci.

Pochopil som snahu vlády a najmä pána ministra Klausa tak, že dokonalejšie využiť protiinflačnú a transformačnú funkciu štátneho rozpočtu v smere takých razantných krokov, aké navrhuje, nie je nič iné ako odstrániť podstatnú deficitnosť štátneho rozpočtu.

V tejto súvislosti by som chcel len upriamiť pozornosť a podčiarknuť mieru a tempo tejto razantnosti pri odstraňovaní deficitu štátneho rozpočtu.

Ďalej by som prosil zobrať do úvahy, že vo vyspelých ekonomikách vo svete - možno nájsť príklady - kedy sa prostriedky rozpočtov deficitného charakteru pomerne úspešne využívajú na oživenie ekonomiky. Pravda pritom si uvedomujem, že najväčší handicap československej ekonomiky je, že tu nie je viac ako 50 rokov zachovaná kontinuita trhového mechanizmu, a že v tých podmienkach, kde táto kontinuita existuje, sa môže podstatne žahšie narábať aj s rozpočtom, ktorý má deficitný charakter.

Ešte keď mi dovolíte, vrátim sa k prvému bodu. Nechcem si ohrievať polievočku preto, že pracujem vo sfére vedy a výskumu, ale chcel by som poprosiť o zváženie, či kroky pri odstraňovaní deficitu štátneho rozpočtu sa majú prejaviť pri rozvoji vedy a techniky, že predstavujú až 14% zníženie výdajov v roku 1990.

K druhej poznámke, ktorá sa týka charakteru zákonov o podnikatežskej činnosti. Nechcem nijako znevažovať zákon o štátnom podniku, ktorý je, samozrejme, mimoriadne dôležitý. Ale čo chcem zdôrazniť a podčiarknuť, je skutočnosť, že pri diverzifikácii vlastníctva, o ktorej uvažujeme, bude možno podiel štátnych podnikov - tak ako je to v iných vyspelých ekonomikách, predstavovať napríklad 1/3. Z tohto hžadiska by ma mrzelo, keby sa zákon o štátnom podniku stal profilujúcim zákonom alebo normatívnou úpravou, ktorá má v prvom rade bezprostredne ovplyvňovať podnikatežskú činnosť. Preto, aby sa to nestalo, chcem pripomenúť a zdôrazniť, že v rámci pozitívne pojímaného "legislatívneho šoku", ktorý je vežmi nutný na to, aby sme vytvorili zákonné pravidlá trhového subjektu a dokázali dať potrebný priestor pro podnikatežskú činnosť. Bude nevyhnutné zákony, ktoré sa dotýkajú podnikatežskej činnosti, naraz prerokovať a naraz uplatňovať. Preto nemôže sa stať zákon o štátnom podniku profilujúcim pre celú podnikatežskú činnosť. Ďakujem, že ste ma počúvali.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Filkusovi. Slovo má poslankyňa Freiová. Pripraví se poslanec Běhálek.

Poslankyně SL M. Freiová: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, zastupuji volební obvod 43 - okres Domažlice a část okresu Klatovy a jsem bezpartijní.

K vystoupení předsedy vlády pana Čalfy bych chtěla upozornit na konkrétní závažné problémy z mého volebního obvodu. Okres Domažlice, který zde tímto zastupuji, je jedním ze čtyř okresů Západočeského kraje, na který se vztahuje usnesení vlády ČSSR č. 43/86 k rozvoji příhraničních oblastí.

I přes řadu problémů zejména v prvních letech 1986-1987 se v současnosti opatření tohoto usnesení projevují jako pozitivní, stabilizující prvek. Přínosem je příspěvek pro individuální bytovou výstavbu rodinných domů, který za léta 1986 u 541 rodinných domků představoval částku téměř 37 mil. Kčs. Dále k vytvoření účelové rezervy v investiční výstavbě, kde bylo čerpáno 55 mil. Kčs a výplata stabilizačního příspěvku a další.

Přijatá a realizovaná opatření přispěla i k tomu, že v roce 1988 došlo k zastavení absolutního úbytku obyvatelstva na našem okrese. Doporučuji, aby platnost tohoto usnesení byla alespoň do roku 1995 podle původních záměrů.

V současné době je připravována řada staveb ekologického charakteru, jakými jsou obecné čistírny odpadních vod, plynofikace celého podhůří Českého lesa. Do popředí v souvislosti se zvýšeným turistickým ruchem vstupuje otázka řešení kamiónové dopravy TIR i celá údržba komunikací. Na velmi vážné dopady kamiónové dopravy TIR jsme už několikrát upozorňovali nejvyšší orgány. Odpovídající řešení však dosud nebylo přijato, a proto žádám, aby se touto otázkou příslušné orgány urychleně zabývaly.

Pro národní výbory zůstává povinnost - dořešit síť zdravotnických středisek, školských zařízení, zařízení sociálního zabezpečení a další občanské vybavenosti v pohraničních obcích. Myslím si, že vzhledem k rozsahu průmyslové výroby i zemědělství v okrese, to bude akce, jejíž realizaci i rozvoj tržní ekonomiky nebudou schopny podniky, ani národní výbory zabezpečit z vlastních zdrojů. Alespoň po přechodnou dobu bude potřeba podpořit rozvoj této oblasti daňovou, účelovou nebo státní dotací pro organizace, možností částečného či úplného krytí vybraných investičních akcí ze státního rozpočtu v celé oblasti příhraničí, příp. provést další opatření.

Z tohoto důvodu by bylo účelné a potřebné ponechat usnesení vlády č. 43/86 v platnosti s případnými dílčími úpravami ve vazbě na nově přijaté zákony. Proto prosím předsedu vlády o stanovisko, příp. o písemné vyjádření k problémům, které jsem zde uvedla.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslankyni Freiovej. Pred prestávkou vystúpi ešte poslanec Běhálek.

Poslanec SL L. Běhálek: Jsem poslanec Běhálek, v. o. Teplice-západ, člen KSČ.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve veřejnosti, jak to i zde zaznělo, stále častěji se objevují obavy, zda nezbytné změny ve struktuře a mechanismu ekonomiky nebudou mít negativní sociální důsledky, zda neohrozí životní úroveň a sociální jistoty. Ano, rizika tohoto druhu existují.

Cílem naší ekonomiky přestal být objem produkce a stává se jím její efektivní směnitelnost.

V našem Severočeském kraji je navíc nutno vzít v úvahu problematiku ekologie, tj. i ekologické limity rozvoje stávajících i připravovaných výrob.

Pro každý případ změn ve struktuře ekonomiky jistě existuje přijatelné a perspektivní řešení, které by respektovalo požadavky pracujících. Je však nutno tato řešení připravit včas a kvalifikovaně (včetně akcí - jakým jsou např. vymezení nové úlohy orgánů územní samosprávy, vyhodnocení alternativních změn ve struktuře výroby, příprava odborníků apod.).

Lidé se chtějí mít stále lépe. Je to přirozené. Hodnota našeho života není určována pouze množstvím dostupných spotřebních předmětů a stravy. Nám, kteří žijeme na severu Čech, je stále jasnější, že základní podmínkou plodného a pracovního života je ekologicky hodnotné, zdravé prostředí, ve kterém žijeme. Od určitého okamžiku je to zásadní podmínka nejenom naší existence, ale i dalšího sociálně ekonomického rozvoje, a to nejenom nás jako jednotlivců.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, můj volební obvod, jak jsem řekl v úvodu, se nachází v pánevní oblasti Severočeského kraje (západní část okresu Teplice, Bílina, Duchcov, Osek a další).

Řešení životního prostředí je pro obyvatele našeho kraje doslova existenční záležitostí. Kvalita našeho prostředí je dána především kvalitou vzduchu, vody a potravin. Klíčovým problémem v těchto souvislostech je kvalita vzduchu, a to platí obecně.

Zvláště kritická situace přetrvává v znečištěném ovzduší zejména oxidem siřičitým, který je v kraji produkován v neúnosném množství již řadu let, a to ve výši 1 mil. tun ročně, což představuje 47 % z celkového množství oxidu siřičitého vypouštěného na území ČSR. Přitom spalovací proces v elektrárnách je doprovázen celou řadou dalších nebezpečných exhalací. Množství emisí vypouštěných do ovzduší našeho kraje se projevuje ve stále častějším překračování nejvýše přípustných koncentrací. Jako příklad uvádím průměrné denní hodnoty na začátku prosince, které dosáhly až 1345 mg/m2 a krátkodobě až 2812 mg/2. Navíc na převážnou část obyvatel našeho kraje trvale působí celý komplex škodlivin s negativními dopady na zdraví obyvatel. Lidé, kteří v této oblasti žijí a pracují dodávají po mnoho desítek let celé republice uhlí, energii, plyn, chemické výrobky. Po generace za to platí svým zdravím. Nelze tudíž chápat tuto problematiku životního prostředí na severu Čech jako problematiku regionální a proto zde o ní hovořím, ale jako problém celé společnosti, jako dluh vůči obyvatelům tohoto kraje.

Jsem toho názoru, že je třeba, aby se tento dluh začal splácet. Přitom vůbec nejde o výhody, ale pouze o vytvoření podmínek pro základní lidské právo, právo na život a zdraví. Není potřeba zakrývat, že ozdravení životního prostředí bude ekonomicky náročné, že to bude záležitost dlouhodobá, současně však existují určité možnosti řešení, které lze uskutečnit hned, a to v různých sférách. Je jich celá řada, od rozšíření a zlepšení monitorování až po včasné, rychlé a větší regulování výkonu elektráren při inverzních stavech, to znamená zavedení ekologického regulačního stupně zvyšujícího snížení výkonu elektráren v tomto období až o 2000 MW.

Pracuji na dole Julia Fučíka v Bílině. Musím podotknout, že je nebývale těch, kteří v severočeských hornících vidí původce zla kouřících elektráren. Zlo je však třeba vidět především v tom, že tyto tepelné elektrárny musejí vyrábět velké množství energie, se kterou se v celém státě plýtvá a dosud není vybudováno účinné zařízení na zachycení škodlivých složek kouřových plynů, především sloučenin síry a dusíku, že se zcela nedostatečným způsobem realizuje teplofikace a plynofikace s cílem likvidace lokálních topenišť na tuhá paliva, která výrazně ovlivňují kvalitu ovzduší při zhoršených rozptylových podmínkách. Dosavadní stav přípravy a realizace opatření přijatých k řešení ekologických problémů kraje je neuspokojivý. Usnesení vlády ČSR č. 131 ze 17. května 1989 není v zásadních úkolech plněno. Dosud nebyl vyřešen způsob financování staveb, uvedený v příloze tohoto usnesení, v oblasti plynárenství, teplárenství a ostatních akcí a to jak v investorství federálního ministerstva paliv a energetiky, tak i KNV a ostatních resortů. Není dořešeno financování převodu kotelen na zemní plyn, plynofikace obcí atd. Nejsou v daných termínech a v rozsahu realizována věcná opatření, která vyplývají z usnesení federální vlády č. 101/89.

Ve svém vystoupení záměrně nepoužívám různé údaje o stavu znečištění ovzduší či o zdravotním stavu obyvatel. Byly vyjádřeny ve vystoupeních poslanců Pekla a MUDr. Trefného v listopadu a prosinci loňského roku.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, domnívám se, že nadešla doba, kdy bychom měli udělat vše pro to, aby rozvoj tohoto kraje, specifického z pohledu životního prostředí byl řešen specifickými způsoby, včetně vytvoření ekonomických prostředků. Např. i tím, že všechny územní činnosti ovlivňující životní prostředí, a to především těžba uhlí, výroba elektřiny, tepla, plynu, chemických výrobků apod. budou řešeny nadresortním pojetím a že přitom budou tyto otázky - doslova otázky strategické - posuzovány zodpovědněji než v uplynulých letech. Jsem toho názoru, že oblast životního prostředí je nutno řešit ve sféře působnosti federace nadresortním orgánem jako nezbytnost pro jednotnou koordinaci veškerých opatření k nápravě narušeného prostředí nehledě k tomu, že dosud účinný systém řízení státní ekologické politiky neexistuje.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Běhálkovi. Prerušujem jednanie spoločného zasadania oboch snemovní na 45 minút, to znamená, že začneme o 13.20 hodín.

(Jednání přerušeno ve 12.35 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 13.24 hodin.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Z jeho priebehu je jasné, že bude musieť zasadať Snemovňa žudu a Snemovňa národov už zajtra tak, ako sme to pôvodne predpokladali. To znamená, že dnes pôjdeme s tým programom, ktorý sme stanovili, to znamená, že budeme prerokúvať správu o stave a vývoji československej federácie.

Skôr, než začne diskusia, by som chcel upozorniť na povinnosti poslanca, pretože sa množia ospravedlnenia na zajtrajší deň, ja to chápem a všetci to iste žudsky chápeme, že ste neboli pripravení, že tu budete tri dni. Pôvodne sa predpokladalo, že to rokovanie bude za dva dni skončené. Ale vzhžadom na vývoj, a ja si myslím, že pozitívny, z hžadiska záujmu o správu, ktorú predniesol predseda vlády, budeme teda musieť pokračovať v rokovaní i zajtra.

Teraz požiadal o slovo predseda federálnej vlády pán Marián Čalfa. Prosím, aby sa ujal slova.

Předseda vlády ČSSR M. Čalfa: Vážené poslankyne, vážení poslanci, ja som požiadal o slovo v podstate uprostred vašej diskusie s ohžadom na to, že mám ďalšie povinnosti dnes popoludní až do neskorého večera, ktoré mi nedovolia sa zúčastniť schôdze Federálneho zhromaždenia. Chcel som vás teda poprosiť o ospravedlnenie mojej neúčasti na odpoludňajšom zasadaní.

Pokiaž ide o priebeh diskusie, ja ju pozorne sledujem, a pozorne ju sledujú aj všetci členovia vlády. Mám taký dojem, je to dojem, prosím, v polovici diskusie, že Federálne zhromaždenie, jeho poslanci, vežmi vnímavo chápu, čo sme chceli oznámiť v našej pomerne rozsiahlej správe pokiaž ide o hodnotenie stavu našej ekonomiky, tak ako ju vidíme na konci februára 1990, tak i pokiaž ide o naše určité predstavy ďalších krokov v tomto polroku, v tomto roku i v ďalších rokoch, aby sme dosiahli ten ciež, ktorý máme, teda demokratický stav a v ekonomike trhový mechanizmus národného hospodárstva.

Na jednotlivé otázky budú odpovedať jednotliví členovia vlády, prvý podpredseda federálnej vlády pán Komárek bude odpovedať pokiaž ide o určitú filozofiu.

Ja som chcel povedať len dve poznámky, táto správa, ktorú som vám prečítal, má 61 strán. Dostali ste ju k dispozícii. Pôvodne bola pojatá širšie a v prvej verzii mala raz tožko strán. Keď sme to skúšali, kožko robí prednes, vyšlo nám to zhruba asi na štyri hodiny. Tak sme sa domnievali, že to nie je možné. Preto niektoré časti tejto správy sa skracovali a, pochopitežne, v tom okamihu došlo k situácii, ktorá sa tu objavila, že rad poslancov nedostal odpovede na otázky, ktoré kládli. Tá problematika funkcií štátu vo všetkých oblastiach, nielen pokiaž ide o ekonomiku, je natožko rozsiahla, že nie je možné vyčerpávajúcim spôsobom obsiahnuť v jednej správe. Ja som sžúbil, že pokiaž ide o vývoj národného hospodárstva za rok 1989 a prvý štvrťrok 1990, že koncom apríla vás s tým zoznámime samostatne. Nepochybne k ďalším konkrétnym oblastiam funkcií štátu sa budeme vracať v diskusiách na ďalších plénach i vo výboroch Federálneho zhromaždenia, prípadne i pri iných príležitostiach. Preto by som prosil o pochopenie, ak sa vám zdá, že v tejto správe niektoré veci nie sú dostatočne, alebo sú nedostatočne konkrétne, alebo nenachádzate na ne odpovede. Koncipovali sme ju tak, aby dala tú základnú predstavu o tom, ako hodnotíme situáciu a čo si predstavujeme do budúcnosti.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP