Středa 28. února 1990

Změna dotace školního stravování je zvlášť naléhavá, protože je potřeba snížit podíl drobů, předního hovězího a uzenin. Jsou nevhodné pro podíl tuků. Stejně naléhavé je upravit jídelníčky v namáhavých provozech, zejména v hutních a hornictví. Hornické svačiny na Kladensku jsou spíš zdraví škodlivé než prospěšné.

Bez požadavků na finanční prostředky státu je rovněž informování veřejnosti, kupř. pomocí televizních šotů o kvalitě výživy. Pro garantované parametry zdravé výživy bude i přijatelná přiměřeně upravená cena. Naléhavě je nutno řešit pitný režim na školách. Ještě naléhavější je zajištění nealkoholického pití v horkých provozech. Pití piva tu podporuje návyk na alkohol, vede k předčasnému rozvoji ateriosklerózy, dny a poškozuje játra. To vše je velmi akutní a dá se to změnit, aniž se zatíží rozpočet státu.

Neodkladně je třeba řešit zásadní problém prosazování nového životního stylu. Jde o to postupně odstraňovat negativní návyky v populaci. Propagace musí být vedena odborníky, lékaři, reklamními odborníky, redaktory krátkých šotů v televizi i v rozhlase. Nevelké náklady se snadno pokryjí z prostředků, jež jsou k dispozici od televizních a rozhlasových koncesionářů. Svou roli může sehrát i cílevědomá, vtipná propagace v tisku.

A tady se nabízí otázka, jak bude vláda ovlivňovat životní styl jako celek, směřovat proti alkoholu, obezitě, lenosti a podporovat sport, pohyb a vzájemnou pomoc. Soukromému podnikání je zapotřebí umožnit nabídku zdravé výživy, aktivní rekreace pro nejširší vrstvy obyvatel. Výchova obyvatelstva musí být komplexní, současná, moderní a psychologicky uvážená. Musí odstraňovat zejména ekologickou negramotnost a také lhostejnost k vlastnímu zdraví. Kromě zdravé výživy musí prosazovat pohyb, sport, bohatý kulturní život. Musí změnit nepříznivý, lenivý, konzumní způsob života.

Uvádím zde jen ty z námětů, o nichž jsme přesvědčeni, že se dají realizovat ihned, bez mimořádných nákladů nebo pouhým převodem dotací.

Sociálních problémů je ovšem mnohem více a vyžádají si značné náklady, a proto některé z nich k jejich následnému řešení alespoň nastolujeme. Jsou to opuštění staří lidé, dětské domovy, alkoholici a toxikomané, invalidita ve vztahu k vyřazení z pracovního procesu při samofinancování podniků, soustavná rehabilitace tělesně postižených a další. O jejich řešení budeme usilovat v návaznosti na hospodářské ozdravění našeho státu.

Minulý režim se provinil především morálně také tím, že byl lhostejný k stavu přírody, k lidskému zdraví. Otálet nelze. Dlužni jsme především našim potomkům. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Ročekovi. Ďalej vystúpi v rozprave poslanec Holčík a pripraví sa poslanec

Poslanec SN J. Holčík: (VPN, nestraník.) Vážené predsedníctvo, vážené Federálne zhromaždenie, vážení členovia vlády, vážení hostia, pán premiér Čalfa v stati o neefektívnom vynakladaní prostriedkov na gigantické stavby menovite spomenul sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a pripomenul riziko ich budúceho energetického využitia. Toto riziko, vyplývajúce zo zmeny prevádzkovania diela Gabčíkovo nie je jediné a nie je ani najväčšie. Oveža viac a väčších rizík spočíva v devastujúcom účinku celej stavby na okolitú krajinu, ktorý sa premieta do miliónových i miliardových strát v požnohospodárstve, lesníctve, zásobách vodných zdrojov, rybárstve, požovníctve, rekreácii a celej krajiny vôbec. Napriek skutočnosti, že na tieto negatíva biológovia, lesníci, požnohospodári, vodohospodári a ochrancovia prírody upozorňovali príslušné vládne a politické miesta už viac ako 25 rokov, akékožvek námietky a pripomienky mocensky tvrdo potláčali. Len preto, aby sme svetu dokázali, ako mi to zdôraznil pri výsluchu na ÚV KSS r. 1973 tajomník požnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, že vieme i my stavať gigantické diela. Až vlaňajšie stanovisko maďarskej vlády k výstavbe stupňa Nagymaros a najmä 17. november strhli masku z tohto environmentálne zhubného diela. A tak pri ministerstve lesného a vodného hospodárstva SSR v polovici januára tohto roku boli ustanovené dve komisie prehodnocujúce doterajší prístup a skúmajúce vplyv vodného diela na okolitú krajinu. Ich práca končí len v týchto dňoch. Ale napriek tomu, že závery obidvoch komisií ešte nie sú uverejnené, snahy o urýchlenie dokončenia stupňa Gabčíkovo a jeho uvedenia do prevádzky stále, a to vežmi intenzívne, pokračujú. Už začiatkom februára bol totiž ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR vypracovaný a federálnej i slovenskej vláde doručený na prerokovanie návrh ďalšieho postupu, vrátane smernice na rokovanie s vládou Maďarska. Pritom dôvodová správa k tomuto návrhu obsahuje tie isté polopravdy a nepresnosti, ktorými pri presadzovaní stavby klamali verejnosť aj riadiace orgány štátnej správy, projektanti, politici a niektorí akademici.

Ako predseda Výboru pre životné prostredie Snemovne žudu podávam v tejto veci interpeláciu pánu predsedovi federálnej vlády Čalfovi a pánu predsedovi vlády SSR pánu Čičovi a upozorňujem, že akákožvek snaha o urýchlenie dokončenia stupňa Gabčíkovo a jeho spustenie do prevádzky podža pôvodného plánu zvyšuje nebezpečenstvo prijatia ďalších chybných rozhodnutí s príslušnými dôsledkami. Obidve vlády musia starostlivo preskúmať závery príslušných komisií a až potom môžu prijať opatrenia, vrátane ďalšieho rokovania s Maďarskom.

Treba si uvedomiť, že za posledných 25 rokov sa priority pri posudzovaní stavieb tohto druhu značne zmenili na celom svete. Pripomínam, že dnes má jednoznačnú prioritu záchrana unikátnych krajinných celkov a racionálne využívanie obnovitežných prírodných zdrojov. Vláda si musí tiež uvedomiť, že výstavba sústavy vodných diel už dávno nepatrí medzi interné alebo úzke československo-maďarské záležitosti, ale je ostro sledovaná medzinárodnou verejnosťou. Takže riešenie, ako vybŕdnuť z nezávideniahodnej situácie, do ktorej sa táto vláda nie vlastnou vinou dostala, sa stáva aj medzinárodným skúšobným kameňom jej akcieschopnosti, reálneho hodnotenia situácie, aj správneho rozhodovania. Ďakujem.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Holčíkovi. Ďalej bude hovoriť poslanec Géci.

Ešte predtým dostávame znova upozornenia od televíznych divákov a rozhlasových poslucháčov, že poslanci neuvádzajú stranícku príslušnosť, prípadne hnutie, ktoré zastupujú, prípadne bez politickej príslušnosti. Prosím, aby sme to dodržiavali.

Poslanec SL M. Géci: Vážený predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, som príslušníkom Demokratickej strany, ktorá existovala do februára 1948 a potom bola násilne rozpustená. Znova som sa stal členom tejto strany v decembri minulého roku, keď sme ju znova obnovili.

Keď sa pozrieme späť 42 rokov, vidíme, že náš štát sa stal druhoradou krajinou. Niektoré štáty do 50 rokov menej vyvinuté nás predbiehajú, ako to povedal predseda federálnej vlády. Kde je zásadná chyba 42-ročného riadenia národného hospodárstva, že dopadáme horšie, ako nám predkladali predošlé vlády? Rozoberaním jednotlivých častí národného hospodárstva prichádzame k záverom, že bola to zlá organizácia riadenia spoločnosti a celej výrobnej časti. Preto je potrebné na všetkých stupňoch nášho hospodárstva v prvom rade zlepšiť organizačnú činnosť, nakožko je na vežmi nízkej úrovni. Tožko len k hospodárskej časti vyhlásenia federálnej vlády.

Na predsedu federálnej vlády mám ešte jednu otázku. Táto správa, ak je obsiahla textom, tak málo má ekonomických čísiel, na ktorých my, ktorí sa trochu zaoberáme ekonomikou, trpíme v prvom rade na čísla.

Pri tejto príležitosti dovožujem sa vrátiť do roku 1948 ako jeden z priamych účastníkov v tomto čase nežiadúcich udalostí. Vážené Federálne zhromaždenie, tieto dni spomína náš žud na najsmutnejšie obdobie po 2. svetovej vojne. Na obdobie februárových udalostí v roku 1948. Za 42 rokov oficiálna propaganda zneužila dejiny a strážila gloriolu vežkého víťazstva. Február 1948 nebol víťazstvom našich národov, ale tragickou prehrou. Demokratická strana na Slovensku a jej členovia kladú si za morálnu povinnosť aj na tomto najvyššom zákonodarnom zbore vysloviť svoje stanovisko. Je našou povinnosťou povedať celú pravdu a ohjasniť hlavné príčiny, ktoré viedli k tomu, že v Československu zomrela demokracia a sloboda. Zápas o slobodu, demokraciu, začal neslávnym 25. februárom 1948. Znamenal pád demokracie a nastolenie mocenského systému jednej politickej strany. Táto udalosť predstavuje pre naše národy podstatne vážnejšie a tragickejšie následky ako rok 1968, ktorý zmaril obrodný proces nášho spoločného života.

Udalosti februára treba vidieť aj v širšom európskom kontexte v súvislosti s povojnovou činnosťou komunistických strán vo Východnej Európe. Na tento strategický ciež doplatilo nielen Československo, ale aj ostatné krajiny tzv. socialistického tábora.

Totalitný režim za 42 rokov neváhal ani chvížu vykonávať prenasledovanie, perzekúcie, zaisťovanie a dlhodobé väznenie žudí zo Slovenska i Čiech, ktorí stáli na zásadách demokracie a slobody.

Na Slovensku najviac trpeli príslušníci Demokratickej strany. Počas vládnej krízy v roku 1948 protiprávne a v rozpore s Ústavou Československej republiky komunisti ozbrojili milície, ktoré obsadzovali sekretariáty politických nekomunistických strán. Demokratickej strane zaistili majetok, čo predstavoval niekožko desiatok miliónov korún. Na Slovensku túto činnosť riadil v mene Akčného výboru a v mene predsedníctva Zboru povereníkov sám predseda Zboru povereníkov doktor Husák.

Vedenie Komunistickej strany Československa nesie na udalostiach vo februári 1948 plnú politickú a morálnu zodpovednosť za represie rozpútané na Slovensku a v Čechách proti rožníkom, drobným súkromníkom, proti cirkevným hodnostárom a inteligencii. Komunistická strana Československa nesie plnú zodpovednosť za organizáciu politických procesov proti činitežom nekomunistických strán, z ktorých 10 dostalo trest smrti, 48 trest doživotného a 581 tresty väzenia na úhrnnú dobu 7850 rokov. Pri tejto príležitosti nie je možné nespomenúť naše dediny, našich rožníkov. Na násilné združstevňovanie v rokoch 50-tych. Malým a stredným rožníkom, ktorí si kupovali pôdu za peniaze ťažko zarobené v amerických, francúzskych baniach a hutiach, bola táto pôda násilne vzatá.

Robili im domové prehliadky a konfiškovali ich životné potreby. Mnohých z nich zaistili a držali bez súdu aj niekožko mesiacov. V nejednom prípade vysťahovali z obce preto, že ťažko nadobudnutý majetok si obhajovali ako vlastníctvo. (Předsedající upozorňuje na dodržování času.)

Toto prenasledovanie malo za následok, že boli postihnutí aj ich potomkovia. Bolo im odopreté vzdelanie a priaznivejšie zamestnanie podža ich vedomostí.

Združstevňovanie nebolo dobrovožné, ale násilné. Nech povolaní komunistickí teoretici a ideológovia povedia, ktorá oblasť za 42 rokov totálneho režimu nebola politicky deformovaná.

Zdravotníctvo - školstvo - požnohospodárstvo, či medzižudské vzťahy? Či mládežnícke organizácie? Mzdová politika? Ekonomika národného hospodárstva?

Pozrime sa na výstavbu škôl a nemocníc, ako sa stavali, a za aký čas?

Uprednostňované politicko-stranícke stavby boli stavané predčasne.

Hlásali, že mládež bola zmanipulovaná. Kým? Keď tlač - televízia - rozhlas boli riadené komunistickou stranou.

Kto sa pamätá na roky po feruári 1948 dobre vie, ako mládež sa musela zúčastňovať manifestácií a za čo? Žiadali sa vyhlásenia za prísne tresty nevinných žudí, čo sa dokázalo pri ďažších súdnych rehabilitáciach. (Předsedající opětně upozorňuje na dodržování časového limitu.)

Ano, ale toto vyhlásenie malo byť prednesené oveža skôr.

Dnes už mládež nemožno manipulovať. Má vlastné stanovisko a zaujíma v spoločnosti miesto aké jej patrí. Sama sa očistila od predsudkov totalitnej morálky a demagógie.

Začíname život v dobe výrazných zmien v našej spoločnosti. Menia sa zákony. Zanikajú nezmyselné nariadenia, žudia chcú byť o všetkom informovaní.

Dnes si vysoko vážime pamiatku tých, ktorí svoje demokratické ideály nezradili a v mnohých prípadoch obetovali vlastný život. Stali sa obeťami vykonštruovaných procesov.

Vážené Federálne zhromaždenie, pri spomienke na 42 rokov totality a prenasledovania je potrebné urobiť aj nápravu toho, čo bolo na našom žude spáchané. Preto žiadame, aby sa už konečne s plnou zodpovednosťou prikročilo k politickej rehabilitácii na všetkých stupňoch národných výborov - Vlády Slovenskej a Českej republiky - Slovenskej a Českej národnej rady - ako aj vlády federálnej a v zbore v tom najvyššom, vo Federálnom zhromaždení.

Rehabilitáciu vykonať individuálne a zverejniť v obciach na národných výboroch a v hromadných oznamovacích prostriedkoch. Tým, aby sa konečne dala aspoň malá náprava za vežké poškodenie jednotlivcov a celých rodín.

My, ktorí sme 42 rokov prežili, nechceme politické perzekúcie, ale kto nechce slúžiť demokracii, slobode a nášmu slovenskému a českému národu, nech odíde.

Február 1948 nikdy viac !

Předsedající předseda SN J. Stanl: Ďakujem poslancovi Gécimu. Slovo má poslanec Doležal.

Poslanec SL B. Doležal: Československá demokratická iniciativa. Já bych byl hrozně rád, kdybychom si uvědomili, že toto není reklamní agentura na provádění reklamy jednotlivých stran, ale Federální shromáždění, které má věcně pozvednout zprávu federální vlády.

Předsedající předseda SN J. Stank: Naprosto s vami súhlasím a podporujem túto pripomienku. Apelujem ešte raz na vašu sebadisciplínu. Všeobecná požiadavka je, aby diskusný príspevok neprekročil tri minúty. Prosím, aby ste to vzájomne, jeden voči druhému rešpektovali. Druhá vec je, aby ste sa držali témy, ktorú prerokúvame.

Poslanec SN M. Toman: (Občanské fórum.) Já bych chtěl navrhnout, abychom si odhlasovali alespoň 15 minut na diskusi, protože některé diskusní příspěvky to vyžadují. (Hluk v sále.) Můžeme se na tom usnést. Pak bych chtěl požádat předsedajícího, aby řečníka upozornil, pokud odbíhá od tématu. Upravuje to § 17.

Předsedající předseda SN J. Stank: Áno. Ďakujem. V rozprave ďalej vystúpi poslanec Filkus, pripraví sa poslankyňa Freiová.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP