Úterý 27. února 1990

Samozřejmě můžeme dlouho diskutovat o tom, jestli ta nebo ta ustanovení jsou vhodná tak nebo onak. To je u každého zákona, zejména tohoto druhu. Určité věci skutečně záleží nejen na právní úpravě, ale na tom, jak se budou ti, pro které je právní úprava určena, chovat, jak budou tato ustanovení využívat, jaký jim budou dávat obsah svým občanským postupem a svou občanskou odpovědností.

Myslím také, že není pochyb o tom, a bylo to jasně řečeno, že tento zákon je prvním stupněm. Nikdo ho nepovažuje za dokonalý, neměnný, co se v něm osvědčí, se zachová. Jestliže se neosvědčí, bude-li vůle nově zvoleného Federálního shromáždění, nově se utvářejících politických sil, nic nebrání tomu, aby byl přijat nový zákon. Takový je už osud zákonů, zákony se mění, nejsou věčné.

Chtěl bych říci poslanci Muraškovi, když hovořil o legislativních návrzích, že je pravda, že určité legislativní návrhy národnostní komise Občanského fóra předložila a vážně jsme o nich jednali, ale nebyly to takové návrhy, abychom je mohli skutečně učinit součástí tohoto zákona. Myslím, že my všichni, jak jsme tady, jsme si vědomi závažnosti národnostní problematiky v Československu a nikdo rozhodně nemá v úmyslu - alespoň mluvím za tu část poslanců, které znám - práva menšin zkracovat. Jsme si dobře vědomi, a mnozí z nás to znají z vlastní zkušenosti, že míra demokracie je dána mírou ochrany menšin, že demokracie nespočívá jenom ve vládě většiny, ale také v ochraně těch, kdo jsou v menšině. Znovu tedy připomínám, že uplatnění práv národností není jen otázka volebního zákona. Bylo zde přesvědčivě uvedeno, že i v rámci existujícího politického systému nepochybně budou příslušníci národností mít dost příležitostí, aby se uplatnili na kandidátkách politických stran i politických hnutí. Otázka národností nebo respektování práv národnostních menšin, to je také otázka školství, otázka kultury a celého komplexu dalších zákonů, čili nespojujme to jenom s tím, jestli volební systém umožní té nebo oné národnostní straně proniknout do parlamentu a mít tam jednoho zástupce. Na tom skutečně demokratické postavení národností v ČSSR nezáleží. Kdyby na tom záleželo, bylo by to opravdu špatné.

Znovu zdůrazňuji, že myslím, že můžeme tento zákon odpovědně přijmout jako významný krok k vytváření demokratické společnosti v Československu, že pro něj můžeme s klidným svědomím hlasovat jako pro zákon demokratický a záleží na nás, abychom takto demokratický zákon demokraticky v praxi uplatnili. Doporučuji vám jeho podporu. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu místopředsedovi Jičínskému. Mám dojem, že společný zpravodaj poslanec Masopust chce říci něco závěrem.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Masopust: Dámy a pánové, nechci komentovat diskusi, která zde proběhla. Ne, že by nebylo o čem mluvit, ale učinil to už profesor Jičínský. Já se k jeho slovům plně připojuji a to nejen proto, že byl kdysi mým akademickým učitelem, ale především proto, že s ním věcně souhlasím.

Chtěl bych jenom obrátit vaši pozornost k několika detailům, které jen zdánlivě rozptylují konsens, který se už vytvořil. Ve skutečnosti ho mají jen podpořit. Chci vás totiž upozornit na to, že akceptujeme-li návrh, jak byl předložen, to znamená s tím, že volební kraje se ztotožní s kraji administrativními, je třeba na osmi místech textu provést určité drobné úpravy. Které to jsou, naznačil už přede mnou PhDr. Benda. I já jsem se o nich zmínil ve faktické poznámce k jeho vystoupení. Aniž by snad bylo třeba tyto jednotlivé úpravy zde číst, jsme si všichni vědomi, že několik drobných úprav věc vyvolá.

Dále bych chtěl upozornit, že z důvodů, které nesouvisejí vůbec s tím vším, o čem byla řeč, je třeba udělat v textu ještě jednu drobnou změnu. Jde o upřesnění poměrně důležité pasáže technického rázu, v § 41. Prosím, abyste si vzali tisk 273. Na straně 7 je bod 31. Prosím, abyste si vše, co je uvedeno v bodu 31 škrtli a nahradili tím, co nyní přečtu.

Úprava se týká § 41 předlohy, která má nadpis: "Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích". § 41 odst. 1 poslední věta se navrhuje v nové textaci takto: "Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je republikovým mandátovým číslem".

V odstavci 2 téhož paragrafu se druhá věta, která zní: "Číslo takto vypočtené je počtem mandátů ..." upravuje tak, že se na její počátek vkládá slovo "celé". To jsou úpravy legislativně technického rázu.

Končím apelem, který jsem adresoval tomuto shromáždění již ve své zpravodajské zprávě. Jako předseda výboru i jako poslanec jsem hluboce přesvědčen, že zákon jako celek vyhoví potřebám v nadcházejícím období a že jim vyhoví na velmi slušné úrovni, která snese mezinárodní srovnání. Myslím, že budeme-li se zákonem souhlasit, uděláme velice dobře. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu doktoru Masopustovi a ptám se společného zpravodaje výborů SN pana doktora Posluchy, jestli chce něco říci. (Ne.) Nechce.

Přihlásil se o slovo předseda Sněmovny národů pan ing. Stank, CSc.

Předseda SN J. Stank: Vážení kolegovia poslanci, vážené kole gyne poslankyne, ja by som chcel len reagovať na požiadavku, ktorá tu bola vyslovená podža mojej mienky, myslím správne, aby verejnosť bola informovaná objektívne o celom priebehu našej diskusie, našej rozpravy o volebných zákonoch. Hovoril som v tejto záležitosti v podstate z vášho poverenia, lebo z poverenia predsedajúceho s ústredným riaditežom Československej televízie pánom Fairaizlom. Vysvetlil som, že diskusia tak, ako ju vidiel divák Československej televízie, keďže priamy prenos trval iba do prestávky, teda zhruba do 18.50, sa musí javiť divákovi ako nevyvážená a nevyjadruje mienku poslancov Federálneho zhromaždenia. Žiadal som o pokračovanie v priamom televíznom prenose, teraz ale beží prejav predsedu vlády Mariána Čalfu na prvom programe, na druhom programe je tenis s pánom Lendlom - vidíte, o čo všetko prichádzame, ale medzičasom rozprava skončila, takže táto požiadavka priameho prenosu je momentálne neaktuálna. Dostali sme prísžub, že na druhom programe hneď po skončení tohto športového podujatia bude zaradená celá druhá časť našej rozpravy v plnom rozsahu vo vysielaní, takže divák si bude môcť urobiť obraz o tom, ako sme rokovali aj ako sme hlasovali.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu ing. Stankovi, CSc. Můžeme přistoupit k hlasování. V zasedací síni je přítomno 168 poslanců Sněmovny lidu, 66 poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR a 65 poslanců Sněmovny národů zvolených v SSR. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

(Připomínka z pléna: Procedurální poznámka: Byly tu dány určité návrhy. Osobně třeba na svém netrvám, ale když byly předneseny v rozpravě návrhy, mělo by se nějakým způsobem procedurálně říci, že o nich nebude hlasováno.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: V prvé řadě budeme hlasovat k návrhu ústavních zákonů, ke kterým připomínky nebyly, teprve třetí hlasování se bude týkat volebního zákona a tam bude přednostně hlasováno o pozměňovacích návrzích. Spokojen s odpovědí? (Ano.) Ano.

Budeme tedy hlasovat nejdříve o návrhu ústavního zákona o ukončení volebního období zastupitelských sborů (tisk 255).

Pro přijetí ústavního zákona je potřeba podle § 41 ústavního zákona o československé federaci souhlas třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny lidu, třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR a třípětinové většiny poslanců zvolených v SSR. Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v SSR.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v SSR návrh schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v ČSR.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v ČSR návrh schválili.

Sněmovna národů zákon schválila.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu a podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také Sněmovna lidu zákon schválila.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů (tisk 255).

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 134, SL č. 218, SN č. 229)

Vážené dámy, vážení pánové, nyní budeme hlasovat o návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci a ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky; je to parlamentní tisk č. 257.

Počet poslanců v zasedací síni se nezměnil.

Prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v ČSR.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti. (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyři.) Čtyři.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v ČSR zákon schválili.

Prosím poslance Sněmovny národů zvolené v SSR o hlasování.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Pět.) Pět.

Také poslanci Sněmovny národů zvolení v SSR zákon schválili.

Sněmovna národů zákon schválila.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 135, SL č. 219, SN č. 230)

Posledním ze tří zákonů souvisejících s volbami je návrh zákona o volbách do Federálního shromáždění (tisk 256).

K tomuto návrhu zaznělo několik pozměňovacích návrhů. V prvé řadě bych se chtěl zmínit o návrhu pana poslance Svobody, který zde doporučil přijetí alternativního zákona; nicméně tento jeho návrh nebyl podán relevantním způsobem tak, jak to předpokládá zákon o jednacím řádu. Domnívám se proto, že se nemůžeme tady tímto návrhem zabývat.

Dále pan poslanec Leo Dvořák předložil pozměňovací návrh, podle kterého doporučuje, aby byl § 7 rozšířen o odst. 6, podle kterého by bylo možno volit také na našich zastupitelských úřadech a lodích, a dále § 44 odst. 1, že se do druhého skrutinia převádějí hlasy odevzdané podle § 7.

Dáme hlasovat napřed a samostatně o tomto pozměňovacím návrhu. Prosím poslance Sněmovny lidu, kdo z nich souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, nechť zvedne ruku. (Jeden.) Jeden.

Domnívám se, že není třeba hlasovat dál o tomto návrhu, pokud jde o Sněmovnu lidu.

Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku. (Dva.) Dva.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP