Úterý 27. února 1990

Dávám slovo poslanci Černému, připraví se poslanec Dvořák.

Poslanec SL A. Černý: Pane předsedající, dámy a pánové, jmenuji se Albert Černý, jsem poslancem za Občanské fórum Zlín a jsem členem Československé sociální demokracie.

V našem státě žije, nemýlím-li se, sedm národností. Po této stránce jsme tedy státem národnostně poněkud složitým. Zazněly tu vážné námitky z úst našich spoluposlanců maďarské národnosti i z úst poslance národnosti polské k volebnímu zákonu. Obávám se, že přestože mnoho poslanců českých i slovenských našim maďarským spoluposlancům vysvětlilo svá stanoviska, odejdou tito poslanci z našeho jednání nespokojeni. Obávám se rovněž, že jakákoliv nespokojenost národnostní může vést k velmi závažným důsledkům. Naše republika kdysi na špatnou národnostní politiku zašla. Jistě mi to nejlépe potvrdí naši slovenští přátelé.

Proto navrhuji kompromisní řešení, abychom vyšli vstříc požadavkům národnostních menšin, a to abychom přijali omezovací klauzuli poněkud nižší, než jaká je navrhována, abychom ji však zcela nevypustili, abychom tak zabránili malým stranám, které vznikají dosti živelně, v účasti na volebním boji, ale abychom přece jen umožnili národnostním menšinám ve volebním boji se prezentovat.

Jsem přesvědčen, že pokud toto řešení přijmeme, uděláme dobře. Myslím, že tomuto řešení můžeme s klidným svědomím obětovat i tu skutečnost, že ve volebním spektru se objeví více stran než jsme dosud zamýšleli. Myslím si, že pokud občané menších národností nebudou v tomto státě spokojeni, nebudeme velice brzy spokojeni ani my, Češi a Slováci.

Navrhuji proto, abychom snížili pětiprocentní hranici na kompromisní tříprocentní.

Dále bych se chtěl zmínit o otázce financování volební kampaně. Pan poslanec Mandler se již o tom zmiňoval.

Stávající politické strany mají samozřejmě nejenom své aparáty, ale také svůj majetek a mají ještě možnost podle návrhu volebního zákona si vzít pro účely volební kampaně půjčku. Tutéž možnost má i Občanské fórum, Verejnosť proti násiliu a i menší politické strany, které ovšem mají tu nepatrnou nevýhodu, že ty aparáty a ten majetek nemají.

Navrhuji proto, aby v § 54 odst. 3 event. jako odst. 4 bylo zaneseno ustanovení, že Občanské fórum, Veřejnost proti násilí a nově vznikající strany budou dotovány za jeden hlas nikoliv částkou 10, ale 20 Kčs, aby se tak tento nepoměr a tato nevýhoda pro Občanské fórum, Veřejnost proti násilí a nově vznikající strany pokud možno eliminovala.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Dvořák. Prosím, aby se připravil poslanec Janda.

Poslanec SL L. Dvořák: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu mluvit krátce. Již v úvodu bylo zpravodajem naznačeno, že volební zákon, který před vámi leží, není zcela dokonalý, ale principiálně pro tuto dobu je dobrý. S tím lze jen souhlasit.

Je však třeba zvážit, zda můžeme bezvýhradně přijmout argument, že je přijímán pouze na dobu dvou let, a proto bychom mu měli odpustit jisté technické nedokonalosti, které se netýkají samotné podstaty věci. Domnívám se, že nemůžeme opomenout ty pasáže, které se pouze zdají být problémové a nevypořádat se s nimi.

Je totiž nutné uvážit, že tento zákon se jistě stane součástí našeho právního řádu a svým způsobem bude i prezentovat naši práci. A tak jako nedůvěryhodně zní, když soudce vynese rozsudek a potom poučí odsouzeného o možnosti použít mimořádný opravný prostředek, čímž dává najevo, že není zcela přesvědčen o tom, jak kvalitně rozhodl, působí nedůvěryhodně i presunkce nekvalitní práce na tomto zákoně.

Tím bych obrátil vaši pozornost na problém diskvalifikace možná velké skupiny československých státních občanů na faktickém výkonu volebního práva. Jde o studenty a vědecké pracovníky v zahraničí, o pracovníky našich obchodních zastupitelství, o diplomaty a pracovníky našich československých zastupitelských úřadů, a zvláště jde o naše exulanty.

Jejich diskvalifikace vynikne o to více, když si uvědomíme, že tento nový volební zákon - a je to zcela v pořádku a lze to jen přivítat - umožňuje bezproblémový výkon volebního práva i odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody.

Členové naší vlády jezdí po světě a snaží se získat naše občany v zahraničí pro spolupráci a na druhé straně jim vlastně svým způsobem dáváme ránu do zad. Potom se omluvíme technickými problémy a požádáme je o pochopení. Domnívám se, že každý technický problém je řešitelný problém.

V tomto smyslu (nepracoval jsem na tom sám) , předkládám tento pozměňovací návrh:

§ 7 se rozšíří o odst. 6, který bude znít: "Zvláštní volební okrsky budou vytvořeny též na československých zastupitelských úřadech a lodích".

Dále § 4 odst. 1 se doplní o větu: "Do druhého skrutinia se převádějí též hlasy odevzdané ve zvláštních volebních okrscích dle § 7 odst. 6".

Zároveň navrhuji v tisku 273 vypustit navrhovanou změnu v § 2 odst. 1.

Domnívám se, že pro dopracování tohoto návrhu nejsou technické překážky. Především se netýká samotné podstaty navrhovaného zákona a ve svých důsledcích, byť třeba jen i psychologických, může, pokud budu parafrázovat přinést více užitku než škody.

Jinak mohu jen poznamenat, že s návrhem profesora Jičínského souhlasím a budu pro něj hlasovat. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu poslanci Dvořákovi. Hovořit bude pan poslanec Janda. Připraví se pan poslanec Hanák.

Poslanec SL S. Janda: Vážení poslanci, vážené Federální shromáždění. Jmenuji se Janda, jsem členem Československé strany lidové.

Dnes v našem jednání projednáváme nově navrhovaný volební zákon a připravujeme se tím na svobodné volby, po kterých dlouho toužíme a s námi převážná většina našich občanů. Máme tedy konečně možnost se rozhodnout, komu dáme důvěru, aby spoluřídil tuto společnost, aby nás dovedl, obrazně řečeno, k lepším zítřkům.

Systém zákona, který projednáváme, dává našim voličům možnost si vybrat politickou stranu nebo politické hnutí, o kterém si myslí, že splní jeho naděje. Tomu, pro koho se rozhodne, tomu bude občan věřit. -

Samozřejmě, naše demokracie má za sebou krátkou dobu. Nejsme ještě zcela připraveni, nejsme zcela dorostlí, teprve se demokratickému jednání učíme, ale, řekl jsem, musíme dát důvěru.

Před podobným rozhodnutím jsme stáli nedávno při zrodu vlády národního porozumění, také jsme neznali nové členy, ale dali jsme jim důvěru. Dnes vidíme, že vláda dělá maximum, aby daný zděděný stav zlepšila.

I v řadách naší strany na různých akcích jsme hovořili o různých variantách volebního zákona. Probírali jsme navrhovaný volební zákon, po diskusích jsme dospěli k tomu, že tento návrh zákona, jak jej předložil místopředseda Federálního shromáždění profesor Jičínský, je pro současné období nejpřijatelnější, a budeme jej plně pod porovat. Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Mám povinnost vás informovat - na základě zprávy pana Luboše Lidického, parlamentního zpravodaje Čs. rozhlasu, že Čs. rozhlas nepřerušil přímé vysílání z 24. schůze obou sněmoven a pokračuje v přebírání celého jednání na stanici Československo. Myslím si, ze Čs. rozhlas za to zasluhuje ocenění. (Potlesk.)

Prosím pana MUDr. Hanáka: Připraví se pan MUDr. Kováč.

Poslanec SN S. Hanák: MUDr. Hanák - Československá strana lidová - v. o. Šternberk, okres Olomouc.

Vážený pane místopředsedo, vážené Federální shromáždění, když jsem poslouchal dnes některé diskusní příspěvky, tak jsem si vzpomněl na závěr minulého roku, kdy jsme museli, já a někteří další poslanci, bojovat proti názoru, že volbu prezidenta je nutno odložit a tento názor byl zakryt zástěrkou absolutně čisté demokracie v podobě lidového hlasování.

Domnívám se, že jsme udělali dobře, že jsme prezidenta Havla v nejkratším možném termínu zvolili (Potlesk.), protože si ho váží celý svět.

A dnes je potřeba říci totéž. Jsme povinni v nejkratším možném termínu provést svobodné parlamentní volby, a to nejenom proto, že jsme to našim občanům slíbili, ale také proto, že to bude v zájmu demokracie v našem státě. Jestliže ovšem chceme v nejkratším možném termínu, to je v červnu volit, musíme dnes tento volební zákon přijmout. Všem těm, kteří přinášejí zlepšovací návrhy, výjimky a podobné věci, bych chtěl připomenout jen to, za jakých podmínek jsme "volili" 42 let. Oč demokratičtější tento volební zákon, jak ho přednesl profesor Jičínský, je! Nikdo nebrání příštímu Federálnímu shromáždění, aby už od září začalo připravovat daleko lepší volební zákon.

Jsem zmocněn za Československou stranu lidovou prohlásit, že na našich kandidátkách budou na významných místech figurovat naši členové, příslušníci národnostních menšin. Není vyloučeno, že na nich bude i nestraník, věřící křesťan maďarské národnosti.

Vážené Federální shromáždění, všechny vás vyzývám, abyste v souladu s přáním drtivé většiny našich občanů dnes přijali volební zákon tak, jak ho navrhl profesor Jičínský, jak s ním souhlasili oba zpravodajové a drtivá většina poslanců, která dnes vystupovala. Děkuji. (Potlesk.)

Poslanec SL Š. Kováč: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, dámy a páni, jednoznačne podporujem návrh volebného zákona v takej podobe, v akej po pripomienkovaní je, pretože proti tomu, čo tu bolo doteraz, je mnohonásobne lepšie a demokratickejšie. K lepším zákonom a vožbám v demokracii dospievame akosi postupne a bolo už zdôraznené, že dokonalé zákony nie sú perfektné rovnako tak, ak nie je model perfektnej normality v medicíne či psychológii. Návrh volebného zákona bol napriek krátkemu času výsledkom činnosti intenzívnej práce príslušných odborníkov v oblasti práva a tento návrh bol strana po strane, paragraf po paragrafe, bod po bode prediskutovaný a pripomienkovaný vo výboroch Federálneho zhromaždení. Pokiaž to hovorím, musím to zdôrazniť aspoň za Zahraničný výbor Snemovne žudu, kde pracujem, a kde sa to tak robilo a odohrávalo. Chcem upozorniť na situáciu tu a teraz, že časť mojich kolegov predrečníkov bola z radov kritikov, ale to nemôže vytvoriť dojem o situácii vo Federálnom zhromáždení ako celku, že my, ostatní sme neaktivní v tomto smere a máme podobný názor. Najskôr sme sa do rozpravy z pochopitežných dôvodov neprihlásil, pretože uvádzané nedostatky navrhovaného volebného zákona nepokladáme za také, ako oni v sérii tu prezentovaných príspevkov vyzneli, ale osobne som nemal pocit a potrebu k tejto problematike diskutovať. Aby však spektrum diskutujúcich bolo úplnejšie a za Federálne zhromaždenie i reprezentatívnejšie, považujem za svoju občiansku a poslaneckú povinnosť prezentovať svoj názor v podobe podpory tohto zákona o vožbách. Na záver mi dovožte, aby som vyjadril súkromné presvedčenie, aby sme boli takí, ako pred štvrť rokom aspoň ďalších päť rokov. Ďakujem. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Malý. Připraví se poslanec Doležal.

Poslanec SL M. Malý: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, mám pocit, jakoby někteří předřečníci si pletli půdu obou sněmoven s výbory či kluby poslanců. To, co dnes přednášejí, měli dávno diskutovat na svých klubech a výborech. To, že vznikne nová politická strana, to jí nemůže dávat právo druhý den na křeslo v parlamentě. Právo na ně si musí vydobýt.

Děkuji poslanci Sidó za jeho volání po demokracii, zvláště když je členem strany, která 42 let vydávala svůj monopol a totalitu za něco, co nazývala demokracií. Nemám pocit, že by návrh volebního zákona byl nedemokratický nebo nedával šanci malým stranám. Spíš mám pocit, jakoby někdo chtěl jasnou a stručnou diskusi rozmělnit v demagogii a způsobit tak, že o tomto zákoně budeme diskutovat ještě o vánocích. Proto navrhuji ukončit diskusi a odhlasovat návrh tak, jak byl předložen. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu poslanci Malému. Do diskuse jsou dále přihlášeni poslanci: Doležal, Růžička, Sehnal, Pospíšil, Rábel a Hranai. Domnívám se, že když jsme absolvovali většinu přihlášených do diskuse, měli bychom ještě v diskusi pokračovat.

(Několik poslanců se své diskuse vzdalo.)

Hovořit bude poslanec Rábel.

Poslanec SL J. Rábel: Vážený pane předsedající, vážení kolegové poslanci a poslankyně, vystoupení některých poslanců působilo dojmem, jako bychom se demokracii úmyslně vzdalovali a ne ji rozvíjeli. Tak kritická stanoviska, jako zde před kamerami, nezazněla snad ani ve výborech.

Osobně zaujímám zcela odlišné stanovisko, které vychází z poznatku, že zákon umožňuje výběr politické orientace, umožňuje vytváření koalicí, umožňuje sice omezeně, ale přece jen umožňuje výběr osobností. Naproti tomu brání monopolu jedné strany, atomizaci politické práce především tam, kde není vůle ke koalici, nebo opozici, brání volbě těch, kteří nezískali již před volbami dostatek stoupenců.

Dovolte, abych připomněl, že takový zákon jsme tady neměli 42 let. V diskusi ve výboru jsem doporučoval zachování volebních krajů podle územního uspořádání proto, aby byla respektována celistvost slezské oblasti i polské menšiny. Logicky předpokládáme, že každá strana, která bude chtít obstát v národnostně diferencované oblasti, musí práva této menšiny už předem ctít a respektovat. Z tohoto pohledu se nedostatku demokracie nebojíme.

Jsem však přesvědčen o tom, že voliči se budou zamýšlet nad tím, jak dnešní poslanci, kteří zde hovoří o nedostatku demokracie, politicky pracovali v době, kdy nebyla možnost žádné politické ani poslanecké alternativy. Připomínám to proto, že v nejbližší době nás čeká především jednání jednotících stanovisek. Jinak hrozí vážné nebezpečí, že přes demokratickou diskusi se sami připravíme o demokracii i ekonomickou prosperitu. Myslím, že pro alibistickou politiku dnes naprosto není vhodná doba. Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji poslanci Rábelovi, o slovo požádal poslanec Mohorita.

Poslanec SL V. Mohorita: Chtěl bych znovu zopakovat jménem Klubu komunistických poslanců stanovisko Klubu, ve kterém se shodujeme, bylo to řečeno jasně ve vystoupení poslance Jenerála, na nutnosti, potřebě a přijetí zákona v té podobě, jak byl profesorem Jičínským předložen. Nevidím tedy důvod, proč vystoupení poslanců, členů jakékoliv strany, má být využíváno k atakům proti straně, jíž jsou členy. Proč nepolemizujeme věcně a nezdůvodňujeme, proč je ten či onen názor správný či špatný a proč je názor poslance vydáván za názor strany. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Chce ještě někdo z poslanců vystoupit v rozpravě? (Ne.) Mohu tedy prohlásit rozpravu za skončenou. Prosím místopředsedu Federálního shromáždění pana profesora Jičínského, aby reagoval na dotazy a připomínky.

Místopředseda FS Z. Jičínský: Paní a pánové, budu stručný. Většina diskutujících se vyslovila ve prospěch zákona. Myslím, že není úkolem navrhovatele, aby přesvědčoval ty, kteří se nechtějí nechat přesvědčit. Chtěl bych říci pár slov. Myslím, že dnešní diskuse ukázala, že i kdyby veřejná diskuse nebyla pod tlakem času, kdyby trvala tři měsíce, šest měsíců, šest let, že by se názory příliš nezměnily. Byl bych proto, abychom jisté věci posuzovali střízlivě a nevytvářeli nesprávné mínění veřejnosti. Samozřejmě, že ten, kdo si myslí, že tento systém je špatný, že by měl být většinový, na to má právo, ale tím se tento systém ještě nestává demokratický. Je třeba věci chápat a posuzovat rozumně a nevyvolávat emoce tam, kde skutečně bychom měli posuzovat věci s chladným rozumem, protože chladný rozum v těchto otázkách potřebujeme.

Když jsem poslouchal pana poslance Duraye, ačkoliv se zabývám státovědou dlouhá léta, nevím, jestli existuje nějaký demokratický stát. Vím, že pojmy demokracie, svoboda jsou pojmy, do kterých je vkládán různý obsah. Chtěl bych jenom říci, že z hlediska normálních kritérií, které se uplatňují v Evropě, v evropských demokratických zemích, tento zákon plně obstojí jako demokratický a nemáme vůbec pochyby o tom, že nejen českoslovenští občané, ale i mezinárodní veřejnost, která ho bude posuzovat, jej bude také takto hodnotit, protože z tohoto hlediska skutečně to je demokratický zákon.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP