Úterý 27. února 1990

Vypouštíme také systém preferenčních hlasů, které jsou podle našeho názoru velmi problematické, a myslíme si, že opravdu svůj účel mohou plnit jen tam, kde systém poměrného zastoupení už delší dobu funguje.

Volby do Sněmovny národů by pak probíhaly dvoukolovým systémem. Myslíme si, že i pro vyhodnocování volebních výsledků by tento systém byl podstatně jednodušší, než je systém zjišťování, kdo udělil preferenční hlasy a jakým způsobem, a zjišťovat konkrétní výsledky těchto preferencí. Také by to samozřejmě umožnilo přístup jednak osobnostem k volbám a malým politickým stranám by to umožnilo stavět kandidáty i v jednotlivých krajích nebo pro jednotlivé mandáty tam, kde by měly výrazné osobnosti.

Tento systém by podstatně snížil náklady na předvolební kampaně, protože stávající navrhovaný zákon v podstatě klade svými omezujícími nároky na každou stranu nutnost, aby kandidovala prakticky ve všech krajích, aby vůbec měla možnost získat pětiprocentní množství hlasů.

Domníváme se, že tento systém by byl v současné době obzvlášť vhodný také proto, že jeho kvalitní vyhodnocení výsledků podle takovéhoto systému by nám zároveň posloužilo jako průzkum skutečné politické situace v naší zemi. Samozřejmě, že je možné, že by i pro volbu do Sněmovny národů se rozhodovalo podle kandidátů stran a ne podle jednotlivých osobností. Myslíme si však, že to by nebylo v zásadě negativní. Proto bych navrhoval Federálnímu shromáždění, aby projednání volebního zákona odložilo - bude-li mít zájem - a zabývalo se také tímto naším návrhem. Lhůty, které stanovíme v tomto návrhu, jsou zkráceny, takže je možné jej řádně projednat, zvláště pak, kdyby parlament zasedal permanentně, a případně i schválit a ještě stihnout termín voleb.

Rovněž si myslím, že některé termíny předvolební kampaně by mohly být zkráceny i u navrhovaného zákona. Pak bychom mohli ještě třeba za čtrnáct dní vybírat mezi dvěma alternativami. Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Prosím pana poslance Dymáčka, připraví se paní poslankyně Sándorová.

Poslanec SL M. Dymáček: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ani já nepovažuji navrhovaný volební zákon za nejšťastnější, ani mně se nelíbí, že diskuse s veřejností nebyla taková, jaká by měla být. Nicméně v časové tísni, ve které jsme se ocitli, považuji za daleko důležitější, aby volební zákon byl přijat včas, aby volby mohly být provedeny v červnu, jak s tím všichni počítáme.

Navrhovaný zákon v žádném případě není tak nedemokratický, abychom s určitým pocitem přece jen zásadní změny k volbám nemohli přistoupit. Když budu konstatovat to, co považuji za hlavní závodu, bude to tedy konstatování, které by mělo být pro nás jen poučením pro další práci, pro práci na dalších zákonech.

Osobně si myslím, že by skutečně byla vhodnější kombinace poměrného a většinového zastoupení. Většinový systém pro Sněmovnu národů by znamenal, že občané, kteří chtějí - a myslím, že ve značném počtu - mít možnost přímo ovlivňovat volbu lidí, kteří je budou zastupovat, by tuto možnost dostali a dostali by ji v podobě, kterou vidí jako lepší.

Pokud jde o problematiku pětiprocentní klauzule, myslím si, že v systému poměrného zastoupení má své místo a že zde má své místo i tak vysoké omezení, jaké je v návrhu volebního zákona.

Složitější situace je - jak zde již bylo mnohokrát zdůrazněno - u národnostního zastoupení. Samozřejmě otázka, zda je užitečné nebo není užitečné stavět politický boj na národnostním principu, je otázka kontraversní a přitom důležitá. Nicméně se domnívám, že ve vazbě na dvouleté volební období tohoto nového shromáždění by bylo asi užitečné snížit národnostním menšinám klauzuli na 2-3 %, aby si mohly vybrat ty reprezentanty, které si samy zvolí. Během dvouletého funkčního období nového Federálního shromáždění by bylo možné tyto otázky na základě zkušeností řešit zásadnějším a třeba i lepším způsobem. Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu poslanci Dymáčkovi.

Chtěl bych vás informovat, že poslanec Sidó upřesnil písemně některé informace, které byly obsaženy v jeho diskusním vystoupení. Domnívám se, že jsou takového charakteru, že by se jimi mělo zabývat předsednictvo Federálního shromáždění, zejména pokud jde o návrh na ustavení příslušné komise. Ptám se, jestli pan poslanec Sidó souhlasí? (Ano.) Děkuji.

Prosím paní poslankyni Sándorovou.

Poslankyně SL E. Sándorová: Vážené Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia, vážené poslankyne, vážení poslanci, volám sa Eleonóra Sándorová, a dovožte, aby som prehovorila v mene poslancov za Maďarskú nezávislú iniciatívu. Napriek tomu, že sme sa so základnou ideou zákona stotožnili, sme boli toho názoru, že tento zákon skutočne nerieši náležitou formou politickú reprezentáciu národných menšín a etnických skupín v najvyšších zákonodarných zboroch. Pozmeňovacie návrhy a doplnky sme presto predniesli vo všetkých výboroch, v ktorých máme zastúpenie, ako aj v Klube poslancov Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu. Tieto naše návrhy boli zamietnuté jednak vzhžadom na časovú tieseň, v ktorej sa nachádzame, jednak s odvolaním sa na politické dohody. Keďže je aj našim záujmom uskutočnenie volieb v navrhnutom termíne, odmietnutie našich návrhov akceptujeme a sme za prijatie zákona.

Na druhej strane však chceme zdôrazniť, že nový legitímny parlament tento problém obísť nemôže a musí nájsť právne a politické metódy na riešenie tohto problému, ak bude nárokovať na prívlastok "demokratický". Prijatie zákona morálne zaväzuje aj existujúce a vznikajúce politické strany a hnutia, aby vypracovali vážny národnostný program a aby na svojich volebných listinách zabezpečili pre kandidátov z radov národných menšín a etnických skupín také miesto, ktoré im dáva šancu na získanie mandátu. Hájiť záujmy a práva väčšín má predovšetkým väčšina. Nehovorila som tu o historických skúsenostiach menšín v Strednej Európe, pretože pevne dúfam, že od 17. novembra 1989 budujeme kvalitatívne novú spoločnosť a píšeme novú históriu. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji poslankyni Sándorové. Prosím poslankyni Hadačovou o vystoupení, připraví se poslanec Macek.

Poslankyně SL M. Hadačová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem poslankyní za Jihočeský kraj, bezpartijní, můj volební obvod jsou České Budějovice-venkov. Dnes máme schválit velice důležitý volební zákon, který bude zárukou svobodných voleb. Mohu zde prohlásit, že Jihočeši nebyli spokojeni s rozdělením volebních krajů. Jsme krajem s nejnižším počtem obyvatel, a tudíž v původním volebním zákonu jsme byli přičleněni ke Středočeskému a částečně k Západočeskému kraji. V praxi by to znamenalo, že poslanci by se pohybovali mezi Aší a Pelhřimovem, což se mi jeví nepřiměřené vůči ostatním krajům. My, Jihočeši jsme byli vždy stavěni až na poslední místo. Budu zde citovat slova předsedy České národní rady pana Šafaříka, který v rozhovoru pro poslední vydání nezávislého jihočeského týdeníku Nový život na otázku redaktora o charakteristice jižních Čech řekl toto: "Máme dojem, že to byla od dřívější vlády úmyslně udržovaná enkláva klidu".

Jsme krajem s nejnižší životní úrovní, ale to neznamená, že nepatříme do této republiky a že chceme, aby to tak zůstalo i nadále. Chceme být rovnocenným partnerem ostatním krajům nejen ve volbách, ale ve všech ostatních oblastech.

Proto mi závěrem dovolte, abych jménem jihočeských poslanců a jménem Jihočechů poděkovala všem, kteří budou mít zásluhu na změně volebních krajů, kteří dokázali pochopit nás, Jihočechy, a dovolte mi vyjádřit přesvědčení, že i náš kraj bude brán jako součást naší republiky. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji paní poslankyni Hadačové, dávám slovo panu poslanci Mackovi, připraví se poslanec Benda.

Poslanec SL M. Macek: Vážené předsednictvo, dámy a pánové, když se mnozí z nás, ať už před 17. listopadem nebo záhy po něm, pustili do práce na destrukci nevyhovujícího systému, konečný cíl byl nám všem zcela jasný - odstranit i se základy starý, nevyhovující systém a vybudovat nový. Bylo nám též jasné, že tuto novou stavbu musíme vybudovat dříve než zcela rozbouráme starou, neboť bez střechy nad hlavou se žije špatně.

Dnes, kdy jsme část práce přenesli sem, do stavební kanceláře, a kdy ještě zdaleka nejsme u konce s demolicí, nemá smysl se donekonečna dohadovat o tom, jestli budou základní kameny nové stavby dostatečně pěkně vybarvené, mají-li tu správnou zrnitost a lomovou vlhkost a budou-li se líbit všem. Dohadováním totiž ještě nikdo žádný dům nepostavil. Jistě, musíme dokončit demolici, roztřídit a spočítat materiál a sjednotit se na tom, jak by měl budoucí dům v hrubých rysech vypadat, aby opět nevypadal jako ta zchátralá vila, kterou jsme kdysi někomu znárodnili a kterou jsme horko těžko udržovali před spadnutím a ve které měli někteří zajištěné nejlepší pokoje s vyhlídkou, zatímco jiní žili v suterénu nebo dřeli v prádelně - nebo zda to bude zbrusu nový dům pro všechny, postavený nejnovějšími a nejlepšími metodami z nejlepšího možného a dostupného materiálu, ve kterém bude každý ubytován podle toho, jak se činil a činí na stavbě a při údržbě a nikdo nebude mít předem nic dané.

Z tohoto hlediska berme dnes předkládaný volební zákon jako základní kámen, možná hrubý, neopracovaný a ne všem se líbící. Záleží však jen na nás, co na něm postavíme. V žádném případě mi však nepřipadá moudré donekonečna se nad tímto kamenem dohadovat, máme-li v rozumné době postavit dům. Jak už jsem řekl, dohadováním ještě nikdo žádný dům nepostavil - pusťme se tedy do práce!

I já bych našel na tomto kameni různé vady na kráse i kvalitě, ale jsem si vědom toho, že dům by měl stát brzy, neboť může přijít a zajisté také přijde - všelijaké počasí, a to by nás nemělo zastihnout stále se ještě dohadující nad základními kameny. To už by měla stát stavba, kterou nezničí ani sebesilnější vichřice.

Proto doporučuji hlasovat pro přijetí těchto doplněných volebních zákonů.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu MUDr. Mackovi. Bude hovořit poslanec PhDr. V. Benda.

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, odpusťte mi, že nepronesu politický projev. Předkládám pozměňovací návrh poslanců: Bendy, Doležala, Mandlera, Palouše a Stomeho k návrhu zákona o volbách do Federálního shromáždění (tisk 256 a 273).

Pozměňovací návrh směřuje k tomu (v duchu toho co už tu řekli navrhovatelé) , aby se volby nekonaly v uměle vytvořených volebních krajích, ale respektovaly stávající administrativní členění obou republik.

K věcné podstatě našeho pozměňovacího návrhu poznamenáváme. že rozhodně technicky usnadní provedení voleb a že přitom ani v nejmenším nezkreslí výsledný poměr politických sil na volbách zúčastněných.

Pro pořádek uvádím přesné znění několika malých zásahů do textu návrhu zákona o volbách, které si tato dosti principiální změna vyžaduje.

Je to všechno v tisku 256. V § 1 se vypouští druhá věta. § 5 se vynechává a nahrazuje se § 5 nadepsaným "volební kraje" s textem "volební kraje tvoří území krajů (odvolávka číslo 3) podle stavu v den vyhlášení voleb".

§ 15 odst. 2 - vypouštějí se slova v závorce, to je "okresního národního výboru".

§ 18 odst. 6 písmeno a) nový text zní: "do Sněmovny lidu nejvýše 25 kandidátů", odst. b) "do Sněmovny národů na území ČSR nejvýše 20 kandidátů".

§ 50 odst. 2 - vypouští se poslední věta.

Dále se vypouští celá příloha, která se týká popisu uměle vytvořených volebních krajů.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu PhDr. Bendovi. Já se domnívám, že bychom si měli vyjasnit jednu procedurální otázku. Podle mého názoru to, o čem hovořil PhDr. Benda, není pozměňující návrh, ale je to podpora návrhu tak, jak ho odůvodňoval jménem předkladatelů profesor Jičínský.

Doufám, že si v tomto směru rozumíme, že se tedy nejedná o pozměňující návrh, ale o podporu návrhu předkladatele.

Prosím, chce pan poslanec Masopust něco k tomu říci?

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Masopust: Dámy a pánové, chtěl bych uvést faktickou poznámku k vystoupení pana poslance Bendy. Bylo tady od předsednického stolu řečeno, že jeho návrh nebudiž chápán jako návrh pozměňovací, že se fakticky vyslovil na podporu návrhu tak, jak byl přednesen, předložen a zdůvodněn profesorem Jičínským. Myslím, že jsem se jednoznačně na podporu této ideje vyslovil i sám.

Chci vás jen upozornit, že drobných změn, v nichž se akceptace volebních krajů, jakožto krajů správních, promítne do textu, pokud to budeme akceptovat - a já se znovu přimlouvám za to, abychom to akceptovali, je poněkud více a stejně tak i poněkud v detailech jiná je problematika maximálního počtu kandidátů pro volby jak do Sněmovny lidu, tak i Sněmovny národů.

Domnívám se, že formulace, s níž přišel pan poslanec Benda, kdy navrhoval v textu zákona říci maximální číslo, není únosná vzhledem k tomu, že maximální počty se budou kraj od kraje lišit. Věc je třeba řešit tak, že se změní celá příloha, která příslušné počty stanoví. V tomto smyslu je věc už zakalkulována. Nová příloha je u mne v rukou. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu poslanci Masopustovi. Ptám se ještě pana poslance Bendy - souhlasí s tím, aby jeho vystoupení nebylo chápáno jako pozměňující návrh? (Souhlas.) Děkuji.

Mám povinnost informovat vás, že kromě těchto poslanců, které jsem uvedl jako písemně přihlášené do rozpravy, se dále přihlásili : pan poslanec Michalski, pan poslanec Zelenay, pan poslanec Zeman, pan poslanec Kučera, pan poslanec Gulan, pan poslanec Muraško, pan poslanec Toman a pan poslanec Kudláček.

Děláme nyní přestávku. Pokračovali bychom v jednání v 19.45 hodin s tím, že jako první by v rozpravě po přestávce vystoupila paní poslankyně Hyková.

(Jednání přerušeno v 18.55 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 19.51 hodin.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Do rozpravy se dále přihlásili poslanci Mandler, Černý, Dvořák, Janda, MUDr. Hanák, MUDr. Kováč, Malý, Doležal, ing. Růžička, Sehnal. Hovořit bude poslankyně Hyková, připraví se JUDr. Stome.

Místopředsedkyně SN B. Hyková: Jsem členka Československé strany socialistické. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ráda bych zde tlumočila stanovisko Klubu naší strany k předloženému návrhu volebního zákona. Naše strana jako první z politických stran a politických sil připravila návrh zákona o volbách do Federálního shromáždění. Vycházeli jsme z osvědčených principů volebního zákonodárství z roku 1946 a první republiky. Jestliže něco naše společnost potřebuje, pak je to konsens a plně jsme pochopili, že tak důležitý zákon, jakým zákon o volbách do Federálního shromážděně nesporně je, musí být předmětem jednání u kulatého stolu politických sil. Oproti naším původním koncepcím doznal zákon změny ve dvou bodech. Především v tom, že bylo zakotveno, že ve volbách může kandidovat pouze ta politická strana, která má 10 000 členů nebo kterou podpoří svými podpisy 10 000 voličů.

Tento požadavek je pochopitelný, neboť na jedné straně po čtyřiceti letech totality je třeba zajistit možnosti svobodného vstupu politických stran na politickou arénu, ale na druhé straně by nebylo nic horšího než kdyby došlo až k absurdní atomizaci celého politického života.

Druhá změna se týká už tolikrát diskutovaného problému, který našel svůj výraz v § 42, a to, že mandát může dostat pouze ta politická strana, která získá 5 % kvótu voličů. Nechci zastírat, že tato změna nebyla námi jednoznačně přijímána. Právě z obavy o osud menších politických stran. Stanovení tohoto kvora má samozřejmě své výhody, ale na druhé straně i nevýhody. Výhodou nepochybně bude, že v parlamentu budou strany prakticky nejsilnější a celý parlament se bude skládat z části protivládní a z části opoziční a jak vládní strany, tak i strany opoziční budou nepochybně velmi silné.

Nevýhodou stanovení tohoto kvora je určité omezení názorové plurality v parlamentu. I v průběhu jednání expertů politických sil prosazovali naši zástupci určité korekce, které nakonec našly výraz v konečném znění zákona. Jde především o požadavek, aby volební komise byla tvořena delegací jednotlivých politických stran a sil. Dále jsme prosazovali požadavek, aby předseda volební komise byl určován losem, neboť jsme se obávali a jistě právem, že by opět nastala situace, že by předseda volební komise byl jaksi představitelem nejsilnější politické síly.

V rámci expertních porad prosazovala naše strana rovněž, aby každá politická strana získala ze státního rozpočtu za jeden hlas 10 Kčs. Vycházeli jsme ze skutečnosti, že volby budou nepochybně nákladnou záležitostí a je třeba brát ohled zejména na ty strany, které nově vznikají. Vezmeme-li v úvahu bývalé gigantické dotace ve prospěch komunistické strany, pak náklady těchto voleb v tomto srovnání budou v podstatě nepatrné. Obecně mohu říci, že návrh volebního zákona do Federálního shromáždění v souhrnu odpovídá našim představám. Jedinou zásadní výhradu k předloženému návrhu volebního zákona jsme měli, a to ke koncepci volebních krajů. Proto návrh, abychom se vrátili k dosavadním územně správním krajům jako krajům volebním, Klub poslanců naší strany plně podporuje.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP