Úterý 27. února 1990

Mluvím o této věci poněkud obšírněji z jednoho prostého důvodu. Domnívám se, že klíčový a prioritní zájem, který by nás všechny poslance bez ohledu na politickou příslušnost měl v této chvíli spojovat, je zájem na tom, aby byl, a to pokud možno bez zbytečných komplikací a průtahů přijat volební zákon, o němž jako o celku se všichni jistě domníváme, že je demokratický, a že stojí za to, aby přijat byl, a aby jeho přijetí nebylo brzděno, nebo dokonce blokováno bazírováním na problémech ve vztahu k tomu základnímu okrajových.

K čemu tedy dospívám? Dospívám k tomu, že považuji nyní jako poslanec Zdeněk Masopust za účelné, aby usnesení ústavně právního výboru, které jsem byl zmocněn zde tlumočit, resp. které mi bylo uloženo zde tlumočit, bylo znovu tímto shromážděním obou sněmoven zváženo a aby obě sněmovny v tomto bodu dospěly, pokud možno, výraznou většinou ke stanovisku, které znamená ztotožnění volebních krajů s dosavadními kraji územně administrativními.

Tím bych skončil hlavní pasáž své zprávy.

Jen několik slov mi dovolte říci na okraj obou dalších předloh. Myslím, že tady mohu být velice stručný. Domnívám se, že konstrukce, která je zvolena v návrhu ústavního zákona, jímž se mění zákon o československé federaci a Ústava z roku 1960, stejně jako v druhém navrhovaném ústavním zákoně - totiž konstrukce. která znamená, že o věcech, týkajících se republik, rozhodují především republikové politické reprezentace, tzn. republikové národní rady je správná, že odpovídá tomu, co mimo jiné prezident republiky nazval budování autentické federace. Ta, pokud věci dobře rozumím, se dá autenticky budovat jen zdola. Tím zároveň dávám i odpověď na návrh, který zde byl ráno předložen. Myslím, že odpověď je dána už v textu navrhovaného ústavního zákona, jak je doplněn a upřesněn v tisku 272.

Končím zpravodajskou zprávu v naději, že přijetí všech tří zákonných předloh proběhne demokraticky, náležitým způsobem, nicméně bez zbytečných průtahů a že naše veřejnost bude moci dát s klidným svědomím v této věcmi Federálnímu shromáždění dobrou známku. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Prosím společného zpravodaje Sněmovny národů poslance Poslucha, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Posluch: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Ako spoločný spravodajca výborov Snemovne národov sa pripájam k správe poslanca Masopusta, ktorý v podstate vyčerpal všetky tie sporné body, ktoré sa objavovali tu v našom rokovaní, nielen vo výbore ústavnoprávnom, ale prakticky vo všetkých výboroch, ktoré sa k tomuto návrhu zákona vyjadrili. Čiže nebudem sa vracať späť, aby som nezdržoval.

Tie všetky sporné body a stanovisko k nim vysvetlili moji predrečníci. Chcel by som sa dotknúť len stručne ústavnoprávnej stránky všetkých troch návrhov, to znamená dvoch ústavných zákonov a zákona o vožbách. Je nepochybné, že v zmysle súčasnej ústavnej úpravy v zmysle ústavného zákona o československej federácii tieto záležitosti nepatria v zmysle článku 7 do výlučnej pôsobnosti federácie a teda postup Federálneho zhromaždenia, že postupuje túto úpravu národným radám, je plne oprávnený. Súhlasím tiež so zmenami v jednotlivých návrhoch zákonov, ktoré vyplynuli z obsiahlej diskusie vo všetkých výboroch Federálneho zhromaždenia, ktoré sa k nim vyjadrovali, a súčasne by som ocenil aj vežmi tvorivý prístup predstavitežov národných rád, výsledkom čoho boli potom tieto návrhy.

Navrhujem teda, aby ste, vážené panie poslankyne, páni poslanci, uvedené návrhy ústavných zákonov a zákona o vožbách schválili v znení zmien a doplnkov, odporúčaných v spoločných správach výborov. Ďakujem.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Zahajuji rozpravu. Do rozpravy se prozatím písemně přihlásili poslanci: Sidó, Jenerál, Popely, Duraj, Vitézová, Jansta, Svoboda, Dymáček, Sándorová, Hadačová, Macek, Benda, Hyková a Stome.

Prosím poslance Sidó, aby se ujal slova.

Poslanec SN Z. Sidó: Vážené Federálne zhromaždenie, zákon o politických stranách a zákon o vožbách do Federálneho zhromaždenia sú v súčasnosti najvýznamnejšími politickými zákonmi, ktorými sa predpokladá vyjadrenie slobodnej vôle občanov vlasti, okrem iného aj v názore o pluralitnom systéme u nás. Pán prezident vo svojom nedežňajšom prejave na Staromestskom námestí vyjadril svoje pochybnosti o tom, či predložený návrh volebného zákona bude tým najlepším, ktorým sa dá zabezpečiť vedúca úloha žudu.

Dovožujem si vysloviť svoje pochybnosti o predloženom návrhu zákona. Som toho názoru, že všetky obmedzenia sú nedemokratické. Teda aj tie, ktoré v zmysle § 42 neumožňujú politickým straném a hnutiam získať mandát ak nedosiahnú 5 % platných hlasov v jednej z republík. Ktoré politické strany a hnutia najviac postihne toto obmedzenie? Samozrejme tie, ktoré sa sformovali iba teraz, pred vožbami. Drvivou väčšinou ide o také politické strany a hnutia, ktoré ešte nemajú vlastný tlačový orgán, nemajú vôbec, alebo iba čiastočne majú vybudovanú svoju vnútornú štruktúru, teda nemajú v porovnaní s ostatnými stranami a hnutiami ani teoreticky rovnakú možnosť oboznámiť širokú verejnosť so svojími politickými ciežmi. Ich handicap teda nespočíva v kvalite, alebo v opodstatnenosti politického programu. Dobre chápem potrebu neatomizovaného parlamentu, a tým aj nie príliš rôznorodej vlády, aj keď asi v oboch prípadoch pôjde o kratší mandát. Ale predsa. Keď už predkladaný návrh zákona fakticky nedáva vežkú možnosť nezávislým kandidátom ani výrazným osobnostiam, v záujme demokracie a právneho štátu by sme nemali schváliť prísne obmedzenie § 42, ale mali by sme zrušiť navrhnutých 5 %. Vážené Federálne zhromaždenie. Pri príležitosti prerokovania významného návrhu volebného zákona si dovožujem upozorniť Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia na závažnú vec, ktorá na prvý pohžad úzko nesúvisí s vožbami, ale v každom prípade ovplyvňuje predvolebnú atmosféru. Ide o vzmáhajúce sa národnostné trenice v okresoch južného Slovenska, ale aj inde. Navrhujem bezodkladne vyšetriť, ktoré kruhy sú pôvodcom a organizátorom nedôstojných a vežmi nebezpečných činov. Vyšetriť, kto stojí za nedemokratickými akciami. Aby uvedené strety neovplyvnili ešte viac náš hospodársky život, aby blížiace sa vožby sa nezneužili v zmysle § 12 zákona o poslancoch Federálneho zhromaždenia navrhujem neodkladné a vážnosti veci adekvátne kroky zo strany Predsedníctva Federálneho zhromaždenia ustanovením komisie pre túto vec.

To bude možné pri súčasnom vežkom zaťažení nás všetkých za predpokladu, že sa sprofesionalizuje určitá časť poslancov a vyhlási sa permanentné zasadanie parlamentu.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji poslanci Sidó, diskutovat bude poslanec Jenerál a připraví se poslanec Popély.

Poslanec SN J. Jenerál: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, předložené návrhy zákonů o volbách do Federálního shromáždění i přes určité rozdíly v názorech na některá jejich ustanovení naplnily základní teze dosažené dohodou rozhodujících politických sil u kulatého stolu. Vytváří podmínky k tomu, aby volby poslanců nejvyššího zákonodárného sboru byly skutečně svobodné, proběhly demokraticky a důstojně.

Komunistická strana Československa se na jejich vypracování, a to ve všech fázích tvorby aktivně podílela a Klub komunistických poslanců jim v zásadě vyslovuje svoji podporu. Považujeme za správné podpořit návrh, aby volební období nového zákonodárného sboru bylo pouze 24 měsíců. Odpovídá to potřebě plně rozvinout vnitřní demokratický potenciál naší společnosti, vytvořit podmínky pro krystalizaci různých politických proudů, organizací i stran i lepší orientaci našich občanů v nich.

I když tempo doby je mimořádně rychlé, příprava volebních zákonů nás opět upozornila na naléhavou nutnost vytváření přiměřeného časového prostoru k jejich prodiskutování nejen mezi poslanci ve výborech sněmoven, ale i se širokou odbornou a občanskou veřejností. Je třeba otevřeně říci, že u některých návrhů zákonů předkládaných federální vládou to bude z hlediska času ještě složitější. A tak se stáváme v posledním období svědky toho, že nás veřejně kritizují národní rady, sdělovací prostředky, občané a nedávno i prezident republiky. I když je tato kritika vedená z různých pozic, je nezbytně nutné z ní vyvodit potřebné závěry pro naši vlastní práci, pro potřebný růst autority Federálního shromáždění. Jsem rád, že k této otázce se jednoznačně vyjádřil v úvodním vystoupení i předseda Federálního shromáždění pan Dubček.

Proto vzhledem k těmto skutečnostem, ale i k potřebě zapojovat do tvorby významných zákonů co nejvíce našich spoluobčanů, považujeme za správné vytvořit možnost, aby připravovaný zákon o volbách do národních výborů, které se uskuteční pravděpodobně v listopadu t. r. byl dán k širokému veřejnému posouzení, a to i v alternativních návrzích, pokud možno co nejdříve. Vím, že je to záležitost republikových orgánů České národní rady a Slovenské národní rady, přesto však považuji za nutné to připomenout i na našem jednání, protože i o volby do národních výborů je mezi lidmi mimořádný zájem a měli by mít možnost podílet se na tvorbě zákona o nich.

Řada rozporných názorů po všech diskusích ještě zůstává na stanovení volebních krajů. Při vědomí toho, že předložený návrh, aby červnové volby do Federálního shromáždění a národních rad proběhly podle stávajícího územně správního členění státu, má některé slabiny, nezohledňuje všechny připomínky občanů a jejich iniciativ, doporučujeme jej pro tyto volby akceptovat.

Přesto se chci v této souvislosti zmínit o dvou záležitostech. Jedna z vážných otázek, která byla a je nastolována z různých pohledů i v souvislosti s volebními zákony, je otázka Moravy a Slezska, obnovení jejich práva na samosprávné řízení. I když není úplná jednota mezi tvůrci různých projektů územního členění a správy, nelze pominout skutečnost, že požadavky na zásadní řešení postavení Moravy a Slezska mají podporu desetitisíců občanů a že stávající územně správní uspořádání sám život překonal. Nelze než souhlasit se slovy obsaženými v memorandu poslanců Jihomoravského KNV v Brně, které zaslali nám poslancům Federálního shromáždění a České národní rady za Jihomoravský kraj ke státoprávnímu uspořádání. Cituji z něj:

"Dosažení demokratické samosprávy nejen na území federace, ale také na území regionu, včetně historicky vzniklých zemí v jejím rámci, Čech, Moravy a Slezska, a dosažení široké místní samosprávy všech měst a obcí je zárukou pevného bratrského vztahu nejen mezi národními a zemskými pospolitostmi zde žijícími, ale je zárukou pevné jednoty československého státu."

Osobně mě na předloženém projektu nejvíce zaujala silná samosprávná orientace, jejímž základním stavebním kamenem je samosprávná obec - město, skutečnost, že návrh nepředpokládá zvýšení administrativní náročnosti, ba naopak její snížení a to včetně aparátu. Podporuji požadavek na vytvoření odborných komisí na úrovni centrálních orgánů, v nichž by pracovali zástupci jak Jihomoravského, tak Severomoravského kraje, vypracování patřičných návrhů i to, aby práce byly zahájeny co nejdříve.

Druhá poznámka se týká našich spoluobčanů maďarské, polské, německé a ukrajinské národnosti a příslušníků etnické skupiny Rómů. Byla zde o tom řeč ve zpravodajské zprávě. Je podle našeho názoru nezbytné politickými jednáními vytvořit podmínky pro to, aby jejich zastoupení ve Federálním shromáždění bylo odpovídající, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich plnoprávné zapojení do práce zákonodárných sborů. Jsem toho mínění, že návrh zákona k tomu podmínky i prostor vytváří. A jestliže se využije možností daných jednacím řádem Federálního shromáždění, neměly by vzniknout v nejbližším období vážnější problémy.

I když nebyl ještě oficiálně vyhlášen termín voleb a schváleny volební zákony, na stránkách tisku, ale i na obrazovce televize a ve vysílání rozhlasu se začíná rozhořívat předvolební boj. Veřejnosti jsou předkládány různé programové dokumenty, volební platformy. Teze svého volebního programu předložila i obrozující se Komunistická strana Československa, která pokračuje v hledání svého místa v nově se formujícím pluralitním systému ČSSR. Vychází z hlubokého přesvědčení, že demokratická levice, ke které se hlásí, bude v naší společnosti zapotřebí, že budoucnost Československa je společnou budoucností nás všech, je budoucností dětí každého z nás.

Některé skutečnosti posledních dnů nás přesvědčují o správnosti a potřebnosti stanoviska kulatého stolu k etice chování před volbami, výzvě k tomu, aby se političtí odpůrci nestali osobními nepřáteli, aby politický zápas odpovídal základním normám slušnosti.

Předmětem mnoha diskusí je otázka financování předvolební kampaně politických stran, zejména zprávy, které se dostávají na veřejnost ohledně poskytování různých dotací ze zahraničí. Jsme toho názoru, že volby jsou naší vnitřní záležitostí a že zasahování do nich jakýmkoliv způsobem zvenčí není správné.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci v závěru svého vystoupení ještě jednou podpořit předložené návrhy zákonů doplněné výbory sněmoven jako návrhy, které nejsou zcela dokonalé, ale vytvářejí předpoklady pro to základní, to je uskutečnit začátkem června t. r. svobodné a demokratické volby do zákonodárných sborů.

Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu poslanci Jenerálovi. Obdržel jsem zprávu, že televizní diváci, kteří se zájmem sledují přenos z jednání společné schůze sněmoven Federálního shromáždění, telefonují do Kanceláře Federálního shromáždění a žádají, aby vystupující poslanci uváděli svoji politickou příslušnost. Tlumočím vám toto přání televizních diváků. (Hlásí se poslanec Fišera.)

Ptám se pana poslance Fišery, zda se hlásí s faktickou poznámkou? (Ano.) Ano.

Poslanec SL I. Fišera: Dvě věty: Bude nás diskutovat velmi mnoho. Prosím, aby se všichni diskutující drželi přísně tématu, který dnes zde máme řešit. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Hovořit bude pan poslanec Popély, připraví se pan RNDr. Duray.

Poslanec SN J. Popély: Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, pretože mám prvýkrát príležitosť prehovoriť v československom zákonodarnom zbore, predovšetkým mi dovožte, aby som sa vám predstavil. Volám sa Július Popély. Som novým, kooptovaným poslancom Federálneho zhromaždenia; som bez straníckej príslušnosti a som maďarskej národnosti. Tožko na úvod.

Vážené poslankyne, vážení poslanci. Iste všetci súhlasíte s tým, že naša krajina prežíva teraz obdobie plné nádejí ale aj strastí. Naše nádeje sú spojené s úsilím o prekonanie nedostatkov minulosti, so snahou o odstránenie politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho krachu, spôsobeného politickým totalitným systémom uplynulých štyridsiatich rokov; slovom, veríme vo všeobecný rozvoj. Pritom však nie s malou obavou zvažujeme reálnosť úspechov týchto skutočne nie žahkých, ba skôr vežmi zložitých a zatiaž iba sa rozbiehajúcich procesov. Medzitým sa rodia tie nové zákony, ktoré sú nevyhnutné k vybudovaniu právneho štátu, bez ktorého nie je predstavitežná nijaká pozitívna premena našej spoločnosti.

Návrh zákona o vožbách do Federálneho zhromaždenia, ktorý je predmetom tejto všeobecnej rozpravy, patrí k najdôležitejším novým fundamentálnym zákonom. Ja osobne považujem tento zákon za mimoriadne závažný, veď predsa nevyhnutným predpokladom vybudovania demokratického právneho štátu je aj vytvorenie takého slobodného volebného systému, ktorý v plnej miere spočíva na princípe rovnosti politických šancí. Návrh volebného zákona považujem za pozoruhodný pokus v záujme dosiahnutia tohto cieža. Je významným krokom vpred za definitívne odbúranie neschopného totalitného režimu a za odstránenie jeho nánosov, resp. je vykročením v smere k pluralitnej parlamentnej demokracii.

Vážené poslankyne, vážení poslanci. I keď uznávam klady návrhu volebného zákona, nemôžem pripustiť, aby som neupozornil na niektoré jeho vážne nedostatky. Návrh zákona obsahuje totiž niekožko takých prvkov, ktoré sú podža môjho názoru pre národné menšiny Československa nevýhodné. Dovožte mi, aby som spomedzi nich vás upozornil aspoň na jeden - podža mňa najzávažnejší fakt.

Ako je známe, § 42 návrhu volebného zákona ustanovuje, že politické strany, ktoré v jednotlivých národných republikách nedostali aspoň 5 percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, nezískavajú poslanecké mandáty. Tento princíp je už sám o sebe antidemokratický, o to viac treba však odsúdiť jeho negatívne národnostno-politické aspekty. Táto obmedzujúca klauzula berie totiž politickým stranám alebo hnutiam národných menšín už vopred šancu na získanie poslaneckého mandátu, keďže je vežmi málo pravdepodobné, že tie dostanú v jednotlivých republikách požadovaných 5 % odovzdaných hlasov. Navrhujem preto vypustenie 5 percentnej klauzuly a navrhujem prísne sa pridržiavať princípu pomerného zastúpenia. Ak by ste to považovali za neprípustné, pouvažujte aspoň - vážení poslanci - o takej možnosti, aby spomínané obmedzenie § 42 sa na politické strany a hnutia národných menšín nevzťahovalo.

Vážené poslankyne, vážení poslanci. S týmto návrhom som vystúpil aj na zasadnutí Výboru pre kultúru a výchovu Federálneho zhromaždenia, ale bez akéhokožvek úspechu. Na svoje pripomienky ohžadne vedomého handicapovania politických zoskupení organizujúcich sa na národnostnom, menšinovom princípe, som dostal takú odpoveď od tam prítomného spoluautora návrhu zákona, že národné menšiny nech sa neorganizujú separátne vo svojich osobitných národnostných, menšinových politických stranách, ale nech vyvíjajú politickú činnosť spoločne s väčšinovými národmi v ich stranách; našim ciežom nemôže predsa byť "prevádzkovanie" rôznych národnostných, menšinových politických strán, pretože československá politika mala s nimi v minulosti negatívne skúsenosti.

Vážené Federálne zhromaždenie. Takto teda vyzerajú "tanečné kroky" našej demokracie! Zákon o politických stranách z 23. januára tohto roku nevylučuje síce možnosť zakladania politických strán a hnutí na národnostnej, menšinovej báze, avšak ďalší zákon - prerokovaný návrh volebného zákona - sa už "postará" o to, aby sa kandidáti takýchto strán nemohli dostať do najvyššieho zákonodarného zboru. Čo som teda jednou rukou dal, druhou prefíkane odoberiem, samozrejme tak, aby sa "demokracia" navonok nenaštrbila, veď predsa tá ominózna 5 % klauzula sa formálne rovnako vzťahuje na politické strany tak väčšinových národov, ako aj národných menšín.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP