Úterý 27. února 1990

Vysokú investičnú náročnosť bude v najbližšom čase vyžadovať i výstavba zanedbanej dopravnej a spojovej infraštruktúry v krajine. Ako príklad uvádzam nám všeobecne známy katostrofálny stav železničného zvršku a zastaralú telefónnu sieť.

V súčasnej dobe sa rokuje s Rakúskou republikou o prepojenie diažnic pri Bratislave, so Spolkovou republikou o zabezpečenie výstavby diažnice Praha-Norimberk. Uzaviera sa rokovanie o výstavbe novej odbavovacej haly v Ruzyni, postupne sa uvedie do prevádzky na 10 nových hraničných prechodov do Rakúska a oboch nemeckých štátov. Vežké prostriedky si vyžiada vybudovanie verejnej datovej siete a digitálizácia spojov. Prebieha rokovanie so zástupcami zahraničných firiem, ktoré majú záujem podiežať sa na budovaní našich spojových sietí. Teda je zrejmé, že na druhej strane bude treba znova posúdiť nevyhnutnosť a nákladnosť iných vežkých stavieb, a to vrátane rozšírenia pražského a budovania bratislavského metra.

O požnohospodárstve som už hovoril v súvislosti s návrhom rozpočtu. Práve v tomto odvetví treba dôsledne sa rozísť s vývojom, ktorý nerešpektoval ekologické, biologické a často i ekonomické kritériá a dôraz kládol výlučne na rozsah produkcie. Tlak na znižovanie dotácií i neefektívneho odbytu požnohospodárskej produkcie musí vyústiť do normy štruktúry požnohospodárskych závodov. I keď i v týchto mesiacoch prispel požnohospodásko-potravinársky komplex ku stabilite vnútorných pomerov plynulým zásobovaním, nie je to argument, ktorým by bolo možné stále zdôvodňovať drahú a neekonomickú produkciu v niektorých požnohospodárskych závodoch, na ktorej sa do istej miery podiežajú rastúce ceny požnohospodárskych strojov, hnojív a pod.

V marci prerokujeme vo vláde návrhy novelizácie zákonov o družstvách a o užívaní pôdy a ostatného požnohospodárskeho majetku. Okrem odstránenia doterajších zábran pre podnikanie a posilnenie skutočne družstevného charakteru riadenia požnohospodárskych družstiev, najdôležitejšou zmenou v návrhoch je otvorenie možnosti uplatnenia vlastníckeho práva k pôde. To je podmienka pre zrovnoprávnenie foriem vlastníctva. Treba však tiež brať do úvahy, že desaťročné zásahy do využitia pozemkov a ich organizácia niekedy technicky znemožňujú plný výkon vlastníckeho práva; i v týchto prípadoch však chceme zákonom umožniť vlastníkovi hospodárenie. Tento krok je významným prvkom demokratizácie života na dedine.

V našich vzťahoch ku krajinám RVHP budeme pokračovať v postupnom presadzovaní a realizácii takých pravidiel vzájomného obchodu, ktoré sú obvyklé vo vyspelom svete. Najzávažnejšie dôsledky vyvolá postupný prechod k používaniu svetových cien a vožne vymenitežných mien pri vzájomnom účtovaní. Spočítali sme, aké náklady či prínosy takáto zmena vyvolá vo vzťahoch k jednotlivým štátom. Je však treba, aby si to isté spočítali taktiež v každom podniku a podža toho orientovali svoju najbližšiu budúcnosť. S úhradou strát pri vývoze do dnešnej rubžovej oblasti dlho kalkulovať nemôžu.

Kardinálnym problémom československej ekonomiky je naliehavá potreba výrazného zvýšenia exportu za vožné meny. Určitý kvantitatívny pokrok sme dosiahli už vlani, ale nemôžeme byť spokojní s jeho kvalitatívnou stránkou. Náš export na náročné trhy sa stále príliš opiera o suroviny a polotovary. Dnešná výhodnosť vývozu napríklad valcovaného materiálu vedie k tomu, že i v roku 1990 počíta podniková sféra s jeho ďalším zvýšením, a to bez ohžadu na energetické a ekologické dôsledky, ktoré takýto postup vyvoláva. Naviac, pre exportné zvýšenie obchodného kurzu vožných mien dnes stimuluje akýkožvek vývoz.

Použijeme preto i direktívne obmedzenia, aby sme na úkor krátkodobých ekonomických výhod nedevastovali naše národné bohatstvo. U rozhodujúcich surovín, materiálov a výrobkov sa stanovia určité obmedzenia predovšetkým cestou vývozných a dovozných licencií. Robia to tak i vyspelé štáty, v ktorých sa uplatňuje licenčná politika i po desiatkach rokov trhového hospodárstva. Tak, ako sa pomocou trhových princípov podarí nastožovať rovnováhu medzi zdrojmi a potrebami, budeme postupne licenčnú politiku obmedzovať a rušiť.

Podobne musíme postupovať i v oblasti zahranično-obchodnej činnosti a zahranično-hospodárskej činnosti. Chceme, aby predovšetkým vo výrobe sa vytvorili podmienky pre priamu účasť výrobcov na predaji a nákupe voči zahraničiu najrôznejšími formami. Na konci januára t. r. popri 52 organizáciách zahraničného obchodu založených FMZO získalo 479 hospodárskych organizácií z iných rezortov oprávnenia na priamu zahranično-obchodnú činnosť. Pripravujeme zásadnú zmenu v tom, že u výrobných podnikov namiesto zložitého povožovania zavedieme iba registráciu na základe zákonom stanovených podmienok.

Naproti tomu budeme musieť ešte určitý čas udržiavať povožovanie zahranično-obchodnej činnosti pre tie subjekty, ktoré do zahranično-obchodnej činnosti vstupujú alebo budú chcieť vstúpiť ako priekupníci alebo sprostriedkovatelia. Najmä preto, aby sme zabránili neodôvodnenému nadraďovaniu záujmov jednotlivých subjektov proti záujmom štátu v regulovanom a nie celkom liberalizovanom národnom hospodárstve.

Je potešitežné, že rýchle rastie iniciatíva našich a zahraničných účastníkov pri nadväzovaní tesnej obchodnej spolupráce, k výrobným kooperáciám i zakladaniu spoločných firiem. Ale ani tento prúd zdravej iniciatívy nemieni vláda iba pasívne registrovať. Uvedomujeme si totiž, že naše podniky často vstupujú na neznámu pôdu spletitých zmlúv do podmienok obchodu, s ktorými sa doteraz nestretli. Podnecujeme preto vytvorenie systému spožahlivého poradenstva, vrátane získavania objektívnych informácií o potencionálnych zahraničných partneroch. Musíme školiť nielen manažérov, ale i znalcov medzinárodného obchodného práva, finančných a účtovných odborníkov a poradcov.

Samozrejme, bola by zdanlivo jednoduchá cesta z dnešných ťažkostí, vypožičať si na pokrokové technológie, na stavbu ďalších hotelov, na dovoz chýbajúceho spotrebného tovaru, špičkových zariadení pre nemocnice atď. Zatiaž nám každý rád požičia a my si zabezpečíme 5-10 rokov pomerne bezstarostného života. Ale čo bude potom? Máme sa našej mládeži a deťom odvďačiť tým, že im odkážeme dlhy?

Povedali sme už niekožkokrát, že sa zadlžovať nechceme, ale možno, že hrozbu plynúcu z takéhoto postupu stále dosť nezdôrazňujeme. Veď napríklad Požsko splatilo v posledných rokoch viac miliárd dolárov, než si vôbec vypožičalo, a napriek tomu sa jeho zahraničný dlh prakticky vôbec nezmenil. Takéto sú totiž podmienky poskytovania a splácania úverov vo svete, tak dokážu škrtiť hospodárske pomery zadžženej krajiny.

Nechcem zabiehať do detailov zmlúv a rokovaní, ktoré sa v súčasnej dobe vedú so zahraničnými partnermi na najrozličnejších úrovniach. Pokúsim sa iba na jednom príklade ilustrovať niektoré problémy. Vytvoril sa spoločný podnik medzi Čedokom a rakúskou firmou Warimpex. Vzniknutý podnik Hotelinvest sa vytvoril na výstavbu hotelov, vzal si pôžičku, zabezpečenú štátom na výstavbu hotela Fórum, objednal si dodávky u tej samej firmy Warimpex. Už tento fakt je zarážajúci a naviac, za pôžičky ručí štát, takže v prípade nízkej návratnosti devíz sa budú čerpať z našich spoločných zdrojov.

Prosím, aby sa vzalo na vedomie, že v dnešnej situácii československá vláda vôbec nepovažuje za úspech, keď nám naši podnikatelia obstarávajú úver v zahraničných bankách. Vyhlasujeme, že každý, kto chce podnikať, podniká za svoje a vo svojej vlastnej zodpovednosti. Vláda za jeho záväzky nebude ručiť, a Štátna banka má právo vetovať prijímanie nových rozsiahlych úverov.

Všetky opatrenia v ekonomike by mali prispieť i k ochrane životného prostredia. V najbližších mesiacoch zlepšíme systém zberu a vyhodnocovania informácií o ekologickej situácii, zabezpečíme maximálne spružnenie reakcie na vznik havarijného stavu ovzdušia i vôd a obmedzíme na minimum povolené výnimky, umožňujúce narušovanie životného prostredia. Vláda schválila zavedenie tzv. ekologického regulačného stupňa, ktorého prípadné vyhlásenie povedie k dočasnému obmedzeniu spotreby energie a prevednie výroby v elektrárňach Severočeského kraja na spažovanie nízkosírnatého uhlia, ktorého však máme nedostatok. Zásadné ozdravenie životného prostredia však prinesie až reštrukturalizácia ekonomiky, zníženie jej energetickej náročnosti, zavedenie ekonomických nástrojov na ochranu životného prostredia a v neposlednom rade i modernizáciu zákonov týkajúcich sa ekológie. Tohto roku sa už znižujú limity spotreby elektrickej energie tak, aby sa mohli zastaviť niektoré elektrárenské kapacity v severozápadných Čechách.

Zlepšenie stavu životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia našej biologickej existencie. Zabezpečenie zdravia národa je však širšia úloha. Aj keď zdravotníctvo spadá do pôsobnosti národných vlád, jeho skvalitnenie je možné iba za aktívnej spolupráce federálnych a republikových orgánov, zvlášť pokiaž ide o financie. Je zrejmé, že československé zdravotníctvo sa bude v tomto i budúcom roku nachádzať v prechodnom období, kedy dôjde k uskutočňovaniu zásadných zásahov do štruktúr a foriem jeho pôsobenia.

Dámy a páni, federálna vláda je v poslednom čase vystavovaná rôznym tlakom často ultimatívneho charakteru, ktorými sa uplatňujú hlavne mzdové a sociálne požiadavky bez toho, že by sa čokožvek ponúklo ako ich protihodnota. Vláda si uvedomuje súčasný neuspokojivý stav v úrovni i diferenciácii miezd a rad problémov v sociálnej oblasti, ktoré zdedila a ktoré sú výsledkom pochyhného štyridsaťročného vývoja štruktúry národného hospodárstva a jeho nízkej produktivity a efektívnosti. Pretože tento stav nemožno naraz zmeniť, musí mať mzdová politika i naďalej protiinflačný charakter podža pravidiel, ktoré vláda schválila. To neznamená, že v podnikoch sa nemôžu zárobky zvyšovať, pokiaž ich rast sa podloží pracovnými výsledkami jednotlivcov a kolektívov a lepšou efektívnosťou hospodárskej činnosti podnikov. V marci vláda posúdi zásady ďalšieho zvýšenia právomoci podnikov a družstiev a zjednodušenie predpisov v mzdovej oblasti.

Celkom zodpovedne však vyhlasujem, že keď pri dnešnom stave ekonomiky začneme ustupovať čiastkovým tlakom a podnikom, ďalej zmäkčíme ekonomické podmienky, potom dospejeme vežmi skoro ku krachu. Takáto vláda by bola možno rok alebo dva populárna, ale nakoniec by ju musela verejnosť preklínať. Hovorím preto vežmi dôrazne: na rozhadzovanie nemáme, zadlžovať sa nechceme a uvedomujeme si, že vydávať peniaze nepokryté tovarom ohrozí každú ekonomiku smrtežným vírusom inflácie. Uvedomme si, komu by sme nezodpovednou politikou a nezodpovedným rozhadzovaním prospeli: jedine silám, ktorým je obrodný demokratizačný proces po vlaňajšom 17. novembri tŕňom v oku.

Je prirodzené, že v období prechodu na trhové hospodárstvo zaujímajú náš národ najviac otázky sociálnych istôt a zabezpečenia kultúrnych potrieb. Na moju adresu prišli už tisíce listov plných otázok, oprávnených i neoprávnených obáv, ale i výstrah. Vieme, že medzi obyvatežstvom je značné očakávanie, ale i neistota. Pravda je, že členovia vlády už niekožkokrát zoznamovali odborníkov i zahraničných partnerov s československou koncepciou reforiem. Výsledkom je, že v súčasnej dobe svet vcelku oceňuje triezve a premyslené prístupy federálnej vlády. Na druhej strane sme urobili možno málo na objasnenie našej sociálno ekonomickej koncepcie širokej verejnosti. Toto podcenenie je jedným zo zdrojov nepodložených dohadov a fám.

Základná zásada našej politiky v tejto oblasti je jasná: chceme byť sociálne orientovaným štátom. V modernom svete si nemôže nikto robiť nárok na kredit humanistu, ak nedbá o zabezpečenie dôstojného života národa. Konkretizácia tejto tézy však je a bude v demokratickej spoločnosti s trhovým hospodárstvom iná, než bola doteraz. K nežiadúcim dedictvám minulosti patrí i stav, že si žudia odvykli niesť zodpovednosť za vlastné životné osudy a to, čo má byť výsledkom ich vlastného snaženia, požadujú od štátu.

Premieňať doterajšiu ekonomiku na nové vzťahy trhového hospodárstva je neobyčajne zložitou úlohou. Nechceme, aby pritom dochádzalo k neúnosnému sociálnemu napätiu, rastúcej inflácii a masovej nezamestnanosti. Toto nedocielime netrpezlivým hazardérstvom, trebárs i zaobaleným do pekných radikálnych hesiel. Preto vláda odmietla akákožvek unáhlené predstavy cenového šoku v podobe odstránenia zápornej dane z obratu a jednorázového zvýšenia cien potravín, energie i nájomného v štátnych bytoch i osobnej dopravy. Sme ale presvedčení, že k tomuto zvýšeniu musí vláda postupne pristúpiť. Súčasne ho však bude spájať so znižovaním cien iného tovaru, hlavne priemyslových výrobkov, kde vyberáme vysokú daň z obratu, ale i s niektorými určitými formami finančných kompenzácií, ktoré pevedú k tomu, že zmena cenovej štruktúry sa neuskutoční na úkor obyvatežstva. Opatrenia, týkajúce sa cien, treba vždy spájať s citlivou sociálnou politikou. Na rovnomernom rozložení sociálneho bremena, spojeného s nevyhnutými úpravami cien a daní, musia sa predovšetkým podiežať najlepšie hospodársky situované vrstvy obyvatežstva.

Existuje celá skupina sociálnych opatrení, ktoré zasiahnu všetky vrstvy obyvatežstva bez rozdielu. Návrh novely Zákonníka práce sa ukončí v máji a popri porebnom premietnutí medzinárodných záväzkov našej republiky bude už reagovať na vznik nových pracovno-právnych vzťahov. Mali sme v úmysle zakotviť v Zákonníku práce všeobecné predlženie dovolenky o jeden týždeň. Hospodárske výsledky za posledné mesiace však možnosť tejto zmeny spochybňujú. Ak sa hospodársky pokles nepodarí zvrátiť, nebudeme na predlženie dovolenky mať. Akýkožvek prípadný štrajk nás od tohto cieža bude odďažovať.

Medzi obecné sociálne pravidlá patrí už dokončená právna úprava zebezpečenia pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania. Pripravovaný nový zákon o usmerňovaní zamestnanosti doplňuje právo na prácu právom na hmotné zabezpečenie v prípade dočasnej straty zamestnania u tých občanov, ktorí chcú a môžu pracovať a zamestnanie hžadajú. V štátnom rozpočte sa vytvára účelová rezerva umožňujúca vznik spoločensky žiadúcich pracovných príležitostí.

Vláda reagovala i na problémy, ktoré vznikli dočasne vyšším prílivom pracovných síl. Skracovanie vojenskej základnej služby, amnestia a znižovanie počtu pracovníkov politických aparátov spôsobilo, že namiesto pôvodne predpokladaných 40 tisíc sa prejaví tohto roku vzestup asi o 100 tisíc produktívnych pracovných síl.

Na ich sociálne zabezpečenie pamätá príslušná vyhláška. Začiatkom februára sa v našom štáte evidovalo približne 20 000 uchádzačov o prácu, ale uvedený údaj je iba orientačný, pretože práve v týchto dňoch sa dokončuje jednotná metodika tejto evidencie pre ČSR a SSR a nie je možné jednoznačne povedať, že ide o nezamestnaných. Pripravujú sa taktiež zásady novej právnej úpravy zamestnávania zahraničných občanov v československých podnikoch a pre prácu československých občanov v cudzine tak, aby boli v súlade so Všeobecnou deklaráciou žudských práv. Na tomto základe sa stanoví aj ich príspevok určený na krytie štátom hradených sociálnych nákladov.

Na reálne naplnenie týchto pravidiel však potrebujeme urobiť ešte oveža viac v dopracovaní systému rekvalifikácie a zabezpečení možnosti vožnejšího pohybu žudí za prácou novou bytovou politikou. Všetkými týmito otázkami sa bude vláda zaoberať v marci. Koncepciu novej bytovej politiky bude vláda prerokovávať v apríli. Bude smerovať na odstránenie neodôvodnených rozdielov v nákladoch na bývanie v jednotlivých formách bytovej výstavby. Chceme vytvoriť ekonomický tlak na efektívnejšie využívanie komunálnych bytov a zodpovedať otázky, týkajúce sa odpredaja štátnych bytov do súkromného vlastníctva.

Sociálne orientovaný štát je však okrem uvedených opatrení povinný garantovať základné potreby skupín, ktoré nie sú z objektívnych dôvodov schopné samé sa o seba postarať. Pri Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí sa vytvorila komisia nezávislých odborníkov, ktorá by mala stanoviť kritéria vymedzenia životného minima. Pre vládu je nesmierne závažné zistenie, že pod touto úrovňou u nás dnes žije zrejme niekožko sto tisíc osôb. Pokladáme preto za potrebné sa ich situáciou zvlášť zaoberať a prednostne sa o týchto sociálne najslabších postarať.

V celej dôchodkovej oblasti nás čaká vežké množstvo práce. Riešenie zdedených problémov nemožno odkladať už preto, že sa priamo dotýkajú života 3,5 mil. občanov tejto krajiny. Ide najmä o nápravu pri vymedzení najnižších dôchodkov, odstránenia rozdiežov medzi dôchodkami priznanými v rôznych obdobiach a dokončenie previerky osobných dôchodkov.

Zásadný význam bude mať systém pravidelných úprav dôchodkov v nadväznosti na rast životných nákladov, ktorý vláda posúdi v apríli. Uvedomujeme si tiež skutočnosť, že po zvýšení nájomného v štátnych bytoch budú náklady na bývanie predstavovať podstatnú zložku výdavkov. Chceme preto časť prostriedkov získaných zvýšením komunálneho nájomného využiť na pomoc sociálnym skupinám, ktoré bude toto zvýšenie najviac zaťažovať. Ucelená koncepcia reformy sociálneho zabezpečenia bude vláde predložená v júni.

Chcel by som vás, vážené poslankyne a vážení poslanci, ubezpečiť, že o všetkom, čo v sociálnej oblasti chystáme, budeme verejnosť informovať. Akékožvek podstatné opatrenia sa budú pripravovať v širokej demokratickej diskusii, pretože pre sociálne ekonomické reformy treba žudí znovu a znovu získavať a vytvárať atmosféru dôvery v budúcnosť. O mnohých týchto otázkach som nedávno hovoril na stretnutí s predstavitežmi novo vznikajúcich odborov. Prúd nesplnitežných požiadaviek od tej doby síce výrazne zoslábol, ale trvá, a to či už ide o zvyšovanie miezd, zaraďovanie do preferovaných pracovných kategórií alebo skoršie odchody do dôchodku. Pod hrozbou štrajku niektorých skupín pracujúcich nemôže vláda riešiť úlohy dynamického rastu životnej úrovne všetkých. Vieme, že napríklad baníci, ale i iné profesie, pracujú v zdravotne škodlivom prostredí. Našou filozofiou však musí byť ozdravenie pracovného prostredia, stanovenie noriem určujúcich dobu, po ktorú možno v zdravotne škodlivom prostredí pracovať. Stručne povedané, musíme sa postarať o zdravie našich žudí, a to predovšetkým prevenciou, pretože stratené zdravie žiadne peniaze nezaplatia. To však neznamená, že sa vláda nebude zapodievať tými skupinami našich pracujúcich, ktorí už majú svoje zdravie prácou v zlom prostredí podlomené a musíme nájsť prostriedky, ako tento stav kompenzovať.

Množstvo nesplnitežných požiadaviek je cenou za mladosť, nevyzretosť našej demokracie, daň predchádzajúcemu násilnému tlmeniu prirodzených požiadaviek žudí. Pred nami teraz stojí úloha nadviazať tvorivú spoluprácu vlády, podnikatežov a odborov, pri ktorej sa budeme vzájomne učiť väčšej miere spoločenskej zodpovednosti a lepšiemu chápaniu sociálnej reality. Ale to nebude pre žiadny z vrcholov tohto trojuholníka bezbolestný proces.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP