Úterý 30. ledna 1990

Tradične sme medzi problémové oblasti, hlavne vzhžadom na vysoké odchody práceschopného obyvatežstva, zaraďovali i okres Čadca. Najnovšie analýzy, ktoré sa opierajú o predpokladaný vývoj v Ostravskej aglomerácii a o skutočnú dochádzku do tejto aglomerácie z okresu Čadca ukazujú, že problémy ďalšieho rozvoja okresu sa sústreďujú predovšetkým do rozvoja sociálnej infraštruktúry a posilnenie celej sféry služieb. Tam máme mimoriadne vážne problémy a sme toho názoru, že to vytvorí i predpoklady pre zvýšenie pracovnej aktivity obyvatežstva v okrese Čadca.

Z analýzy v okresoch Vežký Krtíš, Rimavská Sobota a Čadca si zároveň vyvodzujeme vážné ponaučenie. Uvedomujeme si, že trhové vzťahy a teda i ich lokalizačné funkcie majú svoje obmedzenia. Vláda a jej orgány preto budú musieť diferencovanou daňovou, úverovou, cenovou a dotačnou politikou zabezpečovať celospoločenské záujmy - myslíme si predovšetkým na vyváženom sociálnom a ekonomickom rozvoji jednotlivých územných celkov a regiónov tak, aby nevznikali výrazné rozdiely v životných podmienkach ich obyvatežov, ktoré by perspektívne negatívne ovplyvnili využitie zdrojov oblastí a ich zapojenie do integrovanej ekonomiky nielen Slovenska ale celej Československej socialistickej republiky.

Ďalej na racionálnom územnom usporiadaní ekonomických činností, ktoré by vytvárali predpoklady pre získanie dodatočných ekonomických efektov. Nakoniec na udržiavaní ekologickej rovnováhy krajiny, obnove a ochrane životného prostredia. Ide o celý komplex problémov. My predovšetkým ekologické otázky formulujeme a staviame do nášho programu a záujmu ako prioritné, pretože s nimi priamo súvisí existencia, zdravie a život našich občanov. Zabezpečovanie týchto celospoločenských záujmov sme dali do akčného programu vlády na jedno z prvoradých miest. Budeme ich pracovne sledovať a v rámci našej kompetencie aj zabezpečovať.

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji místopředsedovi vlády ČSSR Milanu Čičovi za doplnění písemné zprávy.

Ptám se interpelujících poslanců, zda považují odpověď za uspokojivou? (Interpelující poslanci: ano.) Ano.

Poslanec Mede se přihlásil do rozpravy. Zahajuji rozpravu a prosím poslance Medeho, aby vystoupil.

Poslanec SN G. Mede: Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, som členom skupiny poslancov, ktorí podali interpeláciu za okres Rimavská Sobota. Môj volebný obvod je južná časť rimavsko-sobotského a lučeneckého okresu. Určite vás zaujíma, čo nás viedlo k interpelovaniu podpredsedu federálnej vlády v tomto búrlivom období. Dovožte mi, aby som vám o tom krátko pohovoril.

Aby ste dostali obraz o zhruba 100 tisícovom okrese Rimavská Sobota, je potrebné vedieť, že je tu vysoký podiel žudí v dôchodkovom veku a naviac je tu dvojjazyčnosť u polovice obyvatežstva. I podiel počtu rómskeho obyvatežstva je 18,5 tisíc, teda najvyšší v celej republike.

Tieto fakty znamenajú určité špecifiká na úseku školstva, zdravotníctva, trestnej činnosti, ale aj inde. Napríklad problematiku bývania rómskeho obyvatežstva v okrese sme rozobrali na zasadaní výboru pre plán a rozpočet v minulom roku a zoznámili sme s ňou aj vládu ČSSR. Boli sme nútení konštatovať, že napriek snahe i skupín rómskych občanov, ich rast kultúrnej a spoločenskej úrovne nebol adekvátny prostriedkom, ktoré spoločnosť vynakladala.

Okres Rimavská Sobota je požnohospodárska oblasť s pomerne malým priemyslom. Vežkosť priemyslu dokumentuje spotreba elektrickej energie na priemyslové účely, ktorá predstavuje iba tretinu až polovicu odberu ostatných okresov kraja. Keď rozoberieme efektívnosť priemyslu, dostaneme tiež smutný obraz. Sú tu závody ZŤS, ZVT a závod Strojárne Piesok. Vieme, s akými problémami zápasí v súčasnej dobe napríklad ZŤS. Ani ostatná časť strojárstva na tom nie je lepšie. Musím povedať, že spádovo k južnej časti okresu patrí i národný podnik Kovosmalt Fižakovo, ktorému tiež hrozí uzavretie v dôsledku stratovosti výroby, a to so všetkými negatívnymi politickými i hospodárskymi dôsledkami pre túto oblasť.

Požnohospodársko-potravinársky komplex je v okrese relatívne na dobrej úrovni, pretože sa však počíta s postupným odbúravaním štátnych dotácií do požnohospodárstva, nebudú ani v tejto oblasti ostávať prostriedky na potrebný rozvoj. Z toho vyplýva, že ďalší sociálno-ekonomický rozvoj výlučne z vyprodukovaných zdrojov nie je možný.

Slovenská vláda došla k rovnakému názoru. Preto sa uzniesla riešiť stav ešte v rokoch 1986-1987. Časť uznesenia nebola splnená a i ostatné úlohy je potrebné aktualizovať na zmenené ekonomické podmienky.

Ďalší rozvoj by podža nášho názoru spočíval vo vytváraní hospodárskeho potenciálu, a tým pracovných príležitostí v tých odvetviach národného hospodárstva, kde výrobky sú realizovatežné a výroba je ekologicky únosná. Iba rastúca prosperita priemyslu bude môcť znamenať aj u nás sociálnu istotu obyvatežstva. K tomu hžadáme okrem pomoci vlády, o ktorej hovoril pán Čič i pomoc iných sponzorov a podnikatežov z tuzemska aj zahraničia. Sú tu pre všetkých vežké možnosti. Môžem ubezpečiť, že tu sú žudia mimoriadne pracovití a schopní.

V mene skupiny poslancov chcem poďakovať a vysloviť súhlas s odpoveďou pána akademika Čiča. Vidíme z nej, že táto vláda cíti zodpovednosť za hospodársky rozvoj málo rozvinutých oblastí. Chcem však odporučiť, aby harmonogram opatrení, ktoré vláda v tejto súvislosti bude prijímať, bol zverejnený ešte pred vožbami, aby voliči sami mohli posúdiť a oceniť prístup vlády k zlepšovaniu ich životných podmienok.

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Medemu. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? (Ne.) Není tomu tak. Žádá ještě o slovo místopředseda vlády ČSSR? (Nežádá.) Ne.

Můžeme přistoupit k projednání návrhu usnesení. Doporučuji, aby sněmovny vzaly odpověď na vědomí. Prosím nejprve o hlasování poslance Sněmovny lidu. Kdo s tímto závěrem souhlasí? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Tři.) Tři.

Sněmovna lidu vzala odpověď na interpelaci skupiny poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů na vědomí.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů. Kdo z nich s uvedeným návrhem souhlasí? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Sedm.) Sedm.

Sněmovna národů vzala odpověď na Interpelaci skupiny poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů na vědomí.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven, konstatuji, že Federální shromáždění vzalo odpověď na interpelaci skupiny poslanců na vědomí.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 132, SL č. 209, SN č. 220.)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, do rozpravy se ještě přihlásil poslanec Bartoš. Dávám mu slovo.

Poslanec SL M. Bartoš: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dnes poprvé vystupuji na půdě Federálního shromáždění. Dovolte mi proto, abych se představil. Jmenuji se Miroslav Bartoš, jsem členem Československé strany lidové a zastupuji občany volebního obvodu číslo 24, město Mladou Boleslav.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych navázal na vystoupení poslance Michaela Kocába z minulého týdne, který se zabýval odchodem sovětských vojsk z Československa. Jménem Klubu poslanců Československé strany lidové, který sdružuje i poslance Křesťansko-demokratické strany v Čechách a na Moravě a Křesťansko-demokratického hnutí na Slovensku, mohu prohlásit, že se plně ztotožňujeme se stanovisky uvedeného prohlášení a budeme je podporovat.

Důvodem mého vystoupení je však především konkrétní situace v Mladé Boleslavi, kde sídlí početná vojenská posádka. Obracím se proto na pana předsedu vlády ČSSR a pány ministry zahraničních věcí a národní obrany s dotazem na postup odchodu sovětských jednotek. Vyjadřuji zde požadavek občanů Mladé Boleslavi, aby byla přednostně stažena sovětská vojska z oblasti města, nejpozději do termínu svobodných voleb. Domnívám se, že tento požadavek by bylo možné zobecnit i na jiná města.

Další požadavek adresuji panu ministru národní obrany ČSSR. Veřejnost Mladé Boleslavi požaduje, aby objekty dosud užívané Sovětskou armádou, které jsou ve správě ministerstva národní obrany ČSSR, byly po odchodu jednotek vyčleněny ze správy tohoto ministerstva a předány do užívání občanům města. Tento požadavek se týká 562 bytů, kde bydlí příslušníci Sovětské armády s rodinami. Bližší informace byly zaslány panu ministrovi dopisem.

Vážené dámy a pánové, obracím se na vás, především na členy branných a bezpečnostních výborů a zahraničních výborů obou sněmoven s prosbou, abyste s maximálně možnou iniciativou a podporou postupovali při jednáních o stažení sovětských vojsk na všech úrovních. Děkuji vám.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Bartošovi. Dodávám, že předáme náměty výborům branným a bezpečnostním a výborům zahraničním a pokud se týká interpelace na členy vlády, postoupíme je v pracovním pořádku.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, projednali jsme schválený program.

Končím 23. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Na schůzi bezprostředně navazuje, jak již jsem uvedl, zmíněný seminář.

(Schůze skončena ve 13.45 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP