Úterý 30. ledna 1990

Úterý 30. ledna 1990

(Začátek schůze ve 13.00 hodin)

Přítomno:185 poslanců Sněmovny lidu
71 poslanec Sněmovny národů zvolený v České socialistické republice
70 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republiceOmluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Bartošková, Chodurová, Freiová, Jendrejčáková, Kontríková, Korf, Kuljovský, Kubinský, Kuželová, Petrželková, Štrbová, Ujlaky

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Balánová, Doležal, Nový, Vacek

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Kováč, Liščák, Micovčin, Mráz, Muržic


Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, zahajuji 23. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, na které vás srdečně vítám. Rovněž vítám členy federální vlády. Předsednictva sněmoven se usnesla svolat 23. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů s tímto programem:

1. Vládní návrh zákona o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky (tisk 247)

2. Odpověď místopředsedy vlády ČSSR akademika Čiče na interpelaci skupiny poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS podanou dne 19. ledna 1990 (tisk 249).

Poznamenávám, že ihned po skončení společné schůze je plánován zde, v této zasedací síni, seminář pro poslance obou sněmoven k volebním zákonům a k dalším zákonům.

Má někdo z poslanců návrh nebo připomínku k navrženému pořadu? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo. V zasedací síni je přítomno 177 poslanců Sněmovny lidu, 58 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a 58 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Nejprve prosím poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze sněmoven a s navrženým programem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna lidu návrh schválila.

Nyní prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze sněmoven s navrženým programem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také Sněmovna národů návrh schválila.

Konstatuji, že obě sněmovny se usnesly podle článku 34, odst. 2, ústavního zákona o československé federaci na konání společné schůze a schválily její program.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 207, SN č. 218)

Než přistoupíme k projednávání schváleného programu, chtěl bych vás informovat, že novými členy předsednictva Federálního shromáždění jsou: ze Sněmovny lidu: poslanci Václav Benda, Ján Langoš, Vasil Mohorita a Jaroslav Šabata.

Ze Sněmovny národů: poslanci Drahoslav Křenek, Ladislav Lis, Igor Mičieta, Vladimír Mikule a Petr Pithart.

Přistoupíme k projednání prvního bodu programu, to je

1

Vládní návrh zákona o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky (tisk 247).

Prosím prvního místopředsedu vlády ČSSR Jána Čarnogurského, aby návrh odůvodnil.

První místopředseda vlády ČSSR J. Čarnogurský: Vážený pán predseda, vážené Federálne zhromaždenie, prezident republiky Václav Havel sa vo svojom prejave v tomto zhromaždení dňa 23. januára zmienil o zmenách v organizácii osobnej ochrany a bezpečnosti prezidenta a ostrahy a ochrany areálu prezidentovho sídla. Z prezidentovho podnetu vláda pripravila návrh zákona, ktorý má uvedené zmeny právne zakotviť.

Vládny návrh zákona o zriadení Správy ochrany prezidenta Československej socialistickej republiky a o Hradnej stráži ČSSR, máte pred sebou. Podža tohto zákona sa zriadi Správa ochrany prezidenta ČSSR, ktorá bude zabezpečovať osobnú bezpečnosť prezidenta a vnútornú ochranu areálu Pražského hradu, prípadne objektov, ktoré sú dočasným sídlom prezidenta.

Správa ochrany prezidenta nahradí doterajšie zložky Federálneho ministerstva vnútra, ktoré zabezpečovali bezpečnosť prezidenta a objektov, v ktorých prezident sídlil. Podobne Hradná stráž Československej socialistickej republiky, ktorá bola doteraz súčasťou vojsk Ministerstva vnútra, prechádza do Československej žudovej armády, podriaďuje sa náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta a jeho prostredníctvom priamo prezidentovi.

Predložený zákon predstavuje zmenu v doterajšej organizácii ochrany prezidenta, keď túto zabezpečovalo Federálne ministerstvo vnútra. Podža novej organizácie založenej týmto zákonom ozbrojené zložky zabezpečujúce ochranu prezidenta a jeho sídla budú podliehať náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta republiky a jeho prostredníctvom priamo prezidentovi. Dôjde tak k sústredeniu síl a prostriedkov na tomto úseku pod jednotné riadenie.

Počet príslušníkov týchto zložiek zostáva zachovaný. Vláda si sžubuje od tohto zákona vyššiu účinnosť ochrany prezidenta a jeho sídla, aj zvýšenie vážnosti úradu prezidenta a jeho sídla. Ďakujem

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji prvnímu místopředsedovi vlády ČSSR panu Čarnogurskému.

Návrhy projednaly ústavně právní výbory a branné a bezpečnostní výbory obou sněmoven. Prosím společnou zpravodajku výborů Sněmovny národů Pavlu Čáslavskou, aby přednesla zpravodajskou zprávu.

Společná zpravodajka výborů SN P. Čáslavská: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, měli jsme možnost prostudovat a před sebou máme, co do rozsahu, neobjemný návrh zákona o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky. Vyslechli jsme jeho odůvodnění.

V živé paměti máme ještě slova, která v tomto směru zazněla na naší minulé společné schůzi z úst pana prezidenta Václava Havla. Podstatou návrhu zákona je, že upravuje zřízení, úkoly a postavení Správy ochrany prezidenta naší republiky a postavení Hradní stráže Československé socialistické republiky, které podřízením náčelníku Vojenské kanceláře prezidenta republiky budou podřízeny přímo prezidentu.

Je možné říci, že jde o logicky odůvodněné opatření, které je součástí - jak uvedl pan prezident - opatření, kterých smyslem je vrátit úřadu prezidenta a jeho sídlu vážnost, které se dříve těšily.

Návrh zákona - jak zde již bylo řečeno - projednaly na své společné včerejší schůzi výbory ústavně právní a branné a bezpečnostní obou sněmoven, které v přijatém usnesení s ním vyslovily souhlas s tím, že dosavadní § 2 se označí jako odst. 2 a doplní se odstavcem 1 tohoto znění: "Úkoly uvedené v § 1 odst. 2 plní příslušníci Sboru národní bezpečnosti služebně zařazení ve Správě ochrany prezidenta republiky". Toto doplnění je z důvodu vymezení pravomoci Správy ochrany prezidenta vůči veřejnosti.

Jako společná zpravodajka výborů Sněmovny národů doporučuji Sněmovně národů předložený návrh zákona s uvedeným doplňkem schválit.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslankyni Čáslavské. Slovo má společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec Pavol Bagín.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Vážené Federálne zhromaždenie, ako spoločný spravodajca výborov Snemovne žudu sa pripájam k spravodajskej správe poslankyne Čáslavskej a odporúčam Snemovni žudu, aby vládny návrh zákona o zriadení Správy ochrany prezidenta Československej socialistickej republiky a o Hradnej stráži Československej socialistickej republiky schválila.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Bagínovi. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo o slovo? (Nikdo.) Nikdo. Přeje si závěrečné slovo první místopředseda vlády ČSSR Ján Čarnogurský? (Přeje.) Prosím.

První místopředseda vlády ČSSR J. Čarnogurský: S návrhom doplnku § 2 predloženého zákona súhlasím. Skutočne presnejšie vymedzuje oprávnenia príslušníkov ochrany prezidenta ČSSR. Bez tohto doplnku by mohlo dochádzať k nedorozumeniam ohžadom ich právneho postavenia a ich oprávnení voči tretím osobám, voči ktorým by prípadne robili zásah. Týmto doplnkom je jednoznačne stanovené, že sa na ich oprávnenia aj na podmienky uskutočnenia zásahu vzťahujú zákony, predovšetkým zákon o Zbore národnej bezpečnosti, prípadne ďalšie súvisiace právne normy.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. Přejí si závěrečné slovo zpravodajové? (Nepřejí.) Ne.

Můžeme přistoupit k hlasování. Počet poslanců v zasedací síni se nezměnil.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem zákona o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky (tisk 247) ? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna lidu zákon schválila.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich s návrhem souhlasí? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Také Sněmovna národů zákon schválila.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 131, SL č. 208, SN č. 219)

Nyní přistoupíme ke druhému bodu pořadu. Je to

2

Projednání odpovědi místopředsedy vlády ČSSR akademika M. Čiče na interpelaci skupiny poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 249).

Při projednávání odpovědi budeme postupovat podle § 63 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění. Písemnou odpověď obdrželi všichni poslanci obou sněmoven.

Ptám se nejprve předsedy vlády Slovenské socialistické republiky a místopředsedy vlády Československé socialistické republiky akademika Milana Čiče, zda chce ještě ústně doplnit písemnou odpověď?

Místopředseda vlády ČSSR M. Čič: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, tak, ako bolo konštatované, odovzdal som listom odpoveď všetkým poslancom, ktorí interpelovali. Dovožte mi zmieniť sa len o niektorých otázkach, ktoré by mohli ešte osvetliť niektoré problémy, ktoré sa dotýkajú práve okresov Rimavská Sobota, Vežký Krtíš a Čadca.

Viete vežmi dobre, že došlo k vážnym programovým štrukturálnym zmenám, k reprofilácii celého radu podnikov a tento proces samozrejme stále ešte pokračuje. Tieto programy súviseli hlavne s útlmom výrob, ktoré mali za následok migráciu, možno povedať i emigráciu práceschopného obyvatežstva, hlavne mládeže z celých oblastí, najmä z tých, kde bola nekomplexne rozvinutá ekonomická základňa a nedostatočne vybudovaná i sociálna infraštruktúra.

Odchod mladých žudí následne spôsobil i demografickú degresiu obyvatežstva a treba priznať celkom otvorene, že došlo i k zvýšeniu populácie občanov cigánskeho pôvodu. Ide práve o tieto oblasti a konkrétne o Rimavskú Sobotu i Vežký Krtíš.

Takáto situácia sa vzhžadom na realizáciu útlmových programov vyvinula v územných celkoch tvoriacich okresy Poprad, Spišská Nová Ves, Stará źubovňa a okresoch Prievidza, Topožčany a hlavne v okresoch Lučenec, Vežký Krtíš a Rimavská Sobota.

Nie je možné zamlčovať, že sa pre tieto okresy - nie však pre všetky - nevytvorili programy ich rozvoja. I plnenie týchto programov bolo poznamenané tým, že sa plnili nedôsledne. Týka sa to hlavne okresov Vežký Krtíš a Rimavská Sobota. Máme úprimnú snahu tieto nedostatky napravovať, a to v prvom rade tým, že budeme ekonomickými opatreniami vytvárať predpoklady k aktivizácii ekonomickej činnosti tak organizácií, ako aj obyvatežstva i jednotlivcov. V prvom rade chceme to robiť ponechaním vytvorených zdrojov organizáciám už lokalizovaným do týchto regiónov. Máme na mysli predovšetkým ponechanie odpisov z útlmových výrob pre podporu náhradných programov, ďalej zníženie odvodov zo zisku, pri vzniku nových organizácií budeme stimulovať podnikatežský záujem hlavne zvýhodnením úverov kombinovaných s investičnou dotáciou a vo vybraných odboroch poskytnutím odkladu odvodu zo zisku na dobu aspoň dvoch rokov.

Súčasne sa počíta s neinvestičnými dotáciami na úhradu nákladov organizácií, spojených s rekvalifikáciou a zaškolením pracovníkov. Pretože problém sociálne ekonomického rozvoja uvedených regiónov bude treba riešiť v relatívne krátkom čase, v podstate kombináciou všetkých ekonomických nástrojov, ako aj s relatívne vysokým podielovým účelovým zabezpečovaním, resp. účelovými dotáciami. Tie nemôžeme stále vylúčiť, napriek tomu, že poskytneme tieto systémové opatrenia. Konkretizáciou týchto opatrení uskutoční vláda na základe samostatne spracovaných programov rozvoja týchto regiónov. Týmito otázkami sa zaoberáme v súčasnej dobe, i na najbližšom zasadaní Slovenskej národnej rady budú o týchto otázkach už informovať konkrétnejšie a to tak, aby pre všaky rezorty, ktoré majú ingerenciu do týchto oblastí a svoje povinnosti, aby bolo celkom jednoznačné, akým spôsobom a v akom harmonogramovom sieťovaní.

Programy rozvoja zabezpečí Slovenská komisia pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj v spolupráci s príslušnými národnými výbormi a rezortami pri priamom využití aktivity občanov. Budeme musieť oveža viac tieto otázky prerokovávať priamo na mieste so zainteresovanosťou všetkých, alebo vežkej väčšiny občanov, ktorých sa to týka.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP