Úterý 23. ledna 1990

Vážené poslankyně, vážení poslanci, jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu doporučuji po úpravách, vyplývajících ze společné zprávy (tisk 239) návrh zákona o politických stranách (tisk 233) schválit. Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Ládrovi. Nyní dávám slovo společnému zpravodaji výborů Sněmovny národů poslanci Stanislavu Hanákovi.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec S. Hanák: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, dovolte mi, abych se jako společný zpravodaj výborů Sněmovny národů připojil k doporučení společného zpravodaje Sněmovny lidu pana poslance Ládra.

Současná politická situace vyžaduje ve shodě s míněním obyvatel systém pluralitní demokracie, který je mimo jiné reprezentován existencí více politických stran ucházejících se na základě svého programu o přízeň občanů, kteří tak naplňují své právo sdružovat se mimo jiné v politických stranách a jejich prostřednictvím se podílet na správě státu.

Přestože další myšlenka už byla řečena, považuji za nutné ji zdůraznit. Vznik politických stran a jejich činnost jako právnických osob na základě pouhého zápisu do evidence považuji za vítaný demokratický princip.

Uvedený návrh řeší na přechodnou dobu, než bude předložen definitivní zákon o politických stranách, důležitou právní problematiku v této oblasti. Reaguje na velmi aktuální politické požadavky v naší společnosti, protože je třeba, aby vzniklé politické strany měly možnost se organizovat, budovat svoje struktury a dobře se připravit na svobodné volby.

Jako společný zpravodaj výborů Sněmovny národů doporučují proto Sněmovně národů schválit předložený návrh (tisk 233) včetně změn uvedených ve společné zprávě výborů (tisk 239). Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Hanákovi. Písemně se do rozpravy zatím přihlásili: poslanci Škula, Kučera, Janda a poslankyně Mikundová. Uděluji slovo poslanci Škulovi a připraví se poslanec Kučera.

Poslanec SL J. Škula: Vážené Federálne zhromaždenie, vážené poslankyne a poslanci, v mene Strany slobody, vítam návrh zákona o politických stranách. Po novembrových udalostiach sa otvorili demokratické priestory pre slobodný politický život v našej vlasti. Pluralita sa stala skutočnosťou. Vznikajú nové a nové politické strany, hnutia a iniciatívy. Ich existenciu a činnosť treba právne upraviť a predovšetkým zabezpečiť, aby ich programové ciele neboli v rozpore s Ústavou a zákonmi.

V mene Klubu poslancov za Stranu slobody vyslovujem presvedčenie, že návrh zákona o politických stranách, ktorý má mať len dočasnú platnosť, splní svoje poslanie a pomôže naplniť a rozvíjať slobodný a demokratický politický život.

Súčasne vyslovujem požiadavku, aby sa urýchlili práce na návrhu zákona, ktorý by podrobnejšie upravil postavenie a činnosť politických strán, vrátane ich ekonomického zabezpečenia. Sme totiž toho názoru, že každá evidovaná politická strana má byť nielen politickou stranou pre seba, ale slúžiť i spoločnosti. Plní spoločenskú objednávku, podieža sa na riadení štátnych a verejných vecí, vykonáva nezastupitežnú úlohu z podchytení aktivity našich občanov, a preto by mali byť politické strany podža potreby dotované i zo štátneho rozpočtu.

Záverom dovožte oznámiť, že Klub poslancov za Stranu slobody sa stotožňuje s návrhom zákona o politických stranách a bude zaň hlasovať.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Škulovi. Uděluji slovo poslanci Kučerovi. Připraví se poslanec Janda.

Místopředseda FS B. Kučera: Pane předsedající, kolegyně a kolegové poslanci, chtěl bych vyslovit souhlas s návrhem zákona s tím, že přirozeně očekáváme podrobnější úpravu v budoucí době. Chtěl bych však využít této příležitosti k dvěma konkrétním návrhům.

Za prvé - jménem Klubu poslanců Československé strany socialistické jsme odeslali návrh panu předsedovi Federálního shromáždění písemně a jsem rád, že tento návrh zahrnul do svého úvodního slova. Jde o návrh, aby v budově Federálního shromáždění byla umístěna pamětní deska s nápisem někdejšího zákona Národního shromáždění Československé republiky: "Tomáš Garrigue Masaryk - zasloužil se o stát". Tato deska podle našeho názoru by měla být odhalena u příležitosti 140. výročí narozenin zakladatele našeho státu.

Druhý návrh se týká složité a tragické události. V červnu uplyne 40 let od chvíle, kdy ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena k smrti a posléze popravena bývalá poslankyně Národního shromáždění za Národně socialistickou stranu Dr. M. Horáková. Rozsudek byl v roce 1968 Nejvyšším soudem ČSSR v plném rozsahu zrušen. Domnívám se, že na památku této statečné ženy by bylo účelné, aby ministerstvo spojů, které jsme zřídili na základě ústavního zákona, zahrnulo její portrét na některou ze známek své emise tak, aby tato známka mohla být vydána k tomuto výročí. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji místopředsedovi Federálního shromáždění poslanci Kučerovi. Uděluji slovo poslanci Jandovi, připraví se poslankyně Mikundová.

Poslanec SL S. Janda: Vážené Federální shromáždění, v současné době, mimo již existující politické strany a politická hnutí, jako je Občanské fórum v českých zemích a Verejnosť proti násiliu na Slovensku vzniká řada dalších politických stran.

Podstatná část z nich už předkládá naší veřejnosti svůj politický program, své představy o dalším demokratickém životě, předkládá své návrhy, např. na ekonomiku státu, na urychlené řešení nahromaděných problémů v ekologii, v rozvoji průmyslu a zemědělství i dalších odvětvích národního hospodářství.

Samozřejmě, že politické síly navrhují nová řešení v oblasti výchovy, školství i v jiných oblastech duševního života, protože myšlenky křesťanství, společného soužití všech občanů, nacházejí stále více příznivců.

I my, v Klubu poslanců Československé strany lidové jsme se zamýšleli nad návrhem zákonného opatření Federálního shromáždění, které po projednání, a věřme, i schválení umožní širokému spektru nových politických stran jejich činnost. Naše občany snad zaráží množství těchto politických směrů, hovoří se až okolo čtyřiceti těchto politických směrů i o jejich zaměření od krajní pravice až po levici, ale řekli jsme si, že v novém způsobu demokratického života umožníme každému, aby měl svůj názor a mohl jej v daném politickém směru také zveřejňovat. Působení a vliv stran již ponechme voličům a občanům, aby posoudili, komu dají svoji důvěru.

Zákonné opatření ukládá nově založeným stranám povinnost registrace u příslušného ministerstva vnitra, předložení stanov programu a zajištění své činnosti. Po splnění těchto podmínek bude strana moci plně rozvíjet svou činnost a přispět tak k rozvoji naší demokracie. Přesto, že toto opatření pokládáme za prozatímní, definitivně budou později upraveny zákonem o politických stranách, účast ve volbách upraví volební zákon, přesto jsme se v Klubu poslanců Československé strany lidové rozhodli, že ji budeme podporovat, protože je to v současné době nezbytné.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Jandovi, diskutovat bude poslankyně Mikundová, připraví se poslankyně Hyková.

Poslankyně SL O. Mikundová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové Československé strany socialistické patřili k těm, kteří snad nejvíce byli po roce 1948 trestně postihováni za své politické přesvědčení a příslušnost k národně socialistické straně. Byli pokládáni za třídní nepřátele a tak bylo s nimi i nakládáno. Nejde však přirozeně jen o ně. Jde i o další tisíce politických vězňů po roce 1948 a to i příslušníků jiných politických stran. Dosavadní vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení stanoví ve svém § 58 odst. 1, že důchodově je zabezpečen odsouzený, který v době výkonu trestu odnětí svobody byl zařazen k pravidelnému výkonu prací, přičemž účast na zabezpečení vzniká dnem zařazení na tyto práce, nejdříve však dnem 1. ledna 1953. My všichni však víme, že tím není pokryto to nejhrůznější období let 1948 až 1953. Jde o akt nutné politické a lidské rehabilitace, týkající se nejen členů Československé strany socialistické, ale všech v té době politicky postižených. Žádám tímto pana ministra práce a sociálních věcí, aby ve jménu lidskosti a politické spravedlnosti přistoupil urychleně k novelizaci této vyhlášky, což s ohledem na dílčí charakter novely nemůže být žádným problémem s tím, že datum 1. ledna 1953 bude změněno na datum 20. února 1948, kdy začaly první persekuce. Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslankyni Mikundové. Uděluji slovo poslankyni Hykové, připraví se poslední z přihlášených poslanec Karel Löbl.

Místopředsedkyně SN B. Hyková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, chtěla bych jménem Klubu Československé strany socialistické přivítat návrh zákona Federálního shromáždění o politických stranách. Na první pohled se může jevit toto prohlášení jako nelogické, proč máme vítat návrh zákona, jehož důsledkem bude poměrně značná konkurence politických stran, tedy zákona, který pro nás, stranu, která už působí, může představovat další nebezpečí soupeřů. Chtěla bych říci, že naši zástupci, kteří se zúčastnili projednávání návrhu tohoto zákona, již v politicko-právním poradním sboru u místopředsedy vlády pana Čarnogurského jasně vyslovil názor, že z demokratického charakteru naší strany vyplývá, že si přejeme vznik dalších politických stran, že máme zájem na tom, aby byly urychleně odstraněny bariéry, anebo alespoň ty, které můžeme sami ovlivnit, které jim hrání, aby se mohly demokraticky a činorodě rozvíjet. Někdo možná v našem jednání bude hledat jakousi taktiku směřující k tomu, abychom nalezli další koaliční partnery.

Samozřejmě, že každá politická strana hledá spojení, pokud nemá tak monopolní moc, že ji nepotřebuje. Nám však jde o víc. K plné demokracii patří i plný rozvoj a vznik nových politických stran a proto je třeba urychleně připravit takovou právní normu, která by umožnila okamžitou registraci. Jsme rádi, že úsilí legislativců i politická vůle se spojily a vzešel z nich návrh zákona, který dnes máme schvalovat.

Jak již bylo uvedeno v úvodním slově pana místopředsedy vlády Čarnogurského, návrh tohoto zákona nevyčerpává beze zbytku problematiku týkající se politických stran. Na druhé straně se domníváme, že alespoň v současné době tento zákon, jakož i vbrzku volební zákon vytváří byť rámcové podmínky i pro otázky finančního hospodaření politických stran, a tak, jak jsme již o tom v minulosti hovořili, a proto by nebylo zbytí, aby další právní úprava mohla být ponechána vzhledem k naléhavosti jiných zákonných předpisů až na další dobu. Nemá smysl podotýkat, že pochopitelně členové Klubu poslanců Československé strany socialistické návrh tohoto zákona plně podporují. Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslankyni Hykové, uděluji slovo poslanci Löblovi.

Poslanec SL K. Löbl: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s projednávaným návrhem zákona plně souhlasím. Konstatuji, že na kluby poslanců se obracejí s četnými podněty a návrhy různé občanské iniciativy.

Československá strana socialistická je pokračovatelkou Národně socialistické strany, k jejímž výrazným rysům patřila ofenzívní ochrana širokých vrstev dělnictva, řemeslníků, živnostníků i dalších. Poznamenávám, že její odbory patřily za první republiky k těm nejvýznamnějším. Proč o tom hovořím. Ukazuje se totiž, že i dnes se na naši stranu obrací mnozí občané, četné stávkové výbory a žádají pomoc a podporu při řešení problémů. Ze všech těchto návrhů pokládáme v Klubu poslanců strany socialistické za nejdůležitější požadavek stávkových výborů uranového průmyslu. Havíři současní i bývalí Uranových dolů se už v minulosti obrátili na Federální shromáždění a upozorňovali na to, že dlouhodobě dochází podle jejich názoru k vědomému poškozování zdraví havířů, podceňování hranic ionizačního záření, překračování závazných limitů škodlivých činitelů apod.

Žili jsme v době napjaté a snad proto nedošlo k ustavení příslušné parlamentní komise tak, jak to havíři ve svém dopise žádali. Nyní se představitelé stávkových výborů obrátili na Klub poslanců Československé strany socialistické se žádostí, aby navrhl vytvoření parlamentní komise, která by přispěla k objasnění skutečného stavu věcí a vytvoření podmínek pro minimalizaci následků, jež jsou s prací v uranových dolech spjaty.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, představitelé stávkových výborů se obrátili na klub poslanců ve snaze zabránit vzniku situace, kdy by horníci Uranových dolů, nemajíce jiného východiska, byli nuceni přistoupit ke stávce. Je zapotřebí učinit vše, co je v našich silách, abychom tomuto jejich kroku zabránili.

Představitelé horníků v čele s předsedou Janem Bártou rovněž požádali, aby do čela parlamentní komise byl postaven bratr Jiří Ládr, který ještě před 17. listopadem jim jako poslanec zprostředkoval možnost, aby objasnili své problémy u kulatého stolu, na stránkách Svobodného slova. Mají k němu proto plnou důvěru a my, jménem klubu poslanců navrhujeme, aby byl postaven do čela této komise.

Jako další členku této komise navrhujeme sestru Blanku Hykovou, neboť představitelé stávkových výborů požádali, aby členem parlamentní komise byl rovněž právník, který by byl s to posoudit, do jaké míry byly či nebyly porušeny jednotlivé předpisy.

Žádáme rovněž ostatní kluby poslanců, aby navrhly své zástupce do této parlamentní komise, a dále doporučujeme, aby členy parlamentní komise byli: předseda stávkových výborů Uranového průmyslu pan Jan Vácha a další člen podle jejich výběru.

Vzhledem k tomu, že zřejmě nebudeme s to se k této otázce nyní vyjádřit, navrhuji jménem Klubu poslanců Československé strany socialistické, aby Federální shromáždění zmocnilo předsednictvo Federálního shromáždění, které na základě návrhů klubů poslanců politických stran a politických hnutí a po doplnění dalšího člena stávkového výboru schválí konečné složení komise.

Milé poslankyně, vážení poslanci, jsem přesvědčen, že požadavky a náměty horníků z Uranových dolů jsou skutečně závažné a naléhavé. Věřím, že získají naši plnou podporu. Děkuji vám.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Löblovi. Ptám se: chce ještě někdo vystoupit v rozpravě? (Nikdo.) Není tomu tak.

Prohlašuji tedy rozpravu za skončenou.

Přeje si závěrečné slovo první místopředseda vlády ČSSR Ján Čarnogurský? (Ne.) Nepřeje.

Přejí si závěrečné slovo zpravodajové? (Nepřáli si.) Nepřejí.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. V zasedací místnosti je 112 poslanců Sněmovny lidu, 48 poslanců Sněmovny národů zvolených v ČSR a 44 poslanci Sněmovny národů zvolení v SSR.

Nejprve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s předloženým návrhem zákona (tisk 133) ve znění společné zprávy výborů (tisk 239) ? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s předloženým návrhem zákona (tisk 233) ve znění společné zprávy výborů (tisk 239) ? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Sněmovna národů zákon schválila.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění ČSSR schválilo zákon o politických stranách.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 126, SL č. 195, SN č. 207)

Přistoupíme k dalšímu bodu. Je to

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP