Pátek 29. prosince 1989

Pátek 29. prosince 1989

(Začátek schůze v 10 hodin)

Přítomno:185 poslanců Sněmovny lidu
72 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice
69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republiceOmluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Hajn, Hoffmann, Hruškovič, Kuljovský, Obzina, Puchmeltr, Sakmar, Šípek, Škoda, Václavík M., Vedra, Žákovič (3 poslanci rezignovali)

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Štáfek, Švestka

1 poslanec rezignoval

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Kováč, Koyš, Lúčan, Micovčin, Zagiba

1 poslanec rezignoval


Předseda FS A. Dubček: Vážené Federálne zhromaždenie, vážené poslankyne a poslanci, vážení hostia, všetkých vás srdečne vítam. Otváram 21. spoločnú schôdzu Snemovne žudu a Snemovne národov V. volebného obdobia Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.

V mene všetkých poslancov vítam členov federálnej vlády, členov predsedníctiev Českej a Slovenskej národnej rady, členov vlád Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, predstavitežov rozhodujúcich politických síl, cirkví, kultúry a športu, študentov vysokých škôl, jednotlivých krajov, Československej žudovej armády a ďalších milých hostí.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, po včerajších schôdzach obidvoch snemovní bolo Federálne zhromaždenie doplnené novozvolenými poslancami, za tých, ktorí rezignovali na svoju funkciu. Rovnako boli zvolení noví členovia Predsedníctva a ďalší funkcionári Federálneho zhromaždenia. Tým boli splnené zákonom predpísané podmienky a môžeme pristúpiť k nášmu programu.

Pre dnešnú spoločnú schôdzu snemovní navrhlo Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia tento program:

1. Vožba prezidenta Československej socialistickej republiky

2. Sžub prezidenta Československej socialistickej republiky

Má niekto z poslancov k navrhovanému programu doplňujúce návrhy alebo pripomienky? (Nemá.) Nemá.

Zisťujem, že podža účasti sú obidve snemovne, v súlade s článkom 40 ústavného zákona o československej federácii, schopné sa uznášať.

Prosím, aby o navrhnutom programe našej schôdze hlasovali najprv poslanci Snemovne žudu.

Kto súhlasí s navrhnutým programom spoločnej schôdze obidvoch snemovní? Kto je za? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Ne.) Nie je.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Ne.) Nie.

Snemovňa žudu schválila návrh programu jednomysežne.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto súhlasí s navrhnutým programom spoločnej schôdze obidvoch snemovní? Kto je za? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Ne.) Nie.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Ne.) Nie.

Aj Snemovňa národov schválila návrh jednomysežne.

Konštatujem, že obidve snemovne sa jednomysežne uzniesli na programe dnešnej spoločnej schôdze.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 190, SN č. 202)

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, gotická klenba pamätnej Vladislavskej sály bola takmer 500 rokov svedkom najvýznamnejších dejinných udalostí našej krajiny. Po korunovácii sa skladal hold českým krážom, uskutočňovali sa tu zasadania stavovských snemov, tradične je táto sála spojená s vožbou prezidenta republiky.

Dnes sa k Vladislavskej sále Pražského hradu opäť upierajú zraky všetkých československých občanov i priatežov Československa na celom svete.

Vrcholnému zastupitežskému zboru nášho žudu, Federálnemu zhromaždeniu, pripadla zodpovedná úloha: zvoliť hlavu štátu prezidenta Československej socialistickej republiky.

Funkcia prezidenta republiky sa v našej krajine teší vežkej vážnosti. Poslaním prezidenta je slúžiť najvlastnejším záujmom žudu a v súlade s Ústavou a ostatnými zákonmi starať sa o rozvoj našej spoločnosti.

Funkcia prezidenta je výrazom pevnej jednoty nášho federatívneho štátu, jeho zvrchovanosti a nezávislosti.

Prvým bodom dnešného rokovania je

1

Vožba prezidenta Československej socialistickej republiky.

Prosím predsedu federálnej vlády, pána Mariána Čalfu, aby predložil návrh na vožbu prezidenta Československej socialistickej republiky.

Předseda vlády ČSSR M. Čalfa: Vážený pán predseda Federálneho zhromaždenia, vážené poslankyne a poslanci, vážení hostia.

Posledné týždne postavili pred každého občana našej republiky povinnosť prevziať svoj diel osobnej zodpovednosti za správu vecí verejných. Študenti, umelci, robotníci, rožníci, vedci i úradníci tí všetci na uliciach i na pracoviskách spolurozhodovali o našom budúcom osude.

Východisková požiadavka dialógu všetkých politických síl krajiny postupne prenikla z Václavského námestia, nielen do ostatných častí Prahy a ďalších miest, ale tiež do štátnych orgánov. Tento dialóg sa stal základom zostavenia novej vlády a stáva sa aj spôsobom práce Federálneho zhromaždenia.

Aby sa slobodný dialóg stal nepochybnou súčasťou politického rozhodovania a riadenia, je nutné dať odpoveď na stále ešte otvorenú otázku, kto bude československým prezidentom v dobe, kedy naša krajina bude završovať prechod k demokracii.

Práve dnes nastala tá chvíža, kedy vy - poslanci Federálneho zhromaždenia, svojou vožbou rozhodnete, kto bude hlavou štátu v tejto historickej dobe.

Vážené poslankyne, vážení poslanci. hlasovať o prezidentovi Československej socialistickej republiky je vždy zodpovedný čin. Ak máme dnes zabrániť ústavnej a spoločenskej kríze, 3/5 z vás musia nájsť spoločný jazyk. Iba takto preukážete, že poslanci Federálneho zhromaždenia sú schopní vyhovieť prianiu svojich voličov, čím položíte ďalší z dôležitých kameňov stavby demokratického politického režimu v našej krajine. Hlasovať o prezidentovi Československej republiky je vždy závažný čin. Najvyšší predstavitež nášho štátu má rad pravomocí, ktorých plnenie je predpokladom uceleného fungovania celého politického systému z hžadiska vnútornej i zahraničnej politiky.

Prezident, ako vrcholný štátno-politický predstavitež stelesňuje našu suverénnu štátnosť, a to v neposlednom rade ako spoločný predstavitež českého a slovenského národa i ostatných národností republiky. Navyše tradícia prezidentského úradu odvozovaná od zakladateža novodobého Československého štátu Tomáša G. Masaryka spája politické právomoci s osobnou autoritou, teda i s mravnosťou.

Hlasovať o prezidentovi Československej republiky je vždy slávnostný čin. Demokratická politická kultúra našich národov, ktoré v uplynulých týždňoch preukázali svoju životaschopnosť a silu, dá iste vyniknúť i v tejto historickej sále Pražského hradu významu, aký vožbe prezidenta prikladá každý občan našej vlasti. Dôstojne, na úrovni našich tradícií pred tvárou celého sveta môžeme dnes dokázať, že reprezentanti československého žudu dokážu suverénne a zodpovedne riešiť všetky úlohy, ktoré pred nimi stoja.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s vôžou žudu i predstavitežov rozhodujúcich politických síl v našej krajine a podža svojho vlastného najhlbšieho presvedčenia vám predkladám návrh, aby ste za prezidenta Československej socialistickej republiky zvolili pána Václava Havla.

Politická i umelecká aktivita pána Václava Havla je dnes už natožko známa, že nie je potrebné návrh podrobne zdôvodňovať. Dovožte mi preto iba uviesť hlavné dôvody, o ktoré sa predložený návrh opiera.

Pán Václav Havel je dnes najvýznamnejším predstavitežom zápasu o mravnosť demokratickej politiky. Jeho život je príkladom človeka, ktorý stojí za svojími názormi aj navzdor perzekúcii. Priamočiarosť jeho politickej aktivity, či už ako člena Klubu angažovaných nestraníkov v roku 1968, zakladateža a prvého zástupcu Charty 77, či popredného predstaviteža Občianského fóra, ukazuje na jeho mravnú vežkosť i na vežké skúsenosti z práce medzi žuďmi. Tým si získal úctu všetkých, ktorí dokážu rozumne zhodnotiť charakterové vlastnosti politika modernej doby.

Mravná zásadovosť pána Václava Havla je zárukou, že demokratický dialóg zostane základom nášho novo sa formujúceho politického režimu. Práve v politickej mravnosti nového prezidenta je istota, že pozornosť verejnosti, ich predstavitežov sa bude sústreďovať na budúcnosť našej krajiny, na upevňovanie demokracie, a nie na vybavovanie si osobných účtov pod pláštikom vežkých ideálov, ako sme tomu boli neraz svedkami v minulosti. Sama skutočnosť, že pán Václav Havel podmienil svoju vožbu zaistením slobodných volieb, s tým, že až po zvolení nového Federálneho zhromaždenia, by sa mal zvoliť prezident na ústavou predpísaných 5 rokov svedčí o tom, že zostáva verný svojmu demokratickému presvedčeniu.

Pán Václav Havel je dnes jedným z najvýznamnejších predstavitežov nielen demokratických, ale aj vlasteneckých síl tejto krajiny. Nikdy neprijal ani ponuky priatežov ani odporúčania nepriatežov, aby odišiel do emigrácie, kde by iste mal podmienky pre pohodlnejší život.

Ako väzeň svedomia dôstojne znášal poníženie človeka zatlačeného bezduchou mocou na okraj spoločnosti iba preto, aby mohol zostať so svojím žudom; svojími názormi i praktickými činmi sa stal i jedným z architektov nových demokratických vzťahov Čechov a Slovákov. Zároveň ako tvorivý umelec obohacoval pokladnicu kultúry našich národov a preslávil ich talent v zahraničí.

Ako dôstojný zástupca generácie obrodencov nielen tvorivými činmi, ale i usilovnou organizátorskou prácou, či v rôznych dobách vo vedení PEN-klubu, Klubu nezávislých spisovatežov, či v čele obce spisovatežov, rozvíjal demokratickú kultúrnu tradíciu našich národov.

Pán Václav Havel je dnes občanom našej krajiny s najväčšou medzinárodnou autoritou. Nejde iba o to, že je členom radu zahraničných PEN klubov alebo nositežom mnohých zahraničných či medzinárodných umeleckých cien. Ako na najvýznamnejšiu osobnosť našich demokratických klubov sa k nemu obracajú cudzí štátnici už mnoho mesiacov. Iba človek s takýmto kreditom môže reprezentovať našu suverenitu v búrlivých integračných procesoch súčasnej Európy. Iba človeka s takovýmto kreditom môžu dnes rešpektovať v demokratických krajinách ako spožahlivého partnera pre dlhodobé dohody, ktoré zaistia bezpečný život našich národov tešiacich sa z najhodnotnejších plodov hospodárskeho rozvoja.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovožte mi na záver vyjadriť presvedčenie, že váš hlas pre pána Václava Havla, je hlasom pre zabezpečenie žudských práv, pre každého človeka v našej krajine. Je to hlas pre dôstojný a stále bohatší život žudu našej drahej vlasti.

Ďakujem za pozornosť.

(Zvukový záznam)

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem pánovi Mariánovi Čalfovi za predloženie návrhu. Federálnemu zhromaždeniu sa teda predkladá jediný návrh: zvoliť za prezidenta Československej socialistickej republiky pána Václava Havla.

Napriek tomu sa pýtam, má niekto z poslancov iný návrh? (Nemá.) Konštatujem, že nie.

Môžeme pristúpiť teda k vožbe. Vožba prezidenta republiky sa uskutoční verejným hlasovaním.

Vážené poslankyne, poslanci, môžeme hlasovať o návrhu na zvolenie pána Václava Havla za prezidenta Československej socialistickej republiky. Sú splnené všetky podmienky.

Na zvolenie prezidenta republiky je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne žudu a trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a trojpätinovej väčšiny poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Vážené poslankyne a poslanci, podža zistenia je prítomných 183 poslancov Snemovne žudu, poslancov Snemovne národov 71 zvolených v Slovenskej a 69 zvolených v Českej socialistickej republike.

Obidve snemovne sú teda uznášania schopné.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, začínam vožbu prezidenta republiky.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z vás súhlasí, aby pán Václav Havel bol zvolený za prezidenta Československej socialistickej republiky? Kto je za? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Ne.) Nie.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Ne.) Nie.

Poslanci Snemovne žudu súhlasia, aby prezidentom Československej socialistickej republiky sa stal pán Václav Havel.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike.

Kto z vás súhlasí, aby pán Václav Havel bol zvolený za prezidenta Československej socialistickej republiky. Kto je za? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Ne.) Nie.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Ne.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov zvolení v Českej socialistickej republike súhlasia, aby prezidentom Československej socialistickej republiky sa stal pán Václav Havel.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Kto z vás súhlasí, aby za prezidenta Československej socialistickej republiky bol zvolený pán Václav Havel? Kto je za? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Ne.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Ne.) Nie.

Tiež poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej socialistickej republike súhlasia, aby za prezidenta Československej socialistickej republiky bol zvolený pán Václav Havel.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že pán Václav Havel bol zvolený za prezidenta Československej socialistickej republiky. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 123, SL č. 191, SN č. 203)

Vážené poslankyne a poslanci, vážení hostia, teraz spolu s predsedom federálnej vlády oznámim pánovi Václavovi Havlovi, že bol zvolený za prezidenta republiky a požiadam ho, aby zložil ústavný sžub.

Do príchodu zvoleného prezidenta republiky prerušujem schôdzu snemovní. Prosím však všetkých prítomných, aby ostali na svojich miestach. Ďakujem.

(Jednání přerušeno)

(Jednání opět zahájeno)

(Za zvuků fanfár přichází prezident republiky v doprovodu předsedy federální vlády. Shromáždění povstává.)

Předseda FS A. Dubček: Vážený pán Havel, úprímne vás vítam na dnešnej schôdzi Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Rád vám oznamujem, že poslanci Snemovne žudu aj Snemovne národov, v súlade s vôžou československého žudu vás zvolili za prezidenta Československej socialistickej republiky.

Podža článku 62 ústavného zákona o československej federácii sa ujmete funkcie po zložení sžubu.

Prosím vás, pán prezident, aby ste pristúpili k Ústave Československej socialistickej republiky a k ústavnému zákonu o československej federácii, položili na ne pravú ruku a vykonali ústavný sžub, ktorý potom potvrdíte svojím podpisom.

Prezident ČSSR Václav Havel: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat Ústavu a ostatní zákony".

(Prezident republiky podepisuje slib.)

(Sálem se ozývá československá státní hymna.)

(Shromáždění usedá.)

Předseda FS A. Dubček: Vážený pán prezident, blahoželám vám v mene všetkých prítomných a všetkého nášho žudu k zvoleniu do čela nášho štátu. Prajem vám dlhé roky života, pevné zdravie a radosť z úspechov našej spoločnej práce pre rozkvet našej vlasti, pre trvalý a spravodlivý mier. Blahoželám vám! (Potlesk.)

(Za zvuků fanfár prezident republiky odchází, shromáždění povstává.)

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, ďakujem vám všetkým za účasť a končím spoločnú schôdzu V. volebného obdobia Snemovne žudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Ďakujem vám.

(Schůze skončena v 10.35 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP