Čtvrtek 28. prosince 1989

Môžeme teda pristúpiť k vožbe.

Najprv prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí, aby za predsedu Federálneho zhromaždenia ČSSR bol zvolený poslanec Alexander Dubček. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Jeden.) Jeden sa zdržal hlasovania.

Poslanci Snemovne národov zvolili poslanca Alexandra Dubčeka za predsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí, aby za predsedu Federálneho zhromaždenia ČSSR bol zvolený poslanec Alexandr Dubček, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne žudu zvolili Alexandra Dubčeka za predsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky jednohlasne. (Potlesk.)

Vzhžadom na súhlasné uznesenie a vožbu obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky zvolilo poslanca Alexandra Dubčeka za predsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.

(Poznámka redakce : usnesení SL č. 187, usnesení SN č. 199)

Vážený pán predseda, blahoželám vám k zvoleniu za predsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky, želám vám veža pevného zdravia a veža pracovných úspechov v tejto významnej a zodpovednej funkcii.

O slovo sa prihlásil predseda Federálneho zhromaždenia Alexander Dubček. Prosím, aby sa ujal slova.

Předseda FS A. Dubček: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, dovožte, aby som vám poďakoval za dôveru, ktorú ste mi preukázali tým, že ste ma zvolili za predsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Nemôžem sa ubrániť osobnej spomienke. Práve pred dvadsiatimi rokmi som musel opustiť funkciu, do ktorej teraz znovu vstupujem.

Hlboké spoločenské zmeny v našej krajine, ktoré sa urobili po 17. novembri t. r. spôsobili, že sa opäť vraciam k zodpovednej práci v najvyššom zákonodarnom orgáne. Vidím v tom aj uznanie určitej kontinuity dnešných prevratných dní s Pražskou jarou 1968 a morálne zadosťučinenie státisícom jej aktívnych účastníkov.

Súčasná pokojná revolúcia československého žudu, ktorej jadrom je mladá generácia a najmä študenti, vojde do dejín našich národov ako nezabudnutežný dôkaz vysokej politickej vyspelosti generácií českého a slovenského žudu a tiež ako morálno-politický príklad pre budúci vývoj našich národov a národností našej republiky.

Počas dramatických dní sme boli svedkami čistého, oslobodzujúceho a vo svojej podstate humánneho politického prúdu československej revolúcie, ktorá rozrušila neživotné dogmy, strnulý administratívno-byrokratický režim spätý s násilím a brutalitou, politickou nadutosťou, v ktorom úzka vládnúca skupina prehliadala záujmy najširších vrstiev žudu. Zrútili sa nosné systémy dogmatizmu a protižudovej moci. A tak aj Federálne zhromaždenie napokon priznalo neživotnosť a protižudovosť mocenských štruktúr, teda to, čo žud našej krajiny po celých dvadsať rokov dobre vedel. Táto historická poučka nášho žudu jeho najvyššiemu zákonodarnému orgánu je aj sondou do svedomia a občianskych postojov každého z nás. Ja si myslím, že Federálne zhromaždenie preukázalo svojou prácou svoje miesto v tomto zákonodarnom sneme.

Mravný záväzok a čestný sžub poslanca zaväzuje každého bez výnimky naplňať a chrániť do poslednej litery ústavu a predovšetkým, zabezpečovať celistvosť, suverenitu a samostatnosť našej vlasti ako nedotknutežný základ slobody našich národov.

Chcel by som vzdať hold všetkým tým poslancom, ktorí pred dvadsaťjeden rokmi, ale i v predchádzajúcich obdobiach napriek osobným dôsledkom konali podža svojho svedomia a mandátu svojich voličov. Vyjadrujem žútosť nad tým, že mnohí z nich sa nedožili dnešných obrodných dní.

Vážené Federálne zhromaždenie, sme zákonodarným zborom, ku ktorému sa bude i v budúcich mesiacoch upierať pozornosť nášho žudu.

Vyjadrujem isté priznanie aj presvedčenie žudu tejto krajiny, že v nastávajúcej dobe budeme jediným orgánom štátnej moci, ktorý bude vyjadrovať a chrániť jeho najvlastnejšie záujmy, miestom, kde sa budú uskutočňovať jeho túžby a jeho nezastupitežné práva.

V týchto priestoroch Federálneho zhromaždenia by mali ustupovať záujmy jednotlivých politických strán a zoskupení predovšetkým záujmom všežudovým, záujmom všenárodným. Tu sa má rodiť a uskutočňovať podža mňa politika v záujme žudu a pre žud tejto našej krásnej krajiny. Politické spory, spoločné hžadanie ciest a politických východísk do budúcnosti by sa mohli lepšie riešiť v otvorenom dialógu, na politickej, kultúrnej úrovni, možno i naďalej za okrúhlym stolom, tam, kde sa v minulých dňoch vyriešili aj tie najzložitejšie problémy.

Charakter nášho nového obrodného hnutia zaväzuje Federálne zhromaždenie, aby do konca svojho funkčného obdobia posúdilo a schválilo súbor zákonných opatrení, ktoré vo svojom programovom vyhlásení proklamovala československá vláda národného porozumenia. Čaká nás všetkých veža práce. Predovšetkým musíme zabezpečiť, a to by som chcel zdôrazniť - nezvratnosť demokratického vývoja našej spoločnosti. To znamená premietnuť požiadavky hnutia, hesiel ako slobodu slova, zhromažďovania, spolčovania, občianskych a žudských práv i pluralizmus politického systému, nové postavenie súdov, prokuratúr, advokácie, Zboru národnej bezpečnosti, do praxe. Ďalej musíme vypracovať aj celý rad hospodárskych, spoločenských a iných noriem a preniesť ich do nášho praktického života.

Musíme urobiť všetko, aby už nikdy nemohlo dôjsť k zneužívaniu moci v prospech úzkej vládnucej skupiny. Všetka moc musí patriť iba žudu tejto krajiny.

Sžubujem vám a všetkému českému a slovenskému žudu i národnostiam žijúcim v našej republike, že tento najvyšší princíp štátnej moci budem vo svojej činnosti dôsledne a za všetkých okolností obhajovať a dodržiavať. Pracujme tak, aby slobodné vožby boli výrazom vysokej politickej a morálnej uvedomelosti a múdrosti nášho žudu. Slobodné vožby vytvoria trvalý základ pre demokratický rozvoj našej spoločnosti v podmeinkach, kedy sloboda každého občana bude základom slobody nášho štátu.

Aj pri tejto príležitosti sa obraciam k vám, krajanom v zahraničí, náruč našej vlasti je aj vám otvorená.

Vážené Federálne zhromaždenie, zajtrá, 29. decembra bude podža ústavného zákona o československej federácii uskutočnená vo Vladislavskom sále vožba prezidenta Československej socialistickej republiky. V súlade s odporučením všetkých strán Národného frontu, Občianského fóra i Verejnosti proti násilu, aj ďalších iniciatív, ktoré tak významne ovplyvnili politickú tvár našej krajiny, budeme hlasovať pre návrh pána Václava Havla na funkciu prezidenta republiky, ktorému i ja dám svoj hlas. Je významným českým vlastencom, ktorý pevne a neohrozene bojoval za žudské práva, za slobodný a demokratický rozvoj našich národov. Jeseň 1989 neopakovatežne rozvinula ideály Pražskej jari z roku 1968 a inšpiruje dnes naše národy k novým tvorivým činom.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, pracujme tak, aby všetko naše konanie bolo hodné vežkosti tejto doby a napĺňalo nádeje a dôveru nášho žudu, ktoré vkladá do tohto najvyššieho zákonadarného zboru. Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)

Prosím podpredsedu Federálneho zhromaždenia pána Šimútha, aby pokračoval vo vedení a rokovaní schôdze Federálneho zhromaždenia.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem vežmi srdečne predsedovi Federálneho zhromaždenia pánu Dubčekovi za jeho slávnostný prejav. Chcem ho ubezpečiť o podpore všetkých poslancov v jeho zodpovednej práci a som presvedčený, že takisto ho bude podporovať v jeho úmysloch všetok náš žud. Ešte raz mu úprimne blahoželám.

Vážené poslankyne, poslanci, máme na programe

2

Vožbu prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

V súlade s dohodou politických síl Československej socialistickej republiky navrhujem, aby do funkcie prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia bol zvolený poslanec Stanislav Kukrál. Chce sa, prosím, k tomuto návrhu niekto vyjadriť? (Nikdo se nehlásil.) Nikto. Môžeme teda o návrhu hlasovať.

V tejto chvíli je prítomných 179 poslancov Snemovne žudu, 66 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 64 poslancov Snemovne národov zvolení v Slovenskej socialistickej republike.

Prosím poslancov Snemovne žudu o hlasovanie.

Kto z nich súhlasí, aby za prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia bol zvolený poslanec Stanislav Kukrál, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Třináct.) Konštatujem, že sa hlasovania zdržalo trinásť poslancov.

Poslanci Snemovne žudu zvolili poslanca Stanislava Kukrála za prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto súhlasí, aby za prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia bol zvolený poslanec Stanislav Kukrál? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Jedenáct.) Konštatujem, že sa zdržalo jedenásť poslancov.

Poslanci Snemovne národov zvolili poslanca Stanislava Kukrála prvým podpredsedom Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky zvolilo poslanca Stanislava Kukrála za prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Úprimne mu blahoželám.

(Poznámka redakce : usnesení SL č. 188, SN č. 200)

Ďalej je na programe

3

Vožba podpredsedov Federálneho zhromaždenia.

Do tejto funkcie sú navrhovaní poslanci-členovia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia: Jozef Stank, Zdeněk Jičínský a Jaroslav Jenerál. Budeme voliť oddelene.

Najskôr poslanca Jozefa Stanka. Chce sa niekto vyjadriť k tomuto návrhu? (Nikdo.) Konštatujem, že nikto.

Budeme teda hlasovať.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí, aby poslanec Jozef Stank bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia? (Číselný stav je presne taký, ako v predchádzajúcom prípade.) Prosím, kto je za? (Hlasuje se.)

Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Snemovňa žudu zvolila teda poslanca Jozefa Stanka jednohlasne za podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

Teraz prosím poslancov Snemovne národov o hlasovanie.

Kto z nich súhlasí, aby poslanec Jozef Stank bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Aj Snemovňa národov zvolila jednomysežne poslanca Jozefa Stanka za podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

Teraz pristúpime k vožbe ďalšieho podpredsedu Federálneho zhromaždenia, poslanca Zdeňka Jičínského. Chce sa niekto vyjadriť k tomuto návrhu? Prosím, aby sa poslanec Zdeněk Jičínský predstavil. (Pre doplnenie informácie: Poslanec Jičínský bol dnes zvolený v Snemovni národov za poslanca pre volebný obvod 43 - Pardubice a bol zvolený za člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.) Chce sa niekto k tomuto návrhu vyjadriť? (Nikdo.) Nikto.

Budeme teda hlasovať.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí, aby poslanec Zdeněk Jičínský bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Devět.) Deväť.

Snemovňa žudu zvolila poslanca Zdeňka Jičínského za podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

Teraz prosím poslancov Snemovne národov o hlasovanie.

Kto z nich súhlasí, aby poslanec Zdeněk Jičínský bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Sedm.) Sedem.

Konštatujem, že aj Snemovňa národov zvolila poslanca Zdeňka Jičínského za podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

Teraz pristúpime k vožbe ďalšieho podpredsedu Federálneho zhromaždenia - poslanca Jaroslava Jenerála. Chce sa niekto vyjadriť k tomuto návrhu? (Nikdo.) Nikto. Budeme teda hlasovať.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí, aby poslanec Jaroslav Jenerál bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Patnáct.) Pätnásť.

Snemovňa žudu zvolila poslanca Jaroslava Jenerála za podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

Teraz prosím poslancov Snemovne národov o hlasovanie.

Kto z nich súhlasí, aby poslanec Jaroslav Jenerál bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti ? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že i Snemovňa národov zvolila poslanca Jaroslava Jenerála za podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky zvolilo poslancov Jozefa Stanka, Zdeňka Jičínského a Jaroslava Jenerála za podpredsedov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Úprimne im blahoprajem.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 189, SN č. 201)

Vážené Federálne zhromaždenie, tým sme vyčerpali program 20. spoločnej schôdze snemovní Federálneho zhromaždenia. Dovožte, aby som vám všetkým zablahoželal do blížiaceho sa nového roku 1990 a poprial predovšetkým dobré zdravie, osobnú spokojnosť a mnoho pracovných úspechov.

Zajtra sa, pochopitežne, všetci stretneme vo Vladislavskej sále Pražského hradu pri vožbe nového prezidenta Československej socialistickej republiky.

Ďakujem vám všetkým za účasť a tým končím 20. spoločnú schôdzu snemovní Federálneho zhromaždenia.

(Schůze ukončena v 16.30 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP