Čtvrtek 28. prosince 1989

Čtvrtek 28. prosince 1989

(Začátek schůze v 16.00 hodin)

Přítomno:185 poslanců Sněmovny lidu
72 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice
68 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republiceOmluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Hajn, Hoffmann, Hruškovič, Kuljovský, Puchmeltr, Sakmar, Šípek, Škoda, Tichavský, Václavík M., Vedra, Žákovič

3 poslanci rezignovali

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Štáfek, Švestka

1 poslanec rezignoval

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Hrebík, Kováč, Koyš, Lúčan, Micovčin, Zagiba

1 poslanec rezignoval


Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, otváram 20. spoločnú schôdzu Snemovne národov 5. volebného obdobia Federálneho zhromaždenia ČSSR a srdečne vás všetkých vítam. Zvlášť vítam medzi nami novo zvolených poslancov. Skôr než pristúpime k programu dnešnej spoločnej schôdze oznamujem, že na funkciu predsedu Federálneho zhromaždenia rezignoval poslanec Stanislav Kukrál a na funkciu prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia rezignoval poslanec Jozef Stank. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa preto uznieslo zvolať 20. spoločnú schôdzu Snemovne žudu a Snemovne národov s týmto programom:

1. Vožba predsedu Federálneho zhromaždenia

2. Vožba prvého podpredsedu a podpredsedov Federálneho zhromaždenia.

Má niekto z poslancov otázku alebo pripomienku k navrhnutému programu? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo.

Konštatujem, že v súčasnosti je v Snemovni žudu prítomných 169 poslancov, v Snemovni národov zvolených v ČSR 63 poslancov a v Snemovni národov zvolených v SSR 64 poslancov. Sú teda obidve snemovne uznášania schopné. Najprv prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia na konanie spoločnej schôdze s navrhnutým programom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Snemovňa žudu návrh schválila.

Teraz prosím, aby sa vyjadrili poslanci Snemovne národov. Kto súhlasí s návrhom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Aj Snemovňa národov návrh schválila.

Konštatujem, že obidve snemovne sa uzniesli podža článku 34 odsek 2 ústavného zákona o československej federácii na konaní spoločnej schôdze a schválili jej program.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 186, SN č. 198)

Skôr ako pristúpime k prerokúvaniu schváleného programu, chcel by som vás informovať, že na funkciu člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia rezignovali títo poslanci: Tomáš Trávníček a Dezider Zagiba. Na funkciu predsedu Snemovne národov rezignoval poslanec Anton Blažej. Snemovňa národov zvolila poslanca Jozefa Stanka za predsedu Snemovne národov. Snemovňa národov ďalej zvolila za člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia poslanca Alexandra Dubčeka a poslanca Zdeňka Jičínského.

Pristúpime teraz k prvému bodu schváleného programu

1

Vožba predsedu Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Na základe dohody všetkých politických síl v ČSSR z rokovania pri okrúhlom stole 22. decembra 1989 bol do funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia ČSSR jednohlasne odporúčaný poslanec a člen Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Alexander Dubček ako jediný kandidát.

Vážené poslankyne a poslanci Federálneho zhromaždenia, vzácni hostia, všetci si v tejto chvíli uvedomujeme svoju osobnú zodpovednosť, ktorú máme voči našim spoluobčanom. Máme rozhodnúť o osobe nového predsedu Federálneho zhromaždenia. Naša vožba je jednoznačná, tak ako je jednoznačný vývoj našich národov a národností v európskej a svetovej kontinuite. Naplníme svoje poslanie a splníme prianie občaniek a občanov tohto štátu, štátu, ktorý už nikdy nechce byť v područí žiadnej politickej sily a moci. Chce byť štátom, kde pravdu, slobodu, práva a povinnosti spravuje prirodzený zákon. Predchádzajúci vývoj mojej generácie poznačil vežký odklon od priority všežudských hodnôt. Vy ste, pán Alexander Dubček, preukazali za týchto podmienok odvahu a rozhodnosť priniesť osobnú obeť za nastolenie pravdy a slobody žudského myslenia. Preto vám, pán Alexander Dubček, Česi, Slováci a príslušníci ostatných národností vežmi dôverujú. Máme pocit, že sa odhažuje základný kameň jedného z najdôležitejších zákonov, ktorý nosíme hlboko v srdci - je to snaha o dosiahnutie dobra a všeobecného porozumenia. Na tomto základnom kameni nech je postavený zákon budúcnosti nás i všetkých ďalších generácií. V tento deň, kedy história zjavuje svoju spravodlivosť spojením roku 1968 s rokom 1989 v jeden prúd slobodných žudí v čele s prezidentom ČSSR pánom Václavom Havlom a predsedom Federálneho zhromaždenia pánom Alexandrom Dubčekom, nech je dňom zjednotenia nás všetkých ku konaní dobra a trvalej ochrane všežudských priorít. Na vožbu týchto statočných synov slovenského a českého národa sa vyslovujem v mene svojich voličov, kde je i rodisko pána Alexandra Dubčeka, Uhrovec pri Bánovci nad Bebravou, v okrese Topožčany, ďalej v mene členov Demokratickej strany i v mene svojom.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vyhlasujem teraz rozpravu, do ktorej sa zatiaž prihlásili dvaja poslanci. Prosím priateža Ujlakyho, aby sa ujal slova.

Poslanec SL G. Ujlaky: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia, zúčastnil som sa aktívu predvolebnej kampane na úrad prezidenta v najvzdialenejšej časti republiky, vo volebnom obvode č. 199 v okrese Trebišov, mesto Vežké Kapušany a okolie. Tento okres obývajú z polovice občania slovenskej a maďarskej národnosti. Väčšina voličov bez ohžadu na národnosť vyslovila dôveru na úrad prezidenta pánu Václavovi Havlovi a taktiež všetci odporučili pána Alexandra Dubčeka na vysokú štátnu funkciu. Preto podporujem návrh na úrad predsedu Federálneho zhromaždenia ČSSR pána Alexandra Dubčeka.

My, občania maďarskej národnosti, veríme, že naši čelní predstavitelia nedopustia podobné chyby v národnostnej politike, aké sa vyskytovali v posledných 40tich rokoch, kedy ciežavedome a postupne odbúravali práva tak maďarskej, ako aj ostatných národností. Bolo znemožnené použitie materského jazyka, národnostná školská sústava postupne bola zúžená, kultúrne styky s materskou krajinou boli obmedzené na minimum. Centrálne boli rozdmychávané národnostné rozpory, ako už niekožkokrát v nedávnej histórii našich národov, ktoré vždy mali vežmi smutný záver, s poučením a túžbou všetkých národov, aby sa to už nikdy nestalo.

Musíme si uvedomiť, že v našich rukách je šanca vyrovnať sa navždy s touto otázkou. Je to vežmi ťažká a zároveň citlivá práca, ktorá vyžaduje húževnatosť a ciežavedomosť od nás všetkých. Kde začať? Tam, kde sú korene národnostných rozporov - Košickým vládnym programom, v ktorom maďarská a nemecká národnosť kolektívne bola odsúdená ako vojnový zločinci. Vežká časť týchto národností bola deportovaná za hranice našej vlasti.

Preto navrhujem následovné: poprvé na úrovni federálnej vlády vytvoriť ministerstvo národnostných vecí, po druhé na úrovni federálnej vlády prehodnotiť Košický vládny program s ciežom rehabilitácie odsúdených národností. Po tretie prehodnotiť národnostnú školskú politiku s decentralizáciou základných škôl na dedine. Prvoradou úlohou je rozšírenie výchovy maďarských pedagógov pre školy prvého a druhého stupňa, rozšíriť sieť stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským a umožniť štúdium žiakom na stredných a vysokých školách v Maďarsku alebo inde.

Realizácia týchto požiadaviek značnou mierou prispeje k demokratizácii našej spoločnosti. Je zárukou toho, že pre národnosti ČSSR bude Československo znamenať skutočnú domovinu.

Pri tejto príležitosti musím pripomenúť tragické udalosti v Rumunsku. ktoré znamenali vežké trápenie pre Rumunov a iné národnosti žijúce v tejto krajine. Každý občan nášho okresu odsudzuje vraždenie nevinných žudí a žiada potrestať vinníkov, ktorí dali rozkaz striežať do vlastného národa. Ďakujem, že ste ma vypočuli.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslancovi Ujlakymu. Hovoriť bude poslankyňa Bartošková, pripraví sa poslankyňa Řehková, ktorá je poslednou písomne prihlásenou do rozpravy.

Poslankyně SL V. Bartošková: Dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci, úvodem chci upřímně doporučit jménem Klubu lidoveckých poslanců pana Dubčeka za předsedu Federálního shromáždění ČSSR. Poslanci-členové ČSL budou v jeho osobě volit především hlavního představitele první vlny našeho demokratického národního obrození. Alexander Dubček byl nejen symbolem "Pražského jara", ale i nyní je pro všechny lidi dobré vůle v tomto národě jedním ze symbolů odporu proti totalitní zvůli, která následovala po násilném zmaření nadějí v roce 1968.

K volbě prvního místopředsedy Federálního shromáždění se náš poslanecký Klub Československé strany lidové po delší diskusi rozhodl respektovat dohodu u kulatého stolu, uzavřenou mezi zástupci všech politických stran, vlád ČSSR, ČSR a SSR, Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí, studentů i občanských iniciativ. Protinávrh tedy nepostavíme, ale všichni jistě víte, že již na předminulé schůzi Federálního shromáždění dne 29. listopadu podal Klub poslanců ČSL protinávrh na volbu předsedy Federálního shromáždění. Navrhovali jsme protikandidáta, předsedu Československé strany lidové dr. Josefa Bartončíka.

Dnes nechceme my, lidovečtí poslanci vhodit jablko sváru do dnešního - doufáme, že jednomyslného a svorného jednání a proto žádný protinávrh nepodáváme. Pár následujících slov proto přijměte, dámy a pánové, jen jako osobní názor, jako námět a zbožné přání pro příští funkční období po svobodných a demokratických volbách. Kdybychom nebyli vázáni dohodou u kulatého stolu, navrhli bychom do funkce prvního místopředsedy Federálního shromáždění dr. Josefa Bartončíka, dosavadního předsedu Sněmovny lidu a místopředsedu Federálního shromáždění. Zdůvodnili bychom to především potřebou názorového a politického pluralismu ve vedení parlamentu. Pan Alexander Dubček je bezpartijní, ale svým názorovým přesvědčením jistě zůstal věren těm poctivým komunistickým cílům, které přesvědčivě hlásal před 20 lety, a za které - i když v jiné, zdravější, lidštější a nedeformované podobě - po celý svůj život bojoval. Pokud tedy bude zvolen za předsedu Federálního shromáždění marxista a atheista, pokládali bychom za správné, aby prvním místopředsedou byl představitel strany křesťanské, představitel nemarxistického světového názoru, který by zde v parlamentě zastupoval nejen občany "jiných" politických stran, ale především oněch 5-6 miliónů našich věřících spoluobčanů všech náboženských vyznání. Myslím, že dr. Bartončík za krátkou dobu svého výkonu funkce místopředsedy Federálního shromáždění a předsedy Sněmovny lidu dokázal přítomným poslancům a přes televizní obrazovky i celému národu, že by byl plně schopen v náročné funkci prvního místopředsedy Federálního shromáždění obstát. Připomněla bych zde například i to, že v době hlasování pro přijetí mimořádných zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění v březnu t. r., oněch ostudných pendrekových zákonů, dr. Bartončík měl dost osobní statečnosti, aby narušil vžitou zásadu jednomyslného odhlasování čehokoliv zde v parlamentě a jako jediný poslanec Federálního shromáždění tato zákonná opatření - dnes už odvolaná - neodsouhlasil.

V současné době potřebujeme, a v budoucnu stále více budeme potřebovat mít ve vedení našich zastupitelských i vládních orgánů silné a všestranně erudované osobnosti. Dr. Bartončík má odpovídající vzdělání, je právník a působil jako tajemník a vedoucí tajemník naší největší krajské organizace ČSL v Jihomoravském kraji, má tedy více než 25 let profesionální politické praxe. Již druhé volební období je poslancem Federálního shromáždění, jako představitel Československé strany lidové se výrazně podílel na jednání u kulatého stolu, na nichž byla myslím ke spokojenosti celého národa nalezena východiska z naší vnitropolitické krize a dohodnuta vláda národního porozumění a všechna další závažná současná rozhodnutí. Toto byly názory, které dnes dopoledne zazněly v našem poslaneckém Klubu.

Klub poslanců - členů Československé strany lidové je však přesvědčen - a já jsem se také přesvědčit nechala, že v současném krizovém období a rozjitřené situaci je třeba přijmout především kompromisní řešení, dohodnout se u kulatého stolu a dohody respektovat. Proto za náš Klub slibujeme konstruktivní spolupráci a podporu všem orgánům národního porozumění, ať zvoleným, či rekonstruovaným, které sjednotí náš národ, vyvedou nás z krize, uklidní vnitropolitickou situaci a zabezpečí po svobodných volbách zdravý a demokratický vývoj v naší zemi. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslankyni Bartoškovej. Hovoriť bude poslankyňa Řehková, pripraví sa ďalší prihlásený poslanec Škula.

Poslankyně SN M. Řehková: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, vážení hosté, celospolečenský koncensus, svornost a jednota je ta nejcennější deviza, kterou potřebuje naše vlast, Češi, Slováci a všechny národnosti. U vědomí této skutečnosti Klub poslanců Československé strany socialistické posoudil na dnešní své schůzi návrh kandidatury pana Alexandra Dubčeka na funkci předsedy Federálního shromáždění. Všichni víme, že s jeho jménem je spjat obrodný proces, který tak krásně začal před 21 lety a který tak náhle a násilně byl přerušen vstupem vojsk Varšavské smlouvy.

Vše souvisí se vším, kořeny dnešní revoluce, její podhoubí, nacházíme právě v onom překrásném roce 1968, roce, kdy jméno Dubček vyslovovaly s nadějí milióny našich občanů, ale i celý civilizovaný demokratický svět.

Má-li proto v dnešních dobách dojít k tolik potřebnému národnímu porozumění je na místě, aby došlo k plné nejen politické, ale zejména lidské rehabilitaci roku 1968. Jsme hluboce přesvědčeni, že v tomto smyslu volba A. Dubčeka za předsedu Federálního shromáždění splní svůj účel lidsky i politicky. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslankyni Řehkovej. Hovoriť bude poslanec Škula a pripraví sa poslanec Bartončík.

Poslanec SL J. Škula: Vážené Federálne zhromaždenie, dovožte mi, aby som vyjadril podporu za Klub poslancov Strany slobody kandidatúre pána Dubčeka. Ako jedného z poslancov z obdobia roku 1968 ma to núka vyjadriť tu vežké úsilie, ktoré pán Dubček, vtedy ako komunista a prvý chcel vymeniť totalitnú spoločnosť za spoločnosť humánnu, za socializmus s žudskou tvárou.

Je určitým dobrým pocitom nás, ktorí sme vtedy s ním spolupracovali, že teraz môžeme ho tu privítať a vyjadriť podporu jeho kandidatúre i to, že budeme za neho hlasovať. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslancovi Škulovi, hovoriť bude posledný písomne prihlásený poslanec Bartončík.

Předseda SL J. Bartončík: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, také já, nejen jako předseda Klubu poslanců členů Československé strany lidové, ale i jménem celé naší strany, všech jejích organizací, orgánů a členů mám milou povinnost vyslovit plnou podporu volbě pana doktora Alexandra Dubčeka do čela Federálního shromáždění.

Pokud jde o námět, se kterým vystoupila kolegyně poslankyně dr. Bartošková, chtěl bych jí poděkovat za vyslovený námět a podporu, ale současně bych chtěl zdůraznit, že náš poslanecký Klub v plném souladu s dohodou u kulatého stolu, kterou i osobně já ctím a plně respektuji, se ztotožnil s tou koncepcí, která na podnět Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí byla dohodnuta, jak pokud jde o předsedu, tak i pokud jde o ostatní přední funkcionáře Federálního shromáždění. V žádném případě tedy na funkci prvního místopředsedy Federálního shromáždění nereflektuji.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslancovi Bartončíkovi. Prosím, hlási sa ešte niekto o slovo? (Nikdo.) Konštatujem, že nikto a vyhlasujem týmto rozpravu za skončenú. V tejto chvíli je v rokovacej sále 170 poslancov Snemovne žudu, 65 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 64 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Obidve snemovne sú schopné uznášania sa.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP