Čtvrtek 28. prosince 1989

V článku 1, odst. 1, věta třetí, která začíná slovy:

"Návrhy na nové poslance předkládají politické strany po vzájemu kulatého stolu rozhodujících politických sil, zní takto:

"Návrhy na nové poslance předkládají politické strany po vzájemné dohodě s Občanských fórem v České socialistické republice a Veřejností proti násilí ve Slovenské socialistické republice".

Jednání u kulatého stolu vycházelo z toho, že celá řada společenských organizací je v současné době ve značném pohybu, navíc vzniká řada podobných společenských struktur, které rovněž chtěly (v případě, že bude rozšířena tato možnost navrhování na společenské organizace), aby byl slyšen jejich hlas. Domnívali jsme se, že by tím vznikla situace dosti nepřehledná.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěl bych zdůraznit, že i tímto předkládaným návrhem je reagováno na současný stav ve společnosti. To, co se předkládá, je návrhem na právní potvrzení toho konsensu, kterého bylo dosaženo za účasti všech rozhodujících politických sil při jednání u kulatého stolu.

Chtěl bych zdůraznit, že těmito opatřeními se nezakládá žádný precedens do budoucnosti. Je nám všem jasné, že budoucí konstituování Federálního shromáždění a všech nejvyšších zákonodárných zastupitelských sborů musí probíhat podle právních norem, jejichž přípravou se teprve v dalším období budeme zabývat.

Současně bych chtěl poukázat na to, že předkládaný návrh je ústupkem proti původně předloženému našemu návrhu, ve kterém jsme doporučovali odvolání a kooptaci. Vzhledem k situaci, která se vytvořila a vzhledem ke zmíněné skutečnosti, že řada poslanců rezignovala, upustili jsme od návrhu na normu, která by připouštěla odvolání poslanců a navrhujeme pouze doplnění a rekonstruování nejvyššího zákonodárného sboru touto formou, jak je to předkládáno.

Rovněž vám doporučuji, abyste předložený návrh přijali.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji předsedovi Sněmovny lidu poslanci Bartončíkovi. Návrh ústavního zákona projednaly výbory ústavně právní za přítomnosti zástupců ostatních výborů obou sněmoven. Nejdříve prosím společnou zpravodajku výborů Sněmovny lidu Janu Moltašovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně J. Moltašová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly návrh ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů (tisk č. 228) . Předkladatelé, jak již zde uvedl předseda Sněmovny lidu poslanec Bartončík, doporučili, aby text třetí věty čl. 1, bod 1, byl změněn takto: "Návrhy na nové poslance předkládají politické strany po vzájemné dohodě s Občanským fórem v České socialistické republice a Veřejností proti násilí ve Slovenské socialistické republice."

Část poslanců ústavně právního výboru Sněmovny lidu však vyslovila názor, aby v textu tohoto ustanovení zůstaly i společenské organizace, to znamená schválit čl. 1 v původním znění, jak je uveden v tisku číslo 228. Protože pro návrh změny, to je vypuštění společenských organizací, nebyla získána nadpoloviční většina poslanců (pro hlasovalo 10 z 11 potřebných hlasů), nebyl tímto výborem návrh zákona s doporučenou změnou schválen.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji poslankyni Moltašové, slovo má společná zpravodajka výborů Sněmovny národů Marie Foltýnová.

Společné zpravodajka výborů SN poslankyně M. Foltýnová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly návrh ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů (tisk 228).

Výbor ústavně právní Sněmovny národů s návrhem ústavního zákona vyslovil souhlas. Doporučil však změnit text třetí věty v článku 1, bod 1 takto: "Návrhy na nové poslance předkládají politické strany po vzájemné dohodě s Občanským fórem v ČSR a Veřejností proti násilí v SSR."

Jako zpravodajka výboru ústavně právního Sněmovny národů doporučuji Sněmovně národů, aby návrh ústavního zákona schválila se změnou textu třetí věty v článku 1, bod 1 tak, jak jsem uvedla.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji poslankyni Foltýnové.

Zahajuji rozpravu. Kdo se hlásí o slovo? (Nikdo.) Nikdo.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, přistoupíme nejprve k hlasování o pozměňujícím návrhu článku 1.

(Předseda SL J. Bartončík má nějaké námitky, není však slyšet, protože nehovoří do mikrofonu.)

Opravuji, budeme hlasovat o zákonu tak, jak byl předložen.

V zasedací síni je přítomno 165 poslanců Sněmovny lidu, 58 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a 62 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Budeme hlasovat o znění tak, jak bylo předloženo.

Při schvalování tohoto ústavního zákona je podle čl. 41 ústavního zákona o československé federaci třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců Sněmovny lidu, jakož i třípětinové většiny poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice i ve Slovenské socialistické republice.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v České socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů ve znění zpravodajských zpráv?

(Hlasy ze sálu: Každá byla jiná!)

Budu ještě jednou citovat znění: "Návrhy na nové poslance předkládají politické strany po vzájemné dohodě s Občanským fórem v České socialistické republice a Veřejností proti násilí ve Slovenské socialistické republice."

Prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v České socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů ve znění zpravodajských zpráv? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Dva.) Dva.

Zdržel se někdo hlasování? (Osm.) Osm.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v ČSR zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené ve Slovenské socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů ve znění zpravodajských zpráv? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Šest.) Šest.

Zdržel se někdo hlasování? (Jedenáct.) Jedenáct.

Také poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice zákon schválili.

Ústavní zákon byl schválen potřebnou většinou přítomných poslanců Sněmovny národů.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z vás souhlasí s návrhem ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů ve znění zpravodajských zpráv? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Jedenáct.) Jedenáct.

Zdržel se někdo hlasování? (Devatenáct.) Devatenáct.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů.

Poslanec SL Z. Rada: Zákon nemohl být schválen, protože bylo řečeno, ve znění zprávy, kterou přednesla zpravodajka, a ta byla nesouhlasná . . . Většina hlasovala ve znění zpravodajské zprávy.

Předseda FS S. Kukrál: Uděluji slovo společné zpravodajce výborů SL poslankyni Moltašové.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně J. Moltašová: Chtěla bych objasnit situaci. Konstatovala jsem pouze výsledek hlasování ústavně právních výborů a nepřednášela jsem zde pozměňující návrh. Hlasovalo se tedy ve znění zpravodajské zprávy pouze jedné, a to zpravodajské zprávy, kterou přednášela zpravodajka za Sněmovnu národů.

Předseda FS S. Kukrál: Návrh zákona o volbách nových poslanců zákonodárných sborů byl tedy schválen.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 121, SL č. 182, SN č. 191)

Nyní přistoupíme k projednání

3

Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o Jednacím řádu Federálního shromáždění.

Prosím, aby tento iniciativní návrh skupiny poslanců Federální. ho shromáždění odůvodnil předseda Sněmovny lidu poslanec Josef Bartončík.

Předseda SL J. Bartončík: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, zdůvodnění této stručné úpravy zmíněného zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění bude rovněž stručné.

V podstatě k předložení návrhu vedly dva důvody. Za prvé, vyhovět přání vyslovovanému velice masově, aby měli naši voliči i široká veřejnost možnost sledovat i v televizním přenosu postup svých poslanců při hlasování ve Federálním shromáždění.

Především bych chtěl zdůraznit základní záměr, kterým je motivován předkládaný návrh, a to je snaha postavit hlasování o předních funkcionářích Federálního shromáždění na úroveň hlasování o prezidentu republiky tak, jak už jsme na minulé společné schůzi sněmoven příslušný ústavní zákon přijali.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji předsedovi Sněmovny lidu poslanci Bartončíkovi. Návrh zákona projednaly výbory ústavně právní za přítomnosti zástupců ostatních výborů obou sněmoven.

Prosím společnou zpravodajku výborů Sněmovny lidu poslankyni Máriu Bušíkovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Bušíková: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, výbory Ústavnoprávne Snemovne žudu a Snemovne národov prerokovali návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 31/1989 Zbierky o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a vyslovili s ním súhlas. Ako spravodajkyňa Výboru ústavnoprávneho Snemovne žudu odporúčam Snemovni žudu, aby návrh zákona schválila. Ďakujem.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji poslankyni Bušíkové. Slovo má společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Alois Priesnitz.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec A. Priesnitz: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, připojuji se ke zpravodajské zprávě poslankyně Bušíkové. Jako zpravodaj výboru ústavně právního Sněmovny národů doporučuji Sněmovně národů, aby návrh zákona, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění schválila.

Předseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Priesnitzovi. Zahajuji rozpravu. Kdo se hlásí o slovo? (Nikdo.) Nikdo.

Přistoupíme tedy k hlasování.

Ve Sněmovně lidu je přítomen 161 poslanec. Ve Sněmovně národů 59 poslanců zvolených v České socialistické republice a 61 poslanec zvolený ve Slovenské socialistické republice.

Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s předloženým návrhem zákona? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Dva.) Dva.

Zdržel se někdo hlasování (Tři.) Tři.

Poslanci Sněmovny lidu návrh zákona schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s předloženým návrhem zákona? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Pět.) Pět.

Zdržel se někdo hlasování? (Pět.) Pět.

Také poslanci Sněmovny národů návrh zákona schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 122, SL č. 184, SN č. 197)

Tím jsme vyčerpali program 19. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Než ukončím společnou schůzi sněmoven, dovolte mi ještě prohlášení.

Jak již bylo zveřejněno v tisku, sešli se v pátek 22. prosince 1989 zástupci těchto rozhodujících politických sil Československa: Národní fronty, Občanského fóra v Čechách a na Moravě, Veřejnosti proti násilí, Komunistické strany Československa, Komunistické strany Slovenska, Československé strany socialistické, Československé strany lidové, Demokratické strany, Strany sžobody, Strany křesťanské demokracie a Strany sociálně demokratické na Slovensku, celostátního koordinačního výboru stávkujících studentů, slovenského koordinačního výboru vysokých škol a Socialistického svazu mládeže. Shodli se na tom, že v souladu s veřejně projevenou vůlí československé veřejnosti považují za uznávaného představitele českého a slovenského národa i národností žijících v Československu na úřad prezidenta Československé socialistické republiky pana Václava Havla a na úřad předsedy Federálního shromáždění Československé socialistické republiky pana Alexandra Dubčeka. V souladu s těmito závěry rezignuji na funkci předsedy Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a doporučuji Federálnímu shromáždění, aby uvedené návrhy projednalo a schválilo.

Nyní se sejde předsednictvo Federálního shromáždění, aby vyhlásilo zákony způsobem, stanoveným ústavním zákonem o československé federaci, které schválila právě skončená 19. společná schůze sněmoven. Také se uskuteční samostatná schůze sněmoven, aby zvolily na uvolněná místa nové poslance v příslušných volebních obvodech. Předpokládá se, že po jejich skončení se bude konat 20. společná schůze sněmoven, kterou svolá předsednictvo Federálního shromáždění k volbě předsedy Federálního shromáždění, k volbě prvního místopředsedy Federálního shromáždění a místopředsedů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Končím 19. společnou schůzi sněmoven.

(Schůze skončena ve 13.44 hodin.)Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP