Úterý 19. prosince 1989

Úterý 19. prosince 1989

(Začátek schůze ve 13.00 hodin)

Přítomno:180 poslanců Sněmovny lidu
65 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice
66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republiceOmluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Bižak, Fekete, Herman, Obžerová, Sakmar, Šimek, Škoda, Václavík M., Žákovič

11 poslanců rezignovalo

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Fojtík, Haičman, Haman, Mevald, Štáfek, Švestka, Toman

3 poslanci rezignovali

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Konvit, Kováč, Koyš, Micovčin, Muržic, Nejezchleb, Turzo

2 poslanci rezignovali


Předseda FS S. Kukrál: Vážené poslankyně a poslanci, vážení hosté, všechny vás srdečně vítám. Zahajuji 18. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů V. volebního období Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Jménem všech přítomných vítám představitele a funkcionáře orgánů Národní fronty, politických stran a společenských organizací. Vítám členy federální vlády vedené jejím předsedou Mariánem Čalfou. (Potlesk.)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a předsednictva sněmoven se usnesla svolat 18. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů na den 19. prosince 1989 k projednání tohoto programu:

1. Programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky.

2. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci.

Má, prosím, někdo z poslanců doplňující návrh, nebo připomínku k předloženému návrhu? (Nikdo.) Není tomu tak.

Zjišťuji, že z poslanců Sněmovny lidu jsou přítomni 173 poslanci, poslanců zvolených v ČSR ve Sněmovně národů je přítomno 61, poslanců zvolených v SSR za Sněmovnu národů 62.

Podle zjištěné účasti jsou obě sněmovny usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem předsednictva Federálního shromáždění a předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna lidu návrh schválila.

Nyní prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva Federálního shromáždění a předsednictva své sněmovny včetně programu? Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Také Sněmovna národů návrh schválila.

Konstatuji, že obě sněmovny se usnesly podle článku 34, odst. 2 ústavního zákona o československé federaci na konání společné schůze a schválily její program.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 176, SN č. 185)

Přistoupíme k projednávání prvního bodu, kterým je

1

Programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky.

Prosím předsedu vlády ČSSR Mariána Čalfu, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČSSR M. Čalfa: Vážený pán predseda Federálneho zhromaždenia, vážené poslankyne, vážení poslanci, z poverenia vlády Československej socialistickej republiky vás chcem zoznámiť s vybranými hlavnými zásadami programu federálnej vlády. Predkladáme tieto zásady na základe všeobecnej požiadavky demokratickej otvorenosti práce vlády, vedomí si zodpovednosti vlády voči Federálnemu zhromaždeniu a ako prejav snahy nájsť vzájomnú dôveru medzi jednotlivými politickými prúdmi.

Súčasná federálna vláda sa zrodila ako vláda národného porozumenia. Stáva sa súčasťou úsilia prekonať mimoriadne hlbokú politickú krízu, ktorej vyvrcholením bol žudový nesúhlas s politikou režimu, ktorý nedokázal naplňovať žudské práva. Štrajky a manifestácie sa stali referendom, v ktorom sa počas niekožkých dní zrútil systém, ktorý sa snažil nahovoriť sebe, žudu i svetu, že práve on je výrazom záujmov českého a slovenského národa. Ibaže žud po trpkých skúsenostiach minulých rokov dospel k inému názoru a proti vôli žudu sa nedá vládnuť, či lepšie povedané nedá sa vládnuť dlho a v žiadnom prípade sa nedá vládnuť spravodlivo.

Vláda národného porozumenia sa zostavila na základe rokovania politických síl združených v Národnom fronte a v najvýznamnejších občianských iniciatívach, z ktorých najväčšiu autoritu požívajú Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu.

Je viac než kompromisom, vzájomným ústupkom v protikladných požiadavkách. V jej základe leží jednoznačný konsensus, zhoda v základných princípoch správy vecí verejných na najbližšie obdobie. Politické sily, ktoré sa zišli najskôr pri okrúhlom stole a potom i v novej vláde, majú jednotný názor, že prehlbujúcej sa kríze nemôžeme dovoliť rozpad československej štátnosti a že obrodiť našu štátnosť môžeme a musíme iba na demokratických základoch. Z tohto jednomyselného presvedčenia všetkých síl spojených dnes vo vláde ČSSR vyrastá i predstava dvoch hlavných úloh, ktoré musí federálna vláda zabezpečiť.

Prvou úlohou sú vožby do zastupitežských orgánov, tou druhou je nielen zabezpečiť plynulý chod ekonomiky, ale i urýchliť prechod na dynamizáciu hospodárskeho rozvoja.

Vážení poslanci Federálneho zhromaždenia, vláda národného porozumenia prevzala svoj diel zodpovednosti za spoločnosť spolu so záväzkom, že jej úloha sa naplní slobodnými vožbami, ktoré lepšie než rokovanie pri okrúhlom stole dokážu zmerať vôžu žudu. Zabezpečiť slobodné vožby je dvojjediná úloha, znamená vytvoriť pre takéto vožby politické a legislatívne podmienky. Prvoradú požiadavku v politickej oblasti pokladáme za nezvratne rozhodnutú. Československo nemôže nič odradiť od nastúpenej cesty k demokratickému politickému režimu.

Účasť žudu na správe štátu, rozdelenie zákonodarnej, výkonnej a súdnej právomoci, dodržiavanie zákonov, to všetko považujeme za piliere fungovania štátneho mechanizmu. Musíme však ešte vytvoriť spravodlivé podmienky pre všetky politické sily v novo sa rodiacej občianskej spoločnosti a zvoliť termín volieb tak, aby všetci mali rovnakú možnosť budovať svoje organizačné štruktúry, sformulovať svoje programy a zoznámiť s nimi verejnosť. Zabezpečiť tieto požiadavky v podmienkach právneho štátu znamená v prvom rade dať im podobu demokratických zákonov.

Som rád, že vám môžem oznámiť, že všetky legislatívne orgány federálnej vlády urýchlili práce na zákonoch o občianskych právach. Svoju úlohu chápu ako povinnosť vyjadriť v zákonoch humanistické ideály demokracie i všetky medzinárodné prijaté záväzky v oblasti žudských a občianskych práv. Predpokladáme, že v januári či februári predloží vláda Federálnemu zhromaždeniu návrhy zákonov o združovaní, zhromažďovaní, politických stranách, petičnom práve, novely tlačového zákona a ďalšie. Počítame tiež s tým, že v rovnakom termíne sa predloží i nový volebný zákon, ktorý zabezpečí vožby do zastupitežských orgánov na princípoch všeobecného, rovného a priameho volebného práva občanov s tajným hlasovaním v rámci systému úplnej pluralitnej demokracie.

Projekt novelizácie trestného práva predpokladá ďalšiu čiastočnú novelu, ktorá sa bude týkať predovšetkým skutkovej podstaty trestných činov proti republike, uvedenej v prvej hlave osobitnej časti trestného zákona. Novelizácia vytvorí právne záruky, aby nebolo možné stíhať občanov za prejavy ich politických názorov, náboženského presvedčenia a vôbec v uplatňovaní ich občianskych práv.

V trestnom procese posilní novela postavenie obhájcov. V rámci tejto novely vláda predloží ako alternatívnu zmenu niektorých ustanovení trestného zákona, ktorá bude predpokladať zrušenie trestu smrti. Práce na návrhu novely sa ukončia vo februári budúceho roku.

Do projektu legislatívnych zmien patria i práce na návrhu novej Ústavy. Podža pôvodných oznámení minulej vlády návrh novej Ústavy by sa mal predložiť na všežudovú diskusiu začiatkom budúceho roku. Čiste z technického hžadiska by sa termín mohol dodržať. Vláda sa však domnieva, že nová Ústava by sa nemala schvažovať v podmienkach prudkých zmien v politickom a právnom systéme republiky. Ústava je najdôležitejším zákonom štátu, základným kameňom celého právneho systému, a preto musí byť stabilná. Prudké a časté úpravy Ústavy znižujú účinnosť celého právneho poriadku. Stabilnú Ústavu možno prijať len v stabilných spoločenských a politických pomeroch. Vláda preto pozastavila práce na novej Ústave a s ich obnovením sa ráta v priebehu budúcoho roku.

Dynamické zmeny, prebiehajúce v týchto dňoch v našej spoločnosti, sa pozitívne odrážajú i vo vzťahu medzi štátom, cirkvami a veriacimi občanmi. Zásadné zmeny Ústavy ČSSR a zrušenie monopolného postavenia marxisticko-leninského svetového názoru vytvára celkom nové podmienky pre realizáciu všetkých potrieb a záujmov veriacich občanov. V našej spoločnosti už nebude dochádzať k obmedzovaniu náboženskej viery, činnosti cirkví ani k diskriminácii veriacich občanov. Vláda si uvedomuje, že i cirkvi svojou činnosťou pomáhajú formovať občiansku zodpovednosť. Vláda ČSSR preto za účasti cirkví a náboženských organizácií pripraví a predloží Federálnemu zhromaždeniu návrh nového zákona o slobode náboženských vyznaní a o náboženských spoločnostiach. I tento zákon bude v zhode nielen s Ústavou, ale aj s prijatými medzinárodnými záväzkami. Ešte pred prijatím tohto nového zákona o slobode vyznania vláda podá v januári alebo vo februári Federálnemu zhromaždeniu návrh na zrušenie ustanovenia zákona č. 218 z roku 1949 Zb. vyžadujúce štátny súhlas pre duchovnú činnosť. Zároveň vláda uznáva, že cirkevné rehole neboli právno zrušené a že môžu verejne vystupovať a rozvíjať svoje poslanie najmä v zdravotníctve a v sociálnych službách. Vstup cirkví do oznamovacích prostriedkov pokladá vláda za samozrejmý.

Zásahy bezpečnostných síl v pražských uliciach v uplynulom roku otriasli dôverou občanov k orgánom Zboru národnej bezpečnosti. Vláda ČSSR verí, že nezávislej komisii Federálneho zhromaždenia i orgánov prokuratúry sa podarí úspešne zavŕšiť vyšetrovanie brutálneho zákroku proti manifestácii 17. novembra a odhaliť tých, ktorí nesú za tento zákrok zodpovednosť. Zároveň vláda podnikla a podniká rad krokov, ktoré znemožnia v budúcnosti zneužitie bezpečnostných síl proti žudu tejto krajiny. Na základe dohody pri okrúhlom stole riadi dnes Federálne ministerstvo vnútra predseda vlády spolu s prvými dvomi podpredsedami. Títo za prvoradú úlohu v tejto oblasti považujú plne prispôsobiť činnosť Federálneho ministerstva vnútra novým spoločenským podmienkam a vytvoriť z orgánov tohto ministerstva zložku štátnej správy, ktorá by vychádzala z demokratických zásad.

K dnešnému dňu môžem oznámiť, že sa zastavila operatívna činnosť Zboru národnej bezpečnosti na úseku vnútorného spravodajstva. Uskutočnili sa niektoré kádrové zmeny a dochádza k zmene vnútornej štruktúry v aparáte ministerstva. Chcem však zdôrazniť z tohto miesta, že väčšina príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti vstupovala do Zboru s presvedčením, že chcú a budú slúžiť vlasti, že budú chrániť záujmy občanov a štátu. Pri tomto svojom presvedčení zotrvávajú. Svoje služobné povinnosti vykonávajú čestne a s vysokou odbornosťou. Vláda ich služby vežmi oceňuje. Čestným príslušníkom Zboru chce vyjadriť svoju podporu i tým, že vytvorí záruky, aby ich disciplinovanosť a podriadenosť veleniu nemohol nikto v budúcnosti zneužiť.

Nemenej významné demokratizačné procesy prebiehajú v Československej žudovej armáde. V uplynulých dňoch jej príslušníci dokázali, že sú s žudom tejto krajiny. V armáde sa presadzuje nový prístup k služobným povinnostiam priamo po služobnej línii pod priamym riadením novej vlády. Zbor národnej bezpečnosti a Československá žudová armáda smerujú k ciežu stať sa oporou demokratickému politickému režimu a nestrácajú pritom akciuschopnosť, ktorá je bezpodmienečnou podmienkou fungovania štátu v každej dobe. Akýkožvek neopodstatnený nátlak na príslušníkov bezpečnosti a armády je vo svojich dôsledkoch nátlakom na štát a sťažuje tým prácu vlády národného porozumenta pri zabezpečovaní obrany štátu a ochrany základných práv, zdravia a majetku občanov. Ak všetky zložky politického systému vyjadrili vláde dôveru, potom ich vyzývam, aby pomohli vláde i v tejto oblasti tak, aby nemohlo dôjsť k nekontrolovatožnému vývoju. Obraciam sa i na všetkých občanov našej republiky so žiadosťou, aby vládu v tomto úsilí plne podporili.

Vláda ČSSR si uvedomuje význam dobrých vzťahov medzi národmi a národnosťami v našej republike. I keď sa národnostná problematika premieta hlavne do činnosti a zloženia republikových vlád, federálna vláda chce venovať tejto problematike vežkú pozornosť a k zabezpečeniu svojej aktivity v tejto oblasti zriadi vlastný poradný orgán.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ekonomická časť programu vlády vychádza z novej historickej situácie, ktorá v ČSSR vznikla po 17. novembri 1989 a súčasne z kritickej analýzy doterajšieho vývoja československej ekonomiky v uplynulých viac ako päťdesiat rokov. Vláda si uvedomuje, že z hžadiska svojho dočasného mandátu do slobodných volieb musí formulovať svoj program predovšetkým pre toto krátke obdobie, ale vychádzať i z toho, že je povinná predložiť základné rysy ekonomickej stratégie pre ďalšie obdobie.

Ekonomický program vlády sa chce zásadne a dôsledne rozísť s tým typom hospodárenia, ktorý u nás prevládal v minulých desaťročiach. Tento systém preukázatežne zlyhal, čo je vidieť hlavne pri porovnaní charakteristík nášho ekonomického vývoja s vývojom najvyspelejších priemyslových krajín, medzi ktoré sme v medzivojnovon období bezpochyby patrili.

Vláda konštatuje, že sa premárnila značná časť zdedeného národného bohatstva. Budúce generácie sú zaťažené dlhmi v podobe devastovaného životného prostredia, zastaralého výrobného zariadenia, infraštruktúr a bytového fondu. Československá ekonomika nezachytila nástup rady moderných produktov a technológií. Na pozadí tohto kritického pohžadu však vláda vidí súčasný stav ekonomiky realisticky. Jej skryté možnosti, ktoré sa dosiaž nemohli prejaviť, chce uvolniť. Značný výrobný potenciál je možné modernizovať a prispôsobiť požiadavkám domáceho a svetového trhu. źudia v drvivej väčšine túžia po tvorivej činnosti, na ktoré by mohli byť hrdí. Zatiaž boli však často svedkami neodpustitežného mrhania, a to i s ich vlastným talentom. Vláda si taktiež uvedomuje, že niektoré z relatívnych úspechov sa často vykupovali obrovskou obetavosťou našich žudí, ktorí napriek prevládajúcemu systému hospodárenia ponúkali spoločnosti to najlepšie čo mali. Preto je vláda presvedčená, že najväčším zdrojom sú práve tieto vlastnosti žudí, ich tvorivá fantázia, podnikatežský duch a bytostná potreba pracovať. I tento náš spoločný poklad chce vláda plne rozvinúť a vytvoriť všetky podmienky pre to, aby mohol prinášať ovocie. To je základ nášho optimizmu a východisková podmienka pre radikálny obrat ekonomického vývoja.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP