Úterý 12. prosince 1989

1. den - úterý 12. prosince 1989

(Začátek schůze v 17.00 hodin)

Přítomno:185 poslanců Sněmovny lidu
66 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice
69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republiceOmluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Hoření, Indra, Obžerová, Potáč, Říman, Šimek, Škoda, Vedra, Václavík M., Žákovič

5 poslanců SL rezignovalo

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Haičman, Haman, Hanus, Mevald, Slavětínský, Štáfek, Švestka

2 poslanci rezignovali

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Hanes, Koyš, Lúčan, Nejezchleb, Zagiba

1 poslanec rezignoval


Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji 17. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů V. volebního období Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Připadl mi nelehký úkol tuto schůzi řídit. Dovolte, abych vás především všechny srdečně přivítal, poslance Federálního shromáždění, i hosty na tribuně. Zvlášť srdečně vítám představitele federální vlády, bohužel ministerský předseda se zatím do naší schůze nedostavil, ale nepochybuji, že přijde každou minutu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, prezident republiky svým dopisem ze dne 7. prosince 1989 sdělil předsednictvu Federálního shromáždění, že přijal demisi předsedy vlády ČSSR a podle článku 61 ústavního zákona o československé federaci jej odvolal z funkce. Dopisem ze dne 10. prosince 1989 dále sdělil, že odvolal z funkcí podle článku 61 ústavního zákona o čs. federaci:

Mariána Čalfu, Bohumila Urbana, Pavla Hrivnáka, Jaromíra Žáka, Ladislava Vodrážku, Jaromíra Johanese, Františka Pince, Jana Stejskala, Alfréda Šebka, Františka Reichela, Antonína Krumnikla, Jaromíra Algayera a Viliema Rotha.

Dále dopisem ze dne 10. prosince 1989 prezident Československé socialistické republiky sdělil předsednictvu Federálního shromáždění, že podle článku 61 ústavního zákona o československé federaci jmenoval:

prosím, aby se přítomní členové vlády představili Federálnímu shromáždění povstáním.

Vladimíra Dlouhého místopředsedou vlády. (Potlesk.)

Františka Reichela místopředsedou vlády a předsedou Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. (Potlesk.)

Oldřicha Burského místopředsedou vlády a pověřil jej řízením federálního ministerstva zemědělství a výživy. (Potlesk.)

Jiřího Dienstbiera ministrem vlády a pověřil jej řízením federálního ministerstva zahraničních věcí. (Potlesk.)

Václava Klause ministrem vlády a pověřil jej řízením federálního ministerstva financí. (Potlesk.)

Petra Millera ministrem vlády a pověřil jej řízením federálního ministerstva práce a sociálních věcí. (Potlesk.)

Ladislava Vodrážku ministrem vlády a pověřil jej řízením federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky. (Potlesk.)

Františka Pince ministrem vlády a pověřil jej řízením federálního ministerstva paliv a energetiky. (Potlesk.)

Roberta Martinku ministrem vlády. (Potlesk.)

Richarda Sachera ministrem vlády. (Potlesk.)

Tolik dopisy prezidenta republiky.

Z předchozí vlády předsedy Adamce zůstali členy vlády tito ministři:

František Pitra (Potlesk.), Josef Hromádka (Potlesk.), Miroslav Vacek (Potlesk.), Andrej Barčák (Potlesk.), František Podlena (Potlesk.), Květoslava Kořínková (Potlesk.), Ladislav Dvořák (Potlesk.).

Dodatečně bude obsazena funkce jednoho místopředsedy vlády předsedou vlády SSR.

Ministerstvo vnitra bude zatím řízeno předsedou vlády a jeho dvěma prvními místopředsedy.

Dovolte mi, abych všem členům nové vlády popřál mnoho úspěchů v jejich odpovědné práci. (Potlesk.)

Prezident ČSSR Gustáv Husák dopisem ze dne 10. prosince 1989 oznámil předsednictvu Federálního shromáždění ČSSR, že odstupuje z funkce prezidenta Československé socialistické republiky. (Potlesk.)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předseda vlády Marián Čalfa vzhledem k naléhavým úkolům požádal, aby vláda mohla z jednání odejít a pokračovat ve své práci. Myslím, že je třeba tomuto přání vyhovět, protože zítra musíme projednat celou řadu zákonů, na kterých je třeba ještě ve federální vládě určitým způsobem pracovat. Děkuji členům vlády za jejich přítomnost.

Předsednictva sněmoven vzala na vědomí rezignaci a uvolnění těchto poslanců na funkci členů předsednictva Federálního shromáždění ČSSR:

Vasil Bilak, Jozef Fekete, Karel Hoffmann, Alois Indra, Miloš Jakeš, Ján Janík, Marie Kabrhelová, Jozef Lenárt, Ján Marko, Viliam Šalgovič, Václav Štáfek, Vladimír Vedra, Miroslav Zavadil a Zbyněk Žalman.

Vážené poslankyně a poslanci, předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla na svých schůzích dne 28. listopadu 1989 a předsednictvo Federálního shromáždění dne 11. prosince tohoto roku konat společnou schůzi sněmoven. Doporučuji poněkud modifikovaný program 17. společné schůze sněmoven upravit takto:

1. Volba předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy FS a dalších místopředsedů FS

2. Zpráva komise sněmoven FS a ČNR pro dohled nad vyšetřováním události ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 211)

3. Stanovisko FS ČSSR ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968 (tisk 212)

4. Vládní návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu (tisk 174) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 205)

5. Vládní návrh zákona o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR, zákon o důchodové dani (tisk 175) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 206)

6. Vládní návrh devizového zákona (tisk 172) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 207)

7. Vládní návrh zákona o bankách a spořitelnách (tisk 173) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 208)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. (tisk 179), vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/961 Sb., o trestním řízení soudním (tisk 178), vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přečinech (tisk 180) a společná zpráva výborů SL a výborů SN k nim (tisk 209)

Není vyloučeno, že bod 8. bude na návrh vlády ještě určitým způsobem modifikován.

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon c. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům (tisk 191)

10. Zpráva o činnosti předsednictva FS, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 16. listopadu do 11. prosince 1989 (tisk 200).

To je tedy pozměněný návrh společného zasedání obou sněmoven. Jistě jste si všimli, že v návrhu není vládní návrh zákona o státním rozpočtu. Vláda požádala, aby k této věci zítra při projednávání příslušných zákonů, které se dotýkají dokončení ekonomické reformy, mohl požádat o slovo nový ministr financí ČSSR a navrhnout, aby bylo možno pracovat zatím s rozpočtovým provizoriem a rozpočet předložit později.

Jsou k návrhu programu, jak byl předložen, nějaké připomínky? Hlásí se předseda SN Blažej a mám ještě některé další.

Předseda SN A. Blažej: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, v súvislosti s predloženým programom pre spoločnú schôdzu obidvoch snemovní chcem predložiť ešte jeden bod programu. Politický pohyb v našej spoločnosti v posledných týždňoch vytvoril podmienky pre vznik politického pluralizmu, podmienky pre realizáciu skutočnej demokracie, pre realizáciu žudských a občianskych práv, pre vznik právneho štátu. Politizácia všetkých sociálnych vrstiev a sociálnych skupín v našej spoločnosti dostala do pohybu všetky oblasti života a práce na všetkých úsekoch a vo všetkých oblastiach v našej spoločnosti. Oceňujeme kultúrne, disciplinované, spoločensky vežmi zodpovedné politické formy, prejavy protestov, demonštrácií a štrajkov. Udalosti minulých dní vyvolali potrebu zmeny politického systému v Československej socialistickej republike so všetkými známymi dôsledkami, ktorých sme svedkami všetci.

Chcel by som povedať, že keď objektívne hodnotíme reálnu situáciu, keď budeme schopní vychádzať z politickej reality, tak musíme konštatovať, že žud Československa sa prejavil ako žud, ktorý má vysokú úroveň politickej kultúry, ktorý má vysokú úroveň politickej morálky, vysokú úroveň politickej gramotnosti. Na základe týchto objektívnych faktorov odporúčam poslancom Federálneho zhromaždenia v mene Klubu komunistických poslancov, aby sme v súvislosti s abdikáciou prezidenta Československej socialistickej republiky sa vzdali v dnešnej zložitej politickej situácii ústavného práva vožby prezidenta vo Federálnom zhromaždení. Navrhujeme, aby sa vožba prezidenta urobila formou referenda, teda všežudovým hlasovaním. (Potlesk.)

Funkcia prezidenta v Československej socialistickej republike mala v minulosti, má dnes a bude mať i v budúcich rokoch mimoriadne vežký význam, nesmierne spoločenské dôsledky. Prezident Československej socialistickej republiky ako prvý občan štátu mal, má a mal by mať vysokú úctu, vysokú autoritu, vežký spoločenský rešpekt u všetkých občanov tohto štátu. Preto to musí byť osobnosť, ktorá má predpoklady odborné, občianske, osobné, ktorá má morálny kredit zastávať túto najvyššiu funkciu v našom štáte.

Vzhžadom na bohaté demokratické tradície našich národov a národností, vzhžadom na súčasnú politickú situáciu v Československu je skutočne nesmierne závažná spoločenská zodpovednosť pri výbere kandidáta, ktorý by bol naozaj neformálnym prezidentom všetkého žudu Československa, ktorý by bol uznávaným a váženým všetkými generáciami našich občanov, všetkými sociálnymi skupinami, všetkými sociálnymi vrstvami, to jest aby bol akceptovaný robotníckou triedou, družstevným rožníctvom, inteligenciou, ženami a mládežou, ale aby bol akceptovaný i treťou generáciou, generáciou našich dôchodcov. To znamená, že odporúčame, aby vožba prezidenta bola urobená z výberu viac kandidátov. (Potlesk.) Nech vôža žudu Československa rozhodne, koho chce mať na Pražskom hrade. (Potlesk.)

Odporúčame, aby kandidáti na prezidenta vystúpili s konkrétnym programom politických východísk z dnešnej politickej krízy, s programom, ako úspešne a urýchlene zabezpečiť spoločenskú prestavbu, ekonomickú prestavbu, ako budovať modernú demokratickú, humánnu, priemyslovo vyspelú, kultúrne vyspelú Československú socialisickú republiku. (Potlesk.)

Kandidáti na vožbu prezidenta musia mať rovnaké podmienky predstaviť sa a formulovať svoje názory, postoje, návrhy na východiská, aby skutočne žud mal možnosť objektívne rozhodnúť sa pre určitého konkrétneho kandidáta.

Za tým účelom bude treba zmeniť hlavu 4 článku 60 ústavného zákona o československej federácii, kde je uvedené, že vožbu prezidenta vykonáva Federálne zhromaždenie. Vožbu prezidenta treba vykonať do 14 dní v prípade ukončenia funkčného obdobia, v prípade abdikácie prezidenta, respektive v prípade jeho úmrtia.

Súčasne je potrebné urýchlene pripraviť návrh ústavného zákona o referende, takzvaného žudového hlasovania. Odporúčame, aby návrh zákona pripravili ústavnoprávne výbory obidvoch snemovní. Prosím, aby zvážili alternatívne návrh referenda pre prípad len vožby prezidenta, alebo všeobecne zákon o referende ako najvyššej forme priamej demokracie, to znamená, aby bol legislatívny predpoklad pre to, aby žud tejto krajiny vykonával štátnu moc priamo žudovým hlasovaním v prípadoch, ktoré si vyžadujú skutočne priamu účasť v rozhodovacích procesoch v zásadných otázkach života našej krajiny.

Zákon o referende vytvorí podmienky pre to, aby nie deklaratívne, nie de jure, ale de facto žud Československa bol zdrojom všetkej politickej i štátnej moci a nie ako to bolo doposiaž, že moc žudu sa realizovala len formou zastupitežských zborov.

Kvalitatívne nová etapa rozvoja našej spoločnosti vyžaduje i nové, netradičné formy, ako je napr. forma referenda, na ktorú sme doposiaž neboli zvyknutí. Prijatie zákona o referende, vypracovanie návrhu ústavného zákona musí urýchlene prerokovať vláda Československej socialistickej republiky tak, aby sme ho mohli prijať budúci týždeň. Bude treba, po zvážení všetkých organizačných technických a metodických otázok realizácie priameho všežudového hlasovania, určiť konkrétny termín, najneskôr do jedného mesiaca uskutočniť vožbu prezidenta Československej socialistickej republiky. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji předsedovi Blažejovi. Chápu jeho podnět jako určitý zákonodárný podnět, protože podle jednacího řádu Federálního shromáždění je třeba tento návrh zformulovat, je třeba jej předložit předsedovi Federálního shromáždění a podle jednacího řádu musí tedy předseda Federálního shromáždění předložit tento návrh předsednictvům obou sněmoven, musí být předložen České a Slovenské národní radě k vyjádření a musí být předložen rovněž k vyjádření vládě. Takový je zákonný postup podle jednacího řádu o Federálním shromáždění.

Domnívám se tedy, že o tomto návrhu bude možno jednat v případě, že příslušný návrh v podobě skutečně změn ústavy bude předložen až buď na závěr společných schůzí, ale vzhledem k vyjádření subjektů na nejbližší schůzi Federálního shromáždění, která by měla být svolána k tomuto účelu.

Jsou tady ještě někteří další diskutující, poslanec Axmann.

Poslanec SL F. Axmann: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, jsem poslancem Sněmovny lidu v prvním volebním období za družstevní rolníky. Hovořím k vám jménem Klubu komunistických poslanců, poctivých komunistů, kteří pracují na závodech, družstvech a jinde, a kteří se mohou každému čestně podívat do očí. Věřím, že vyjadřuji mínění mých voličů, poctivých občanů naší země, kteří chtějí, aby to v naší krásné zemi bylo lepší.

Jménem komunistických poslanců předkládám tyto iniciativní návrhy:

1. Aby byly urychleně připraveny, ve všelidové diskusi posouzeny a pak schváleny nové volební zákony.

2. Aby byl v nejkratší době připraven a schválen zákon o politických stranách.

3. Doporučujeme zkrácení volebního období zákonných orgánů tak, aby svobodné, tajné, všelidové volby byly provedeny v průběhu roku 1990.

Tyto předkládané návrhy komunistických poslanců sledují cíl urychleně řešit krizovou situaci a umožnit všem občanům věnovat se čestné a poctivé práci. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP