Středa 29. listopadu 1989

Poslanec SN Z. Sytný: Vážený soudruhu předsedo, vážené Federální shromáždění, už tady přede mnou padlo slovo o podpoře Národní fronty. Zvažme situaci, soudružky a soudruzi poslanci, vážení přátelé, zda Národní fronta patří do této společnosti nebo nepatří, jestli nová ústava jí bude zaručovat toto právo, aby do ní patřila. Myslím, že by bylo správné, abychom situaci zvážili při rozhodnutí této věci a podpořili zpravodaje soudruha Češku. (Potlesk.)

Poslanec SL J. Škula: Súdružky a súdruhovia, všeci zástupcovia politických strán nekomunistických vyjadrili svoje stanovisko a ja sa prikláňam tak isto za Stranu sžobody ako jej podpredseda k návrhu, ktorí predniesol súdruh akademik Češka. Ďakujem. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Janík: Ešte sa niekto hlási? (Nikdo.) Nikto. Vyhlasujem preto rozpravu za skončenú. Žiada o slovo súdruh minister Čalfa? (Ne.) Nie. Žiada o slovo spravodajca súdruh Češka?

Poslanec SL Z. Češka: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, já vás mohu znovu ujistit, že jsme dělali to nejlepší, že jsme chtěli to nejlepší a že opravdu nebylo jednoduché najít znění, které jsme vám navrhli.

Domnívám se, že skutečně toto znění odpovídá jak požadavku nového pojetí Národní fronty v její otevřenosti, protože kritika byla vznesena proti uzavřenosti Národní fronty, tak odpovídá požadavku, že vedoucí úloha Komunistické strany Československa z tohoto článku nyní zmizela.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Češkovi. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

Na schválenie tohto ústavného zákona je podža čl. 41 ústavného zákona o československej federácii potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne žudu, ako aj súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne národov, zvolených v Českej socialistickej republike a trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

V zasadacej sieni je prítomných 177 poslancov Snemovne žudu, 68 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 64 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Konštatujem, že obidve snemovne sú uznášania schopné. Vzhžadom na to, že k jednotlivým návrhom na zmenu článku boli rozdielne názory, navrhujeme, aby sme o každom článku hlasovali osobitne.

Najprv prosím k článku 4, o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Teraz prosím poslancov, aby hlasovali o zmenách článku 6, s tým, ako to predniesol poslanec Češka.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s návrhom zmien v článku 6 tak, ako to bolo prednesené spravodajcom Češkom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Tři.) Traja.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Pět.) Päť.

Väčšina poslancov Snemovne žudu schválila zmeny v článku 6.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s úpravami článku 16, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Zmeny v článku 16 boli schválené Snemovňou žudu.

Teraz prosím poslancov Snemovne národov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu. Predovšetkým žiadam poslancov zvolených v Českej socialistickej republike.

Kto z vás súhlasí s vypustením článku 4, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov, zvolený v Českej socialistickej republike návrh schválili.

Teraz prosím poslancov Snemovne národov, zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Kto z nich súhlasí s vypustením článku 4, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že i poslanci zvolení v Slovenskej socialistickej republike návrh schválili.

Teraz prosím poslancov zvolených v Českej socialistickej republike.

Kto súhlasí s navrhnutou zmenou v článku 6, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Osm.) Osem.

Konštatujeme, že väčšinou hlasov poslancov zvolených v Českej socialistickej republike bola úprava článku 6 schválená.

Teraz prosím poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Kto z nich súhlasí s navrhnutými zmenami v článku 6 tak, ako boli prednesené spravodajcom Češkom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že poslanci Českej socialistickej republiky Snemovne národov schválili predložený návrh.

Žiadam teraz poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu zmien v článku 16.

Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Návrh bol i poslancami Snemovne národov zvolenými v Slovenskej socialistickej republike schválený.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 104, SL č. 155, SN č. 164)

Prosím teraz súdruha Lúčana, podpredsedu vlády ČSSR, prípadne súdruha Čalfu, aby odpovedal na dotaz.

Místopředseda vlády ČSSR M. Lúčan: Vážené Federálne zhromaždenie, bola položená otázka - kedy sa vypustia z učebníc formulácie o škodlivosti náboženstva. Na to chcem stručne odpovedať toto: osobne si myslím, že jednostranné zdôrazňovanie škodlivosti náboženstva vo výučbe nie je úplne správne, a to preto, že náboženstvo v dejinách našich národov zohralo svoju pozitívnu, ale aj negatívnu úlohu. Pozitívnu úlohu zohrávalo a zohráva dodnes, predovšetkým v oblasti mravnej výchovy.

Na druhej strane chcem zdôrazniť, že socialistická škola musí vychádzat predovšetkým z vedy. To sa deje vo všetkých predmetoch. A náboženstvo je viera.

Súhlasím však s tým, že v učebniciach treba sa na tieto otázky pozrieť, zabezpečiť väčšiu vyváženosť ich obsahu z hžadiska toho, aby žiaci na základe poznania vedecko-technických poznatkov i poznania toho, akú úlohu hraje náboženstvo v dejinách národov aby tieto otázky boli viacej vyvážené a tak si žiaci mohli samostatne, slobodne vyvíjať svoj názor na svet. To sa nemôže urobiť naraz, to sa môže uskutočniť len postupne, na základe úprav učebných osnov a vydávania nových učebníc. To je všetko.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem podpredsedovi vlády Lúčanovi. Pýtam sa poslanca Hanáka, či je spokojný s odpoveďou? (Souhlas.) Ďakujem.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, teraz sa vrátime k prerokúvaniu návrhu Vyhlásenia Federálneho zhromaždenia. Prosím predsedu návrhovej komisie, aby odôvodnil návrh Vyhlásenia Federálneho zhromaždenia.

Předseda návrhové komise, poslanec SL A. Hůla: Vážené soudružky a soudruzi, z pověření návrhové komise předkládám vám upravený návrh, který máte písemně k dispozici. Vzhledem k tomu, že těch úprav je více, budu návrh předčítat prakticky celý.

Návrh Prohlášení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k současné vnitropolitické situaci.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky projednalo na 16. společné schůzi obou sněmoven současnou vnitropolitickou situaci v naší zemi a přijalo toto Prohlášení (a nyní je změna u druhého odstavce, pokud si budete zaznamenávat) :

Federální shromáždění Československé socialistické republiky jako představitel československého lidu u vědomí vážnosti situace a přihlížejíc k požadavkům, které zazněly na masových shromážděních studentů, mládeže a širokých vrstev občanů, se hlásí (a pokračujeme tak, jak je tam text) ke všem progresívním požadavkům, které směřují k dalšímu rozvoji socialistických společenských vztahů, ke zdokonalení socialistické demokracie a k zlepšování životních podmínek obyvatelstva.

Další odstavec: Federální shromáždění považuje za důležité posoudit všechny požadavky, názory a stanoviska a realizovat je v praxi v souladu s našimi demokratickými tradicemi a v zájmu dalšího rozvoje socialistické společnosti. Považuje za nezbytné uklidnění současného politického ovzduší výhradně politickými prostředky, zejména rychlejším uplatňováním reálných demokratických požadavků. Vytvořením potřebných podmínek pro klidnou, plynulou a nerušenou výrobu, dopravu a zejména také disciplínu a pořádek, aby bylo možno rychleji realizovat započaté politické reformy. Tolik ke straně 1.

Strana 2 - Federální shromáždění vyslovuje hluboké politování nad událostmi 17. listopadu. V souladu s míněním a požadavky občanů, v souladu se svými ústavními pravomocemi se rozhodlo posoudit postup vyšetřování zákroků orgánů Sboru národní bezpečnosti proti účastníkům manifestace dne 17. listopadu 1989 v Praze.

Sněmovny Federálního shromáždění ČSSR na základě návrhu ústavně právních výborů vytvořily komisi pro parlamentní kontrolu vyšetřování zákroků pořádkových jednotek v Praze, v níž budou působit i poslanci České národní rady a zástupci studentů- jmenovaní celostátním studentským koordinačním výborem a Městským výborem Socialistické svazu mládeže v Praze, aby dále sledovala průběh šetření, které provádí Generální prokuratura ČSSR.

Druhý odstavec (tady je málo připomínek, řeknu tedy tu úvodní).

Československá socialistická republika musí být nadále budována na koncepci právního státu, který se řídí zásadou svrchovanosti ústavy a zákona a odpovědnosti před zákonem. Státní moc je nezbytné uplatňovat jen na základě zákona a v jeho mezích. Každý akt státní moci podléhá kontrole z hlediska ústavnosti a zákonnosti. Poslanci Federálního shromáždění vynaložili v posledních dvou letech nemalé úsilí k demokratickému projednávání a k včasnému schvalování řady významných zákonů (dále odstavec zůstává neměnný.).

Strana 3 - odstavec první - zůstává beze změny.

Odstavec druhý - významným opatřením je dnes schválený ústavní zákon, kterým se mění Ústava Československé socialistické republiky Z ústavy se vypouští článek 4 a mění článek 6 o vedoucí úloze Komunistické strany Československa. Dále se mění článek 16 tak, aby veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělanosti, výchova a vyučování byly vedeny v duchu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie.

Dále pokračuje odstavec: Federální shromáždění požaduje, aby mu byl v nejbližší době předložen návrh na členy Ústavního soudu Československé socialistické republiky.

Čtvrtý odstavec: Vítáme dialog vlády s před staviteli občanských iniciativ. Podporujeme doporučení vlády

Československé socialistické republiky předsednictvu ústředního výboru Národní fronty ČSSR urychleně předložit prezidentu ČSSR návrhy na rekonstrukci vlády ČSSR za účasti jiných politických stran a nestraníků.

Další odstavec číslo 5 se vypouští a pokračuje se: Federální shromáždění zavazuje vládu ČSSR vést tento dialog pří vědomí odpovědnosti za socialistickou budoucnost našich národů.

Současně ji zavazuje, aby důsledně pokračovala v plnění zahraničně politické linie obsažené v jejím Programovém prohlášení schváleném na společné schůzi Federálního shromáždění v listopadu 1988.

Na poslední straně: Federální shromáždění vysoce oceňuje úsilí dělníků, rolníků, mládeže, i studentské mládeže, inteligence při hledání nových cest rozvoje naší socialistické společnosti. Za rozhodující úkol v tomto období považujeme za nezbytné vytvářet široký prostor pro uplatňování tvůrčích sil lidu, vytvářet pevné ekonomické základy celospolečenské přestavby, prohlubovat sociální zaměření ekonomiky. To je základní předpoklad k tomu, aby se Československo vyvíjelo jako moderní stabilizovaný socialistický stát. Ubezpečujeme občany naší republiky, že budeme dělat i nadále vše pro spokojený život lidu v naší socialistické republice ve shodě se zásadou "všechna moc v Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu."

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Hůlovi za prednesenie návrhu. Sú k predloženému návrhu nejaké pripomienky?

Poslanec SN Z. Sidé: Súdruh predseda, na prvej strane v druhom odseku navrhujem zmeniť termín "československého žudu" na "žudu Československa".

Na tretej strane v šiestom odseku, kde veta končí "pri vedomí zodpovednosti za socialistickú budúcnosť našich národov" doplniť "a národností".

Místopředseda FS B. Kučera: Vážené Federální shromáždění, tady, kde je požadavek předložení návrhu na členy Ústavního soudu doporučuji, aby byl vyzván adresát, čili "Federální shromáždění požaduje, aby ústřední výbor Národní fronty ČSSR v nejbližší době předložil návrh . . .".

Poslankyně SN V. Klůzová: Vážené Federální shromáždění, protože připomínky k návrhu, který předložil Klub poslanců Československé strany socialistické, nebyly v plné míře akceptovány, žádám v souladu s jednacím řádem o hlasování nejdříve o pozměňovacím návrhu. (Hlasy z pléna: Přečíst ještě jednou!)

Na straně dvě druhý odstavec - "Československá socialistická republika musí být nadále budována na koncepci právního státu, jejímž základem je vzájemná právní odpovědnost státu i občana a kde platí, že státní orgány mohou zasáhnout do sféry svobody občana výlučně na základě zákona a způsobem v zákoně uvedeným, nikoliv na základě předpisů nižší právní síly".

Vzhledem k tomu, že se cítíme vázáni dohodou uzavřenou předsedou vlády ČSSR soudruhem Adamcem za přítomnosti předsedy Československé strany socialistické a zástupců Občanského fóra, musíme trvat na tom, aby do parlamentní skupiny byli doplněni i zástupci Občanského fóra, jinak bychom ztratili politickou věrohodnost. (Hluk v sále.)

Poslanec SL S. Toms: Vážený soudruhu předsedo, vážené Federální shromáždění, já mám jen jednu úpravu slovní. My jsme si asi špatně rozuměli. Na první straně ve třetím odstavci, kde se doplňovala věta "považuje za nezbytné uklidnění současného politického ovzduší výhradně politickými prostředky, zejména rychlejším uskutečňováním" nikoliv "uplatňováním".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP