Středa 29. listopadu 1989

Hovoří se mi těžko i z toho důvodu, že se musíme naučit vést rozhovor trochu jiným způsobem, oprostit se od toho, že bude mluvit jen jedna strana. Já jsem se hodně zamýšlela nad tím, jak vzděláváme nejen děti, ale i naše budoucí pedagogy. Zda to opravdu není jen jednostranný monolog, zda jsme vždycky chtěli slyšeti druhou stranu, i druhé hlasy. Proto mi dovolte tady říci, že jsem byla opravdu hrdá na to, že máme vyspělou mládež, politicky vyspělou mládež, ale že mi bylo hrozně líto, že to byli oni, kteří nám museli - jak se říká - otevřít oči. To co nedokázala moje generace, jak zde řekla soudružka Pekařová. Ale bohužel musíme si uvědomit, že na ně se nám dnes, přesně v posledních dnech načaly, když to řeknu velice obecně, nabalovat síly, které s mladými lidmi nemají co dělat. Proto jsem na ně hrdá, že se dovedli oddělit, že dovedli a našli schopnost formulovat své požadavky a plně se stavím za jejich původních pět požadavků. Myslím, že oni nás pochopí, že přijmou naše stanoviska, která dnes přijmeme.

Vážím si práce a vztahu lidí, zejména mladých, pokrokových, k dnešnímu dění. Dnes není podstatné, kdo s jakou myšlenkou přichází, je podstatné, aby byla potřebná pro naši zemi. Jsme dnes v takové palbě, nebo soustředění celého světa. Celý svět se na nás dívá, jak si jedna malá země uprostřed Evropy poradí a jak čestně obstojí. Jak čestně obstojí každý občan této země bez rozdílu politické příslušnosti. Tak to cítím já.

Jsem ráda, že v postupném a celospolečenském dění každý ukázal svou tvář. To, co jsme poznávali 40 let, se najednou ukázalo během 8 dnů a najednou se nám otevřely oči a najednou vidíme, že musíme jednat daleko důrazněji a také víme, koho máme vedle sebe, koho máme před sebou a koho máme za sebou.

My, kterým byla dána důvěra, jako členové nejvyššího orgánu státní moci a jediný zákonodárný sbor Československé socialistické republiky, musíme společně najít východisko ze současné krize ve společnosti a plně využívat zákon o poslancích, který jsme přijali v březnu t. r. Oprostit se od alibismu, obviňování, konfrontací, důsledně kontrolovat plnění vládního prohlášení přednesené soudruhem Adamcem 8. 11. loňského roku, který také z pověření vlády před 14 dny informoval Federální shromáždění o plnění. Myslím, že se ztotožním i s řadou z vás, že jsme vládě vyslovili důvěru a tato důvěra že trvá. Já tuto důvěru celé vládě veřejně vyslovuji.

Za aktuální a potřebný úkol považuji průběžně informovat veřejnost o legislativním programu včetně návrhu poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSSR.

Co považuji v poslední době za nejdůležitější. Ráda bych se obrátila na předsedu české vlády a požádala ho, aby projednal s ministryní školství, aby vydala pokyn učitelům tam, kde to nezvládli ředitelé, ti, kteří zodpovídají za chod školy, ti, kteří jsou odpovědni za bezpečnost dětí, aby nepřipustili ve třídách hanobení a inzultaci dětí, ať už funkcionářů, příslušníků SNB, ministerstva vnitra apod. Bohužel, v posledních dnech i těchto případů stále narůstá.

Přesvědčit všechny pedagogy, aby nezanášeli problémy dospělých mezi žáky. Vždyť se šestiletým dítětem musíme mluvit jinak než mluvím teď s vámi. Jinak musím mluvit s patnáctiletými studenty nebo žáky střední školy, jinak musím mluvit s dospělým osmnáctiletým vysokoškolákem, jinak musím mluvit ke starým komunistům.

V tomto období chodím na veřejné schůze. Snad mě většina z vás potvrdí to ohromné zklamání soudruhů, kteří si vybojovali vedoucí postavení KSČ, jak my dnes se jim podíváme do očí, jak my jim dnes zdůvodníme, že situace došla až do této krajnosti.

Musíme si uvědomit, že mluvíme jménem všech těchto lidí. Určitě není správné vyhrocovat situaci a vyhrocovat vztahy mezi dětmi. Bohužel, je to už i v mateřské škole. I tam už nám dnes tyto negativní jevy narůstají. Udržet normální výuku na škole a tím pádem zajistit i bezpečnost žáků. Povinností pedagoga naší společnosti je vychovávat a vzdělávat. Většina učitelů tuto povinnost splnila. Chtěla bych také poděkovat z tohoto místa všem těm, kteří se nedali zlomit, kteří čestně obstáli, .a kteří dnes budou moci dál s dětmi pracovat a dál se jim čestně dívat do očí. Čest práci. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslankyni Návratovej. S faktickou poznámkou sa hlási poslanec Blažej.

Poslanec SN A. Blažej: Vežmi rád by som nadviazal na tento diskusný príspevok a chcel by som povedať, aby sa zastavilo prerokúvaní vysokoškolského zákona, pretože skutočne nevyhovuje novým podmienkam, nerieši problém postavenia a funkcie vysokých škôl v našej spoločnosti, nezabezpečuje zvýšenie ich úlohy a preto odporúčam, aby sa vypracoval urýchlene nový vysokoškolský zákon. Sám ponúkam možnosť viesť iniciatívnu pracovnú skupinu Federálneho zhromaždenia pre prípravu vysokoškolského zákona. Nadväzujem na svoju spravodajskú správu vo Výbore pre priemysel, dopravu a obchod. Súdruhovia, ktorí sú členmi tohto výboru, potvrdia moje stanovisko, nedostatky i kritiku existujúceho vysokoškolského zákona i návrh novely zákona. Myslím, že dosiaž bola vždy iniciatíva na rezortoch a zákony boli vždy poznačené rezortným prístupom a hájili záujmy v prvom rade rezortov a až potom celospoločenské záujmy. Mali by sme iniciatívne ako zákonodarný orgán na tomto príklade ukázať, že v podstate máme predpoklady riešiť vlastnými silami prípravu niektorých nových zákonov. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Blažejovi. Slovo má poslankyňa Klůzová.

Poslankyně SN V. Klůzová: Vážené Federální shromáždění, předstupuji před vás, protože pociťuji, že situace, která zde nastala je velice vážná a chci vás znovu požádat, abychom si tuto situaci opravdu uvědomovali, abychom si uvědomovali, že jsme zde poslanci, zástupci moudrého, zdůrazňuji moudrého lidu, a aby všechno, co odsud bude vycházet, bylo hodno tohoto lidu.

Dovolte mi, abych nyní jménem Klubu poslanců Československé strany socialistické sdělila naše připomínky k návrhu prohlášení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k současné vnitropolitické situaci.

Především připomínám, že nám byl materiál předložen několik minut před zasedáním klubu poslanců, ale to již zde vysvětlil soudruh předsedající. Proto jsme nemohli tento materiál náležitě prostudovat, ale trváme na těchto připomínkách:

Na straně 2 - první věta - za slovo "občanů" vložit následující : "Vyslovuje hluboké politování nad hrubým zásahem bezpečnostních sil proti studentům".

Na straně 2 - druhý odstavec - "Československá socialistická republika musí být nadále budována na koncepci právního státu, jejímž základem je vzájemná právní odpovědnost státu i občana a kde platí, že státní orgány mohou zasáhnout do sféry svobody občana výlučně na základě zákona a způsobem v zákoně uvedeným, nikoliv na základě předpisů nižší právní síly".

Dále na straně 3 - pátý odstavec - vzhledem k tomu, že prezident Československé socialistické republiky v souladu se svými ústavními právy zde doposud ani jedinkrát nepodal prohlášení, nevidíme důvodu pro ustavení ustanovení odstavce 5, což ovšem neznamená, že bychom souhlasili s urážkami hlavy státu.

Na straně 3 ještě dále, pokud jde o šestý odstavec - doporučujeme změnu tak, že bychom vypustili slova : "Vést tento dialog na principech státu socialistického". Neboť jsme si vědomi, že vláda musí vycházet ze socialistických principů a nemůže znát a ani nezná kupříkladu stanoviska neformálních skupin, včetně nejsilnější z nich, což je Občanské fórum.

Protože se cítíme vázáni dohodou, uzavřenou předsedou vlády soudruhem Adamcem za přítomnosti bratra předsedy strany a Občanským fórem, musíme trvat na tom, aby do parlamentní skupiny byli doplněni i zástupci Občanského fóra. Jinak bychom ztratili politickou věrohodnost.

Chtěla bych sdělit jménem klubu poslanců, že tyto připomínky pokládáme za natolik závažné, že pokud nebudou přijaty, nezbyde nám, než se zdržet hlasování, neboť s ostatními částmi prohlášení v zásadě souhlasíme. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslankyni Klůzovej. S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Šimúth.

Místopředseda FS J. Šimúth: Vážený súdruh predseda, vážené Federálne zhromaždenie. Prepáčte, že opäť chcem zaujať jedno stanovisko predovšetkým k príspevku našej poslankyne súdružky Návratovej. Ide skutočne o závažnú vec.

Chcem zdôrazniť zásadu Strany slovenskej obrody, ktorú vyjadrila vo svojich princípoch činnosti. Mali by sme skutočne vyvinúť všetko úsilie, aby v tejto zložitej situácii mládež, ktorá nám skutočne otvorila oči, najmä tí najmenší netrpeli ničím, aby boli pokojní. My sa zasadzujeme za dôsledné rešpektovanie slobôd, svedomia, myslenia, slobodu prejavu, všetkými dostupnými prostriedkami. Menšina bez výnimky musí mať rovnaké podmienky a rovnaké možnosti prejavu vyjadrenia všetkými prostriedkami. Menšina, nech je akokožvek malá, nesmie byť prenasledovaná za svoje názory, za myšlienky, ktoré vysloví. Menšina musí mať v súlade so zákonom záruku hájiť svoj názor. Zasadzujme to medzi našich a najmä medzi tých najmenších. Vežmi sa za to prihováram v tejto dobe.

Ďalej by som súdružke Návratovej chcel pripomenúť okolnosti, za akých bol spôsob prijatia novej Ústavy pripravený. Budem informovať o tom podrobne všetkých poslancov Federálneho zhromaždenia. Bol poplatný byrokratickému spôsobu podávania tohto návrhu. Niektorí poslanci skutočne len pod ťarchou vedúcej politickej sily schválili tento názor a zákon v Slovenskej národnej rade. Bude sa k tomu treba vrátiť. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem za faktickú poznámku. Súdružky a súdruhovia poslanci, prihlásil sa poslanec Chňoupek.

Poslanec SL B. Chňoupek: Vážené Federálne zhromaždenie, vážené poslankyne a poslanci, hodnotenie násilného zásahu proti študentskej demonštrácii dňa 17. 11. prestalo byť kžúčovou otázkou súčasného diania u nás. Vyvolalo reťazovú reakciu. Vývoj udalostí bol oveža rýchlejší, než mnohí predpokladali. Politická situácia sa vyhrotila. Oprávnene hovoríme o hlbokej spoločenskej kríze. V čom je príčina?

Príčina je v nedôslednej, polovičato realizovanej politickej prestavbe. Príčina je v zlyhaní vedúcich štruktúr, ktoré sa v prestavbe mali postaviť do čela. Spoločnosť predsa nedočkavo a s vežkými sympatiami očakávala rozumné, progresívne kroky - najmä v kžúčovej sfére smerujúcej k ozajstnej a plnej demokracii. Žiaž, nestalo sa tak. Došlo k nim iba sčasti a nedôsledne, iba polovičatým uplatňovaním opatrení. A to bol aj dôvod, prečo programy neformálnych štruktúr, Občianskeho fóra najmä, zaujali a pritiahli masy, znepokojené pomalým chodom reforiem a predovšetkým iba vonkajškovo realizovanými kádrovými zmenami.

Pre novú politiku sa očakávali nové tváre. Neobjavili sa. Povedzme otvorene, že práve táto stránka - akoby prestavby - vyvolávala najviac nevôle. Miesto, aby sme aj my, zákonodarný orgán, boli na čele, sme dnes v dôsledku takejto politiky a takých prístupov na chvoste.

Čo ďalej? Čo ďalej potom, čo sme stratili touto akoby prestavbou celé dva roky, keď nie aj viac? Ak chceme zabrániť, aby sa situácia naďalej nevyhrocovala, musíme prijať rozumné opatrenia. Kádrové. Aké?

Hlavným kritériom týchto opatrení - pokiaž ide o navrhovanie kandidátov - musia byť ich postoje k politike prestavby, čo je hlavné meradlo. Spoločnosť musí týchto žudí poznať ako politikov čo politiku prestavby prijali ako realistickú alternatívu výstavby socializmu, o čo sa aj oddane a úprimne usilovali na svojich pôsobiskách po roky realizovať s obrovskými ťažkosťami - to treba povedať z hžadiska československých špecifík.

Žiadne iné kritérium, a žiadny iný kádrový návrh, žiadna iná kádrová manipulácia neprejde.

źudia naďalej nebudú veriť. To si uvedomme, pretože nemôžu veriť tým, ktorí sa v prvom období prestavby tak aktívne angažovali proti prestavbe a odrazu sa ňou - pravda, so stisknutými zubami a s mentálnou rezerváciou - zaklínajú. Rovnako nebudú veriť tým predstavitežom, čo nestratili za celé štyri roky o prestavbe ani slovo, ani za, ani proti, pretože keby s prestavbou niečo - či tak či onak mali, - mohli by alibisticky vyhlásiť "ja nič, ja muzikant".

Podobne nebudú veriť tým, čo teraz do svojich vystúpení s žahostajnosťou povinných cvičení zapracovávajú substantívum "prestavba", asi tak, ako kedysi reálny socializmus, či rozvinutú socialistickú spoločnosť.

Kádrová otázka je preto podža mňa ústrednou otázkou, ktorú musíme riešiť a jednou z hlavných možností, ako si môžeme zachovať integrujúcu silu v našej spoločnosti, znovu si vydobyť dôveru národa, upevniť kontinuitu medzi nami a verejnosťou, zabrániť vášniam, konfrontáciám a prispieť k pokojnému riešeniu problémov.

To znamená, pokiaž ide o ďalšie kroky smerom k demokracii, k renesancii socializmu, by sa mali predovšetkým realizovať v širokom rámci politiky tieto kroky politiky, ktorú nazvime prípadne i politikou národného uzmierenia.

Mám tiež na mysli kolekciu progresívnych podnetov a návrhov, odrazených nášho vyhlásenia, ktoré sme tu dostali a kde predovšetkým sa hlásime k všetkým progresívnym požiadavkám, ktoré smerujú k ďalšiemu rozvoju socialistických spoločenských vzťahov, k zdokonaleniu socialistickej demokracie a k zlepšovaniu životných podmienok obyvatežstva. Považujeme za dôležité všetky požiadavky, všetky názory a všetky stanoviská a realizovať ich v praxi, v súlade s našimi demokratickými tradíciami a v záujme ďalšieho rozvoja socialistickej spoločnosti v podmienkach širokého spoločenského dialógu.

Myslím si tiež, že týmto smerom treba konať energicky a bez zbytočného chvátania. Ide o to, mobilizovať všetky sily, ktoré sú za socializmus, aby zneškodnili bombu hroziacu politickým i sociálnym výbuchom. Pritom konať pokojne, s rozvahou, bez emócií, usilovať sa chodiť po zemi a nie lietať v oblakoch, slovom - konať tak, aby konštituovanie skutočnej demokracie nebolo realizované v rozpore s upevňovaním poriadku, v ovzduší všeobecnej hystérie.

Teraz, keď sa vedomie žudí politizuje a čím ďalej tým viac sa radikalizuje verejná mienka, je na nás, poslancoch všetkých politických strán bez obáv a čestne sa k týmto programom prihlásiť a otvorene hovoriť o týchto aktuálnych otázkach. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Chňoupkovi. Ešte sa niekto hlási? (Nikdo.) Nikto. Vyhlasujem diskusiu k prvému bodu rokovania za skončenú.

Návrhová komisia stále ešte pracuje. Preto predpokladáme, že návrh uznesenia k tomuto bodu bude predložený neskoršie. Máme dve možnosti - buď urobiť prestávku alebo pristúpiť k prerokovaniu druhého bodu programu. Dávam na rozhodnutie - kto je za to, aby sme pokračovali v rokovaní druhým bodom nášho programu? (Hlasuje se.) Ďakujem. Je niekto proti? (Jeden.) Jeden. Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Dalším bodom nášho programu je

2

Návrh ústavnoprávnych výborov obidvoch snemovní na zriadenie spoločnej komisie snemovní Federálneho zhromaždenia a Českej národnej rady pre dohžad na vyšetrenie udalosti zo 17. novembra 1989 v Prahe (tisk 218).

Sú k návrhu na zloženie tejto komisie nejaké pripomienky?

Místopředseda FS B. Kučera: Nemám ani tak připomínku, jako spíše dotaz. Byl jsem při jednání předsedy vlády s Občanským fórem. Tam byla přijata dohoda, že v této komisi budou představitelé Občanského fóra. Bylo řečeno, že budou vybráni především z řad studentů. Chtěl bych se tedy zeptat, zda tento aspekt byl splněn, protože jinak vzhledem k tomu, že jsme se soudruhem Adamcem přijali určité dohody, nechci být na straně těch, kteří by eventuálně tyto dohody nějakým způsobem porušili. Prosím, aby mi byla tato otázka vysvětlena.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem. Sú nejaké ďalšie pripomienky? Nie sú. Prosím niekoho z autorov predloženého návrhu, aby odpovedal na otázku poslanca Kučeru.

Poslanec SL Z. Češka: Požadavek, o kterém hovoří nyní místopředseda Federálního shromáždění soudruh Kučera, nám nebyl znám. Nám je znám jen požadavek, aby byla vytvořena parlamentní komise za účasti studentů. Nic jiného v požadavcích studentů nebylo. Podle toho jsme také formovali komisi. Jestliže bylo něco jiného dohodnuto, pak bylo třeba nám to oznámit. Mně to nikdo neoznámil.

Místopředseda FS B. Kučera: Chtěl bych říci, že jsem ti to včera tlumočil, když jsi byl u mne. Soudruh Čalfa, který vystupoval na tiskové konferenci po tomto jednání, to stejně tak formuloval.

Předsedající předseda SN J. Janík: Odporúčam záver, aby Ústavnoprávne výbory boli poverené, aby túto pripomienku preskúmali a podža potreby o nej rozhodli. Súhlasíš s tým, súdruh Češka?

Místopředseda FS B. Kučera: Já neznám to jméno, je třeba, aby s nimi někdo jednal.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP