Úterý 14. listopadu 1989

Pokud jde o právní předpisy vydané k provedení zákona č. 21/1971 Sb. předpokládáme, že k 1. lednu 1990 nabude účinnosti nové nařízení vlády ČSSR o informační soustavě organizací; nahradí dosavadní nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., a některé vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, které dosud upravovaly problematiku související s informační soustavou. V tomto novém vládním nařízení se výrazněji než dosud promítají jak principy novely zákona, tak i zvýšení samostatnosti a odpovědnosti organizací, resp. vytváření a využívání informační soustavy v souladu s potřebami podnikového a vnitropodnikového řízení při dodržení stanovené metodiky.

Vážené soudružky a soudruzi, Federální statistický úřad i federální ministerstvo financí při praktické aplikaci zákona budou i nadále usilovat o racionálnost administrativní náročnosti statistických zjišťování a účetního výkaznictví a všestranné využívání informací získaných z podnikové sféry po jejich zpracování na úrovni centra v zájmu zkvalitnění řízení našeho národního hospodářství.

Závěrem mi dovolte, vážené soudružky a soudruzi poslanci, abych vám poděkoval za vaše náměty a připomínky, které jste uplatnili při projednávání návrhu novely tohoto zákona v orgánech Federálního shromáždění.

Jménem vlády Československé socialistické republiky vám doporučuji, abyste s předloženým vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, vyslovili souhlas.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem súdruhovi Stejskalovi. Návrh prerokovali výbory ústavnoprávne, pre plán a rozpočet, pre priemysel, dopravu a obchod, pre kultúru a výchovu a výbory pre sociálnu politiku obidvoch snemovní.

Prosím spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu poslanca Františka Štafu, aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec F. Štafa: Soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, podle článku 8 ústavního zákona o československé federaci patří sociálně ekonomické informace do společné působnosti Československé socialistické republiky a obou národních republik.

V souladu s tím je předkládán současně v obdobném znění návrh novelizace zákona č. 21 z roku 1971 Sb. Federálnímu shromáždění a návrhy novelizace zákonů č. 40 a 41 z roku 1972 České případně Slovenské národní radě. Jak obsah, tak i postup novelizace byl mezi těmito třemi partnery konsultován a sladěn.

S ohledem na to, že se jedná pouze o dílčí novelu, kterou je nutno urychleně schválit pro zabezpečení úkolů přestavby hospodářského mechanismu, bylo upuštěno od předkladu zásad a předloženo přímo paragrafované znění. Současně byl předložen návrh prováděcích předpisů k tomuto zákonu a jsou tedy splněny základní podmínky, které ukládá zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Věcně je tato dílčí novela vyvolána především změnami v řízení a v technice přenosu a zpracování informací.

Proto je v návrhu novely kompetence statistických orgánů rozšířena o oprávnění udělovat souhlas k použití technických nosičů dat a dálkového přenosu při shromažďování a poskytování sociálně ekonomických informací, přidělovat identifikační čísla organizacím, případně jejich podřízeným jednotkám. V souladu se zákonem o podniku se vypouštějí ustanovení o působnosti orgánů středního článku řízení.

Jednoznačně se v návrhu zakotvuje působnost finančních orgánů jednotlivých stupňů i národních výborů a vymezuje okruh organizací, v nichž vykonávají dohled nad informační soustavou.

Novým prvkem, jehož doplnění do novely zákona je nezbytné je dohled na to, jak občané, kteří poskytují služby na základě povolení národních výborů, a národní výbory zabezpečují evidenci této činnosti jako podklad hodnocení vývoje ve službách a jejich zdanění.

Vládní návrh zákona byl přikázán k projednání ve výborech Sněmovny lidu a Sněmovny národů pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro sociální politiku, pro kulturu a výchovu a ústavně právních. Všechny výbory návrh projednaly a shodly se na stanovisku, které vyjadřuje souhlas s návrhem novely zákona č. 21/1971 Sb., se změnou uvedenou ve vyjádření z porady poslanců zpravodajů s experty, a doporučily vypustit § 12 zákona, jímž byla zřízena Federální statistická rada.

Výbory Sněmovny lidu a výbory České a Slovenské národní rady položily při projednávání důraz na zabezpečení povinnosti Federálního statistického úřadu prověřovat účelnost rozsahu zjišťovaných informací a zabezpečovat jejich minimalizaci. Tento požadavek je promítnut do ustanovení § 7 písm. a), kde se stanoví, že Federální statistický úřad sleduje a statisticky vyhodnocuje sociálně ekonomické informace o stavu a rozvoji hospodářství, životní úrovně a společnosti a rozvíjí jednotnou informační soustavu v souladu s potřebami Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Potřeby a úkoly v této oblasti stanovují vlády. Mimo to se nově zavádí Institut registrace statistických zjišťování a výslovně se stanoví zákaz jakýchkoli neregistrovaných zjišťování a statistik. V souhrnu těchto dvou paragrafů je tedy požadavek výborů v návrhu novely plně zajištěn.

Diskuse ve výborech Federálního shromáždění i národních rad se po právu zaměřila především k maximálnímu zjednodušení informační soustavy a odstupňování rozsahu informací podle rozsahu a významu činností, které sledují. Chtěly totiž, aby jednoduchost či složitost informační soustavy odpovídala jednoduchosti či složitosti jevů, které má postihnout.

V souladu s tímto požadavkem je od 1. ledna připraven návrh na novou soustavu výkaznictví, která sjednocuje účetní a statistické výkaznictví a zabezpečuje snížení rozsahu výkazů v jednotlivých oblastech o třetinu až polovinu.

Výbory požadovaly výrazné zlepšení schopnosti naší informační soustavy, dosáhnout větší vypovídací schopnosti údajů, více využívat rychlých a nenákladných výběrových šetření, prohloubit statistiku rodinných účtů, výdajů různých sociálních skupin obyvatel. Diskuse vyjádřila požadavek na zlepšení prognostické schopnosti statistických orgánů a na zvýšení spolehlivosti srovnání mezinárodních statistických údajů a vytvoření podmínek k využití údajů o pohybu hrubého národního produktu jako základu mezinárodního srovnání.

Rozprava ve výborech podtrhla nutnost zlepšit činnost informační soustavy v takových oblastech, jako je registr občanů a bytů, ekologie, byl vyjádřen požadavek daleko přesněji hodnotit takové ukazatele, jako je index maloobchodních a velkoobchodních cen, schopnost postihnout skryté cenové pohyby, stanovovat životní minimum a minimální zaručené mzdy, jako nezbytné údaje pro přestavbu a běžné řízení československé ekonomiky.

Připomínky výborů národních rad směřovaly dále k § 18 novely, která soustřeďuje úkoly národních výborů v oblasti sociálně ekonomických informací. Některé výbory předložený návrh zpochybnily.

K tomu je třeba poznamenat, že nově navržené body a) a b) § 18 novely vlastně jen opakují požadavky informační soustavy v oblasti národních výborů v dosavadním § 17 o úkolech středního článku řízení, který se touto novelou ruší. Tedy nejedná se o nové úkoly. Bod c) § 18 novely o sčítání lidu a jiných obdobných zjišťováních je vlastně téměř doslovným opakováním dřívějšího § 18 z roku 1971. Nově - a tedy sporně - je v § 18 novely stanovena pouze povinnost národních výborů poskytovat orgánům statistiky informace o věcných plněních a výkonech poskytovaných občany na základě povolení národních výborů. V současné době podle odhadu pracuje zde nejméně 50 tisíc lidí a počet dále roste. Odhaduje se příjem v této oblasti v rozsahu půl miliardy korun. Národní výbory tyto činnosti povolují, činnost se má rozvíjet v zájmu občanů v určité oblasti, jedině národní výbory mohou tedy tuto činnost evidovat a mít o ní potřebnou informaci. Daně z této činnosti tvoří dodatkový odvod do rozpočtů příslušných národních výborů.

Máme zde připomínky k tomu, že daně z této činnosti platí necelé 2 % těchto podnikajících. Proto se výbory Sněmovny lidu i experti shodli na tom, aby se připomínka směřující ke zrušení bodu d) § 18 novely neakceptovala, aby tento úkol národním výborům byl zakotven v zákoně, i když může vyvolat v praxi určité potíže, například tím, že vyvolá finanční a jiné náklady. Prostě jde o to - zavést pořádek v hospodaření i v tomto velmi citlivém úseku služeb.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, jako zpravodaj výborů Sněmovny lidu vám navrhuji, abyste s předloženým návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, podle parlamentního tisku číslo 147, vyslovil souhlas a doporučili jej Sněmovně lidu ke schválení se změnou v § 12, jak je uvedeno ve vyjádření z porady poslanců a expertů i ve společném vyjádření výborů obou sněmoven - parlamentní tisk číslo 186.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Štafovi. Slovo má spoločný spravodajca výborov Snemovne národov poslanec Stanislav Hanák.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec S. Hanák: Vážený soudruhu předsedo, milé soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté dovolte mi, abych se jako společný zpravodaj výborů Sněmovny národů připojil k doporučení společného zpravodaje Sněmovny lidu poslance Štafy.

Navržená dílčí novelizace zákona vyplývá ze změn řízení a plánování naší ekonomiky a společnosti. Řada úprav směřuje k vyšší racionalitě informačních toků. Zabezpečuje se mimo jiné i zákonná ochrana organizací a osob před vyžadováním informací, které nebyly povoleny příslušnými orgány.

Jako společný zpravodaj výborů Sněmovny národů doporučuji proto Sněmovně národů schválit předložený vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, se změnou uvedenou ve společné zprávě výborů - tisk 186. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající předseda SN J. Janík: Do rozpravy k tomuto bodu sa písomne nikto neprihlásil. Pýtam sa preto, či si niekto žiada slovo? (Nikdo.) Nikto.

Podža stavu na počítači obidve snemovne sú uznášania schopné. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona v znení spoločnej správy výborov Snemovne žudu a podža odporúčania spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne žudu zákon schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona v znení spoločnej správy výborov Snemovne národov a podža odporúčania spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Rovnako poslanci Snemovne národov zákon schválili.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákon, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.

(Poznámka redakce: usnesení FS 93, SL 141, SN 152)

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, zajtrajšie rokovanie bude viesť podpredseda Federálneho zhromaždenia súdruh Bohuslav Kučera. V rokovaní budeme zajtra pokračovať o 8.30 hodín.

Teraz prerušujem 15. spoločnú schôdzu snemovní.

(Schůze přerušena v 17.42 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP