Úterý 14. listopadu 1989

Krátce k čerpání mzdových fondů. Již jednou jsem v této budově řekl, že federální vláda může v letošním roce ovlivnit šíření inflace dvěma způsoby: zavedením určitého pořádku do investiční výstavby a zamezením nepořádku ve mzdových fondech. Budeme-li dál dávat peníze za nedokončené nebo špatné výrobky, tak inflaci v této zemi nikdo nezastaví. Proto celá vláda tuto odpovědnost nese na sobě a jmenovitě soudruh Boďa. Kdyby nám v letošním roce mzdy utekly, nemá na ministerstvu co dělat. Já to říkám zodpovědně a on to také ví. Proto věnujeme takovou pozornost problematice mzdových fondů. Není to jednoduché.

Byl zde jedním poslancem vysloven dotaz - nepamatuji si jeho jméno - jak nakládat se mzdovými prostředky ze zrušených generálních ředitelství. Nic z těchto prostředků nemůžeme dávat podnikům. Musí zůstat k dispozici v rezervách. Žádné rozhazování nelze připustit. Co by to bylo za politiku, kdo by s ní mohl souhlasit?

Poznámka k zemědělství. Naše vláda si pracujících tohoto odvětví vysoce cení. Bez jejich poctivé práce by nebyl ani ten stav na vnitřním trhu, jaký je. Zemědělci přispívají k stabilitě ekonomiky i spokojenosti lidí. Devadesát mld. Kčs je vynakládáno na dotace. Z toho 60 mld. Kčs dotujeme zemědělství a potravinářský průmysl. Již jsem slyšel hlasy: "Celý svět dotuje zemědělství a potravinářský průmysl". Ano, celý svět. My také budeme dotovat. Je ovšem otázkou, jestli si můžeme dovolit do budoucna takovou výši prostředků. Já myslím, že ne. Domnívám se, že musíme tyto věci posoudit. Dotační politiku předložíme Federálnímu shromáždění, ať každý poslanec ví, kam se tyto peníze dávají, ať se podílí na rozhodování. Prosím vás, 60 mld. Kčs stojí přece za zvážení. Nejedná se o útok na snížení životní úrovně zemědělců, ale o zavedení pořádku.

K otázce, jak chápat jednotné centrum. Velmi jednoduše: jednotné centrum je ve své podstatě federální vláda, česká vláda a slovenská vláda. Musíme velice rychle přesněji vymezit pravomoci a odpovědnosti národních orgánů a dohodnout se i na koordinační činnosti federální vlády.

Současně budeme podporovat chozrasčotní sféru v podnikatelské činnosti. Dali jsme jí obrovskou pravomoc. Nyní ovšem záleží na tom, aby pravomoc byla správně využita a směřovala do těch směrů, které československá ekonomika potřebuje. A to je posláním centra a jednotlivých vlád.

Koncem roku posoudíme první materiál o činnosti jednotného centra. Pracujeme na tom sami, nemáme k dispozici žádný model z jiné země, nemáme se kde přiučit. O to je situace složitější a v průběhu příštího roku se budeme muset k jednotlivým našim usnesením vracet. Tam, kde jsme se "nestrefili", budeme muset věci změnit.

Objevují se různé názory na to, zda přijímaná opatření jsou už ta pravá a definitivní, zda nejsou přechodná a polovičatá. Je to samozřejmě věc diskuse. Chci vás však ujistit, že pokládám z a hlavní kritérium jejich účinnost měnit nahromaděné problémy k lepšímu, přibližovat pozitivní tendence a omezovat negativní. V tomto směru se nebojíme radikálních a dalekosáhlých změn. V žádném případě nechceme nahrazovat jedny chyby a krajnosti druhými. Podporujeme každý rozumný návrh - nezávisle na tom, kde se zrodil - pokud je konstruktivní a přispívá k našemu úsilí. Dostává se nám rad, abychom byli opatrnější, déle posuzovali a více čekali. Ale život postupuje velice rychlým tempem. Kdybychom mu nestačili, mělo by to velmi těžké důsledky. Proto se mohou některé naše kroky zdát jako uspěchané, ale já se domnívám, že tomu tak není. Naopak. Dostat se pod silný tlak událostí, být v jejich vleku, se nikdy nevyplácí.

Snažíme se proto řešit problémy pokud možno operativně, nebojíme se odpovědnosti. Také na tuto otázku mohou být a dokonce jsou různé názory. Proto to říkám zcela otevřeně.

Jak hodnotíme připravenost centra a konečně i celé společnosti na přechod na nový hospodářský mechanismus? Předem bych chtěl říci, že podstatu připravenosti nevidíme jen ve schvalovaných dokumentech. To by byl administrativní, nepolitický přístup k věcem. Zpracování nových zákonů a nařízení bylo velice obtížné již pro krátkost doby a rozsah prací. Myslím si, že jejich autoři a všichni, kteří k tomu přispěli, si zasluhují ocenění. Jsem však dalek toho, abych projevil jakékoli sebeuspokojení nad kvalitou těchto dokumentů. Vždyť jsme se při jejich zpracování nemohli o mnoho opřít. Chybějí zkušenosti - nejen naše, ale i mezinárodní. Tím však neomlouvám kritiku některých neúplností nebo jednostranností. Naše vláda nezakrývá slabiny jednotlivých resortů ani svých vlastních rozhodnutí. Žádáme však o určitou trpělivost. Malicherná kritika, zpochybňování přijímaných usnesení od samého počátku přestavbě neprospívá.

Ve zprávě bylo uvedeno, že považujeme za zvláště důležitý soulad postupu ve všech oblastech. Dovolte mi, abych tuto otázku podrobněji rozvedl. Možná, že mnozí se mnou nebudete souhlasit. Když jsme v programovém prohlášení vytyčili zásadu jednoty a vzájemné podmíněnosti politických a ekonomických reforem, nesetkalo se to všude s pochopením. Stále ještě se vyskytuje řada představ, že nejdříve dáme do pořádku ekonomiku a pak se budeme zabývat politikou, nebo že na rozdíl od radikálních změn v hospodářské oblasti není třeba v politické sféře nic podstatnějšího měnit. Jak tyto záležitosti posuzujeme s odstupem jednoho roku na základě získaných vlastních zkušeností?

Zastáváme stanovisko, že ekonomický pokrok nelze odtrhnout od politického. Ekonomická reforma nemůže být úspěšná bez reformy politické. Zejména v našich podmínkách by politické změny měly mít dokonce určitý předstih. Bez uvolnění prostoru pro uplatnění tvůrčí iniciativy a podnikatelské tvořivosti tisíců podniků a miliónů občanů se kupředu nedostaneme. V současné době nestačí jen slibovat a odkládat do budoucna, ale hned začít realizovat. Pravda je taková, že naplňování vládních usnesení a směrnic závisí na lidech, na jejich přístupech a zájmech. Sebelepší zákonná úprava, předpisy nebo plány by zůstaly jen na papíře, kdyby je lidé nevzali za své. O tom jsme se přece přesvědčili v minulosti již mnohokrát.

Zvláště v současné složité situaci lze úspěšně vládnout jen s lidmi. Za podmínky, že mají k centrálním orgánům potřebnou důvěru, že jsou přesvědčeni o kvalifikovanosti a spravedlnosti našich rozhodnutí, o oprávněnosti vedoucích pracovníků zastávat svěřené funkce.

Požadavky veřejnosti na vysokou profesionalitu a kompetentnost státního aparátu považujeme za správné. Lidé, kteří na to nemají, nemohou obstát a budeme se s nimi muset rozejít. Vím, že je to i naše věc, ale nejen naše.

Bez dostatečné autority všech článků politického systému, KSČ, Národní fronty i státních orgánů nelze počítat s potřebnou podporou lidí. Starý administrativní direktivní mechanismus řízení si s tímto problémem nemusel dělat velké starosti. Stačil mnohdy v podstatě souhlas, pasívní přizpůsobení a poslušnost. Dnes chceme daleko více - samostatnost, vlastní iniciativu a osobní odpovědnost. Nic z toho nelze nařídit, ale jedině k tomu vytvářet příznivé podmínky demokratizací.

Proto v dokumentech vlády, ve vystoupeních jejích představitelů s takovou naléhavostí voláme po výměně názorů, po tvořivém a soustavném dialogu s občany. Vždyť sama podstata hospodářské reformy vychází z podpory diferenciace různých zájmových skupin pracujících. To nelze jen uznávat, ale je nutné vytvořit potřebné politické předpoklady, aby každý měl dost možností a příležitostí k otevřenému projevení svých zájmů a názorů. Když to omezíme jen do tradičních, často zformalizovaných a pro mnoho lidí málo přitažlivých forem, nezískáme podporu lidí. V tomto případě ale program přestavby hospodářského mechanismu zůstane jen pouhým heslem a nepřinese potřebné výsledky.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, děkuji vám za vaše otevřená slova i za pozitivní ocenění naší práce.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem súdruhovi Adamcovi za záverečné vystúpenie. Prosím teraz predsedu návrhovej komisie súdruha Štáfka, aby predniesol návrh uznesenia. O slovo sa ešte prihlásil poslanec Bižak.

Poslanec SL V. Bižak: Prosím za prepáčenie, rád by som položil jednu otázku: ako sa doteraz vládlo v Československej socialistickej republike? Bez žudu? Je tento nápis, zakotvený v Ústave, iba fráza, alebo sa plnila táto zásada? Nerozumiem preto tomu. Ak ja budem odchádzať z tohto zasadnutia v rozpakoch a ostatní budú úplne ubezpečení o správnosti tohto, tak potom priznávam túto chybu. Ale si myslím, že to je nesprávne dovolávať sa niečoho, čo doteraz nebolo porušované.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem súdruhovi Bižakovi. Slovo má poslanec Štáfek.

Poslanec SN V. Štáfek: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, k návrhu usnesení, který byl písemně předložen, dostala návrhová komise připomínky, na které reagovala. Na základě těchto připomínek doporučuje návrhová komise v textu návrhu udělat tyto úpravy:

Na straně 2 odstavec 3 začíná: "Přes některé pozitivní tendence se však z objektivních i subjektivních příčin neplní" - a tam vsuneme "úkoly vyplývající ze zákona o osmém pětiletém plánu." Ostatní vyškrtneme a začínáme: "Nedošlo k žádoucímu obratu atd."

Na straně 3 místo "očekává" je "požaduje, aby vláda Československé socialistické republiky soustředila při plnění programového prohlášení své úkoly zejména na" - pokračujeme a provedeme změnu formulace pod bodem b), a to: "na zlepšení situace na vnitřním trhu rozvine aktivitu národních výborů, kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení proti překupnictví" a místo "zneužívání" "narušování stability trhu" a pokračovat dál.

Poslanec Belko měl připomínku, abychom formulaci vnitřního trhu specifikovali. Komise je toho názoru, že tímto bodem je pokryta i specifikace vnitřního trhu.

Po stanoveném čase ještě poslal připomínku poslanec Zán. My jsme je ještě se členy návrhové komise projednali a doporučujeme následující řešení, resp. neřešení. Poslanec Zán ještě navrhl, abychom v ukládací části poslancům doplnili: "Ukládá předsednictvu Federálního shromáždění SL a SN zhodnotit vystoupení poslanců, projednat s federální vládou republiky a předložit Federálnímu shromáždění v prvním pololetí zprávu o řešení a realizaci vznesených námětů."

Je třeba vidět, že tento návrh je pokryt jednacím řádem Federálního shromáždění a jeho předsednictva o úkolech předsednictev sněmoven pod písmenem h) - i) v jednacím řádu Federálního shromáždění. Proto komise nedoporučuje zapracování do usnesení.

To je, soudružky a soudruzi, všechno k návrhu usnesení. Navrhuji jménem společné návrhové komise, aby s těmito úpravami byl předložený návrh usnesení schválen.

Předsedající předseda SN: J. Janík: Ďakujem súdruhovi Štáfkovi a všetkým členom návrhovej komisie sa predloženie návrhu. Má ešte niekto nejakú pripomienku k textu návrhu uznesenia? (Nikdo.) Nikto nemá.

Môžeme pristúpit k hlasovaniu. V zasadacej sieni je prítomných 171 poslancov Snemovne žudu, 67 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 65 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Obidve snemovne sú teda uznášania schopné. Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu. Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Snemovňa žudu návrh schválila.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov. Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Takisto Snemovňa národov návrh schválila.

Konštatujem, že obidve snemovne Federálneho zhromaždenia jednomysežne schválili návrh uznesenia k správe o plnení programového vyhlásenia vlády Československej socialistickej republiky.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 92, SL č. 140, SN č. 151)

Ako ďalší bod schváleného programu prerokujeme

2

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací (tisk 147) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny

národů (tisk 186)

Prosím ministra financií ČSSR súdruha Jana Stejskala, aby návrh odôvodnil.

Ministr financí ČSSR J. Stejskal: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa, vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, vláda Československé socialistické republiky předkládá k projednání a ke schválení návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, který má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 1990.

Návrh tohoto zákona vychází především z úkolů Směrnice k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu, schválené usnesením vlády ČSSR č. 29 z roku 1988, a jejího právního zabezpečení a je v souladu s rozhodnutím o urychlení prací na přestavbě o jeden rok.

Zpracovateli předkládaného návrhu zákona byly Federální statistický úřad jako gestor a federální ministerstvo financí. Na základě zhodnocení dosavadních zkušeností z uplatňování zákona č. 21/1971 Sb. v praxi a také se záměrem, že jeho základní principy budou platit i v dalším období, bylo rozhodnuto provést pouze změny a doplňky zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

Věcné změny a doplnění promítnuté do návrhu zákona vycházejí z potřeby zabezpečit jednak trvale informovanost centrálních orgánů i organizací o sociálně ekonomických jevech, jednak uvést zákon č. 21/1971 Sb. do souladu s ostatními zákony vydanými k zabezpečení přestavby hospodářského mechanismu. Jde zejména o vztah k zákonu o státním podniku, zákonům o družstevnictví, zákonu o národohospodářském plánování a hospodářském zákoníku. Navrhované změny a doplňky se týkají především následujících úseků:

Zvyšuje se srovnatelnost informací posílením metodické jednoty na základě jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací a číselníků, jednotné soustavy národohospodářských klasifikací a číselníků, jednotné soustavy národohospodářských ukazatelů, účtových osnov a rozpočtové skladby v souvislosti s postupující integrací informačních soustav a vytvořením podmínek pro aplikaci progresívních informačních technologií cestou automatizace přenosů a zpracování dat a standardizace programových prostředků.

Vytváření integračních a unifikačních nástrojů v soustavě sociálně ekonomických informací vyplynulo pro Federální statistický úřad z úkolu zajistit vzájemnou koordinaci, tvorbu, propojení a funkce všech celostátních informačních soustav. Tato působnost byla Federálnímu statistickému úřadu stanovena § 110 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy.

Právní úpravu možnosti použití technických nosičů dat a prostředků výpočetní a jiné techniky při vedení a poskytování sociálně ekonomických informací (§ 3a) si vynucuje především praxe, která od začátku sedmdesátých let doznala podstatné změny právě v nasazení a využívání výpočetní a jiné techniky (spojovací, reprografické apod.). Předmětná problematika byla dosud řešena - a to pouze částečně - jen v podzákonných právních předpisech.

Z dosavadního ústavněprávního projednání vzešel návrh na vy puštění § 12 zákona č. 21/1971 Sb., který konstituoval Federální statistickou radu. S tímto doplněním předloženého návrhu Federální statistický úřad i federální ministerstvo financí souhlasí. Federální statistická rada, jako kolektivní poradní orgán, měla význam v období tvorby československé statistiky; v současné době její význam poklesl a je tedy účelné ji zrušit a nový orgán již nevytvářet.

Nově se upravuje v § 14 návrhu zákona působnost federálního ministerstva financí při stanovení metodiky účetnictví, rozpočetnictví, kalkulace, účetního výkaznictví a inventarizací hospodářských prostředků, včetně zabezpečení dohledu nad informační soustavou organizací. Přitom v oblasti účetního výkaznictví i nadále postupuje federální ministerstvo financí v dohodě s Federálním statistickým úřadem. Návrh vychází z principu zvýšení odpovědnosti orgánů jednotného výkonného řídícího centra za plnění svěřených jim úkolů a rovněž konkretizuje ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 194/1988 Sb.

V návaznosti na nové postavení podnikové sféry se upravuje znění § 15 o základních úkolech organizací, spočívajících v této soustavě správně, pravdivě a včas.

Ústředním orgánům federace i republik umožňuje návrh v § 16 vytvářet vlastní informační systémy v oblastech, ve kterých vykonávají státní správu včetně organizací v jejich řídící působnosti.

V souvislosti se zavedením dvoustupňového řízení se zrušuje ustanovení § 17 o úkolech orgánů středního článku řízení.

V pojetí návrhu zákona se upřesňuje dosavadní znění § 18 o úkolech národních výborů. Jde především o přípravu a provádění sčítání lidu, domů a bytů a poskytování pomoci orgánům státní statistiky při jiných statistických zjišťováních u obyvatelstva a pouze v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy poskytování informací o věcných plněních a výkonech poskytovaných občany na základě povolení národního výboru.

Vážené soudružky a soudruzi, v zájmu ochrany organizací a občanů před vyžadováním nadbytečných informací byl zaveden Institut registrace statistických zjišťování a účetního výkaznictví. Současně se stanoví, že nelze provádět jiná statistická zjišťování než ta, která byla předem schválena příslušným orgánem státní statistiky - § 20.

Od roku 1990 dochází na základě analýzy platného systému státních statistických zjišťování a účetního výkaznictví k racionalizaci jejich systému. Výrazně se snižuje počet měsíčních a čtvrtletních výkazů, odstraňují se duplicity mezi účetním a statistickým výkaznictvím, redukují se údaje o hospodářském plánu organizací. Úsporně a jednodušším způsobem je řešeno vykazování údajů malými podniky a družstvy služeb. Systém zjišťování a výkaznictví je koncipován jako otevřený a bude od roku 1991 dále upraven podle konkrétních požadavků, vyplývajících zejména z nové metodologie plánování a pravidel běžného usměrňování ekonomiky.

Další konkrétní směry zjednodušení a zpružení administrativní náročnosti spočívají z hlediska oborů informační soustavy organizací metodicky řízených Federálním statistickým úřadem a federálním ministerstvem financí mimo jiné i v tom, že dochází:

a) ke zjednodušení právních předpisů s provedením rozsáhlé revize a racionalizace zhruba 120 vzorů unifikované prvotní dokumentace,

b) k výraznému zjednodušení na úseku kalkulací zrušením 58 pokynů k průřezovým a oborovým kalkulačním vzorcům a ponechání větší pravomoci organizací při sledování struktury nákladů na výkony v souladu s potřebami jejich řízení.

Nově se upravují povinnosti orgánů a organizací v souvislosti s přidělováním identifikačních čísel organizací, především ve vztahu k prováděným změnám organizačních struktur v národním hospodářství.

Nové znění se navrhuje též pro zmocňování ustanovení; rozsah zmocnění k vydání prováděcích předpisů pro federální ministerstvo financí a Federální statistický úřad byl proti původnímu znění zúžen.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP