Úterý 14. listopadu 1989

Myslíme si vůbec, že je třeba nastavit těmto problémům nový úhel pohledu. Donedávna jsme hovořili o tzv. "mateřských znaménkách kapitalismu", jež se přenášejí do společenského vědomí nových generací. Myslíme si však, že je třeba věnovat této problematice nový, odvážný přístup, který nás zřejmě přivede k nutnosti systémových změn.

Chtěl bych však v této souvislosti říci, že víme, že všechny změny budou obtížné, že ani jejich průběh nebude jednoznačný, a že ani přijatá opatření nemusí přinést okamžitý efekt. Budeme však rozhodně vládu podporovat pokud důrazně, ostře, ale řekl bych i odvážně, se k těmto problémům postaví. Odvážně v tom smyslu, že není problém trestat lidi, ale že je třeba odstranit příčiny, pro které se lidé dopouštějí trestných jednání. Většinu kompetencí v tomto smyslu má ruku v ruce právě vláda, neboť otázky sankční povahy jsou v kompetenci nezávislých soudů a orgánů činných v trestním řízení vůbec. Je nezbytné, aby vláda důsledněji než doposud realizovala všechna opatření k přestavbě národního hospodářství, aby se nezalekla rozporných procesů, jež budou nastávat, aby si zachovala klid a nadhled a nebrala v úvahu ty, kdož se naučili jen tlachat, aniž by odváděli kus poctivé práce. Je správné, že budou zavedena jednotná pravidla chování. Daleko obtížnější úkol však je najít dostatek politické vůle a nepřipustit výjimky z jejich provádění. Dosavadní systém se totiž vždy vyznačoval tím, že výjimky se natolik rozmnožily, že popíraly pravidla chování ve své podstatě. Víme, že se nedá určitým úlevám a omezením zabránit, ale je třeba přistupovat k tomuto úkolu s krajní opatrností a obezřetností.

Nelze však zakrývat i fakt, že tak jako státní podniky, družstva i ostatní hospodářské subjekty musí pracovat nadále v tvrdém rozpočtovém omezení odpovídajím alespoň omezením každé běžné domácnosti, tak ve stejném postavení se musí ocitnout i vláda vůbec. Nejde samozřejmě o nic nového, zdůrazňujeme zde jen všeobecně uznávané myšlenky tvrdého rozpočtového omezení pro všechny subjekty. V tomto smyslu (ovšem) budeme muset i my, poslanci, výrazně zkvalitnit svou činnost, neboť naše podpora nemůže spočívat v tom, že jaksi bezmyšlenkovitě budeme přijímat vše, co nám bude předloženo. Naše podpora musí spočívat v tom, že podstatně zvýšíme nároky jak v oblasti kontrolní, tak v oblasti zákonodárné.

Uvědomujeme si, že v současné době je třeba řešit navzájem rozporné procesy. Na jedné straně budeme plně vládu podporovat při všech aktech směřujících k přestavbě národního hospodářství, na druhé straně ji žádáme, aby přijímala co nejúčinnější opatření k tomu, aby sociální důsledky těchto změn dotýkající se občanů byly co nejméně nepříznivé. Nejen chlebem živ je člověk. My máme zatím chleba dostatek. Uvědomujeme si však, a ukazují to zkušenosti ostatních socialistických zemí, že právě trhliny v zásobování vnitřního trhu se stávají nejdůležitějším barometrem, ukazujícím vztah obyvatelstva k vládě. Je třeba se proto zasazovat všemi prostředky o jeho nejdokonalejší zásobování, i když chápeme, že nevyrovnanost trhu i neujasněné kursovní poměry zejména v sousedních spřátelených zemích a s tím související nákupní nájezdy tuto věc velice ztěžují.

Soudružky a soudruzi poslanci, otázka socialistické zákonnosti se nepochybně dotýká i vztahu státu a občana. Myslíme si, že zejména v dnešní době je třeba prosazovat myšlenku, že státní orgány mohou omezit svobodu občana pouze na základě zákona a pouze způsobem v zákoně uvedeným. Občan pak může činit vše, co mu zákon nezakazuje. Dovedení této myšlenky pro praxi je velice složitý úkol. Vždyť povinnosti občanů jsou často určovány desítkami předpisů a mnohdy na ně vlastně dopadají i interní směrnice státních orgánů, které tím, že předpisují svým pracovníkům určitý způsob chování, zároveň omezují i občany v jejich právech.

V Československé straně socialistické vycházíme z všeobecně uznávané zásady, že práva a povinnosti občanů by měly být určeny či omezeny pouze zákonem. V této souvislosti jsme proto přijali již v srpnu t. r. návrhy zásad zákona o právu shromažďovacím a právu spolčovacím. Vítáme, že minulý týden dopracoval své návrhy též Výbor čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární otázky, a oceňujeme publicitu, které se jim dostalo. Žádáme vládu, aby při projednání těchto návrhů vycházela i z našich návrhů, a v tomto smyslu bychom chtěli zdůraznit tři nosné myšlenky návrhů, a to především princip ohlašovací o konání shromáždění, princip oznamovací u vzniku jakéhokoliv druhu občanského sdružení a zejména pak princip všeobecné přezkoumatelnosti správních rozhodnutí vydaných v této oblasti soudy.

Považujeme rovněž za potřebné, aby se k těmto návrhům vyjádřila co nejširší část veřejnosti.

Jsem rád, že vás zároveň mohu informovat, že pracovní skupina pro právní řád ústředního výboru Československé strany socialistické připravuje rovněž náš návrh zásad zákona o právu petičním, který by mohl spatřit světlo světa v nejbližších měsících. Myslíme si, že všichni občané, lid této země, plně pochopí, když už tak velmi rozsáhlá legislativní činnost Federálního shromáždění bude rozšířena ještě o uvedené zákony.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění, kro mě projednávání programového prohlášení vlády ČSSR, také na základě zprávy generálního prokurátora ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR jsme hodnotili stav socialistické zákonnosti. Ve schváleném usnesení byla obsažena řada doporučení. Jeden rok je asi příliš krátká doba na to, aby se tento stav, v listopadu označený jako neuspokojivý, nějak podstatně změnil. Nicméně očekávám, že vláda a další orgány učiní vše potřebné k tomu, abychom při dalším hodnocení stavu socialistické zákonnosti mohli konstatovat výraznější zlepšení.

Federální vláda si v programovém prohlášení vytkla za cíl prohloubit součinnost s Federálním shromážděním, zejména při uskutečňování rozsáhlého legislativního programu. Zvlášť poslanci výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů mají na prohloubení této součinnosti bytostný zájem. Zde rád konstatuji, že náročný legislativní program se plní, což je třeba ocenit. I přes značné množství vládních návrhů nových právních úprav, byly tyto předkládány Federálnímu shromáždění podle dohodnutého časového harmonogramu. Není mi známo, že by nějaký návrh byl poslancům rozdán "až do lavic", tedy na poslední chvíli, jak jsme v minulosti byly často svědky a což bylo oprávněně kritizováno. V nových zákonech se zřetelně projevuje snaha vlády a i výborů ústavně právních, omezovat dosavadní zaužívanou praxi vydávat množství podzákonných norem. V souvislosti s přípravou zákona o Sbírce zákonů se provádí rozsáhlá depurace právních předpisů. Již došlo a postupně dojde ke zrušení asi 10 % právě podzákonných právních předpisů, čímž se náš právní řád poněkud zjednodušší a zpřehlední.

Za pozitivní považuji i to, že soudruh ministr Čalfa pravidelně docházel do výborů ústavně právních a informoval o stavu prací na realizaci legislativního programu vlády. Vláda se snaží též energicky prosazovat i zvýšení obsahové a formální kvality právních předpisů. Značný význam v tomto směru má činnost její legislativní rady. V tomto svém úsilí se vláda může plně spolehnout na podporu poslanců Federálního shromáždění. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Fantovi. Slovo má poslanec Jaroslav Klícha, pripraví sa poslanec Vlastimil Baruš.

Poslanec SL J. Klícha: Soudruhu generální tajemníku, soudruhu předsedo, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, ve svém vystoupení chci rozebrat stav plnění Programového prohlášení vlády ČSSR z listopadu minulého roku v Československé lidové armádě. S plnou odpovědností mohu říci, že příslušníci armády podporují postup federální vlády, její úsilí o přestavbu hospodářského mechanismu, sociálně ekonomický rozvoj i snahu o zajištění mírových podmínek pro výstavbu socialismu a života v naší zemi.

Podporujeme mírové iniciativy Varšavské smlouvy na základě principu rozumné obranné dostatečnosti. Vojáci správně chápou rozhodnutí Rady obrany státu z ledna letošního roku "O snížení počtu osob, výzbroje a organizačních změnách v Československé lidové armádě". Jsme si vědomi, že snižováním nákladů se vytvářely podmínky pro urychlení sociálně ekonomického rozvoje země. Přijatá opatření důsledně realizujeme.

K dnešnímu dni bylo z bojové pohotovosti vyjmuto 6 tankových pluků, zahájeno rušení jednoho vševojskového svazku a dvou záložních útvarů. V technice to představuje 850 tanků, 165 obrněných transportérů. Doposud bylo likvidováno 138 tanků. V letectvu byl zrušen 1 stíhací letecký pluk se zabezpečujícími útvary a z provozu vyřazeno 51 letounů.

Připravujeme a v roce 1990 zakončíme převedení tří divizí a jejich útvarů na skladové základny a sklady. Dvě divize budou reorganizovány na výcviková střediska.

K příslušným změnám dochází ve struktuře a redislokaci vojenského školství. Do tohoto roku bude uskutečněna dislokace a redislokace 51 útvarů a dalších 52 bude uskutečněno v příštím roce. To s sebou přináší přeškolení lidí, ale také stěhování víc než čtyř tisíc vojáků z povolání a jejich rodin, řešení problémů občanských zaměstnanců a dalších. Vyžaduje to úzkou spolupráci a mnohde i pomoc územních orgánů i pochopení občanů.

Snížení počtu osob v bojových jednotkách bude postupně využito k vytváření stavebních organizací s kapacitou 18 tisíc vojáků. Tato kapacita zahájí stavební a výrobní činnost ve prospěch národního hospodářství od začátku roku 1991. Jejich výrobní a lokalitní program byl konkretizován v seznamech staveb projednávaných vládou i vládami obou republik. Podle těchto programů bude například 7 tisíc vojenských stavbařů plnit úkoly na území hlavního města Prahy při modernizaci a rekonstrukci objektů, včetně inženýrských sítí, při výstavbě zdravotnických zařízení a stavbách ekologického charakteru. Mezi nejvýznamnější patří modernizace 400 bytových jednotek v Praze 10, 300 v Praze 9, 250 v Praze 4, výstavba středních průmyslových škol ve Stodůlkách a na Barrandově a další. V západočeském pohraničí bude plnit úkoly kolem 6 tisíc pracovníků při modernizaci budov v lázeňských městech a na ekologických stavbách. Na území hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy se počítá s nasazením 3 tisíc stavbařů na modernizaci asi 450 bytových jednotek a dalších objektů a staveb. Předpokládáme, že vojenské stavební organizace budou plnit roční objem prací ve výši 1,4 mld. Kčs. O 2 tisíce vojáků bude posíleno železniční vojsko, které působí ve prospěch federálního ministerstva dopravy a spojů.

Chtěl bych zdůraznit, že v těchto změnách a v této výslednosti práce vidíme významný podíl armády na úkolech našeho národního hospodářství. Některé významné úkoly jsou plněny už v tomto roce.

Pro úplnost dodávám, že v plánech rozvoje armády vycházíme z Rozhodnutí rady obrany státu o snížení výdajů na obranu v 9. pětiletce o 10 % a současně děláme propočty a kalkulace ke zkrácení vojenské základní služby na 18 měsíců, což by mělo Federální shromáždění schvalovat v příštím roce.

Všichni cítíme, že jde o závažná rozhodnutí, závažná tím více, že mají jednostranný charakter, a že se nesetkávají s adekvátní reakcí Severoatlantického paktu.

Jak bylo zdůrazněno v Závěrečném dokumentu, přijatém na poradě tajemníků ústředních výborů bratrských stran ve Varně v září letošního roku, současná mezinárodní situace nedává důvody k přehnanému optimismu, neboť nadále zůstává složitá a rozporuplná. V Severoatlantickém paktu přetrvává doktrína jaderného odstrašení a politika z pozice síly, pokračuje imperialistické vměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí, vojenské, politické a ekonomické vydírání a zastrašování svrchovaného státu. Tolik z přijatého dokumentu.

My všichni víme, že mnohé z těchto postupů uplatňují dnes především vůči naší zemi - Československé socialistické republice. V působení imperialismu nelze nedocenit vojenskou stránku. Nemůžeme se nechat ukolébat tím, že ji slovně v této době nevyzvedávají do popředí, protože některé cíle se jim daří plnit jinými rozvratnými způsoby. Cílevědomě ale připravují svoji vojenskou sílu.

Vojenský rozpočet v Německé spolkové republice se v roce 1990 zvyšuje o 3,3 % a dosahuje sumy 54,47 mld. marek. Francie o 9,6 % přesáhne částku 200 mld. franků a vojenský rozpočet Spojených států, který byl v těchto dnech předložen Kongresu, dosahuje výšky 305 mld. dolarů. Severoatlantický pakt počítá s další modernizací bojové techniky. Mohl bych uvádět zjištění naší rozvědky. Stačí ale fakta daná v sobotním Rudém právu, které cituje ze západoněmeckých novin. Píše se tam: "Ve Spojených státech pokračuje jaderné zbrojení, jako by se nic nedělo. Je nalezen zdokonalený systém pro rakety LANCE s doletem 450 kilometrů. Spojené státy nakoupí 200 nových letadel vyzbrojených novými jadernými raketami. Peníze na ně jsou, na zbraních se pracuje, konají se porady o jejich rozmístění, přičemž hlavním tipem tohoto rozmístění je základna BITBURG v Německé spolkové republice. Bundeswehr modernizuje tanky LEPARD 2, vyvíjí novou munici až o 20 % účinnější, než je dnešní." Mohl bych pokračovat. Důležité ale je, uvědomit si i některé změny týkající se vojenskopolitické situace naší země. Obranná doktrína znamená, že skutečnou hlavní silou obrany západní hranice a celé naší republiky je naše Československá lidová armáda. My přirozeně vycházíme ze společného úkolu armád Varšavské smlouvy, nemůžeme ale také nevidět některé změny v zemích našich sousedů, fakt postupné změny okolního světa. Nemůžeme ani zapomenout na naše historická poučení z rozpínavosti a rostoucích ambicí revanšismu, zejména v Německé spolkové republice. My jsme země a armáda v bezprostředním styku se Severoatlantickým blokem. Před našimi pozicemi jsou vojska tohoto bloku, včetně Bundeswehru.

Z těchto skutečností vyplývá, že obrana socialistické vlasti zůstává jednou z nejdůležitějších funkcí našeho státu a i dnes zůstává věcí všeho lidu. Historie nás učí o potřebě vysoké bdělosti a ostražitosti, odpovědnosti za osudy a bezpečnost své země. To jsou východiska pro brannou výchovu obyvatelstva, proti jejímu podceňování, proti šíření pacifistických názorů i proti nesprávným a někdy až nepřátelským náladám vůči armádě a jejím vojákům. Síla armády je především v podpoře a ve spojení s lidem. To si naši nepřátelé uvědomují. Proto roste tlak na příslušníky armády, snaha znevážit vojenskou službu a jsou rozesílány až demagogické požadavky ve vztahu k ní.

Chtěl bych odpovědně říci, že například přechod z dvouleté na 18-ti měsíční službu je závažnou změnou. My ji jsme ale schopni řešit a budeme ji řešit. Jenže v jejím závěsu se už vyskytují další požadavky, jako zvýšení náhradní služby, alternativní služba, služba v místě a celá řada dalších. Když k tomu připočteme zdravotní problémy povolanců a navíc neúměrné požadavky na různé hospodářské výpomoci, dostáváme se až do neřešitelných situací, které by mohly vést k rozkladu organizované základní služby.

Jde o zásadní otázku. V současné době narůstá například tlak nelegálních struktur a skupin vysokoškoláků na zkrácení vojenské základní služby absolventů vojenských kateder vysokých škol, která už dnes je dvanáctiměsíční a tedy jednou z nejkratších v dnešní době. Víme, že tyto tlaky vycházejí z některých opatření v Sovětském svazu, jenže tito lidé si neuvědomují, že většina mladých v Sovětském svazu prochází dvouletou vojenskou přípravou před vysokou školou. Je třeba také vidět, jaké diskuse se tam vedou o opatření ke zrušení vojenské služby části vysokoškoláků. Je to i otázka sociální spravedlnosti, ale i otázka, která je oprávněně stavěna: copak obrana země, obrana vlasti je záležitostí jen dělníků a rolníků a netýká se plně inteligence? (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi, příslušníci armády vědí, že příští rok bude pro armádu nesmírně náročný. Vyžaduje pokračovat v přechodu od kvantity v kvalitu vojsk, v kvalitu jejich přípravy i kvalitu techniky. Předsednictvo ÚV KSČ před měsícem projednalo plnění závěrů XVII. sjezdu strany v armádní stranické organizaci i výsledky výcvikového roku. Ocenilo dosažený stav, kriticky rozebralo slabá místa i naše vnitroarmádní nedostatky. My z těchto závěrů budeme důsledně vycházet.

Chci Federálnímu shromáždění doložit, že Československá lidová armáda si je vědoma své odpovědnosti za obranu socialismu, za nedotknutelnost a suverenitu své země, tak i za splnění všech závazků, které pro nás vyplývají z členství v organizaci Varšavské smlouvy. V tomto zájmu budeme dále upevňovat vedoucí úlohu strany, připravenost velitelského sboru, výchovu a kázeň vojsk. Jako součást naší společnosti chceme se ještě více podílet na její výstavbě i na výchově mladé generace.

Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, jedním z hlavních cílů tohoto vystoupení je zvýraznit závažnost obrany naší země tak, aby se odrazila i v zákonodárné činnosti Federálního shromáždění. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Klíchovi. Slovo má poslanec Vlastimil Baruš, pripraví sa poslanec Otto Trefný.

Poslanec SL V. Baruš: Vážený soudruhu generální tajemníku Komunistické strany Československa, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vědomí odpovědného zvažování našich cílů a možností je charakteristickým rysem současného období. Nejen proto, že federální vláda a národní vlády považují za jednu z prioritních oblastí své činnosti ochranu a zlepšování životního prostředí, musíme tomuto velmi složitému problému věnovat dnes i v budoucnu náležitou pozornost. Je to ostatně již ve všech volebních obvodech pravidelná součást naší poslanecké práce.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP