Úterý 14. listopadu 1989

1. den - úterý 14. listopadu 1989

(Začátek schůze v 9.30 hodin)

Přítomno:183 poslanci Sněmovny lidu
73 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice
68 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice


Omluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Freiová, Hruškovič, Chňoupek, Kuljovský, Lenárt, Loberšíner, Löbl, Mottlová, Obžerová, Stejskal, Šgorica, Šimek, Španiel, Štrbová, Tichavský, Vymětal, Žákovič

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Mevald, Zavadil

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Blažej, Buban, Hrebík, Lúčan, Nejezchleb, Nemcsková, Rusnák


Předseda FS A. Indra: Vážené Federální shromáždění, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté, všechny vás srdečně vítám.

Zahajuji 15. společnou schůzi V. volebního období Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Dovolte mi, abych jménem všech přítomných co nejupřímněji uvítal generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa, předsedu ústředního výboru Národní fronty ČSSR soudruha Miloše Jakeše. (Potlesk.) Stejně upřímně vítám prezidenta Československé socialistické republiky soudruha Gustáva Husáka. (Potlesk.) Vítám i další představitele Komunistické strany Československa, funkcionáře orgánů Národní fronty, společenských organizací a politických stran. Vítám členy federální vlády vedené jejím předsedou soudruhem Ladislavem Adamcem. (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi, dopisem z 15. září t. r. svolal prezident republiky podle článku 61 ústavního zákona o československé federaci Federální shromáždění k podzimnímu zasedání dnem 18. září.

Předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla na svých schůzích konat společnou schůzi sněmoven s pořadem, který je uveden na pozvánkách.

Prosím, abyste vzali na vědomí, že bod druhý našeho programu odůvodní jménem vlády ministr financí ČSSR soudruh Jan Stejskal a bod šestý ministr vlády ČSSR soudruh Marián Čalfa.

Jsou k návrhu programu a k návrhu na konání společné schůze nějaké připomínky? (Nebyly.) Není tomu tak.

V zasedací síni je přítomno 176 poslanců Sněmovny lidu a ve Sněmovně národů 72 poslanci zvolení v České socialistické republice a 67 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu. Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna lidu schválila návrh jednomyslně.

Nyní prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze s navrženým programem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

I Sněmovna národů schválila návrh jednomyslně.

Konstatuji tedy, že obě sněmovny se usnesly podle článku 34 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci na konání společné schůze a schválily její program.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 138, SN č. 149)

Můžeme tedy, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, přistoupit k projednávání prvního bodu, kterým je

1

Zpráva o plnění programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky.

Prosím soudruha Adamce, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČSSR L. Adamec: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu prezidente, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážení poslanci, vážení hosté, z pověření vlády předstupuji před vás, abych složil účty z plnění Programového prohlášení z 8. listopadu 1988. V průběhu jednoho roku již potřetí předkládáme nejvyššímu zastupitelskému sboru zprávu tak závažného obsahu. Při její přípravě jsme se snažili, aby věrně odrážela puls a rytmus společnosti a správně vyjadřovala potřeby občanů. Vycházeli jsme přitom ze závěrů posledních čtyř zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa, ze stanovisek a doporučení ústředního výboru Národní fronty ČSSR.

S měsíčním předstihem jsme poskytli poslancům písemné podklady, shrnující postup vlády při uskutečňování programového prohlášení, včetně přijatých legislativních opatření. To umožňuje v návaznosti na informaci o vývoji národního hospodářství z června letošního roku - vyjádřit se nyní jen k hlavním otázkám. Vzali jsme v úvahu připomínky a dotazy poslanců a zaujímáme k nim stanovisko. Zároveň považujeme za účelné ukázat některé záměry na další období.

Jaká je bilance uplynulého roku? Byla dobrá nebo méně dobrá? Mohli jsme udělat více? Drželi jsme se vámi schváleného programu? Dovedli jsme vyvodit správně závěry z kritiky minulosti a dokázali jsme to praktickými činy? Uměli jsme v plné míře vyjádřit ústavní odpovědnost promyšleným a důsledným uplatňováním svěřených pravomocí? Nečiníme si nárok na konečnou a vyčerpávající odpověď, mnohé ukáže teprve další vývoj. Ale určitá fakta jsou nesporná.

Závazek zabezpečit dosaženou životní úroveň a lepší uspokojování potřeb lidí plníme. Od samého počátku jsme si byli vědomi možných úskalí a rizik, ale složitosti tohoto krátkého období původní očekávání překonaly. Netajíme, že ne vše se dařilo podle našich představ. Okolní svět se za tuto dobu podstatně změnil. Ani s tím nebylo snadné se vyrovnávat. Před těžkostmi přechodu na nový hospodářský mechanismus jsme necouvli, naopak jeho zavedení jsme urychlili o jeden rok.

Jaké závěry lze vyvodit z uplynulých 12 měsíců? V zápase o nápravu nedostatků a zlepšení úrovně řídící práce se ukázalo, že kořeny dnešních problémů jsou dlouhodobého charakteru. Léta narůstající, ale neřešené potíže hluboce poznamenaly nejen stav ekonomiky, ale i vztah lidí k socialistickému státu, pracovní morálku a myšlení. Vláda si čím dál tím více uvědomuje nezbytnost, ale i vysokou náročnost důsledného naplňování programu společenské přestavby. Programové prohlášení považujeme za otevřený dokument. V střízlivém ocenění výchozího stavu, v reálném hodnocení výsledků i možností vidíme předpoklad, že stanovené cíle jsou splnitelné.

Soudružky a soudruzi, přestavba postavila do středu pozornosti vlády uspokojování potřeb člověka, praktické naplňování sociálně ekonomických a politických práv. V jednotě s tím i druhou stránku - schopnost získávat širokou veřejnost pro politiku vlády, motivovat všechny společenské skupiny k aktivnímu podílu na utváření, naplňování a kontrole našich záměrů. Spojení s lidmi nevidíme jen v tom, že mohou bez překážek uplatňovat své požadavky, ale i v tom, že spolurozhodují o společné věci, že program vlády považují za svůj.

Dobře víme, že o důvěře k záměrům vlády v mnohém rozhoduje úroveň sociálních jistot. Jsou hluboce zakořeněny ve vědomí všech vrstev obyvatelstva, i když často v jednostranné, rovnostářské a ochranářské podobě. Je v tom i síla zvyku pokládat zlepšení životních podmínek více za jakýsi dar shora než za výsledek vlastního přičinění.

V programovém prohlášení jsme jako jednu z priorit postavili zlepšení situace na vnitřním trhu. Lidé si chtějí hned a všude za poctivě vydělané peníze koupit zboží podle vlastního přání, a to plně odpovídá podstatě socialismu. Otevřeně jsme ale také řekli, že uspokojování těchto oprávněných požadavků není něčí dobrou vůlí, ale odrazem celkové ekonomické situace.

V posledním roce jsme spolu s národními vládami přijali řadu opatření. Byl zabezpečen nákup technologií ke zvýšení výroby nedostatkových věcí. Vyrovnání nabídky a poptávky ve vybraných druzích zboží jsme řešili i mimořádnými dovozy. Není v našich silách dosáhnout zlepšení v celém sortimentu. Některé druhy zboží by však v obchodech chybět neměly. Například v době, kdy urychlujeme plynofikaci domácností, musí být dostatek kotlů a sporáků. Uložili jsme ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, aby nejpozději v příštím roce došlo k nápravě. Obracíme se i na výrobní družstva, aby pomohla situaci řešit.

Kritiku prodeje automobilů považujeme za oprávněnou. Chtěl bych vás seznámit se situací v dodávkách automobilů. V letošním roce se u nás prodá okolo 135 tisíc aut, z toho 59 tisíc značky Favorit. Pro rok 1990 počítá bilance se stejným počtem, ale Favoritů bude už 100 tisíc. Jednáme ještě o dalších dovozech aut z Jižní Koreje. Víme, že poptávku po automobilech zatím nejsme schopni plně uspokojit. V připravované koncepci rozvoje automobilového průmyslu ČSSR chceme vytvořit podmínky pro výrobu minimálně 250 tisíc osobních aut ročně.

Uvědomujeme si, že uplatňování nových pravidel hospodaření v obchodních organizacích se teprve vžívá, že dosud přijatá opatření mohou mít jen dílčí a dočasný vliv a zatím přinášejí jen omezené výsledky. Nedostatečnou účinnost ekonomické motivace výroby a obchodu nelze ničím trvale nahradit. Starost o trvalý dostatek běžného zboží je společným úkolem výrobních i obchodních podniků. Představy, že věci vyřešíme rychle a snadno cestou direktivních příkazů nebo administrativních zákazů neodpovídají pravdě. Takových pokusů, které nepočítaly se zájmy výrobců, prodavačů a zákazníků bylo v minulosti nemálo. Skončily však - jak je také dobře známo - bez trvalejších výsledků. Ani zde se neobejdeme bez vytváření atmosféry podnikatelské aktivity. K tomu je ale zapotřebí jedno - aby se zboží zase plně stalo zbožím, trh opravdovým trhem, peníze penězi a obchod skutečným obchodem. Zkreslení těchto pravd natropilo obrovské škody - na úkor poctivých lidí a ku prospěchu spekulantů.

Postup podniků, které se snaží řešit své nedostatky v hospodaření skrytým zvyšováním maloobchodních cen a snižováním výroby levného zboží, považujeme za nepřijatelný a nestačí je jenom morálně odsuzovat. Souhlasíme s názory poslanců, aby se vývoj cenové hladiny systematicky zkoumal, podroboval kvalifikované kontrole a k získaným údajům se přihlíželo v sociální politice. Základní příčinou neodpovědného postupu výrobců je zneužívání monopolního postavení. Jsme rozhodnuti situaci změnit širším uplatněním ekonomického tlaku a v naléhavých případech i prostřednictvím státní zakázky. Ovšem i národní výbory musí energičtěji prosazovat zájmy spotřebitelů a v boji s nepoctivostí plněji využívat svá zákonná práva. V zájmu ochrany vnitřního trhu jsme přistoupili - i když neradi - k omezení individuálních vývozů spotřebního zboží zahraničními návštěvníky.

V programovém prohlášení jsme se zavázali podporovat rozšiřování nabídky služeb poskytovaných organizacemi i občany. Podniky místní výroby a služeb a výrobní družstva již hospodaří podle nových ekonomických pravidel. Byly založeny nové podniky služeb řízené městskými a místními národními výbory. Výrazně se zjednodušily předpisy pro hospodaření podniků s malým počtem pracovníků. Možnosti individuálního podnikání se však dosud využívají málo - zejména na společensky nejpotřebnějších úsecích - i když jsme tuto činnost v daňové a úvěrové oblasti dále zvýhodnili. Zdá se, že v této oblasti je ještě hodně nejasného. Negativně působí dogmatické představy, které spojují podstatu socialismu s postátněním každé dílničky a obchůdku. Potenciál řemeslné dovednosti a podnikatelské aktivity se zhodnocuje nedostatečně. V tom nelze pokračovat. Vláda podporuje iniciativu Svazu družstevních rolníků, který chce při příležitosti XI. sjezdu JZD vyzvat k rozšíření maloobchodního prodeje zemědělských produktů, ovoce a zeleniny i výrobků zpracovaných ve vlastních provozovnách. Za zvlášť cenný přínos považujeme snahu rozšiřovat drobné podnikání ve službách a obnovení zrušených pískoven, kamenolomů, vápenek, cihelen, pil, výrob stavebních hmot a potřeb.

Výbory Federálního shromáždění mají k dispozici návrh zásad koncepce státní bytové politiky. Její projednání ve Sněmovně národů přineslo mnoho připomínek, které budou využity při dopracování. O nutnosti racionálněji hospodařit s bytovým fondem a účelněji rozmísťovat bytovou výstavbu snad nikdo nepochybuje. Různí se názory na praktické uplatňování principů nového hospodářského mechanismu v této oblasti. To je přirozené. Uvědomujeme si vážnost zásahů do dlouhodobě vžité praxe, kdy v posledních třech desetiletích byly pod záminkou věcné složitosti a politické citlivosti připravované návrhy několikrát odloženy. Nezdravá stabilita i zde vykonala své. O to těžší je řešení dnes. Ukažme si to jen na jednom příkladu - na plýtvání s teplem a vodou, které asi ve vyspělých průmyslových státech nemá obdoby. Překonat anonymitu uživatelů vyžaduje co nejrychleji zavést měřidla spotřeby. Něco se v tomto směru již udělalo, ale záměr se nepodařilo dotáhnout do konce.

Vůbec je zapotřebí vnést do hospodaření s byty více pružnosti, pořádku a odpovědnosti. Dílčí prověrky současného stavu jsou varující. Podporujeme požadavky podniků mít širší možnosti jak řešit bytové problémy zaměstnanců. Počítáme i s tím, že se občané budou ve větší míře podílet na úhradě nákladů spojených s bydlením. Její únosnost posuzujeme samozřejmě diferencovaně, ve vazbě na celkové životní náklady.

Mimořádně vážný, až havarijní, je stav v údržbě a opravách bytového fondu. Národní vlády musí novým způsobem a zásadně přehodnotit dosavadní strukturu stavebních kapacit i postavení bytových podniků. Pokračovat v praxi pouhých slibů, ale současně nechtít nic podstatného měnit, dál nemůžeme. Spolu s tím je nutné se ve větší míře zaměřit na modernizaci bytového fondu, kterou zatím národní výbory ani stavební organizace nezvládly. Zlepšení si slibujeme i od prodeje bytů do osobního vlastnictví, který z pouhých plátců nájemného udělá hospodáře a část starostí s údržbou přenese na uživatele.

Výrazně také stoupá zájem o výstavbu rodinných domků na základě zvýhodněných podmínek, o kterých jsme rozhodli v červenci tohoto roku. Bohužel, trvá nedostatek mnoha druhů stavebních materiálů, jehož odstraněním se už zabývaly národní vlády. Situace se však nelepší, a proto připravujeme rozhodnější nápravu, a to i za cenu dočasného zpomalení tempa prací na některých velkých stavbách. Aby nezůstalo jen u dobrých úmyslů pomoci lidem získat kvalitní bydlení, musí také národní výbory mnohem iniciativněji zabezpečovat stavební parcely a inženýrské sítě.

Mnoho starostí však máme s nízkou výkonností stavebnictví Vážnou situací v tomto důležitém odvětví jsme se letos zabývali několikrát, ale téměř nic se nemění. Národní vlády musí zhodnotit výsledky letošního roku a připravit konkrétní program konsolidace a přestavby celého našeho stavebnictví.

Na 14. společné schůzi obou sněmoven Federálního shromáždění vyslovili někteří poslanci závažné připomínky k zabezpečení potřeb zdravotnictví, školství a kultury. Jsme si vědomi značných rezerv - ve zbytečně složitém systému řízení, v nerovnoměrném využití lidí a prostředků. Považujeme za správné poskytovat těmto úsekům maximální pomoc a podporu, ale na druhé straně také od nich vyžadovat podstatně vyšší přínosy než dosud. Výši odměn na těchto úsecích vidíme jako skutečný sociální problém.

Snad nejvíce kritických hlasů se týká zdravotního stavu lidí. S jeho nepříznivým vývojem se nesmiřujeme. V říjnu tohoto roku jsme ve spolupráci s národními vládami přijali rozsáhlý soubor opatření ke zkvalitnění péče o zdraví lidu. Nově je v něm pojata otázka jejího celospolečenského charakteru, zahrnující i životní a pracovní prostředí, výživu a životní způsob. Dojde k některým změnám ve struktuře našeho zdravotnictví ve prospěch první linie styku s pacienty. Do popředí se dostává odhalování a využívání vnitřních rezerv provozu, zvýšení účasti občanů na financování některých zdravotnických služeb. K posílení prevence musí přispět spolu s účinnější osvětou i státní politika v oblasti tělovýchovy a sportu, zaměřená na rozvoj masovosti a rekreačních forem.

Růst cen nejrůznějších zdravotnických zařízení, léků a surovin ve světě vyvolává různé potíže i u nás. Tím spíše, že materiály jsou většinou k dostání jen ve vyspělých kapitalistických státech. Není lehké se s tím vyrovnat ani ve zdravotnických zařízeních, v rámci resortu či ve státním rozpočtu. Prioritní zabezpečování požadavků zdravotnictví však považujeme za trvalou záležitost. Proto bylo rozhodnuto uvolnit z uspořených prostředků na účely obrany letos 749 miliónů Kčs a pro rok 1990 960 miliónů Kčs pro uspokojení nejdůležitějších potřeb, zejména léků a přístrojů. O co nejúčelnější využití těchto nemalých zdrojů se musí postarat ovšem národní vlády. V prvním pololetí příštího roku připravujeme platové úpravy i u některých kategorií zdravotnických pracovníků.

Příští rok se vláda k problematice zdravotnictví znovu vrátí. V dlouhodobé perspektivě posoudíme zabezpečení výroby léků, optimální vývoj jeho organizace a řízení, vytváření zdrojů pro stále rostoucí náklady na lékařskou péči.

Na základě analýzy výchovně vzdělávací soustavy jsme přijali konkrétní závěry, jak odstranit kritizované nedostatky ve školství. Dochází k postupnému snižování maximálního počtu žáků ve třídách, k posilování pravomocí ředitelů, děkanů a rektorů škol i k úpravám přijímacího řízení na střední a vysoké školy. Pokračují práce na programových dokumentech. Vláda projednala novelizaci zákona o soustavě základních a středních škol a zákona o vysokých školách a předložila ji k ústavnímu projednání. Dokončuje se návrh koncepce systému celoživotního vzdělávání občanů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP