14. - 15. listopadu 1989

14. a 15. listopadu 1989

ZPRÁVA O 15. SPOLEČNÉ SCHŮZI

SNĚMOVNY LIDU A SNĚMOVNY NÁRODŮ

Návrh pořadu schůze:

1. Zpráva o plnění programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací (tisk 147) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 186)

3. Vládní návrh zákona o rozpočtové soustavě ČSSR a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla) (tisk 148) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 187)

4. Vládní návrh zákona o Státní bance československé (tisk 149) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 188)

5. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů (tisk 165) a společná zpráva ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 184)

6. Vládní návrh zákona o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat (tisk 168) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 189)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Berlíně dne 18. dubna 1989 (tisk 161)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989 (tisk 160)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody, podepsaná v Praze dne 23. května 1989 (tisk 163)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu dne 23. září 1971 a podepsaný za Československou socialistickou republiku v Montrealu dne 24. února 1988 (tisk 164)

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přijatá ve Vídni dne 11. dubna 1980 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 1. září 1981 (tisk 169)

12. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dodatkový protokol k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží, přijatý ve Vídni dne 11. dubna 1980 (tisk 170)

13. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 22. června do 13. listopadu 1989

(tisk 171)

Praha 1989


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP