Středa 21. června 1989

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji poslanci Hlaďovi. Do rozpravy se k tomuto bodu písemně nikdo nepřihlásil.

Ptám se, zda někdo z poslanců a poslankyň žádá o slovo? (Ne.)

Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování. Stav v zasedacím sále se nezměnil. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

V parlamentním tisku č. 131 se navrhuje usnesení, kterým se doporučuje souhlasit s projednávanou smlouvou.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Také nikdo.

Poslanci Sněmovny lidu schválili návrh usnesení.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Není tomu tak.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Také poslanci Sněmovny národů schválili návrh usnesení.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsanou v Praze dne 19. ledna 1989.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 90, SL č. 133, SN č. 145.)

Dále máme na pořadu

12

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců a na zproštění funkcí soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 152).

Prosím místopředsedu ústředního výboru Národní fronty ČSSR soudruha Rudolfa Rohlíčka, aby návrh odůvodnil.

Místopředseda ÚV NF ČSSR R. Rohlíček: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, písomne Vám boli predložené návrhy predsedníctva ÚV NF ČSSR na vožbu a uvožnenie sudcov Najvyššieho súdu ČSSR. Tieto návrhy schválilo Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu ČSSR v máji tohto roku.

V súvislosti s potrebou kádrového doplnenia v súlade so zákonom č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a vožbách sudcov v znení neskorších noviel navrhujem, aby boli zvolení sudcovia Najvyššieho súdu ČSSR:

JUDr. Jiří Bedrna, doterajší predseda Mestského súdu v Prahe,

JUDr. Igor Burger, doterajší sudca Najvyššieho súdu SSR,

JUDr. Pavel Ondra, doterajší predseda senátu Mestského súdu v Prahe.

Navrhovaní kandidáti spĺňajú podmienky stanovené uvedeným zákonom o organizácii súdov a vožbách sudcov v znení neskorších noviel a so svojou kandidatúrou súhlasia.

Ďalej navrhujem, aby na základe svojich žiadostí boli uvožnení z funkcie sudcu Najvyššieho súdu ČSSR:

generálmajor JUDr. Emanuel Kubín, plukovník JUDr. Jaromír Buršík, plukovník JUDr. Vojtech Lyach. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji místopředsedovi ÚV NF ČSSR soudruhu Rohlíčkovi za přednesený návrh. Žádá někdo z poslanců o slovo? (Nikdo.) Není tomu tak.

Soudružky a soudruzi poslanci, zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění umožňuje o těchto návrzích hlasovat jako o celku. Má někdo proti tomuto postupu námitky? Není tomu tak.

Můžeme přistoupit k hlasování. V zasedacím sále jsou přítomni 164 poslanci Sněmovny lidu, 63 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice a 71 poslanec Sněmovny národů zvolený ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné. Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

(Hlas ze zasedacího sálu: Nebyly předneseny zpravodajské zprávy.)

V návrhu obou předsednictev byli určeni zpravodajové, tento postup však není při volbě soudců obvyklý. Proto také zpravodajské zprávy nebyly předloženy. Ptal jsem se všech poslanců, zda mají k předloženým návrhům námitky. Svoji otázku opakuji. Jsou nějaké námitky? (Nejsou.) Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování. Má někdo námitky proti tomu, aby se o tomto návrhu hlasovalo jako o celku? (Nemá.) Není tomu tak. Počet poslanců v zasedací síni se nezměnil. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů. Kdo z nich souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny národů návrh schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu. Kdo z vás, soudružky a soudruzi poslanci souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

I poslanci Sněmovny lidu návrh schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky zvolilo JUDr. Jiřího Bedrnu, JUDr. Igora Burgera a JUDr. Pavla Ondru soudci Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a zprostilo generálmajora JUDr. Emanuela Kubína, plukovníka JUDr. Jaromíra Buršíka a plukovníka JUDr. Vojtěcha Lyacha funkcí soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 91, SL č. 134, SN č. 146.)

Soudružky a soudruzi, posledním bodem naší dnešní společné schůze je

13

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 22. března do 19. června 1989 (tisk 153).

V parlamentním tisku č. 153, který jste obdrželi, je činnost všech orgánů Federálního shromáždění v uvedeném období popsána.

Jsou k předložené zprávě nějaké připomínky? (Nejsou.) Není tomu tak.

Konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky vzalo zprávu o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 22. března do 19. června 1989 na vědomí.

Soudružky a soudruzi poslanci, tím jsme vyčerpali pořad 14. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Dovolte mi, abych vám i vašim rodinám upřímně popřál spokojenou dovolenou k načerpání nových sil pro plnění náročných úkolů přestavby, vyplývajících z programu Komunistické strany Československa a Národní fronty ČSSR.

Končím 14. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky. (Potlesk.)

(Schůze skončena ve 13.58 hodin.)Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP