Středa 21. června 1989

Vím, že to nebude jednoduché, vždyť například jen u nás kolik celních nebo finančních předpisů a dalších opatření brání cestování do jiných socialistických států. V této souvislosti je třeba se zamyslet i nad určitým paradoxem. O potřebě vzájemných kontaktů mladých lidí se zejména v posledním období mnoho hovoří, ale ve skutečném životě se potýkáme spíše s růstem řady administrativních, ekonomických a jiných omezení. Například ve srovnání se situací v sedmdesátých letech se volný turistický styk mezi socialistickými státy zúžil fakticky pouze na Německou demokratickou republiku.

Ještě jednu poznámku: přestavba hospodářského mechanismu u nás a důsledky ekonomických reforem v socialistických zemích vyostřují problém cenové dostupnosti mládežnické turistiky pro mladé lidi bez vlastního příjmu, ale i mládeže vůbec. Cenová dostupnost mládežnické turistiky a výměn - a je třeba říci, že v minulosti směrem k většině socialistických států byla dostupná přerostla do polohy důležitosti otázek i sociální spravedlnosti. V kontextu všech těchto okolností přestal dostačovat dosavadní rámec řešení otázek mládežnické turistiky a výměn na půdě Socialistického svazu mládeže. Vzhledem k celospolečenským přínosům a také příčinám některých omezení se řešení těchto otázek nutně stává celospolečenskou záležitostí. Domnívám se, že tyto a některé další otázky je třeba společně s ostatními socialistickými zeměmi a především ve vztahu k mladé generaci řešit.

Smlouva s Německou demokratickou republikou i například schválené zásady mladých odborníků do zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci, přijaté na společném zasedání vlády a předsednictva ústředního výboru Socialistického svazu mládeže ukazují potřebnou cestu.

Soudružky a soudruzi, nové politické myšlení v mezinárodních vztazích prosazované socialistickými zeměmi, zejména Sovětským svazem, otevírá široký prostor ke vzájemné výměně informací, k rozvoji všestranných kontaktů mezi lidmi. Všechny tyto skutečnosti nabízejí velké možnosti zejména mládeži.

Chtěl bych na dnešním zasedání ocenit, že v duchu vídeňské následné schůzky dochází ke zvýšení přímých kontaktů československé mládeže s mladými lidmi v dalších zemích, že roste kvalita i šíře dialogu našich chlapců a děvčat s jejich vrstevníky z vyspělých kapitalistických států i zemí rozvojového světa. Je potěšitelné, že i zájem o naši zemi ve světě mezi mladými lidmi roste, že přes pochopitelnou rozdílnost názorů či představ často poplatných informací, které jim zprostředkovávají buržoazní sdělovací prostředky, jsou tito přístupni faktům i solidním rozhovorům. Znovu to prokázalo nedávné mezinárodní setkání mládeže na Šumavě. Jeho průběh a závěry potvrzují, že i pro mládež Západní Evropy je přitažlivá iniciativa, směřující k vytvoření pásma důvěry a spolupráce, dobrých sousedských vztahů na linii dotyku států Varšavské smlouvy a NATO, která byla v únoru loňského roku vyhlášena generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruhem Jakešem, stejně tak aktivity na úseku tvorby a ochrany životního prostředí.

Výsledky tohoto i dalších setkání jednoznačně potvrzují, že k rozšiřování možností účasti naší mládeže a její organizace V politice tzv. lidové diplomacie je žádoucí přistupovat s plným pochopením i ze strany socialistického státu.

Značný potenciál výchovy, zkušeností i možností k získávání nejnovějších poznatků z jednotlivých oborů lidské činnosti představují mládežnické výměny a cestování ve vztahu k nesocialistickým, zejména vyspělým kapitalistickým zemím.

Proto je správné a zaslouží si podporu rozhodnutí federální vlády a ústředního výboru Socialistického svazu mládeže postupně vytvářet lepší podmínky pro individuální a skupinovou výměnu, stáže mladých techniků, inženýrů, vědeckých pracovníků, studentů, pedagogů, mladých dělníků i dalších odborníků. Přínos těchto kontaktů pro společnost je dlouhodobě významnější, než určitá rizika, která s sebou jistě přinese. Proto si myslím, že otálení není na místě.

Současný společenský pohyb se odráží i v celkově vzrůstajícím tlaku na objem a formy mládežnických výměn a turistiky. Mladí lidé stále více přistupují k cestování jako ke svému občanskému právu, otevřeně konfrontují své podmínky pro cestování s podmínkami v jiných zemích a v těchto souvislostech dotvářejí svůj postoj k socialismu. Získané zkušenosti hovoří o tom, že bezprostřední další kontakt s realitou živo ta v nesocialistických zemích vede většinu mladých lidí ke střízlivějšímu hodnocení jejich rozporuplné skutečnosti. Proto se přimlouvám za hledání možností, jak šířeji tento kontakt mladým lidem umožnit, a to nejen majitelům valutových kont a rodinným příslušníkům emigrantů, pro které dnes již fakticky žádné zábrany neexistují. Jsem toho názoru, že na tuto skutečnost by měla v rámci ekonomických možností reagovat i opatření vlády.

O mládeži se právem říká, že je budoucností každé země. Jsem přesvědčen, že předložená dohoda i další pozitivní kroky směrem k co nejširšímu setkávání mladých lidí, k jejich kontaktu se světem, zejména socialistickým, je investice, která se nám vrátí, která může významně napomoci uskutečnit náročné úkoly hospodářské a společenské přestavby. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji poslanci Jenerálovi. Ptám se, zda chce ještě někdo z poslanců vystoupit v rozpravě. (Nikdo). Není tomu tak. Vyhlašuji rozpravu za skončenou.

Přeje si závěrečné slovo soudruh ministr? (Nepřeje.) Nikoliv.

Přejí si závěrečné slovo zpravodajové? (Nepřejí.) Nikoliv.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. V zasedacím sále jsou přítomni 162 poslanci Sněmovny lidu, 67 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a 69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

V parlamentním tisku č. 151 se navrhuje usnesení, kterým se doporučuje souhlasit s projednávanou smlouvou. Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Také nikdo.

Poslanci Sněmovny národů schválili návrh usnesení.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také poslanci Sněmovny lidu schválili návrh usnesení.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky, podepsanou v Praze dne 3. května 1989.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 89, SL č. 132, SN č. 144.)

Nyní projednáme

11

Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná

v Praze dne 19. ledna 1989 (tisk 131).

K tomuto bodu dovolte, abych uvítal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Jemenské lidové demokratické republiky v Československu Sajba Moxína Husejna. (Potlesk.)

Návrh odůvodní ministr zahraničních věcí Československé socialistické republiky soudruh Jaromír Johanes. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr zahraničních věcí ČSSR J. Johanes: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních byla podepsána v průběhu návštěvy generálního tajemníka ústředního výboru Jemenské socialistické strany soudruha Sálima Al Bajda v Československu počátkem letošního roku. To svědčí nejen o významu dokumentu samého, ale i o péči, s jakou obě strany přistupují k budování a rozvíjení vzájemných vztahů ve všech oblastech.

Tato návštěva, uskutečněná na pozvání generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruha Miloše Jakeše, byla dalším ze vzájemných setkání vedoucích představitelů obou stran. Potvrdila vysokou úroveň politického dialogu, názorovou shodu v mezinárodní problematice a vzájemné porozumění v otázkách vnitropolitického i hospodářského vývoje, spjatých s přestavbou v naší zemi i s překonáním důsledků tragických lednových událostí roku 1986 v Jemenu.

Pro charakter a další rozvoj vzájemných vztahů má zásadní význam skutečnost, že Jemenská lidová demokratická republika se hlásí k myšlenkám vědeckého socialismu a v jejich zahraničně politické linii zaujímá spolupráce se zeměmi socialistického společenství prioritní místo.

V této souvislosti bych chtěl ocenit, že Jemenská lidová demokratická republika vystupuje na mezinárodních fórech na podporu iniciativ Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí k upevnění mezinárodního míru a bezpečnosti, k rozvoji procesu odzbrojení, zvláště v oblasti jaderných a chemických zbraní.

To vše se odrazilo ve Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi našimi zeměmi, podepsané v roce 1981, která vytvořila politickoprávní základ vzájemných vztahů a stanovila směry a formy jejich dalšího rozvoje ve všech oblastech. Úroveň ekonomické spolupráce dosud neodpovídá dosaženému stupni rozvoje politických vztahů. Tato situace vznikla působením celé řady faktorů, zejména existencí složité hospodářské situace v Jemenské lidové demokratické republice. Patří mezi ně také naše omezené možnosti materiální a finanční pomoci. Širší možnosti pro další rozvoj ekonomické spolupráce by mohly vytvořit nově objevená ložiska ropy a dalších nerostných surovin v Jemenské lidové demokratické republice.

Vážené soudružky a soudruzi, položení základů spolupráce i v právní oblasti si vyžádala dosažená úroveň vzájemných vztahů mezi oběma státy. Předložená smlouva, která je obvyklým dokumentem svého druhu, upravuje spolupráci a součinnost justičních orgánů obou států ve všech oblastech, kde to je z hlediska praktických potřeb vhodné a účelné. Smlouva zavazuje oba státy k poskytování právní pomoci ve věcech občanských, rodinných, pracovních, obchodních a trestních. Provádění smlouvy bude zajišťováno prostřednictvím stanovených ústředních orgánů, přímým stykem mezi Generální prokuraturou ČSSR, ministerstvy spravedlnosti České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a ministerstvem spravedlnosti Jemenské lidové demokratické republiky.

Jedním ze základů smlouvy je garantování stejné právní ochrany a rovného postavení občanů před orgány druhé smluvní strany.

Samostatná část vyhrazená úpravě uznání a výkonu rozhodnutí orgánů smluvního státu na území druhého z nich má nejen zásadní význam pro osobní status občanů, ale je i reálnou zárukou jejich práv a právem chráněných zájmů.

V trestně právní oblasti bylo dosaženo dohody o takových významných institutech mezinárodní spolupráce, jakými jsou převzetí trestního stíhání a extradice, ať již k výkonu trestu či trestnímu stíhání. Zvláště u prvního z nich bylo dosaženo řešení, které zatím naše vnitřní zákonodárství nezná, ale je součástí našich smluv o právní pomoci s jinými státy. S odstraněním této mezery se již počítá v připravované novele trestního řádu.

Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, předložený smluvní dokument je výrazem snahy obou států přispět konkrétními opatřeními i v právní oblasti k prohloubení oboustranně prospěšné spolupráce. Jeho sjednání je v souladu se zásadami naší zahraniční politiky, s naším upřímným zájmem rozvíjet všestrannou spolupráci s Jemenskou lidovou demokratickou republikou.

Podle čl. 36 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci vyžaduje tato mezinárodní smlouva před ratifikací prezidentem republiky schválení Federálním shromážděním. Doporučuji proto jménem vlády Československé socialistické republiky oběma sněmovnám, aby vyslovily s touto smlouvou souhlas.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji soudruhu ministru Johanesovi. Návrhy projednaly výbory ústavně právní a zahraniční obou sněmoven.

Prosím společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu poslance Františka Vymětala, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec F. Vymětal: Vážený soudruhu předsedo, vážení poslanci, vážení hosté, Jemenská lidová demokratická republika patří k mladým rozvojovým zemím. které si vybojovaly svou nezávislost poměrně pozdě. Snahou koloniální mocnosti Velké Británie bylo udržet si protektorát i kolonii Aden co nejdéle jako jeden z nejdůležitějších opěrných bodů rozpadajícího se impéria. Vojenský a ekonomický význam Adenu nebyl pro koloniální mocnost zanedbatelný pro jeho polohu u brány do Rudého moře. Měl významnou roli zásobovací základny.

Nový nezávislý stát Jemenská lidová demokratická republika zdědil po britských kolonialistech nerozvinutou ekonomickou základnu, kulturní zaostalost a kmenovou roztříštěnost, což se negativně projevuje na rozvoji země dodnes. Strategický význam předurčil JLDR také neblahý osud terče vnějšího nátlaku a vměšování do vnitřních záležitostí, ať již ze strany vyspělých kapitalistických mocností či Saudské Arábie. A to tím více, že k moci v zemi se postupně dostaly mladé pokrokové revoluční síly, jež se hlásí k socialismu a v mezinárodním životě vystupují principiálně proti neokolonialismu, proti sociálnímu a rasovému útlaku, otevřeně vystupují za přátelství a spolupráci se socialistickými zeměmi a aktivně se angažují v boji za světový mír a mírovou spolupráci mezi národy.

Československo od samého počátku existence Jemenské lidové demokratické republiky navázalo s ní bohaté všestranné styky, jež dalece přesahují rámec běžných mezistátních styků. Vysoce oceňujeme vzájemný politický dialog, v němž panuje přátelská otevřenost a který se vyznačuje shodou názorů na současné světové problémy, spoluprací na mezinárodních fórech i výměnou zkušeností z ekonomické, ideologické i kulturní výstavby společnosti. Naši jemenští přátelé pochopili význam společenské přestavby u nás i v dalších socialistických zemích a hledají v ní zkušenosti pro vlastní zemi. Podobně v mezinárodních vztazích se hlásí k novému myšlení a v jeho duchu přistupují k řešení složitých problémů celého regionu, ať již jde o krizi na Blízkém východě, situaci v Perském zálivu či o sousedské vztahy s Jemenskou arabskou republikou, Saudskou Arábií a Ománem.

V rámci svých možností poskytlo Československo Jemenské lidové demokratické republice ekonomickou, materiální i humanitární pomoc. V současné době, jak se zmínil i ministr zahraničních věcí ČSSR, se hledají takové cesty vzájemně výhodné spolupráce, které by zaručovaly návratnost našich úvěrů. Nově objevená ložiska ropy i jiných surovin dávají do budoucna perspektivy rozsáhlejší ekonomické spolupráce.

Rozsáhlé jsou styky v oblasti školství, kultury a zdravotnictví. Československo se podílí na výchově mladé jemenské inteligence a odborných kádrů, což považujeme za stěžejní podporu státu, usilujícího o ekonomický a kulturní rozvoj. Významné místo zaujímají kontakty mezi společenskými organizacemi, zejména mezi odbory, mládeží, ženami a družstevníky. Také klademe důraz na výchovu kádrů a předávání zkušeností. Tyto styky pak završuje spolupráce mezi ústředním výborem Národní fronty ČSSR a Organizací výborů lidové obrany, Československého výboru solidarity s národy Asie, Afriky a Latinské Ameriky s Jemenským výborem míru a solidarity. Poznání a porozumění mezi lidem obou zemí napomáhá Společnost jihojemensko-československého přátelství, která aktivně pracuje v Adenu i v některých provinciích.

Rozsáhlé a všestranné jihojemensko-československé vztahy mají právní podklad v široké smluvní základně, které dominuje Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou z roku 1981 a kterou tvoří smlouvy a dohody o spolupráci na státní a resortní úrovni i protokoly mezi společenskými organizacemi. Smlouva o právní pomoci, která je nám dnes předložena k projednání, významně rozšiřuje tuto smluvní základnu. Její důležitost není dána jen jejím obsahem. Vyjadřuje také politickou vůli obou zemí o další právní úpravu vzájemných vztahů, aby odpovídala dosažené vysoké úrovni vztahů a otevírala cesty k jejich dalšímu rozvoji.

Jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu doporučuji všem poslancům této sněmovny vyjádřit svůj souhlas se Smlouvou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji poslanci Vymětalovi. Slovo má společný zpravodaj výborů SN poslanec Ivan Hlaď.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec I. Hlaď: Vážený súdruh generálny tajomník ÚV KSČ, vážený súdruh predseda Federálneho zhromadženia, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, vážení hostia, poskytovanie právnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou žudovou demokratickou republikou zatiaž nie je upravené na dvojstrannom zmluvnom základe, ani obidva štáty vzájomne neviažu žiadne zodpovedajúce mnohostranné dohovory.

Dohodnutie tejto zmluvy je teda nielen ďalším krokom pri vytváraní zmluvnej základne vzťahov medzi oboma štátmi a dokladom určitej kvality vzájomných vzťahov. Zmluva predovšetkým užahčí právne postavenie občanov na území druhého štátu a vytvorí mechanizmus pre vzájomnú spoluprácu a styky justičných orgánov obidvoch štátov.

Jednotlivé justičné orgány, ktoré majú v konkrétnej právnej veci právomoc, sa budú stýkať prostredníctvom ústredných orgánov, ktorými z československej strany boli určené obidve ministerstvá spravodlivosti a Generálna prokuratúra ČSSR, z jemenskej strany Ministerstvo spravodlivosti.

Jednotlivé ustanovenia zmluvy podrobne upravujú mechanizmus poskytovania právnej moci, vrátane náležitostí príslušnej žiadosti a pod. Diplomatické misie a konzulárne úrady v prijímacom štáte môžu doručovať listiny a vypočúvať svojich občanov, ale nemôžu tým zasahovať do jeho zvrchovanosti, t. j. použiť donucovacie prostriedky na vynútenie ich súčinnosti.

Obidve zmluvné strany vežkoryso pristúpili na úpravu hradenia nákladov poskytnutej právnej pomoci - s výnimkou znalcovského je bezplatná.

Pre reálne zabezpečenie práv a záujmov oprávnených osôb je významné ustanovenie o poskytnutí súčinnosti orgánov druhého štátu pri zisťovaní adries osôb aj zdroja a výšky ich príjmov pokiaž ide o konanie o určení výživného.

V samostatnej časti je upravené zvláštne konanie o uznaní a výkone rozhodnutí, vydaných vo veciach upravených zmluvou. Zvolená úprava umožní nútene uskutočniť tie práva, resp. splniť tie povinnosti, ktoré boli priznané rozhodnutím orgánu, pokiaž neboli dobrovožne splnené.

Ďalšia, tretia časť zmluvy upravuje dva základné inštitúty poskytovania právnej pomoci v trestných veciach - prevzatie trestného stíhania a vydávanie na trestné stíhanie alebo pre výkon trestu. Dohodnutá úprava prvého z oboch inštitútov je skutočne moderná a progresívna. V rámci vydávania sú upravené súvisiace otázky, ako napr. problematika tranzitu z tretieho štátu, vydanie vecí, ktoré boli použité pri trestnom čine a pod.

Zmluvy o právnej pomoci sú významnými dokumentami politickej povahy, riešiace spoluprácu, upravovanú čs. zákonmi. Pred ratifikáciou prezidentom republiky podža čl. 36 odsek 3 ústavného zákona o československej federácii vyžadujú súhlas Federálneho zhromaždenia.

Súdružky a súdruhovia poslanci, ako spoločný. spravodajca výborov Snemovne národov odporúčam Snemovni národov vysloviť súhlas so zmluvou. Ďakujem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP