Středa 21. června 1989

Z hžadiska charakteru spočívajú úpravy predovšetkým v novom usporiadaní kapitol, v ktorých sú systematicky radené ustanovenia vzťahujúce sa na určitý právny akt. Okrem toho došlo k určitému počtu vecných zmien. Dôvodom prečo je predložený materiál v plnom znení, je aj tá skutočnosť, že uskutočňovanými novelizáciami sa text doplňoval a menil na viacerých miestach a preto sa uskutočnila aj legislatívno-technická úprava, ktorú dnes posudzujeme.

Nové znenie bolo prerokované a schválené v orgánoch RVHP a tak, ako sme tu mali možnosť počuť, i odporúčané na schválenie s platnosťou a jeho účinnosťou od 1. júla tohto roku. Táto úprava, vzhžadom na to, že má odlišný charakter, vyžaduje i súhlas Federálneho zhromaždenia. Preto na základe súhlasného odporúčania výborov Snemovne národov navrhujem Všeobecné dodacie podmienky RVHP 1968/1988 schváliť.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem poslancovi Zánovi. Do rozpravy k tomuto bodu sa písomne nikto neprihlásil. Preto sa pýtam, či niekto z poslancov a poslankýň žiada o slovo? (Nikdo.) Nikto.

Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

V zasadacej sále je prítomných: 170 poslancov Snemovne žudu, 62 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 66 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Obe snemovne sú uznášania schopné.

V parlamentnej tlači č. 150 sa navrhuje uznesenie, ktorým sa odporúča súhlasiť so Všeobecnými podmienkami pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, schválenými na 129. zasadaní Výkonného výboru RVHP v Moskve.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia podža odporučenia spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne žudu návrh uznesenia schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia podža odporučenia spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Tiež poslanci Snemovne národov schválili návrh uznesenia.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlasí so Všeobecnými podmienkami pre dodávky tovarov medzi organizáciami štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968/1988) , schválenými na 129. zasadaní Výkonného výboru RVHP v Moskve v dňoch 10.-11. októbra 1988.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 88, SL č. 131, SN č. 143.)

Súdružky a súdruhovia poslanci, prerušujem naše rokovanie do 13.00 hodiny. Popoludňajšie rokovanie bude viesť podpredseda Federálneho zhromaždenia súdruh Bohuslav Kučera.

(Jednání přerušeno v 11.55 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 13.00 hodin.)

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění B. Kučera.)

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, budeme pokračovat v našem jednání. Na pořadu máme

10

Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 3. května 1989 (tisk 151).

Dovolte, abych na našem jednání přivítal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Německé demokratické republiky v Československu soudruha Helmuta Ziebarta. (Potlesk.)

Vládní návrh odůvodní ministr vlády Československé socialistické republiky soudruh Marián Čalfa.

Ministr vlády ČSSR M. Čalfa: Vážený súdruh predseda Federálneho zhromaždenia, vážené Federálne zhromaždenie, vláda Československej socialistickej republiky predkladá Federálnemu zhromaždeniu na prerokovanie a schválenie zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, ktoré majú bohaté tradície, dosiahli vo všetkých oblastiach vysokú úroveň a ktoré sa neprestajne prehlbujú a úspešne rozvíjajú. Zmluvný výraz našli nielen v Zmluve o priatežstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou z roku 1977, ale aj v desiatkach ďalších medzinárodných dokumentov uzavretých medzi oboma krajinami. Oblasťou doposiaž samostatne a v celej šírke zmluvne neupravenou bola všestranná vzájomná spolupráca mladej generácie. Táto medzera vo vzájomných vzťahoch sa uzavretím predkladanej zmluvy, ak Federálne zhromaždenie bude s ňou súhlasiť, odstráni.

Zmluva potvrdzuje osvedčené princípy, na ktorých sa spolupráca mládeže Československa a Nemeckej demokratickej republiky doteraz realizovala, odráža dynamický rozvoj vzájomných vzťahov, ku ktorému došlo najmä v posledných rokoch a zároveň vytvára spožahlivú základňu pre to, aby všestranná spolupráca mládeže oboch krajín dostala nový, hlbší obsah a mohla sa realizovať na kvalitatívne vyššej úrovni.

V koncentrovanej podobe vyjadruje zmysel a ciež zmluvy jej preambula a ustanovenia úvodných článkov. Dôraz sa kladie na výchovu mládeže v duchu marxizmu-leninizmu, socialistického vlastenectva a internacionalizmu, na prehlbovanie priatežstva so Sovietskym zväzom, na potrebu čeilť negatívnemu vplyvu kapitalistického sveta na spôsob a štýl jej života. Prizvukuje sa dôležitosť úzkej spolupráce socialistických zväzov mládeže oboch štátov pre vec socializmu, pre mier a porozumenie medzi národmi i potreba zachovávať a rozvíjať revolučné tradície medzinárodného robotníckeho hnutia a najmä pokrokového historického dedičstva národov oboch štátov.

Vežký význam sa prikladá rozvoju spolupráce a výmene skúseností mladých žudí z oblasti vedy a techniky, pri riešení spoločných vedeckých úloh, pri tvorbe a ochrane životného prostredia. Ráta sa s rozvojom družobných stykov, s rozšírením kontaktov športových a telovýchovných organizácií i s výmenou skúseností z výkonnostného a vrcholového športu. Predpokladá sa - pravda, v rámci ekonomických možností oboch štátov - ďalší rozvoj turistiky mládeže ako významného prostriedku politicko-výchovného pôsobenia.

Zmluva obsahuje okrem iného i záväzok zmluvných strán podporovať i všestranný rozvoj spolupráce na poli kultúry, umožňovať priame styky kultúrnych súborov i jednotlivcov a podporovať spoločnú tvorivú činnosť mladých umelcov a talentovanej mládeže. Zaväzujú sa tiež poskytnúť plnú podporu socialistickým mládežnickým organizáciám oboch štátov v úsilí o nadväzovanie kontaktov medzi. mladými poslancami zastupitežských zborov všetkých stupňov s ciežom vymieňať si skúsenosti zo zastupovania záujmov mladej generácie.

Ťažisko pri realizovaní zmluvou upravovanej spolupráce zostáva síce na socialistických zväzoch mládeže, nemalá úloha pripadne však okrem ďalších spoločenských organizácií aj štátnym orgánom a inštitúciám, ktoré majú vytvárať priaznivé podmienky pre úspešnú realizáciu zámerov, ktoré zmluva sleduje. Naplniť ich konkrétnym obsahom znamená, okrem iného, umožňovať predovšetkým bezprostredné kontakty mladých žudí, aby si mohli bez zbytočných administratívnych prekážok stretávať a vymieňať si skúsenosti; znamená to vytvoriť podmienky pre uspokojovanie ich prirodzených túžob po poznaní, po nadväzovaní priatežstiev bez ohžadu na štátne hranice, bezprostredne sa poznávať, oboznamovať sa so životom v druhej krajine, s jej históriou, kultúrou, učiť sa jej jazyk. Bude to úloha nielen centrálnych orgánov a inštitúcií, ale aj podnikov, vysokých škôl, vedeckých ustanovizní, národných výborov, kultúrnych zariadení - vôbec všetkých, čo majú záväzky zo zmluvy vyplývajúce prakticky realizovať.

Chcel by som Vás, vážené súdružky a súdruhovia, z tohto miesta ubezpečiť, že vláda Československej socialistickej republiky im pritom poskytne všestrannú podporu a pomoc.

Vzhžadom na rozsah a záväznosť zmluvou upravovaných otázok a na dôležitosť, akú obe zmluvné strany ich realizácii prikladajú, zriadi sa spoločný koordinačný orgán - Rada priatežstva, ktorá bude hodnotiť vykonávacie zmluvy a predkladať príslušným orgánom svoje odporúčania. Zriadenie a mechanizmus fungovania tohto orgánu sa dohodne na úrovni vlád, pričom budú samozrejme bezprostredne spolupracovať s vedením mládežnických organizácií zmluvných strán. Budeme mať pritom tiež na zreteli maximálnu hospodárnosť.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, obe zmluvné strany prikladajú dokumentu, ktorý vám vláda Československej socialistickej republiky, v súlade s ústavnými požiadavkami predložila na schválenie, má značný politický význam. Vláda ČSSR je presvedčená, že jeho uzavretie je v záujme nielen československej mladej generácie, ale aj všetkého československého žudu, v záujme ďalšieho rozvoja a utuženia priatežských vzťahov medzi oboma štátmi.

Preto v jej mene odporúčam, aby Federálne zhromaždenie s predloženou zmluvou súhlasilo. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji soudruhu ministrovi Čalfovi.

Návrh projednaly výbory ústavně právní, zahraniční a pro kulturu a výchovu obou sněmoven.

Slovo má společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně Emílie Timaníková.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně E. Timaníková: Vážený súdruh predseda, súdružky a súdruhovia poslanci, vážení hostia, uzavretie zmluvy medzi ČSSR a NDR o spolupráci mládeže predstavuje nový mižník na ceste ďalšieho upevnenia priatežstva a úzkeho zväzku obidvoch krajín, nadväzuje na najpokrokovejšie tradície robotníckeho a pokrokového hnutia národov našich krajín a svojím obsahom má za ciež prispievať k internacionálnej výchove mládeže obidvoch krajín, posilňovať svetonázorovú výchovu, paralyzovať ideodiverzný vplyv Západu na myslenie nášho mladého pokolenia.

Je to naša prvá zmluva, ktorá na medzištátnej úrovni zakotvuje spoluprácu mladej generácie dvoch socialistických štátov, nachádzajúcich sa na línii dotyku dvoch vojenských zoskupení v Európe. Jej podpis je výrazom stále sa prehlbujúcej spolupráce medzi našimi národmi a štátmi.

V duchu požiadaviek doby zmluva rozširuje priestor pre rozvoj kontaktov a nadväzovanie osobných priatežstiev medzi deťmi a mladými žuďmi obidvoch krajín a vyjadruje politickú podporu pre ďalšie možnosti vzájomného spolunažívania a zbližovania sa. Za jej klad je považovaná súčinnosť mládežníckych organizácií: Socialistického zväzu mládeže a Slobodnej nemeckej mládeže.

Zmluva poskytuje priestor pre snahu mladých žudí stretávať sa na základe povolania, študijných a výskumných smerov, atď. Vežký dôraz je kladený na vytváranie a rozširovanie priamych stykov medzi socialistickými podnikmi, organizáciami, školami a na vytváranie podmienok pre realizáciu zámerov, vyplývajúcich zo zmluvného dokumentu.

Kvalitatívne lepšie podmienky zmluva vytvára pre cestovanie a mládežnícku turistiku, pre kultúrnu spoluprácu, nové perspektívy sa otvárajú aj pre rozširovanie výuky a prehlbovanie živých znalostí jazykov našich národov.

Predpokladáme, že zmluva napomôže intenzívnu výmenu skúseností z uskutočňovania mládežníckej politiky v obidvoch štátoch. Z pohžadu československej strany vítame poznatky z realizácie Zákona o mládeži, ktorý je v NDR už dlhší čas v platnosti. Československú mládež zaujímajú skúsenosti z výstavby a rekonštrukciebytov pre mladých z NDR, z vytvárania klubov v mestách a najmä na sídliskách, ako aj organizácia vožného času.

Novými momentami v spolupráci mládeže NDR a ČSSR sú výmeny mladých robotníkov, technikov a vedeckých pracovníkov, riešenie spoločných úloh z vedy a techniky, ako aj rozširovanie spoločných študentských brigád v čase letnej aktivity a organizácia výrobnej praxe mládežníckych skupín v obidvoch našich krajinách.

Mládež našich štátov bude môcť svojím dielom prispieť k ochrane a tvorbe životného prostredia, a tým aj k plneniu vzájomnej Dohody o ochrane životného prostredia, ktorú nedávno v Berlíne podpísali predseda vlády ČSSR súdruh Ladislav Adamec a predseda rady ministrov NDR Willy Stoph.

Považujeme za správne, že do realizácie zmluvného dokumentu sú zapojené významné orgány, spoločenské organizácie a inštitúcie, čo bude garantovať dôsledné plnenie zmluvných záväzkov.

Zmluva svojím obsahom prispieva k upevneniu socializmu v obidvoch štátoch a tým aj k upevneniu jednoty štátov socialistického spoločenstva, ktorá je zvlášť v dnešnej dobe tŕňom v oku niektorých politických kruhov na Západe. Zmluva je zároveň výrazným príspevkom mladej generácie ČSSR a NDR k výstavbe spoločného domu mieru a spolupráce národov Európskeho kontinentu.

Odporúčam, aby poslanci Snemovne žudu súhlasili s návrhom zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci mládeže.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji poslankyni Timaníkové. Slovo má společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Jozef Dvorský.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Dvorský: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, významné zmeny, ktoré prebiehajú v našej spoločnosti a v medzinárodných vzťahoch v poslednom čase, mimoriadne zvyšujú význam, prínos a príťažlivosť kontaktov medzi národmi rôznych krajín sveta, ich konkrétnymi príslušníkmi - občanmi.

Snahy vytvárať lepšie, hlbšie, bezprostrednejšie vzťahy medzi národmi a štátmi, prehlbovať vzájomnú objektívnu informovanosť a vytvárať podmienky pre vzájomne výhodné získavanie skúseností, znalosti a poznania, sú významnou súčasťou úsilia socialstických krajín a ďalších konštruktívnych síl o presadenie princípov nového politického myslenia v medzinárodných vzťahoch a v tomto kontexte aj o posilnenie aspektov medzižudských vzťahov.

Tieto procesy sa odrážajú predovšetkým u mladých žudí vo vzrastajú com záujme mládeže o čo najšrišie možnosti takých kontaktov, skúseností, znalostí a odborností.

Súčasne s tým je ich prínos z celospoločenského hžadiska práve u mládeže perspektívne najvýznamnejší.

Za mimoriadne významné považujeme takéto kontakty najmä v prípade mladých žudí socialistických štátov. Sú totiž nielen pre mládež mimoriadne prí ťažlivé, ale hrajú i významnú úlohu pri upevňovaní našej súdružskej spolupráce svojho druhu formou psychologickej prípravy na životne dôležitý proces ekonomickej, ale i spoločenskej integrácie krajín socializmu, ktorá je práve dnes významnejšia ako kedykožvek predtým v minulosti.

V tomto duchu posudzovali i zmluvu, ktorá zatiaž nemá v československej medzinárodne-právnej praxi obdobu.

Za významné považujeme najmä to, že zmluva sa nedotýka len spolupráce mládežníckych organizácií, ale aj ostatných štruktúr, orgánov a organizácií a inštitúcií, ktoré majú k tejto otázke čo povedať, ale aj prakticky všetkých oblastí takejto spolupráce.

V tomto zmysle chápeme zmluvu ako príklad a možnú metódu realizácie našich prístupov pri konkretizácii priorít a princípov spolupráce ČSSR s ostatnými štátmi.

Na všetky podstatné znaky novopodpísanej zmluvy poukázala vo svojej spravodajskej správe spoločná spravodajkyňa Snemovne žudu poslankyňa Timaníková. Chcem len podčiarknuť, že podpísaná zmluva dáva možnosti zásadne skvalitniť spoluprácu mládeže oboch krajín.

Pre jej naplnenie bude však potrebné vytvoriť organizačné, obsahové, metodologické, administratívne, ale v niektorých prípadoch aj finančné a materiálno-technické podmienky.

Chcem, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, v mene výborov Snemovne národov podporiť podpísanú zmluvu a odporučiť ju na odsúhlasenie.

Předsedající místopředseda FS B. Knčera: Děkuji poslanci Dvorskému. Písemně se do rozpravy přihlásil poslanec Jaroslav Jenerál. Uděluji mu slovo.

Poslanec SN J. Jenerál: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, nová kvalita, které chceme dosáhnout ve vztazích mezi socialistickými zeměmi, vyžaduje i nové vzájemné přístupy. Takovým příkladem je i Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky. Poprvé v historii nám byl předložen ke schválení takový dokument. Domnívám se, že je důležité, že tato smlouva řeší spolupráci mládeže obou zemí v celém komplexu od výchovy, práce, studia až po sport a turistiku, že do plnění této smlouvy není zainteresován jen Socialistický svaz mládeže a jeho Pionýrská organizace, ale i státní orgány, další společenské organizace a resorty, zejména pak školství.

Stranické a státní orgány Německé demokratické republiky a Československé socialistické republiky vytvořily podepsanou dohodou široké předpoklady k tomu, aby se mladí lidé z obou našich bratrských zemí lépe poznávali, radili se o společných problémech, vyměňovali si zkušenosti, navazovali nová přátelství a kontakty. Podstatné rozšiřování přímých vztahů mezi podniky, výzkumnými ústavy, školami a dalšími institucemi, vytváření společných mládežnických řešitelských kolektivů, skutečnost, že smlouva netrvá na nutnosti řídit vše z centra, ale dává plnou podporu setkávání mladých lidí na základě zájmu společné profese, studijního oboru, může napomoci i k uskutečňování hospodářských i společenských změn, které probíhají v obou našich zemích.

Dokument je samozřejmě věc jedna, jeho naplňování věc druhá. Proto je třeba již dnes ocenit skutečnost, že bezprostředně po podpisu smlouvy byla mezi Socialistickým svazem mládeže a FDJ uzavřena konkrétní dohoda, zaměřená zejména na vědeckotechnickou spolupráci. Jsem přesvědčen, že příklad mládeže budou následovat další státní, společenské, hospodářské orgány a organizace.

Smlouva, která nám byla předložena, je bezesporu věc pozitivní a prospěšná. Rozhodně by neměla zůstat jediná svého druhu. Pokud jde o mladou generaci, máme přece zájem o stejnou spolupráci i s ostatními, zejména socialistickými zeměmi. Věřím, že v dohledné době budeme moci posuzovat další obdobné dokumenty.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP