Středa 21. června 1989

Nová úloha plánu, posílení úlohy centra, stanovení jednotných pravidel, platnost jejich časového vymezení a mnohé další okruhy byly námětem v organizacích ustanovených ve smyslu zákona o státním podniku. Proto byl a je s takovou nedočkavostí očekáván zákon o národohospodářském plánování, jako nedílná součást plného rozvinutí zásad ve smyslu zákona o státním podniku. Mnohé ze zákonů, které jsou zařazeny v plánu legislativních prací na tento rok k projednání, předložení a schválení nejvyššímu zákonodárnému sboru byly zahrnuty do kategorie tak zvaně přestavbových. Dnes se ukazuje, že plným právem. Jeden zákon nové záměry nerozvine, pokud nebudou současně uvedeny v život i ty, které podmiňují a rozvíjejí onen základní - ten, který jsme si za základní určili my sami.

Uskutečňování programu komplexní přestavby hospodářských a politických mechanismů nebude krátkodobým procesem a neobejde se bez konfliktních situací. Ty se projevují již v tomto období na počátku cesty, již v prvních krocích, které jsme již uskutečnili. S nedostatky se budeme setkávat dnes, zítra i pozítří. Mnohé se uspěchalo v dobrém úmyslu posunout běh vývoje na vyšší úroveň, k mnohým otázkám se budeme vracet, mnohé budeme muset korigovat, něco v budoucnu přehodnocovat. Jedním z nedostatků je i to, že před vlastním zahájením přestavby nebyla vypracována fundovaná analýza vývoje socialistické společnosti za uplynulých 40 let, že její současný stav nebyl řádně a metodicky zmapován, že se z ekonomické přestavby ztrácí ekonomika, že se pomalu a zdlouhavě řeší otázka ekonomických nástrojů řízení národního hospodářství, že takové základní kategorie, jako je cena, mzda, daň, odvod, clo atd., zůstávají i nadále v deformované podobě poplatné uplynulému vývojovému období, stejně tak, jako výchova a vědomí.

Soudružky a soudruzi, dosavadní zkušenosti z realizace úkolů souvisejících s přestavbou hospodářského mechanismu ukazují, a poukázaly na to i některé poslanecké průzkumy v nově ustavených státních podnicích, že samotný zákon o státním podniku byť by byl sebedokonalejší, nevyřeší některé vážné problémy, na které poukázaly dosavadní zkušenosti. Sovětské zkušenosti např. potvrzují, že v tzv. přechodném období mezi příkazovým hospodářstvím a novým hospodářským mechanismem může být plánovaná dynamika rozvoje dokonce ohrožena. Je to tím, že se dosavadní vývoj ještě stále opírá převážně o extenzívní prvky, o čemž nepřímo svědčí nízký podíl kvalitativních faktorů růstu. K tomu přistupují i názorové rozdíly na limity a normativy nejen na úrovni organizací, ale i ve sdělovacích prostředcích.

Zákon o národohospodářském plánování by měl proto posunout vývoj na cestě, pro kterou jsme se rozhodli ne o krůček, ale i krok dopředu.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem poslancovi Kukrálovi, slovo má poslanec Ján Pampúch.

Poslanec SN J. Pampúch: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh predseda Federálneho zhromaždenia, vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Vládny návrh zákona o národohospodárskom plánovaní, ktorý prerokúvame, má zohrať významnú úlohu v procese ekonomickej prestavby a urýchlení sociálneho a ekonomického rozvoja, pretože prestavba hospodárskeho mechanizmu si vyžaduje zmeny i v systéme plánovania.

Ak v dnešnej etape rozvoja našej socialistickej spoločnosti znovu a znovu naliehavo hovoríme o plánoch a plánovaní, neznamená to, že chceme vytvoriť novú vlastnosť či schopnosť. Ak sa na celý proces pozeráme z hžadiska prestavby, je jasné, že ciežom je vytvoriť novú kvalitu, a preto o návrh tohto zákona sa zaujímala i široká verejnosť, ba bola vyslovená požiadavka, aby zásady zákona o národohospodárskom plánovaní boli predložené na verejnú diskusiu.

Prestavba nekompromisne žiada výrazné obmedzenie centrálneho, operatívneho a administratívneho riadenia, ktoré sa v uplynulých rokoch uskutočňovalo najmä prostredníctvom plánu.

Nová právna úprava národohospodárskeho plánovania je pre postup prestavby naozaj nevyhnutná. Rovnako naliehavá je aj pre orgány a organizácie Národného frontu, pretože ich ekonomika je úzko spätá s ekonomikou celého národného hospodárstva, či už priamo, prostredníctvom ústredných štátnych orgánov alebo prostredníctvom orgánov Národného frontu. Doterajšie pravidlá hospodárenia sa v Národnom fronte opierali o dokument schválený v roku 1978 a sú poplatné už prekonanému systému riadenia národného hospodárstva. Mali svoje opodstatnenie najmä v období 6. a 7. päťročnice, splnili požiadavky na zabezpečenie potrebného prehžadu na uplatnenie hospodárskej disciplíny a poriadku, vyriešili vzťahy so štátnymi orgánmi pri súčasnom rešpektovaní špecifík v činnosti spoločenskej sféry a jej relatívnej nezávislosti.

Organizácie združené v Národnom fronte disponujú mnohomiliardovým majetkom, ktorý vo forme špecifického socialistického spoločenského vlastníctva obhospodarujú základné organizácie, vrátane težovýchovných jednôt ČSZTV, 57 samostatných podnikov i vyššie orgány organizácií. Vo vlastnom politickom i ostatnom účelovom aparáte je v celej ČSSR viac než 16 tisíc pracovníkov, v podnikoch ďalších 23 tisíc pracovníkov, v telovýchovných jednotách je zamestnaných viac než 16 tisíc osôb. Tožko na ilustrovanie skutočnosti, že vlastná ekonomická základňa je pre clkovú činnosť organizácií a orgánov Národného frontu významná a vytvára pre ňu priaznivé podmienky, aj keď nie je bez vnútorných problémov.

Systém ekonomických vzťahov v oblasti ekonomickej pôsobnosti Národného frontu bol až doteraz, rovnako ako to bolo v celom národnom hospodárstve, založený prevažne na administratívnych metódach, bol zastaralý a mal rad negatívnych dôsledkov. V súvislosti s realizáciou dokumentu k aktivizácii Národného frontu a spracovania zásad nového ekonomického systému boli predložené mnohé pripomienky týkajúce sa direktívnych metód prípravy plánu, vežkého množstva limitov a ostatných ukazovatežov plánu a rozpočtu. Na rok 1989 bolo napríklad organizáciám, vrátane podnikov určených z úrovne ÚV Národného frontu celkove 16 až 31 ukazovatežov plánu a rozpočtu limitného typu, kritizoval sa zložitý a centralizovaný spôsob regulácie počtu pracovníkov, objemu miezd a obmedzovanie ekonomickej samostatnosti, vyplývajúce z vonkajších zásahov štátnych orgánov. Rešpektovaním týchto pripomienok boli schválené Zásady nového ekonomického systému v orgánoch a organizáciách Národného frontu, ktorý v duchu prestavby hosdárskeho mechanizmu a demokratizácie na jednej strane umožní všetkým ústredným výborom organizácií Národného frontu vystupovať samostatne ako ústredné orgány hospodárskeho riadenia odvetvového typu na úrovni federácie aj republík, a na druhej strane zabezpečí na platforme Národného frontu súlad záujmov organizácií s celospolečenskými požiadavkami a s reálnymi možnosťami v závislosti od dosiahnutého stupňa rozvoja národného hospodárstva.

Nový ekonomický systém Národného frontu prispeje k zabezpečeniu súladu medzi plánmi a rozpočtami spoločenských organizácií a štátnym plánom a rozpočtom, umožní koordináciu a zjednotenie ekonomickej legislatívy a metodiky a súčasne prehĺbi ekonomickú kontrolu.

Významnú úlohu zohrávajú podniky politických strán a organizácií združených v Národnom fronte. Tieto podniky právne zakotvené v § 102 Hospodárskeho zákonníka zabezpečujú pre svoje zriaďovatežské organizácie špecifické úlohy nevyhnutné na zabezp čenie činnosti organizácií, ktoré nie je reálne požadovať od štátnej alebo družstevnej podnikovej sféry a na druhej strane súčasne svojou hospodárskou činnosťou vytvárajú ekonomické zdroje, ktoré majú pre zriaďovatežské organizácie charakter vlastných príjmov.

Produkcia dovedna 57 podnikov spoločenských organizácií v doterajšej pôsobnosti Národného frontu je z hžadiska predmetu ich činnosti pomerne široká.

Základné špecifiká a ďalšie odlišnosti týchto podnikov boli zakotvené do "Zásad, ktoré upravujú postavenie, právne pomery a pravidlá činnosti podnikov a hospodárskych zariadení spoločenských organizácií Národného frontu". Tieto zásady, prijaté Predsedníctvom ÚV NF ČSSR 21. septembra 1988, vychádzajú zo znenia zákona o štátnom podniku a predstavujú základnú jednotnú normu uplatnenia všetkých zásad prestavby vo sfére podnikov spoločenských organizácií.

Podža týchto zásad, ktoré nadobudnú platnosť 1. januára 1990 riadenie podnikov bude výhradne v právomoci zriaďovatežov - príslušných ÚV organizácií - a zabezpečí sa, aby charakter ich jednotlivých menovitých úloh zodpovedal zameraniu činnosti organizácie. V rámci smerných objemov sa zriaďovatežom podnikov určí po dohode so štátnymi orgánmi metodiku plánu a normatívy usmerňovania mzdových prostriedkov diferencovane podža druhov hlavnej činnosti jednotlivých podnikov. Určovanie ostatných nástrojov riadenia sa má ponechať plne právomoci zriaďovatežov. Na úrovni ÚV Národného frontu sa vytvorí priestor pre koordináciu spoločného postupu zriaďovatežov i podnikov v otázkach ekonomiky a ďalšieho rozvoja. A napokon v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi sa zabezpečia ekonomické daňové a odvodové podmienky porovnatežné s obdobnými hospodárskymi organizáciami v štátnej alebo družstevnej sfére. Tieto ekonomické pravidlá sú plne v súlade s intenciami vládneho návrhu zákona o národohospodárskom plánovaní a dostanú v ňom právny základ.

Zvýšenie vlastných príjmov a dosiahnutie väčšej hospodárnosti sú dve cesty smerujúce k efektívnej činnosti organizácií, ktoré vyvíjajú činnosť na platforme Národného frontu. Preto je vytýčená úloha vo všetkých základných organizáciách, kde sú na to podmienky, rozvíjať vedžajšiu hospodársku činnosť zameranú predovšetkým na platené služby pre obyvatežstvo a pomoc akcii "Z". Rozvoj podnikavosti je potrebné súčasne zabezpečiť legislatívne z centra a tak podstatne upevniť pocit právnej istoty dobrovožných funkcionárov základného článku.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!

Vládny návrh nového zákona o národohospodárskom plánovaní zvýrazňuje úlohu dlhodobých výhžadov a presúva ťažisko z ročných na päťročné plány, a tým vytvára predpoklady pre posilnenie dlhodobej koncepčnosti v národohospodárskom plánovaní. Túto skutočnosť vítajú aj politické strany, spoločenské organizácie a záujmové zväzy vyvíjajúce činnosť na platforme Národného frontu. Vítajú aj právne úpravy na zvýšenie ekonomickej samostatnosti organizácií. Na druhej strane však v legislatívnom zabezpečení prestavby hospodárskeho mechanizmu bude potrebné dôsledne zachovať a vo vymedzených oblastiach zdôrazniť právne postavenie vrcholných orgánov politických strán a spoločenských organizácií ako ústredných orgánov hospodárskeho riadenia odvetvového charakteru.

Nemožno zabudnúť ani na finančné zabezpečenie činnosti organizácií Národného frontu. Základným princípom prestavby je hospodárnosť, pritom je však nutné i v budúcom období reálne zabezpečiť väzbu medzi celospoločenskými zdrojmi a medzi celospoločenským charakterom úloh, pri plnení ktorých je nevyhnutné jednotlivým organizáciám poskytovať po posúdení a prerokovaní so štátnymi orgánmi účelové dotácie na zabezpečenie spoločenskej objednávky, podža konkrétnych pravidiel pre poskytovanie a využívanie týchto prostriedkov.

Som presvedčený, že nový zákon o národohospodárskom plánovaní zohrá významnú úlohu v podmienkach činnosti organizácií Národného frontu.

Záverom chcem zdôrazniť, že navrhovaná právna úprava národohospodárskeho plánovania zavŕši už skôr prijaté nové zákony, ako napríklad o štátnom podniku, požnohospodárskom i nevýrobnom družstevníctve, novelu Hospodárskeho zákonníka, bez ktorých sa prestavba hospodárskeho mechanizmu nemôže zaobísť. Preto v mene Klubu poslancov Strany slobody, i vo svojom mene, oceňujem predloženie vládneho návrhu zákona, podporujem jeho "prestavbové" zameranie a vyslovujem presvedčenie, že výrazne prispeje k realizácii ekonomických procesov, ktoré v našej spoločnosti prebiehajú.

Odporúčam, aby vládny návrh zákona o národohospodárskom plánovaní bol schválený. Ďakujem.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem poslancovi Pampúchovi, ktorý bol posledným z písomne prihlásených rečníkov.

Pýtam sa, či chce ešte niekto z poslancov vystúpiť v rozprave? Hlási sa poslanec Kryll.

Poslanec SL J. Kryll: Soudružky a soudruzi, dovolte mi malé doplnění. Ze zpráv zpravodajů by mohla vzniknout domněnka o výjimečnosti nebo zvláštnosti doporučení výborů pro sociální politiku k § 14 odst. 4 a § 19 odst. 1.

Nešlo by o nic mimořádného, kdyby představitel navrhovatele - místopředseda Státní plánovací komise s doporučením výborů pro sociální politiku k přesné formulaci pojmu dotace formou samostatného paragrafu a v § 19 odst. 1 nevyslovil na jednání výborů předběžný souhlas.

O řešení našeho doporučení jsem se dozvěděl minulý týden, a proto v zastoupení výborů pro sociální politiku jsem podnikl kroky a vyvolal potřebu podrobného vysvětlení doporučení výborů pro sociální politiku tak, jak jste je ostatně slyšeli z vystoupení zpravodaje Belka a zpravodaje Samce.

Chci tady sdělit, že s obsahem vysvětlení souhlasíme.

Předsedající první místopředsda FS J. Marko: Ďakujem poslancovi Kryllovi. Ešte niekto? (Nikdo.) Nikto.

Vyhlasujem teda rozpravu za skončenú.

Chce zodpovedať na otázky poslanca Šípka lebo Krylla alebo si praje záverečné slovo prvý podpredseda vlády súdruh Urban?

První místopředseda vlády ČSSR B. Urban: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, chci poděkovat za aktivní podporu k přijetí tohoto zákona s tím, že rozprava ukázala na otázky, které byly nejvíce diskutovány, a já se k nim nebudu vracet.

Pokud jde o dotaz poslance Šípka, který se ptal na charakter oblastních plánů, na jejich obsah a položil otázku, čím bude zajištěna autorita oblastního plánu, chtěl bych říci krátce toto: v tomto zákoně vycházíme z toho, že oblastní plány zpracovávají jednotlivé stupně národních výborů. Co bude jejich obsahem? Jaké to budou otázky? Rozmístění průmyslu v příslušném místě, rozmístění služeb, plán tvorby a ochrany životního prostředí daného území, koordinace výstavby, otázky efektivního využití i přírodních zdrojů, které se nacházejí na daném území a řada dalších.

V zákoně vycházíme z toho, že národní výbory potřebují informace ke své práci - o plánech podniků - o celostátních programech, o cílech, které ekonomika má a také potřebují informace o potřebě lidí. Tyto informace jim zákon, který jsme právě projednali, prakticky zaručuje. Z centra pod § 14 a z podniků pod § 24, které jsou povinny jim svoje programy nejenom říci, ale na druhé straně také respektovat oblastní plány. Tolik k té otázce.

Ještě malou poznámku. Nepůjde, soudruhu Šípku, soudružky a soudruzi, jenom o zákon o národohospodářském plánování. Národní výbory a jejich - řekl bych - pozice a práva budou vyjádřeny ještě v dalších zákonech. Především v zákonech o odvodech, kde národní výbor získá významné finanční zdroje, dále v zákonech o rozpočtových pravidlech, v zákoně o usměrňování zaměstnanosti. Z tohoto všeho vyjdou práva a povinnosti národních výborů a oblastních plánů.

Chci ještě dodat, že oblastní plánování bude v kompetenci národních vlád. že k tomu je připraveno už dnes příslušné nařízení. které je v připomínkovém řízení, posuzují jej odborníci, ale i lidé z krajů a okresů. Dá se očekávat, že v průběhu třetího čtvrtletí tohoto roku bude toto vládní nařízení na světě.

Poslední poznámka, pokud jde o autoritu oblastních plánů: řekl bych, že formální autorita, vyplývající ze zákona, zde je a bude. Ale autorita oblastních plánů bude samozřejmě také závislá od autority konkrétních národních výborů i těch lidí, kteří tam budou pracovat - jestli to budou lidé aktivní, nebo pasivní. Myslím, že si to všichni uvědomujeme. Já osobně věřím, že se zde určité lepší situace v každém případě dočkáme. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem súdruhovi Urbanovi. Žiadajú o slovo spoloční spravodajcovia? (Nežádají.) Nie.

Môžeme pžistúpiť k hlasovaniu. Pri schvažovaní tohto zákona platí podža článku 42 odsek 2 písmeno c) zákona o československej federácii zákaz majorizácie, to znamená, že v Snemovni národov hlasujú oddelene poslanci zvolení v Českej socialistickej republike a oddelene poslanci zvolení v Slovenskej socialistickej republike.

V zasadacej sále je prítomných 175 poslancov Snemovne ludu, 66 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike, 68 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Obidve snemovne sú uznášania schopné.

Najprv budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto z nich súhlasi s návrhom zákona v znení spoločnej správy výborov Snemovne žudu a podža odporučenia spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne žudu zákon schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike. Kto z nich súhlasí s návrhom zákona v znení spoločnej správy výborov Snemovne národov podža odporučenia spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti ? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov zvolení v Českej socialistickej republike zákon schválili. Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Kto z nich súhlasí s návrhom zákona, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti ? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Jeden.) Jeden.

I poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej socialistickej republike zákon schválili.

Konštatujem, že zákon bol Snemovňou národov schválený.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákon o národohospodárskom plánovaní.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 85, SL č. 129, SN č. 140.)

Ďalej, súdružky a súdruhovia, prerokujeme

8

Vládny návrh zákona o organizácii Československej štátnej dráhy (tlač 145) a spoločnú správu výborov Snemovne žudu a výborov Snemovne národov (tlač 155)

Prosím ministra dopravy a spojov Československej socialistickej republiky súdruha Františka Podlenu, aby návrh odôvodnil.

Ministr dopravy a spojů ČSSR F. Podlena: Vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, vláda předkládá Federálnímu shromáždění k ústavnímu projednání návrh zákona o organizaci Československé státní dráhy. Tím plní jeden z cílů uvedených ve svém programovém prohlášení.

Funkce železniční dopravy v životě společnosti vyžaduje zvýšenou míru státních zásahů do jejího řízení a rozvoje, podíl státu na financování, zejména pokud se týká infrastruktury i ovlivňování organizace a metod řízení tak, aby odpovídaly potřebám celkového rozvoje společnosti.

Také komplexní přestavba hospodářského mechanismu vyvolala i na železnici nutnost úpravy a zdokonalení jejího řízení a struktury tak, aby odpovídaly zejména zásadám přestavby národního hospodářství.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP