Úterý 20. června 1989

1. den - úterý 20. června 1989

(Začátek schůze v 9.30 hodin)

Přítomno: 187 poslanců Sněmovny lidu
73 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice
74 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republiceOmluveni poslanci

Sněmovny lidu: Bahyl, Buráňová, Horáček, Chodurová, Kliha, Korčák, Kuželová, Niedobová, Rábel, Říman, Svoboda, Šimek, Žákovič

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice: Haičman, Hanák

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice: Stank


Předseda FS A. Indra: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, všechny vás srdečně vítám. Zahajuji 14. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů V. volebního období Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Dovolte mi jménem všech přítomných co nejupřímněji přivítat generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedu ústředního výboru Národní fronty soudruha Miloše Jakeše. (Potlesk.) Vítám prezidenta Československé socialistické republiky soudruha Gustáva Husáka. (Potlesk.) Vítám i další představitele Komunistické strany Československa, funkcionáře orgánů Národní fronty, společenských organizací a politických stran. Vítám členy federální vlády vedené jejím předsedou soudruhem Ladislavem Adamcem. (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi, 22. března letošního roku zemřel poslanec Sněmovny lidu soudruh Zdeněk Kučera. Prosím vás, abychom jeho památku uctili povstáním. (Přítomní povstáním uctili památku poslance Zdeňka Kučery.) Děkuji vám.

Soudružky a soudruzi, prezident republiky oznámil předsednictvu Federálního shromáždění dne 19. června, že podle čl. 61 ústavního zákona o československé federaci provedl tyto změny ve federální vládě - odvolal:

Bohumila Urbana z funkce předsedy Státní plánovací komise,

Pavla Hrivnáka z funkce prvního místopředsedy vlády ČSSR a předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj,

Ivana Knotka z funkce místopředsedy vlády ČSSR,

Karla Juliše z funkce místopředsedy vlády ČSSR a ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky,

Jaromíra Žáka z funkce ministra pověřeného řízením Federálního cenového úřadu.

Dále prezident republiky jmenoval:

Mateje Lúčana prvním místopředsedou vlády ČSSR,

Pavla Hrivnáka místopředsedou vlády ČSSR,

Jaromíra Žáka místopředsedou vlády ČSSR a předsedou Státní plánovací komise,

Karla Juliše místopředsedou vlády ČSSR a předsedou Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj,

Ladislava Vodrážku místopředsedou vlády ČSSR pověřeným řízením federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky,

Alfréda Šebka ministrem vlády ČSSR pověřeným řízením Federálního cenového úřadu.

Jménem poslanců přeji nově jmenovaným členům vlády mnoho úspěchů v jejich práci. (Potlesk.)

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, předsednictva obou sněmoven navrhla na svých schůzích 6. června konat společnou schůzi sněmoven s pořadem, který je uveden na pozvánkách. Jsou k návrhu nějaké připomínky? (Nebyly.) Nejsou.

V této chvíli je v zasedací síni přítomno 178 poslanců Sněmovny lidu, 70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a 69 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice.

Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna lidu schválila návrh jednomyslně.

Nyní prosím o vyjádření poslance Sněmovny národů.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze s navrženým programem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

I Sněmovna národů schválila návrh jednomyslně.

Konstatuji, že obě sněmovny se usnesly podle čl. 34 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci na konání společné schůze a schválily její program.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 123, SN č. 134)

Přistoupíme k projednání prvního bodu, kterým je

1

Ověření platnosti volby ve volebních obvodech č. 66 a č. 133 pro volby do Sněmovny lidu

Federálního shromáždění

Místopředsedkyně SL a předsedkyně mandátového a imunitního výboru SL E. Železniková: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh prezident, vážený súdruh predseda Federálneho zhromaždenia, vážené súdružky poslankyne, vážení súdrubovia poslanci, Ústredná volebná komisia Národného frontu ČSSR postúpila, podža zákona o vožbách do Federálneho zhromaždenia, Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne žudu volebné spisy týkajúce sa doplňovacej vožby vo volebnom obvode číslo 66 Teplice-západ a vo volebnom obvode č.133 Vsetín.

Mandátový a imunitný výbor Snemovne žudu na dnešnej schôdzi preskúmal podža § 89 písm. b) zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia predložené volebné spisy a konštatoval, že doplňovacie vožby vo volebnom obvode č. 66 sa uskutočnilii podža uznesenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia zo 14. februára 1989 dňa 20. apríla 1989.

Pri týchto vožbách boli overené niektoré nové prvky, ktoré sú v súlade s platným volebným zákonom. Išlo najmä o vožbu z viacerých kandidátov, ktorú umožňuje zákon o vožbách do Federálneho zhromaždenia aj v jednomandátových volebných obvodoch.

Ústredný výbor Národného frontu ČSSR prihlásil k registrácii u obvodnej volebnej komisie dovedna 3 kandidátov: súdruha Luboša Běhálka, súdružku Janu Richterovú a súdruha Miroslava Tatrmuša.

Zo zápisnice obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom obvode číslo 66 vyplýva, že do zoznamu voličov bolo zapísaných dovedna 41 094 voličov. Hlasovacie lístky dostalo 39 109 voličov. Voliči odovzdali 39 079 platných hlasovacích lístkov.

Pre kandidáta súdruha Luboša Běhálka bolo odovzdaných 22 507 hlasov, t. j. 57,59 %.

Pre súdružku Janu Richterovú bolo odovzdaných 5159 hlasovacích lístkov, t. j. 13,2 % a pre súdruha Miroslava Tatrmuša bolo odovzdaných 10 480 hlasovacích lístkov, t. j. 26,82 %.

Vo volebnom obvode číslo 66 bol zvolený za poslanca Snemovne žudu súdruh Luboš Běhálek.

Doplňovacie vožby vo volebnom obvode číslo 133 sa uskutočnili dňa 16. júna 1989. Ako kandidáta 0bvodnej volebnej komisie zaregistrovala súdruha Václava Václavíka, vedúceho tajomníka Severomoravského Krajského výboru KSČ. Zo zápisu Obvodnej volebnej komisie vyplýva, že v zozname voličov pre doplňovacie vožby bolo zapísaných dovedna 46 937 voličov, hlasovacie lístky boli vydané v počte 42 965. Voliči odovzdali 42 908 platných hlasovacích lístkov. Za navrhnutého kandidáta odovzdali voliči 41 460 hlasov, t. j. 96,62 % z celkového počtu platných odovzdaných hlasov. Vo volebnom obvode číslo 133 bol za poslanca Snemovne žudu zvolený súdruh Václav Václavík.

Súdružky a súdruhovia, po preskúmaní predložených volebných spisov Mandátový a imunitný výbor navrhuje, aby Snemovňa žudu podža článku 47 ústavného zákona o československej federácii overila platnosť vožby poslanca Luboša Běhálka a poslanca Václava Václavíka.

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudružce Železnikové.

Má někdo z poslanců Sněmovny lidu dotaz nebo připomínku k přednesené zprávě? (Nikdo se nehlásí.) Není tomu tak. Sněmovna lidu je usnášení schopná.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí se zprávou svého mandátového a imunitního výboru? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna lidu jednomyslně ověřila platnost volby poslance Luboše Běhálka ve volebním obvodu č. 66 a poslance Václava Václavíka ve volebním obvodu č. 133.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 124)

Dalším bodem pořadu je

2

Ověření platnosti volby ve volebních obvodech č. 15, č. 24, č. 53, č. 62, č. 66, č. 68, č. 92 a č. 118 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění.

Zprávu mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů přednese jeho předsedkyně soudružka Božena Kocinová.

Prosím aby se ujala slova.

Předsedkyně mandátového a imunitního výboru SN B. Kocinová: Vážené soudružky a soudruzi, koncem minulého roku se z důvodů dlouhodobého pracovního přidělení do zahraničí vzdali svých poslaneckých mandátů poslanci Ladislav Gerle, Josef Havlín, Miloslav Blahník, Miloslav Zíka, Eduard Saul, Vlastimil Ehrenberger, Peter Colotka a Viliam Kožík. Předsednictvo Sněmovny národů vzalo jejich rezignaci na vědomí a předsednictvo Federálního shromáždění vyhlásilo doplňovací volby, které se uskutečnily dne 20. dubna tohoto roku v osmi volebních obvodech pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění.

Ústřední volební komise Národní fronty ČSSR zaslala mandátovému a imunitnímu výboru Sněmovny národů volební spisy o výsledku těchto doplňovacích voleb.

Mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů zkoumal podle § 89 písm. b) zákona o jednacím řadu Federálního shromáždění, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni a pověřil mě, abych jako předsedkyně výboru podala sněmovně zprávu o výsledku jednání výboru.

Z předložených volebních spisů vyplývá, že ve všech osmi volebních obvodech se zúčastnila hlasování nadpoloviční většina voličů zapsaných do seznamů voličů a kandidáti Národní fronty Václav Nový ve v. o. č. 15 - Mladá Boleslav, Josef Mixán ve v. o. č. 24 - Domažlice-Klatovy, Radomír Vinter ve v. o. č. 53 - Hodonín, Jiří Doležal ve v. o. č. 62 - Ostrava I, Gustav Pilch ve v. o. č. 66 - Třinec, Alois Priesnitz ve v. o. č. 68 - Havířov, Jozef Kunkela ve v. o. č. 92 - Nitra a Ivan Marušinec ve v. o. č. 118 - Ilava obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů. Tím byl splněn požadavek § 45 odst. 1 zákona č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění a soudruzi Václav Nový, Josef Mixán, Radomír Vinter, Jiří Doležal, Gustav Pilch, Alois Priesnitz, Jozef Kunkela a Ivan Marušinec byli platně zvoleni poslanci Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR.

Navrhuji, aby Sněmovna národů ověřila podle článku 47 ústavního zákona o československé federaci platnost jejich volby.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslankyni Kocinové.

Má někdo z poslanců Sněmovny národů dotaz nebo připomínku k přednesené zprávě? (Nikdo.) Nikdo. Sněmovna národů je usnášení schopná.

Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí se zprávou svého mandátového a imunitního výboru? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Konstatuji, že Sněmovna národů ověřila platnost volby poslanců, které ve své zprávě vyjmenovala poslankyně Kocinová.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 135)

Dále je na pořadu

3

Slib nově zvolených poslanců.

Podle článku 48 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci složí nově zvolení poslanci slib. Do rukou předsedy Sněmovny lidu soudruha Vladimíra Vedry poslanci Luboš Běhálek a Václav Václavík a do rukou předsedy Sněmovny národů soudruha Jána Janíka poslanci Václav Nový, Josef Mixán, Radomír Vinter, Jiří Doležal, Gustav Pilch, Alois Priesnitz, Jozef Kunkela a Ivan Marušinec.

Prosím nově zvolené poslance, aby předstoupili před tribunu.

(Shromáždění povstává a předseda FS A. Indra čte slib) :

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se Ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

(Poslanci přistupují k předsedovi Sněmovny lidu a k předsedovi Sněmovny národů a skládají poslanecký slib.)

Poslanec Běhálek: Slibuji.

Poslanec Václavík: Slibuji.

Poslanec Nový: Slibuji.

Poslanec Mixán: Slibuji.

Poslanec Vinter: Slibuji.

Poslanec Doležal: Slibuji.

Poslanec Pilch: Slibuji.

Poslanec Priesnitz: Slibuji.

Poslanec Kunkela: Sžubujem.

Poslanec Marušinec: Sžubujem.

(Shromáždění usedá a nově zvolení poslanci se vrací na svá místa.)

Předseda FS A. Indra: Soudružky a soudruzi, máme na pořadu bod

4

Volba poslanců do výborů sněmoven Federálního shromáždění.

Předsednictvo Sněmovny lidu navrhuje zvolit poslance do příslušných výborů sněmovny dle návrhu, který je uveden v parlamentním tisku číslo 158.

Jsou k tomuto návrhu dotazy nebo připomínky? (Nebyly.) Nejsou.

Prosím poslance Sněmovny lidu o hlasování.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna lidu schválila návrh na volbu poslanců do příslušných výborů sněmovny, uvedený v parlamentním tisku číslo 158, jednomyslně.

Předsednictvo Sněmovny národů svůj návrh vyjádřilo v parlamentním tisku číslo 159. Jsou k tomuto návrhu dotazy nebo připomínky? (Nebyly.) Není tomu tak.

Prosím poslance Sněmovny národů o hlasování.

Kdo z vás souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna národů schválila návrh na uvolnění poslanců z členství ve výborech a na volbu poslanců do příslušných výborů uvedených v parlamentním tisku číslo 159.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 125, SN č. 136)

Nyní, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, projednáme bod

5

Zpráva předsedy vlády ČSSR o vývoji národního hospodářství a současných úkolech

Prosím soudruha Adamce, aby se ujal slava.

Předseda vlády ČSSR L. Adamec: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa, vážený soudruhu prezidente Československé socialistické republiky, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážení poslanci, vážení hosté, v programovém prohlášení, předneseném na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky dne 8. listopadu minulého roku, federální vláda slíbila zpracovat podrobnější zprávu a stavu našeho národního hospodářství. K tomu to závažnému úkolu jsme přistoupili v souladu s našimi ústavními povinnostmi v duchu principů demokratizace a otevřené politiky, práv poslanců i široké veřejnosti na plnou informovanost o skutečném stavu věcí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP