Středa 22. března 1989

Cílům kontrolní činnosti poslanců Federálního shromáždění slouží i individuální průzkumy, které máme právo provádět v podnicích a institucích svého volebního obvodu. Já jsem se v loňských průzkumech zaměřila, tak jako ostatní poslanci z výborů pro sociální politiku, jednak na oblast pracovních sil a na sociální problematiku, ale i na problematiku pracovního prostředí v organizacích mého volebního obvodu. Především jsem pomáhala při řešení účinnější ochrany životního prostředí, která je v Praze aktuální, a to v obvodě Prahy 10, za který jsem poslankyní. V tomto volebním období byl zvláště naléhavý problém v souvislosti s výstavbou spalovny tuhých komunálních odpadků v Malešicích. Z titulu své poslanecké funkce jsem pravidelně chodila na kontrolní dny na tuto stavbu a jako poslankyně jsem měla právo zúčastni t se jednání na všech úrovních přípravy této závažné a nejen pro můj volební odvod, ale pro celé hlavní město, velice důležité ekologické stavby. S uspokojením mohu konstatovat, že se nakonec podařilo prosadit instalaci druhého stupně čištění zplodin spalování, který je sice investičně velice náročný, ale který byl pro ochranu ovzduší v širokém okolí spalovny naprosto nezbytný. Toto jsem chtěla uvést jako příklad konkrétních výsledků z průzkumů, které jsou pro nás, poslance, velmi důležité a jsou jedním z nejvýznamnějších nástrojů naší kontrolní a iniciativní činnosti směrem k ústředním orgánům státní správy a jimiž zároveň můžeme i konkrétně pomoci svému volebnímu obvodu a svým voličům.

Navrhovaná zákonná úprava výrazně zvyšuje operativnost při uplatňování našich připomínek tím, že umožňuje poslancům podávat interpelace nejen písemnou formou, ale i ústní, která v předchozí legislativní úpravě nebyla. Považuji možnost ústní interpelace za velmi účinnou formu kontrolních poslaneckých práv vůči ústředním orgánům státní správy. Značně zvyšuje nároky na schopnosti poslanců a na jejich přípravu a informovanost, ale stejnou měrou zvyšuje náročnost jednání ve Federálním shromáždění i pro členy vlády a ústředních orgánů, což je zcela v souladu s požadavkem doby na zkvalitnění práce všech složek a orgánů naší společnosti. Vláda a ústřední orgány budou poslancům skládat účty pružněji, bezprostředněji a důkladněji, abychom i my, poslanci, zase mohli lépe skládat účty svým voličům. Neměl by se však opomíjet ani dosavadní systém písemné interpelace, který zákon umožňuje i nadále. Je to sice zdlouhavější procedura, která možná proto až dosud odrazovala poslance od jejího častějšího použití. V závažnějších případech, vyžadujících důkladnější přípravu, je však plně na místě. Jak písemná, tak ústní interpelace má výrazný kontrolní charakter, kterého bychom měli využívat v plné míře, abychom jednu z nejdůležitějších rolí, to jest roli kontrolní, mohli uskutečňovat ke spokojenosti našich voličů, kteří nás do nejvyššího zastupitelského sboru delegovali. K interpelacím můžeme využít nejen vlastní poznatky a náměty, ale i iniciativní podněty voličů a pracovních kolektivů z našich volebních obvodů, s nimiž musíme být v trvalém kontaktu a úzké spolupráci.

Považuji za správné. že do návrhu zákona o poslancích Federálního shromáždění byla zahrnuta i možnost, aby poslanec mohl vznést návrh na podání naléhavé interpelace. Myslím si, že je správné ponechat na vůli a rozhodnutí sněmovny jako kolektivního orgánu. zda uzná interpelaci za naléhavou a zda bude žádat odpověď ve lhůtě kratší než 30 dnů.

Návrh zákona upravuje také možnost poslanců sdružovat se podle své stranické příslušnosti v poslaneckých klubech politických stran. Jako členka Československé strany lidové a poslankyně, která působí ve Federálním shromáždění první volební období, musím zde ocenit práci v Klubu poslanců - členů Československé strany lidové, který nám účinně pomáhá v naší poslanecké činnosti, slouží k výměně zkušeností a sjednocování názorů, což například mohu doložit i včerejším jednáním našeho Klubu, na němž jsme dohodli jednotné stanovisko všech poslanců Československé strany lidové k zákonnému opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku, které podporujeme. Klub nám slouží také k podněcování poslanecké aktivity, někdy i ke zdravému posílení sebedůvěry začínajících poslanců a v neposlední řadě k dalšímu politickému růstu.

Soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, rozšíření práv a povinností poslanců Federálního shromáždění vytváří předpoklady k účinnějšímu výkonu našeho mandátu a k dalšímu rozvoji zákonodárné, kontrolní a iniciativní činnosti Federálního shromáždění. Proto se připojuji ke zpravodajům i poslancům, kteří se ve svých vystoupeních vyjádřili pro jeho přijetí z hlediska jeho aktuálnosti a potřebnosti. Také jménem svým i jménem poslanců - členů Československé strany lidové doporučuji jeho schválení.

Nyní bude na nás, abychom svá poslanecká práva vhodně a plně využívali a své poslanecké povinnosti vůči našemu pracujícímu lidu čestně plnili, abychom mohli svým voličům vždy skládat účty z naší práce ve Federálním shromáždění s nejlepším vědomím a svědomím. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS V. Vedra: Děkuji poslankyni Bartoškové. Slovo má poslanec Anton Hlaváč.

Poslanec SN A. Hlaváč: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, účinným pomocníkom v mnohostrannej činnosti poslancov v zákonodarnych orgánoch, ako už dnes bolo zdôraznené, sú krajské združenia poslancov. Na ich schôd zach sa prerokúvajú úlohy súvisiace s vykonávaním vlastnej poslaneckej činnosti vo volebných obvodoch a v súčinnosti i s krajským výborom Národného frontu sa oboznamujú i s koncepčnými otázkami hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja.

Združenie se stalo miestom na zjednocovanie názorov a postupu poslancov a zároveň je vhodnou tribúnou pre bezprostrednú výmenu skúseností, získaných pri výkone poslaneckých funkcií. Získavané podnety, poznatky a námety sú cennými zdrojmi poznávania tak pre prácu vo volebnom obvode, ako aj pre prácu v orgánoch Federálneho zhromaždenia a Slovenskej národnej rady. Skúsenosti nadobudnuté v našom Západoslovenskom kraji potvrdzujú, že krajské združenie plní svoje poslanie a funkciu zodpovedne. Stalo sa významným aktívom krajských politických a štátnych orgánov, ale i ďalších územných orgánov komunistickej strany, orgánov a organizácií Národného frontu a národných výborov vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Rokovania krajského združenia sa vyznačujú vysokou politickou, odbornou a obsahovou úrovňou. Závažnou mierou prispievajú ku koordinácii pôsobenia poslancov v plnení celospoločenských úloh v kraji a okresoch, k ich jednotnej informovanosti, včasnému a kvalifikovanému oboznamovaniu poslancov so zámermi a uzneseniami straníckych a štátnych orgánov v oblasti hospodárskeho, sociálneho a kultúrno-spoločenského rozvoja nášho kraja.

V činnosti združenia sa prejavuje ciežavedomé úsilie o realizáciu záverov 7., 9., 10. a 12. zasadania ÚV KSČ, následných rokovaní ÚV KSS a krajského výboru strany, ako aj Dokumentu Predsedníctva ÚV KSČ k aktivizáci Národného frontu a organizácií v ňom združených, zvýšeniu ich účasti na tvorbe, realizácii a kontrole politiky. V praktickej činnosti nás v tomto smere čaká ešte vež práce. Zameriavame sa predovšetkým na zvýšenie ich iniciatívy prichádzať s vlastnými námetmi a pripomienkami na riešenie aktuálnych otázok, na využívanie už vytvorených základných podmienok. Napomáhame najmä tomu, aby sa najdôležitejšie otázky spoločenského života, záujmov a potrieb občanov alebo organizácií pred ich schvažovaním v národných výboroch posúdili v orgánoch Národného frontu, respektíve v organizáciách, ktorých sa to týka.

Z tohto zorného uhla sa zamýšžame nad tým, ako obohatiť naše rokovanie a skvalitňovať náplň jednotlivých zasadnutí, zvýšiť zainteresovanosť poslancov na tejto práci. Vo vedení krajského združenia sme akceptovali pripomienky poslancov, aby na každé zasadanie bola zaradené informácia zodpovedného predstaviteža straníckeho alebo štátneho orgánu a aby poslanci Federálneho zhromaždenia a SNR striedavo vystupovali s informáciou o práci vo výboroch snemovní, hovorili o vlastných skúsenostiach z poslaneckých prieskumov a z práce vo volebnom obvode. Takto potom vystupovali vedúci tajomníci KV KSS súdruh Knotek a súdruh Šaling, predseda KNV súdruh Algayer a poslanci súdruhovia Sidor, Sommer, Kováč, Paulechová, Minarovič a ďalší.

V práci krajského združenia hžadáme a uplatňujeme tiež nové formy a metódy, zamerané na zvýšenie účinnosti našej práce. Ich podstatou je posilňovanie kolektívnosti a koordinovanosti nášho poslaneckého pôsobenia, skvalitňovanie poznávacej činnosti i práce s uzneseniami a informáciami. Prehlbuje sa osobný styk s dôrazom na konštruktívny dialóg s žudmi a pracovnými kolektívmi o problémoch a možnostiach ich riešenia.

Obojstranne prospešné tak pre poslancov, ako aj pre pracujúcich a občanov sú výjazdové zasadnutia spojené s návštevou výrobných podnikov, ktoré chceme plánovite, účelovo a ciežavedome využívať aj v budúcnosti.

Nasvedčujú tomu i skúsenosti, ktoré sme získali v okrese Topožčany na sklonku uplynulého roka. Poslanci tu mali možnosť oboznámiť sa s bohatou históriou regiónu, uskutočňovaním úloh sociálno-ekonomického programu okresu, ale tiež s prekážkami rozvoja a spôsobmi ich prekonávania. Rozdelenie poslancov do skupín na prehliadku troch závodov - Mier na výrobu nábytku, Odevných závodov a ZŤS - umožnilo komplexnejšie spoznať názory žudí i vedúcich pracovníkov na proces prestavby, demokratizácie, na uplatňovanie prijatých zákonov, ale i problémy, s ktorými sa stretli pri zostavovaní plánu na rok 1989, v jeho previazanosti, v neuspokojivých dodávatežsko-odberatežských vzťahoch, pri uplatňovaní vedecko-technickej revolúcie v oblasti sociálnej, v zásobovaní trhu i ďalšie.

Ako sme sa presvedčili, nikde však nechýbala odhodlanosť žudí ťažkosti prekonávať, plná podpora novej mierovej politiky a rozhodné odsúdenie tých, ktorí chcú prehodnotiť spoločné dielo, ktoré sme za 40 rokov budovania socializmu dosiahli.

Na druhej strane si pracujúci vypočuli názory poslancov, obsahujúce skúsenosti z iných okresov kraja, ako aj prístupy k riešeniu nastožovaných problémov na úrovni centrálnych orgánov. Získané poznatky - ako to hodnotili i samotní poslanci - poslúžia nielen k vyjadreniu konkrétneho stanoviska na rokovaniach zákonodarných orgánov, ale i k zameraniu masovopolitického pôsobenia vo svojich volebných obvodoch, v miestach ich bydliska a v pracovných kolektívoch.

Súbežne s touto formou práce s poslancami vyšších zákonodarných zborov sa v rámci kraja uskutočňuje rôznorodým spôsobom ich spolupráca na úrovni okresov. Skúsenosti z môjho volebného obvodu potvrdzujú prospešnosť takej osvedčenej formy, ako je zvolávanie našich poslancov Federálneho zhromaždenia, SNR a KNV dvakrát ročne na ONV za prítomnosti zodpovedných funkcionárov okresu. Tu dostanú informácie o politickej situácii v okrese a dosahovaných výsledkoch, zhodnotí sa plnenie úloh volebného programu NF s vytýčením ciežov na najbližšie obdobie, vymieňajú sa názory a stanovujú ďalšie formy spolupráce. ONV prizýva poslancov na všetky svoje zasadnutia, oboznamuje ich s termínmi konania verejných zhromaždení v mestách a v obciach, kde aj aktívne vystupujú a skladajú účty zo svojej poslaneckej činnosti. Pripomienky z týchto zhromaždení sa evidujú, v radách jednotlivých stupňov NV prerokúvajú a postupne podža možností zabezpečujú. Treba však pripomenúť, že na dlhodobé neriešenie niektorých problémov občania vežmi citlivo reagujú a neraz toto spájajú s nižšouúčinnosťou práce poslanca, či nedocenením ich oprávnených potrieb a záujmov.

Okrem verejných zhromaždení sú vežmi osvedčenou formou spojenia poslancov so svojimi voličmi i naše Gottwaldovské dni. Poskytujú nám dokonale poznanie skutočnosti daného prostredia, názorov a pripomienok pracujúcich a občanov. V 5. volebnom období sa uskutočnili v mestách Kolárovo a Hurbanovo, v obciach Kameničná, Sokolce, Čičiv, Chotín, ďalej v OÚNZ, miestnom hospodárstve i v rozhodujúcich podnikoch, ako ZŤS Komárno, ZVL Kolárovo, OSP a ďalšich.

V prípravnej časti sa uskutočňujú tak, že v priebehu mesiaca pracovné skupiny zastúpené i poslancami zhodnotia situáciu priamo na mieste, diskutujú s pracujúcimi a aktivizujú ich pre splnenie ciežov. Po tomto prieskume završuje Gottwaldovské dni verejná schôdza, na ktorej sú prijímané menovité opatrenia pre národné výbory, zložky NF, hospodárske vedenie a v určenom termíne sa ich plnenie následne kontroluje. V tomto polroku sa podža plánu uskutočnia v podnikoch služieb, spojov, v závode na netkaný textil, ďalej v strediskových obciach Zlatná na Ostrove a Nesvady, kde sa opätovne počíta s účasťou a aktívnou pomocou aj poslancov vyšších zastupitežských orgánov. Gottwaldovské dni sa stretávajú s pozitívnym ohlasom medzi voličmi, ich priebeh a závery sú publikované v regionálnej tlači a tým zároveň aj pod verejnou kontrolou.

Na každom spoločnom zasadnutí Zahraničných výborov Snemovne žudu a Snemovne národov FZ zaraďujeme do programu bod výmenu skúseností z činnosti poslanca vo volebnom obvode, ako trvalú metódu v práci výborov. Prispieva to k sústavnému zvyšovaniu politického a odborného rastu, k osvojovaniu si stále účinnejšieho štýlu, foriem a metód práce, najmä mladších poslancov Federálneho zhromaždenia.

Súdružky a súdruhovia poslanci. Vežmi konkrétne pociťujeme, že so zvyšovaním potrieb našej spoločnosti, stupňujú sa kvalitatívne nároky na prácu žudí i na prácu poslancov všetkých stupňov. Osobitne v ovzduší uskutočňovania zásadných zmien v súlade s požiadavkami novej doby považujem vo vlastnej poslaneckej činnosti orientovať ju na praktické presadzovanie skutočnosti, že podstatou prestavby je dosiahnuť kvalitatívne zmeny v hlavných smeroch nášho spoločenského vývoja, v rozvoji socialistickej demokracie a v rozšírení jej zásad do hospodárskej oblasti. Musíme sa aktívne zúčastňovať na hžadaní ciest, ako odstraňovať problémy, ako pomôcť žuďom riešiť ich starosti. Na základe hlbokého poznania reality presadzovať otázky jednoty hospodárskej a sociálnej politiky, priority uspokojovania potrieb žudí, prispievať k zjednocovaniu individuálnych, skupinových a spoločenských záujmov. V našich podmienkach sem prináleží i dôležitý aspekt riešenia otázok národnostnej politiky, objasňovať ich vo svetle politickej línie komunistickej strany, ukazovať jej vývojové tendencie vychádzajúce z princípov socialistického internacionalizmu a vlastenectva, jednoty životných záujmov našich národov a národností.

V súvislosti s prípravou XVIII. zjazdu KSČ chceme v nastávajúcom období zvýšiť kritériá náročnosti i v práci krajského združenia poslancov. V predzjazdovom období má naša masovopolitická práca nezastupitežné miesto. Sme rozhodnutí v duchu Vyhlásenia Predsedníctva ÚV KSČ k 41. výročiu Víťazného februára, ešte účinnejším pôsobením medzi občanmi, pracujúcimi a mládežou, ale aj svedomitou a príkladnou prácou na svojich pracoviskách, aktívne prispieť k prestavbe našej spoločnosti, k prehlbovaniu socialistickej demokracie a tak naplniť ciele vedúcej sily našej spoločnosti - Komunistickej strany Československa.

Predložené návrhy zákonov odporúčam Federálnemu zhromaždeniu schváliť.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji poslanci Hlaváčovi, který byl poslední z písemně přihlášených řečníků.

Hlásí se někdo z poslanců o slovo? (Nikdo.) Nikdo.

Vyhlašuji tedy rozpravu za skončenou.

Přeje si závěrečné slovo první místopředseda Federálního shromáždění soudruh Marko? (Ano.)

První místopředseda FS J. Marko: Súdružky a súdruhovia poslanci, v diskusii hodnotili poslanci predložené návrhy zákonov kladne. Ďalej rozviedli základné myšlienky o význame a dôležitosti týchto zákonov. Po tvrdili tak stanoviská uvedené v spoločnej správe spravodajcov a nič teda tomu nebráni, aby FZ nemohlo pristúpiť k hlasovaniu. Bez toho, žeby som chcel ovplyvňovať ďalší priebeh tej to schôdze, dovožte mi, aby som z poverenia iniciatívnej skupiny poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh prerokúvania návrhov a podali množstvo cenných pripomienok.

Ako som v úvode povedal, výbory vykonali vežký kus užitočnej práce. Boli na nás vežmi nároční, a tak je to správne. Ide nám všetkým o spoločnú vec, o realizáciu politiky KSČ a Národného frontu.

Iniciatívna skupina vyslovuje tiež uznanie poslancom ČNR a SNR, ktorí na návrhu spolupracovali. Rovnako tak iniciatívna skupina vyjadruje vďaku pracovnej skupine odborníkov a expertov, ktorá pracovala zvlášť na paragrafovanom znení návrhu, i riadiacej skupine funkcionárov, poslancov, predstavitežom vedy, vysokých škôl, výskumných ústavov a ďalším, ktorí sa aktívne účastnili posudzovania základnej koncenpcie návrhu.

Prirodzene, prijatím návrhov zákonov nič nie je ukončené. Naopak, začína pre nás poslancov práca, ktorá si bude vyžadovať ešte viac invencie, vytrvalosti, aktivity, zanietenia za spravodlivú vec nášho žudu, jeho skutočné záujmy, a tak aj o náš príspevok veci socializmu a trvalého mieru. Ďakujem.

Předsedající místopředseda SL V. Vedra: Děkuji prvnímu místopředsedovi Federálního shromáždění soudruhu Markovi. Přejí si závěrečné slovo zpravodajové? (Nepřejí.) Nepřejí. Děkuji.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. V zasedací síni je přítomno 170 poslanců Sněmovny lidu, 58 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a 69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice. Z toho je zřejmé, že obě sněmovny jsou usnášení schopné.

O každém návrhu budeme hlasovat odděleně.

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona uvedeným v parlamentním tisku 125 ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu a podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona uvedeným v parlamentním tisku 125 ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů a podle doporučení společné zpravodajky výborů Sněmovny národů? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také poslanci Sněmovny národů zákon schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 80, SL č. 120, SN č. 129)

Nyní budeme hlasovat o návrhu zákona o poslancích Federálního shromáždění.

Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona uvedeným v parlamentním tisku 126 ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů a podle doporučení společné zpravodajky výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny národů zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona uvedeným v parlamentním tisku 126 ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu a podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo zákon o poslancích Federálního shromáždění.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 81, SL č. 121, SN č. 130)

Dále máme na pořadu

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP