Středa 22. března 1989

Ani tento proces, táto nová forma práce, nemusí mať vždy jednoznačne presvedčivý charakter pre všetkých poslancov a výbory snemovní už preto, že námety a pripomienky sa musia na určitom stupni vývoja práce posúdiť a zjednotiť, v širších súvislostiach a väzbách k nim zaujať kladné či záporné stanovisko. Z toho môže vežakrát vyplynúť dojem, že nie všetko sa do návrhu zákona premietlo tak, ako sa zamýšžalo a uplatňovalo v rámci pripomienok, a to aj napriek tomu, že v priebehu prác na nich sa reagovalo vysvetžujúcim stanoviskom.

Je otázkou času - a prax ukáže a preverí naše predstavy o tom, čo je progresívne, čo s ohžadom na konkrétne sa vyvíjajúce podmienky nevyhovuje. Dnes prerokúvaný návrh zákona má aj väzbu na Ústavu Československej socialistickej republiky. Budeme sledovať, ako sa uplatňuje a osvedčuje v našej práci tak, aby, až bude schválená nová Ústava, mohli byť pozitívne poznatky z praxe do nej premietnuté, bol podža potreby dopracovaný alebo vo svojich jednotlivých častiach prehodnotený.

Vytváranie zásadných podmienok na prehlbovanie a zefektívnenie všetkých stránok činnosti tak orgánov, ako aj nás poslancov, na princípoch socialistickej demokracie je úlohou a ciežom dosiahnutie pocitu zodpovednosti vo vedomí všetkých občanov tohto štátu na riadení spoločenských procesov. Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia, kde sú zakotvené úpravy v postavení, právach a povinnostiach jeho orgánov, by mal napriek širokej diskusii, ktorú okolo seba vyvolal, byť krokom - teoretickou základňou, pre posilnenie pracovného charakteru najvyššieho zastupitežského zboru ako celku, zdrojom tvorivej iniciatívnej aktivity každého z nás.

K úplnej spokojnosti je ešte ďaleko a nebolo by na mieste, aj keby sa dosiahlo akéhokožvek stupňa pozitívnych výsledkov. Nie všetko, než čo sme uplatnili v rámci námetov a pripomienok k tomuto zákonu sa dá povedať právnym prostriedkom. Toho sme si vedomí. Na základe historického vývoja spoločenských procesov sa potvrdilo, že iba prax určí - prijme alebo odmietne to, čo je alebo nie je progresívne. A tak to bude aj v prípade dnes prijímaného zákona.

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji poslankyni Minárové. Nyní přerušuji jednání na 25 minut.

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.35 hodin)

Předsedající předseda SL V. Vedra: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, budeme pokračovat v našem jednání. Než přistoupíme k rozpravě k návrhu zákonů, prosím předsedu volební komise Sněmovny národů poslance Josefa Stanka, aby nám podal zprávu o výsledcích volby člena předsednictva Federálního shromáždění.

Poslanec SN J. Stank: Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, z poverenia volebnej komisie vám oznamujem výsledok tajnej vožby. Navrhnutý kandidát poslanec Ján Pampúch bol volený všetkými prítomnými poslancami Snemovne národov za člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. Protokol o vožbe je súčasťou zápisu z tejto spoločnej schôdze snemovní Federálneho zhromaždenia.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 132)

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji předsedovi volební komise za přednesení zprávy. Konstatuji, že navržený poslanec Ján Pampúch byl zvolen členem předsednictva Federálního shromáždění. Dovolte mi, abych poslanci Pampúchovi popřál mnoho úspěchů při výkonu odpovědné funkce a současně poděkoval poslanci Hojnošovi za činnost v předsednictvu Federálního shromáždění.

Budeme pokračovat v rozpravě k návrhu zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění a návrhu zákona o poslancích Federálního shromáždění. Slovo má poslanec Richard Nejezchleb, připraví se poslankyně Věra Bartošková.

Poslanec SN R. Nejezchleb: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, iste máme všetci záujem na tom, aby sme líniu XVII. zjazdu KSČ k urýchleniu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, za komplexnú prestavbu a za prehĺbenie socialistickej demokracie so závermi následných zasadaní strany dôsledne uviedli do života. Prijali sme k tomu už celý rad zákonov, ktoré napomáhajú jej realizácii. Vstupom do nového roku 1989 sa napr. uzavrela prvá a otvorila druhá etapa konštituovania štátnych podnikov, v ktorých sa podža demokraticky pripraveného a schváleného zákona o štátnom podniku pristúpilo k zavádzaniu socialistickej samosprávy.

Prečo o tom hovorím, keď máme na programe prerokúvanie návrhu zákona o poslancoch Federálneho zhromaždenia? Skúsenosti z uplatňovania jedného, a to bezosporu kžúčového zákona, sú vežmi cenné i pri uplatňovaní ďalších zákonov. Ukazuje sa totiž, keď samospráva vkročila do našich podnikov, že zastihla mnohých pracovníkov hore i dole myšlienkovo nepripravených, zaťažených rôznymi predsudkami, napr. o údajnej neúspešnosti samosprávy v zahraničí a starými stereotypmi riadiacej práce, s ktorými sa všetci tak ťažko lúčime. To sú i prvé skúsenosti niektorých poslancov z volebných obvodov.

Táto skutočnosť sa môže na určitú dobu stať hamovkou rozvoja štátnych podnikov vôbec. Preto by sme boli neradi, keby sa to stalo i so zákonom, ktorý dnes máme na programe, hoci vieme, že jeho prijatím sa ihneď žiadne zázraky konať nebudú.

Všetci, ako sme tu, sme vežmi radi, že sa zákon dostal na súčasnú úroveň. Medzi poslancami sa už niekožko rokov diskutovalo a porovnávalo naše postavenie s postavením poslancov v niektorých ďalších socialistických krajinách. K zásadám a paragrafovanému zneniu bola taká široká diskusia, že čas na ňu vymedzený ani nestačil. Okrem mnohých čiastkových pripomienok, z ktorých najdôležitejšie sú v prílohe uvedené, najmä po zverejnení prvých výsledkov z rokovania komisie strany a Národného frontu k príprave novej Ústavy ČSSR, sa otvorila otázka, ktorá v podstate sledovala nasledujúce: bude ústava vyústením i z tohto zákona, alebo nemal by navrhovaný zákon vychádzať až z novej Ústavy ČSSR?

Súčasný stav je však taký, že postavenie poslancov Federálneho zhromaždenia je riešené v rade právnych predpisov, (hovorí sa o tom aj v dôvodovej správe) a predložený zákon je vôbec prvou ucelenou zákonnou úpravou v histórii nášho socialistického parlamentarizmu.

V celej etape prestavby sa zákonite budú zvyšovať náročné úlohy. V súvislosti s tým sa bezosporu dá očakávať - ako o tom hovoril už XVII. zjazd KSČ - i prehlbovanie pracovného charakteru zastupitežských zborov, a tým i právomoc a zodpovednosť všetkých poslancov. A práve táto skutočnosť (a to po vysvetlení expertmi) si už teraz vyžiadala spracovanie uceleného návrhu zákona. Nechcem tým však tvrdiť, že čas i zmenené spoločenské podmienky, o ktoré sa všetci usilujeme (aby už odpovedali i potrebám nového tisícročia) si nevyžiadajú nové zmeny i jeho budúcu novelizáciu.

Po jeho prijatí bude iste vežmi dôležité, aby sa na všetkých úrovniach správne pochopil, aby do vedomia našej verejnosti a medzi nimi i funkcionárov a pracovníkov všetkých typov prenikol s tým, že ide o zvýšenie právomoci a zodpovednosti volených zástupcov pracujúceho žudu. Stručne povedané - aby sme všetci boli myšlienkovo pripravení na jeho prijatie, ale aj plnenie. Z minulosti, ale i z nedávnej doby máme skúsenosti, že i sebelepší zákon zlou interpretáciou a množstvom rôznych mnohokrát aj protichodných predpisov sa dobrý zákon môže pokaziť.

Vieme, že byrokracia, ako o tom hovoril už Vladimír Iljič Lenin, je najväčším nepriatežom všetkého nového. A čo horšie, ak by sme to pripustili, môže sa stať silou, ktorá je schopná znemožniť aj tie najlepšie myšlienky a návrhy. A pritom ju v žiadnom prípade nechceme spojovať s politicky vyspelým a profesionálne schopným aparátom, bez ktorého nemôže dobre pracovať ani náš najvyšší orgán štátnej moci. Iste sme si všetci vedomí toh o a plne s tým súhlasíme, že aparát na všetkých stupňoch má slúžiť orgánom, a nie naopak. Inak by to mohol byť práve prvý krok k byrokracii.

V práci poslanca Federálneho zhromaždenia sa mimoriadny dôraz kladie na jeho pôsobenie vo volebných obvodoch, ako o tom už hovorili v diskusii moji predchodcovia, predovšetkým súdruh prvý podpredseda Marko. Aj návrh zákona o tom jednoznačne hovorí. Pochopitežne, že v ňom nemôže byť obsiahnuté všetko. Zo zákona sa nemôže stať rukoväť, ktorá by každého viedla za rúčku. Doterajšie pozitívne skúsenosti z práce poslancov, však môžu byť vežmi užitočné i pre ďalšie volebné obdobie. Domnievam sa, že skoro všetci máme aj podobné, alebo takmer podobné skúsenosti. Všade treba pristupovať k riešeniu problémov osobitne. Zoznámiť sa s nimi, to si vyžaduje čas a toho sa poslancom vežmi zriedka dostáva. V každom obvode je veža obcí, ale minimálne možností všetkých navštíviť. Pritom by voliči svojho poslanca mali poznať a všetkým by mal skladať účty zo svojej činnosti. Na prvý pohžad to vyzerá ako začarovaný kruh, z ktorého niet východiska. Tu by sme si mali osvojiť skúsenosti, že existuje určitá hierarchia dôležitosti úloh, dežba práce a zodpovednosť za pomoc pri riešení problémov. Je možné pomôcť na mieste, ale je tu predovšetkým priestor pre poslancov miestnych alebo okresných národných výborov. Čo však celkom zanedbávame, a to obapožne, je naša účasť na schôdzach orgánov Národného frontu, alebo tých spoločenských organizácií, za ktoré sme kandidovali. Treba však povedať, že ani z ich strany o nás príliš vežký záujem doteraz neprejavili. Pritom však som plne za to, aby skladali účty všetci poslanci, a to podža miestnych podmienok v každom obvode.

Naša účasť vo volebných obvodoch je v súčasnosti o to dôležitejšia, že v celom procese prestavby mimoriadny význam majú národné výbory, ktoré by mali zabezpečovať čo najužšie spojenie s najvyššími orgánmi štátu. K tomu, aby túto úlohu mohli splniť treba ich dobudovať a vybaviť takou právomocou, aby mohli operatívne riešiť všetky problémy občanov.

Ako vieme, jednotlivé vlády už teraz pripravujú opatrenia na zlepšenie štruktúry postavenia a činnosti miestnych národných výborov. Bolo by žiadúce teraz po zvýšenej právomoci poslancov využiť pritom ich skúseností a na druhej strane poskytnúť pomoc poslancami Federálneho zhromaždenia pri ich uvádzaní do života.

Národné výbory stoja pred úlohami revolučného charakteru. Ako ich zvládnu - od toho do istej mieri závisí aj tempo našej prestavby. Preto našou povinnosťou je naďalej pomáhať aktivizovať pracujúcich na riadení spoločných vecí, zlaďovať ich individuálne a skupinové záujmy so záujmami spoločenskými. A teraz je to jednoznačne prestavba.

Pre prácu poslancov vo volebnom obvode je dôležitá aktuálnosť a konkrétnosť informácií. Pokiaž ide o objem je ich dosť, niekedy až mnoho. S aktuálnosťou a konkrétnosťou je to však už horšie. Mnohokrát poslanec na otázku z pléna nemôže inakšie odpovedať, než to, ešte nemáme na programe, nevieme nič o tom ... A večer v televízii alebo ráno v ústrednej tlači hovorí alebo píše námestník alebo minister o tejto téme tak, ako keby najvyšší orgán štátnej moci federácie vôbec neexistoval. A naša odpoveď typu: V globále sme všetko splnili ... vyvoláva u voličov v dnešnej dobe už len vežmi hlasný úsmev ...

Všetci by sme si mali uvedomiť, že s autoritou poslanca rastie i autorita Federálneho zhromaždenia a opačne. Podža toho by sme mali aj obapožne konať.

Od poslanca Federálneho zhromaždenia sa očakáva, že sa stále viacej zapojí do tvorby zákonov. Jeho úlohou nie je totiž len o prijatí zákona hlasovať, poslanci sa už niekožko rokov, ako to už predtým bolo povedané, dožadujú, aby sa zásady i paragrafované znenie predkladali v zákone stanovenom čase. Sú aj mimoriadne prípady, kedy sa môžu dať výnimky. Aj keď v poslednom čase určité zlepšenie nastalo, stanovená doba sa vo väčšine ešte stále nedodržiava. Treba už konečne realizovať opakovanú, každoročne opakovanú požiadavku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky, aby bol plán legislatívnych prác včas a dlhodobe spracovaný a pritom aj dôsledne dodržiavaný. Tak budú môcť poslanci predložené návrhy konzultovať so svojimi voličmi a orgánmi vo volebných obvodoch a pri tvorbe či dopracovaní zákonov a omnoho viac a dôslednejšie využívať všetky ústavné nástroje. Zásadne by sa mala riešiť aj zákonodarná iniciatíva Federálneho zhromaždenia, ktorú dosiaž využívala predovšetkým naša federálna vláda, aj keď treba povedať, že dnešný náš návrh je jednou z vežmi mála výnimiek. Osobitne ako pozitívna skúsenosť, aj keď je ich viac a nie je možné pre krátkosť času o všetkých hovoriť, sú naše prieskumy, ktoré prinášajú účasťou poslancov vo volebných obvodoch na jednej strane morálnu pomoc navštíveným pracoviskám a na druhej strane neocenitežnú pomoc v skúsenostiach jednotlivých poslancov.

Chcel by som ešte pripomenúť, že sme sa všade, dole v našich obvodoch, stretli s plnou podporou opatrení proti provokatérom a organizátorom protištátnych akcií a v súvislosti s tým i zákonných opatrení Federálneho zhromaždenia o ochrane verejného poriadku. Aj náš výbor branný a bezpečnostný prijal k tomu jednoznačné stanovisko.

Vážené súdružky a súdruhovia, v tomto roku sme si pripomenuli 60. výročie V. zjazdu Komunistickej strany Československa. Aj vtedy bola naša strana v situácii, keď sa rozhodovalo, ako ďalej, keď sa hžadali nové revolučné prístupy, ktoré mali dať odpoveď na naliehavé potreby doby a vytýčiť tomu zodpovedajúcu strategickú i politickú líniu, ktorej by žudia rozumeli a plne ju aj podporovali.

Pred 70. rokmi sa založila Komunistická internacionála, na jednom jej zasadnutí Vladimír Iljič Lenin hovoril o línii k masám. Na V. zjazde strany táto nastúpila do ofenzívy a pod Gottwaldovým vedením a jeho heslom "Čelom k masám" doviedla robotnícku triedu až k Víťaznému februáru. Aj dnes v nových podmienkach sa zodpovedajúcim potrebám vytvára nová, revolučná cesta. Povinnosťou nás poslancov je prispieť všetkými svojimi silami a možnosťami k jej uskutočneniu. A nový návrh zákona o postavení poslancov Federálneho zhromaždenia iste k tomu význačne prispeje.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji poslanci Nejezchlebovi. Slovo má poslankyně Bartošková, připraví se poslanec Hlaváč.

Poslankyně SL V. Bartošková: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, návrh zákona o poslancích Federálního shromáždění, který dnes projednáváme, vítám jako ucelené vymezení postavení, práv a povinností poslanců, které vychází ze zákonodárné, kontrolní a iniciativní činnosti Federálního shromáždění a jeho orgánů.

V současné etapě přestavby naší společnosti, kdy dochází k širší účasti občanů na řízení státu a ke zvyšování odpovědnosti za výsledky politického a hospodářského vývoje, rostou i nároky na práci poslanců nejvyššího zastupitelského sboru Československé socialistické republiky jako volených zástupců lidu.

Prostřednictvím nás poslanců se pracující mohou podílet na řízení naší společnosti na všech organizačních stupních a přispívat k optimálnímu slaďování celospolečenských zájmů se zájmy skupinovými i s individuálními potřebami. Ve Federálním shromáždění jednáme a rozhodujeme o všech zásadních otázkách politiky státu. Naše práva a povinnosti vyplývají z účasti na zákonodárné, kontrolní a iniciativní činnosti Federálního shromáždění, přičemž naší základní povinností je aktivní a konstruktivní účast na jednání sněmoven, jejich orgánů a orgánů Federálního shromáždění, do nichž jsme byli zvoleni. Při těchto jednáních jsme oprávněni podle navrhované zákonné úpravy využívat svého rozhodujícího hlasu i hlasu poradního.

Velký význam má i kontrolní práce poslanců Federálního shromáždění vůči ústředním orgánům státní správy. K jejímu prohloubení poslouží v zákoně nově formulované oprávnění požadovat podklady a vysvětlení od členů federální vlády a vedoucích všech orgánů a organizací v Československé socialistické republice. Návrh zákona upřesňuje, kteří funkcionáři jsou povinni nám poslancům poskytnout informace, vysvětlení a podklady a současně se těmto funkcionářům ukládá povinnost zabývat se podněty, se kterými se na ně obracíme, a ve stanovené lhůtě na ně odpovídat. Můžeme použít i našeho oprávnění upozornit na porušení státní disciplíny nebo pracovní kázně a uvedení funkcionáři a vedoucí jsou povinni na toto určeným způsobem reagovat. I to považuji za velmi pozitivní a myslím si, že to přispěje ke zvýšení kontrolní činnosti poslanců vůči ústředním výkonným orgánům.

Pro kontrolní a iniciativní činnost poslanců je také velmi důležitá v návrhu zákona zakotvená možnost zúčastnit se skupinových poslaneckých průzkumů, organizovaných Federálním shromážděním, sněmovnami nebo výbory, popřípadě i ve spolupráci s Českou nebo Slovenskou národní radou, v rámci příprav na projednávání zásadních otázek vnitřní politiky.

V tomto volebním období byly např. ve výborech pro sociální politiku prováděné průzkumy, kterých jsem se zúčastnila, zaměřeny na oblast mzdové politiky, na zavádění brigádní formy organizace práce a odměňování, zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy a na sociální oblast. Průzkumy nám přinesly řadu cenných poznatků k aktuálním společenským otázkám i k dalšímu ekonomickému vývoji. Získané výsledky z průzkumů jsme uplatnili formou doporučení ústředním orgánům a federální vládě.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP