Úterý 21. března 1989

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně A. Ročňáková: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, ministr zahraničních věcí soudruh Johanes i společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Hrbotický, vysvětlili význam těchto tří smluv i naše stanovisko k rozvoji a dalším perspektivám vzájemných vztahů s Korejskou lidově demokratickou republikou.

Dovolte mi proto jen několik poznámek. Smlouva o přátelství a vzájemné spolupráci vymezuje prostor pro další rozvoj i mnohotvárnost našich vzájemných vztahů. Uplatnily se v ní mezinárodně právní zásady respektování svrchovanosti, rovnosti obou smluvních stran a nevměšování se do vnitřních záležitostí.

Další dvě smlouvy vlastně dotvářejí právní základnu pro rozšíření vzájemných styků a přispívají k posílení právní jistoty mezi oběma stranami. Po praktické stránce jak Smlouva o poskytování vzájemné právní pomoci, tak Konzulární úmluva, usnadní úřední styky mezi orgány obou smluvních stran a pozitivně zasáhnou i do oblasti výměny osob.

Všechny tři smlouvy s Korejskou lidově demokratickou republikou byly projednány ve výborech ústavně právních a ve výborech zahraničních bez připomínek. Výbory pokládají tyto smlouvy z hlediska vzájemných vztahů za politicky významné a potřebné.

Vzhledem k tomu, že jde o smluvní dokumenty politického charakteru, vyžadují před ratifikací podle článku 36 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci souhlas Federálního shromáždění.

Navrhuji proto Sněmovně lidu jako společná zpravodajka jejích výborů, aby vyjádřila souhlas s těmito smlouvami mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslankyni Ročňákovej. Do rozpravy k týmto bodom sa písomne nikto neprihlásil.

Pýtam sa, či niekto z poslancov žiada o slovo? (Nikdo.) Nikto.

Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu.

Podža zistenej účasti sú obidve snemovne uznášania schopné.

O každom vládnom návrhu budeme hlasovať oddelene.

Najskôr budeme hlasovať o vládnom návrhu, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou žudovodemokratickou republikou o priatežstve a spolupráci, podpísaná v Pchjongjangu 11. septembra 1988.

V parlamentnej tlači 116 sa navrhuje uznesenie, ktorým sa odporúča súhlasiť s prerokúvanou zmluvou.

Najprv budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia podža odporúčania spoločnej spravodajkyne výborov Snemovne žudu? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne žudu schválili návrh uznesenia.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia podža odporúčania spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne žudu schválili návrh uznesenia.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlasí zo Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou žudovodemokratickou republikou o priatežstve a spolupráci, podpísanou v Pchjongjangu 11. septembra 1988.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 76, SL č. 116, SN č. 125)

Teraz budeme hlasovať o vládnom návrhu, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou žudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných, podpísaná v Pchjongjangu 11. septembra 1988.

V parlamentnej tlači 117 sa navrhuje uznesenie, ktorým sa odporúča súhlasiť s prerokúvanou zmluvou.

Najprv budú hlasovať poslanci Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia podža odporúčania spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov schválili návrh uznesenia.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia podža odporúčania spoločnej spravodajkyne výborov Snemovne žudu? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Taktiež poslanci snemovne žudu schválili návrh uznesenia.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlasí so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou žudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných, podpísanou v Pchjongjangu 11. septembra 1988.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 77, SL č. 117, SN č. 126)

Teraz budeme hlasovať o vládnom návrhu, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republikky na súhlas Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou žudovodemokratickou republikou, podpísaný v Pchjongjangu 11. septembra 1988.

V parlamentnej tlači číslo 118 sa navrhuje uznesenie, ktorým sa odporúča súhlasiť s prerokúvaným Konzulárnym dohovorom.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia podža odporúčania spoločnej spravodajkyne Snemovne žudu? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne žudu schválili návrh uznesenia.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia podža odporúčania spoločného spravodajcu Snemovne národov? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Rovnako poslanci Snemovne národov návrh uznesenia schválili.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlasí s Konzulárnym dohovorom medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou žudovodemokratickou republikou, podpísaný v Pchjongjangu 11. septembra 1988.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 78, SL č. 118, SN č. 127)

Ďalej máme na programe

6

Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhažovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy, podpísaná v Prahe 21. júna 1988 (tlač 127).

Prosím ministra vnútra ČSSR súdruha Františka Kincla, aby návrh odôvodnil.

Ministr vnitra ČSSR F. Kincl: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, současné československo-rakouské vztahy jsou charakterizovány oboustranným zájmem na dlouhodobém rozvoji spolupráce uskutečňované v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

Dosavadní spolupráce se spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky byla realizována na základě Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Rakouské republiky o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaj, Morava a Dyje z roku 1975. Tato dohoda však umožňovala pouze pomoc při identifikaci mrtvol nalezených v pohraničních řekách. Bezpečnostní spolupráce nad rámec této dohody, především pomoc při pátrání po ukradených uměleckých předmětech a odhalování mezinárodních skupin, zabývajících se pašováním omamných látek, byla zcela výjimečná a uskutečňovala se pouze diplomatickou cestou, bez smluvního základu a byla značně zdlouhavá. Teprve sjednání Smlouvy mezi ČSSR a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních vytvořilo předpoklady pro smluvní zajištění spolupráce i při předcházení a odhalování trestné činnosti.

Poskytování pomoci nebo její odmítnutí je v dohodě upraveno obdobně jako ve Smlouvě mezi ČSSR a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních.

Dohoda umožňuje na základě žádosti za stanovených podmínek přímý styk mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky, jehož účelem je vytvoření podmínek pro operativnost spolupráce. Vedle konkrétních forem spolupráce, směřující k předcházení a odhalování trestné činnosti, dohoda předpokládá i spolupráci při organizaci a taktice předcházení a odhalování zvláště nebezpečných soudně trestných činů, zejména na úseku mezinárodního terorismu, pašování omamných látek, padělání platidel a krádeží uměleckých předmětů.

V souladu s mezinárodním obyčejem a ustálenou československou smluvní praxí v oblasti mezinárodních justičních smluv se v dohodě respektuje nedotknutelnost osob, které se na žádost urychleně dostaví na místo identifikace na území druhého státu. Z hlediska praktických potřeb je rovněž nezbytné, aby za účelem objasnění podezření ze spáchaného trestného činu, odborné konzultace a pomoci, po vzájemné dohodě federálního ministerstva vnitra ČSSR se Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky, mohli být jejich zástupci přítomni na území druhého státu; dohoda však nepřipouští, aby vykonávali úřední činnost.

Předmětem Dohody je i úprava konkrétních forem spolupráce při zajišťování bezpečnosti silničního provozu, která mimo jiné přispěje k ulehčení silničního provozu přes státní hranice smluvních stran.

Podrobnosti k provádění dohody v rámci resortů ministerstev vnitra stanoví FMV v resortním předpisu.

Ve výborech Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění, jímž byla přikázána k projednání, podpořili všichni diskutující uzavření uvedené dohody. Při projednávání ve výborech uplatnila poslankyně Králová připomínky, týkající se některých pojmů, a poslankyně Vávrová vznesla dotaz, jak často dochází k situacím, kterých se projednávaná dohoda týká. Na připomínky i otázku jsme reagovali hned při projednávání ve výborech, podrobněji a konkrétněji v doplňujících písemných odpovědích oběma soudružkám poslankyním. Vzhledem k tomu, že nebylo vyžádáno doplnění odpovědí, považujeme je za dostačující.

Děkuji za podporu uzavřené Dohody, která byla v příslušných výborech vyjádřena.

Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, doporučuji, abyste po projednání vyslovili s předloženým návrhem souhlas.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem súdruhovi Kinclovi. Vládny návrh prerokovali výbory ústavno právné, zahraničné a branné a bezpečnostné obidvoch snemovní.

Prosím spoločnú spravodajkyňu výborov Snemovne žudu poslankyňu Veru Pechovú, aby predniesla spravodajskú správu.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně V. Pechová: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, mezi naší republikou a Rakouskou republikou probíhá v poslední době intenzívní politický dialog. Výsledkem intenzívního oboustranného úsilí je vytváření dobrých sousedských vztahů, zejména v oblasti ekonomické a kulturní, ale i v dalších oblastech. Zanedbatelná není ani skutečnost, že Rakousko je naším druhým největším obchodním partnerem z kapitalistických států a vzájemný obchod má trvale vzestupnou tendenci.

Já osobně v současné době žiji a pracuji těsně na hranici s Rakouskem a mohu vás ujistit, že moji spoluobčané pozorně sledují a vítají prohlubování dobrých sousedských vztahů s Rakouskem, zvyšuje to pocit jistoty.

K rozvoji vzájemných vztahů napomáhá i vytvořená poměrně široká smluvní základna obou států, kterou v současnosti tvoří 58 mezinárodních smluv.

Dohoda, kterou projednáváme, jak již zde zaznělo, umožní bezprostřední a operativní projednávání a společné řešení problému předcházení trestné činnosti a jejího odhalování v návaznosti na rozvoj turistického ruchu. Umožní efektivnější potírání závažné mezinárodní kriminality působící přes hranice jednotlivých států a přístup československé strany k bezpečnostně využitelným informacím, zvláště v boji proti obchodu s omamnými látkami a proti mezinárodnímu terorismu.

Je možno říci, že Dohoda v tomto směru bilaterálně smluvně upravuje spolupráci, založenou na mnohostranných mezinárodních smlouvách, kterými jsou oba státy vázány.

Jako společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu doporučuji Sněmovně lidu předložený vládní návrh Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy schválit.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslankyni Pechovej.

Slovo má spoločný spravodajca výborov Snemovne národov poslanec Jozef Comba.

Společný zpravodaj výborů SN J. Comba: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, minister vnútra ČSSR súdruh František Kincl odôvodnil vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhažovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy. Dovožte mi, aby som nadviazal na jeho odôvodnenie i na spoločnú spravodajskú správu výborov Snemovne žudu, prednesenú poslankyňou Pechovou a ako spoločný spravodajca výborov Snemovne národov sa takisto pripojil k odporučeniu vyjadriť s Dohodou súhlas.

Pri prerokúvaní tohto vládneho návrhu by som chcel iba zdôrazniť, že v nadväznosti na dve zmluvy s Rakúskou republikou o právnej pomoci vo veciach trestných a o vydávaní, ktorými sa Federálne zhromaždenie zaoberalo v roku 1985, sa táto Dohoda zameriava na predchádzanie a odhažovanie trestnej činnosti a upravuje konkrétnu spoluprácu medzi oboma krajinami. Vychádza zo všeobecne uznávaných zásad medzinárodného práva a zásad trestného práva každej zmluvnej strany. Jej realizácia si nevyžiada zmenu v československom právnom poriadku.

Vládny návrh bol prerokovaný bez pripomienok vo výboroch zahraničných, branných a bezpečnostných a výboroch ústavnoprávnych oboch snemovní. Dohoda bezpochyby prispeje k upevneniu vzájomnej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskom a odporúčam, aby Snemovňa národov vyslovila s touto Dohodou svoj súhlas.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Combovi. Do rozpravy sa k tomuto bodu písomne nikto neprihlásil. Pýtam sa, či niekto z poslancov žiada o slovo? (Nežádá.) Nežiada. Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu. Podža zistenia účasti na počítači sú obidve snemovne uznášania schopné.

V parlamentnej tlači č. 127 sa navrhuje uznesenie, ktorým sa odporúča súhlasiť s prerokúvanou Dohodou.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia podža odporúčania spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov návrh uznesenia schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia podža odporúčania spoločnej spravodajkyne výborov Snemovne žudu? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Takisto poslanci Snemovne žudu schválili návrh uznesenia.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlasí s Dohodou medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhažovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy, podpísanou v Prahe 21. júna 1988.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 79, SL č. 119, SN č. 128)

Súdružky a súdruhovia, zajtrajšie rokovanie bude viesť podpredseda Federálneho zhromaždenia a predseda Snemovne žudu súdruh Vladimír Vedra. V rokovaní budeme pokračovať zajtra o 8.30 hodín.

Upozorňujem, že mimoriadna schôdza Výborov pre sociálnu politiku Snemovne žudu sa uskutoční 22. marca, t. j. zajtra, o 7.30 hodin v miestnosti č. 274 na II. poschodí budovy Federálneho zhromaždenia.

Teraz prerušujem 13. spoločnú schôdzu snemovní.

(Schůze přerušena v 15.40 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP