Úterý 21. března 1989

Nový dokument je důležitou součástí dynamického rozvoje smluvní základny vzájemných vztahů; má nemalý význam politický. Očekáváme, že přispěje k posílení právní jistoty a důvěry mezi oběma zeměmi, k plnění společného cíle zdůrazněného v jeho preambuli - udržovat, posilovat a prohlubovat vzájemné vztahy v duchu přátelství a spolupráce, na základě respektování svrchovanosti, rovnosti, vzájemné výhodnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, posuzovaná úmluva je smlouvou politickou, jež se svými ustanoveními o výsadách a imunitách dotýká působnosti československého právního řádu. Podle čl. 36 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci podléhá před ratifikací prezidentem republiky vyslovení souhlasu Federálního shromáždění. Proto si vás, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, dovoluji jménem vlády ČSSR požádat o vyslovení vašeho souhlasu.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem súdruhovi Johanesovi. Vládny návrh prerokovali výbory ústavnoprávne a zahraničné obidvoch snemovní.

Prosím spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu poslance Stanislava Tomsa, aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SL S. Toms: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, v československo-čínských vztazích byly v posledním období položeny solidní základy pro širokou a vzájemně výhodnou spolupráci a Konzulární československo-čínská úmluva je dalším kamenem v mozaice formování nových vztahů důvěry a spolupráce mezi socialistickými státy. Ceníme si navíc skutečnosti, že text Konzulární úmluvy, který odůvodnil soudruh ministr J. Johanes, jde nad rámec obecného standardu smluvních konzulárních ujednání, vycházejících ze známé vídeňské úmluvy.

Chtěl bych poukázat i na další významnou stránku smluvně právní oblasti. Všichni si dobře uvědomujeme význam obrovského trhu, který se nám v Číně opětovně otevírá. Je nutné se podnikavě chopit možnosti jeho využití, upevňovat je a podporovat ve smluvně právní oblasti styků.

Byli to právě čínští poslanci ze zahraničního výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců, jejichž delegace v rozhovorech v červnu m. r. na půdě Federálního shromáždění kladla důraz na všestrannou, zejména pak hospodářskou a vědeckotechnickou kooperaci s ohledem na potřeby modernizace technologie výroby v obou našich socialistických zemích.

Vedoucí čínské parlamentní delegace soudruh Yao Guang kladl důraz na hledání nových forem spolupráce ve styku s provinčními a místními orgány, které spolu s podniky a organizacemi získávají v Číně více samostatnosti v rozhodování. A právě těmto vzájemným kontaktům územních orgánů mohou být nápomocni též konzulární pracovníci. V mezistátních i mezipodnikových stycích mohou vznikat problémy, které bude žádoucí řešit v souladu se obnovením atmosféry přátelství a soudružské spolupráce.

Při posilování a zkvalitňování styků československých státních orgánů, organizací - a podniků s čínskými, budeme sledovat jejich efektivitu a racionalitu, aby se staly přínosem v úsilí o přestavbu hospodářství v obou zemích.

Věříme, že dohodnuté směry spolupráce budou naplňovány i po linii konzulární spolupráce. Těmto trendům budeme nápomocni společně i my poslanci ve vzájemných československo-čínských parlamentních stycích.

Poslancům Sněmovny lidu doporučuji proto souhlasit s předloženým návrhem Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Tomsovi. Slovo má spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne národov poslankyňa Marie Foltýnová.

Společná zpravodajka výborů SN M. Foltýnová: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, ke schválení je předložena československo-čínská Konzulární úmluva. Bereme ji nejenom jako "kamínek v mozaice formování nových vztahů", jak uvedl poslanec Toms, nýbrž i jako reálný výsledek uplatňování zahraničněpolitické linie našeho státu, jejíž základní požadavek, to je normalizovat vztahy s ostatními státy, vytyčil XVII. sjezd Komunistické strany Československa. Tato normalizace započala v roce 1987 návštěvou generálního tajemníka Komunistické strany Číny soudruha Čao-C-Janga v Československu a dále se rozvíjela návštěvami nejvyšších stranických a státních představitelů obou stran.

Dopad normalizace v politických vztazích se velice výrazně projevuje ve vzájemných hospodářských kontaktech. Domnívám se, že jako příklad postačí uvést vybudování závodu na výrobu nákladních automobilů Tatra v Čínské lidové republice, výstavbu československých námořních lodí v čínských loděnicích nebo smíšený podnik COSSHIP, založený československou námořní plavbou a největší čínskou rejdařskou firmou COSCO.

Prohlubující se spolupráce obou států se projevila i v rozšíření diplomatických zastoupení. V Šanghaji byla po 25 letech obnovena činnost československého generálního konzulátu, v roce 1987 byla podepsána dohoda o otevření obdobného čínského zastoupení v Bratislavě.

Navržená smlouva je smlouvou politickou, a proto podle článku 36 odstavec 3 ústavního zákona o československé federaci vyžaduje před ratifikací souhlas Federálního shromáždění.

Vážené soudružky, vážení soudruzi, protože mám za to, že uzavření Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou vytvoří spolehlivý základ pro rozvoj vzájemně prospěšných styků mezi oběma stranami, doporučuji poslancům Sněmovny národů souhlasit s předloženým návrhem Konzulární úmluvy.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslankyni Foltýnovej.

Do rozpravy k tomuto bodu sa písomne nikto neprihlásil.

Pýtam sa teda, či niekto z poslancov žiada o slovo? (Nikdo.) Nikto.

Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu.

Podža zistenej účasti na počítači sú obidve snemovne uznášania schopné.

V parlamentnej tlači číslo 115 sa navrhuje uznesenie, ktorým sa odporúča súhlasiť s konzulárnym dohovorom.

Najprv prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s navrhnutým uznesením podža odporučenia spoločnej spravodajkyne výborov Snemovne národov?

(Hlasuje se.)

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov návrh uznesenia schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom uznesenia podža odporúčania spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu?

(Hlasuje se.)

Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Takisto poslanci Snemovne žudu schválili návrh uznesenia.

Vzhžadom na súhlasné uznesenia obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlasí s Konzulárnym dohovorom medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou žudovou republikou, podpísaným v Pekingu 5. septembra 1988.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 75, SL č. 115, SN č. 124)

Teraz prerokujeme

3

Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou žudovodemokratickou republikou o priatežstve a spolupráci, podpísaná v Pchjongjangu 11. septembra 1988 (tlač 116).

ďalej

4

Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou žudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných, podpísaná v Pchjongjangu 11. septembra 1988 (tlač 117).

a

5

Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou žudovodemokratickou republikou, podpísaný v Pchjongjangu 11. septembra 1988 (tlač 118).

Tieto tri návrhy odporúčame prerokovať spoločne. Má niekto pripomienku k navrhovanej forme? Nemá.

Kto súhlasí s týmto návrhom?

(Hlasuje se.)

Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Návrh bol schválený jednomysežne.

Prosím ministra zahraničných vecí ČSSR súdruha Johanesa, aby návrhy odôvodnil.

Ministr zahraničních věcí ČSSR J. Johanes: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, šíře a kvalita smluvní základny je důležitým ukazatelem úrovně styků mezi státy. Potvrzuje to i vývoj našich smluvně-právních vztahů s Korejskou lidově demokratickou republikou. V minulém roce - v roce 40. výročí navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi - byly podepsány tři významné dokumenty: Smlouva o přátelství a spolupráci, Smlouva o právní pomoci a Konzulární úmluva. Toto výročí bylo příležitostí, abychom si připomenuli všechny hodnoty vytvořené v průběhu uplynulého období, významné výsledky dosažené plodnou vzájemnou spoluprací.

Náš přístup k lidově demokratické Koreji určila hned zpočátku solidarita, kterou národy Československa projevily slovy i činy s bojem korejského lidu proti ozbrojené imperialistické intervenci. Pomoc, kterou jsme korejské straně poskytovali, vytvořila předpoklady pro navázání vzájemné součinnosti, která se postupně rozšiřovala. První smluvní dokumenty byly sjednány ve druhé polovině padesátých let.

K dnešnímu dni spolupracujeme s Korejskou lidově demokratickou republikou prakticky ve všech oblastech. Základem vztahů jsou bohaté kontakty mezi Komunistickou stranou Československa a Korejskou stranou práce, především styky na nejvyšší úrovni. Z jednání generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa Miloše Jakeše a z rozhovorů prezidenta republiky Gustáva Husáka v Pchjongjangu, v květnu a září minulého roku, vyplynuly nové podněty pro další utváření vzájemných vztahů v celé jejich šíři. Při zmíněné návštěvě Gustáva Husáka v Korejské lidově demokratické republice byly podepsány i smluvní dokumenty, které dnes jménem federální vlády předkládám k vašemu posouzení.

Nejvýznamnější z nich je Smlouva o přátelství a spolupráci. Zakotvuje základní principy vztahů mezi oběma zeměmi, vytváří široký prostor pro jejich další rozvoj. Přirozeně se dotýká rovněž působení obou států v mezinárodněpolitické oblasti. Vyjadřuje mimo jiné skutečnost, že naše republika trvale stojí po boku Korejské lidově demokratické republiky ve věci mírového sjednocení korejského národa na demokratických základech. V zájmu urovnání na Korejském poloostrově plně podporujeme konstruktivní návrhy Korejské lidově demokratické republiky, zaměřené k rozvinutí plodného dialogu mezi představiteli obou částí Koreje. S uspokojením konstatujeme, že také Korejská lidově demokratická republika v duchu podepsané smlouvy vyjadřuje podporu naší zahraničněpolitické linii, kterou uskutečňujeme v rámci koordinované politiky členských zemí Varšavské smlouvy. Smlouva potvrzuje přání obou stran nadále spolupracovat při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti, podílet se na rozvoji procesu odzbrojení, včetně jaderného.

Je tedy zřejmé, že je plně v souladu se současnými pozitivními tendencemi ve vývoji mezinárodních vztahů. Odpovídá požadavkům doby, které vycházejí z potřeby aktivní účasti všech států světa velkých, středních i malých - při prohlubování a rozšiřování mezinárodní spolupráce. Představuje příspěvek k upevnění pozic socialismu v Asijsko-tichomořské oblasti, jejíž význam ve světové politice i ekonomice stále roste.

Smlouva je sjednána na dobu 20 let s možností automatického prodlužování vždy o další desetileté období.

Soudružky a soudruzi, rozvoj československo-korejské spolupráce nevyhnutě přivádí k nárůstu návštěv, cest, nejrůznějších výměn a kontaktů mezi občany našich zemí. Rozšiřuje se jejich působení na území obou smluvních stran. Naši lidé v Korejské lidově demokratické republice, stejně jako občané této republiky u nás, vstupují do konkrétních právních vztahů. Mohou vznikat nejrůznější situace, jejichž řešení vyžaduje jasnou smluvní úpravu, která by maximálně respektovala oprávněné zájmy obou států i jejich občanů.

Urovnání mnohých těchto otázek usnadní Smlouva o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních. Upravuje mimo jiné i styk příslušných justičních orgánů. K posílení ochrany práv a právem chráněných zájmů subjektů obou států přispěje zejména úprava uznání a výkonu soudních rozhodnutí. Smlouva vytváří základy spolupráce v trestněprávní oblasti zakotvením takových institutů, jakými jsou vydávání k trestnímu řízení, k výkonu trestu či převzetí trestního stíhání.

K zajištění právní ochrany občanů jednoho státu nacházejících se, či působících na území druhého státu, významně přispívají též konzulární úmluvy.

Korejská lidově demokratická republika, stejně jako ČSSR, je vázána mnohostrannou vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích z r. 1963. Ve výkladu ke Konzulární úmluvě s Čínskou lidovou republikou jsem již hovořil o odlišnostech, kvůli kterým některé státy, mezi něž patří obě naše země, rozvíjejí ustanovení vídeňské úmluvy ve dvoustranných dokumentech. Proto jen stručně: nosnou částí smluvní úpravy konzulárních otázek s Korejskou lidově demokratickou republikou jsou články upravující konzulární funkce. Očekáváme, že praktický dopad budou mít zejména ustanovení o působnosti konzulárních úředníků ve věcech osobního stavu, vízových a notářských, stejně jako možnosti zastupování občanů vysílajícího státu před soudy a jinými orgány státu přijímajícího.

Soudružky a soudruzi, uvedené smluvní dokumenty zkvalitňují dosavadní smluvní základnu československo-korejských vztahů. Odrážejí vysoký stupeň jejich rozvoje. Nesporně přispějí k dalšímu obohacení součinnosti mezi oběma našimi zeměmi, k upevnění cenných tradic vytvořených ve vzájemných vztazích našich národů za uplynulých 40 let.

Všechny předložené smlouvy jsou výrazně politické povahy, a proto - v souladu s článkem 36 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci - podléhají před ratifikací prezidentem republiky vyslovení souhlasu Federálního shromáždění. Doporučuji jménem vlády ČSSR Federálnímu shromáždění, aby s nimi vyslovilo souhlas.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem súdruhovi Johanesovi.

Vládne návrhy prerokovali výbory ústavnoprávne a zahraničné obidvoch snemovní.

Prosím spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov poslanca Jaroslava Hrbotického, aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SN J. Hrbotický: Soudružky a soudruzi, se zájmem jsme si vyslechli zdůvodnění tří významných smluvních dokumentů sjednaných s Korejskou lidově demokratickou republikou v průběhu návštěvy soudruha prezidenta Gustáva Husáka v Pchjongjangu v minulém roce.

Naše vzájemná spolupráce navazuje na pevné tradice spolupráce dvou geograficky sice velmi vzdálených, ale solidaritou boje pracujících velice si blízkých socialistických zemí.

Všichni si připomínáme odvážný boj hrdinného korejského lidu proti americké agresi v 50. letech, v období studené války, které bezmála přerostlo hrozbou použití atomové zbraně proti Korejské lidově demokratické republice americkým agresorem ve válku nejkrutější - nukleární. Nedošlo k tomu, ale situace na jihu Korejského poloostrova je nadále zdrojem napětí na Dálném Východě.

Pozorně sledujeme jednání mezi KLDR a Jižní Koreou a jenom pro úplnost připomenu, že ve schůzi výborů dne 18. dubna 1988 jsme přijali stanovisko na podporu návrhů vedení Korejské lidově demokratické republiky k normalizaci vztahů a sjednocení s Jižní Koreou.

Solidarita lidu Československa a lidu Korejské lidově demokratické republiky má tedy již čtyřicetiletou tradici. V období nového myšlení je však záhodno naplňovat tradice novým obsahem, hledáním nových forem spolupráce, zvyšováním jejich efektivity na základě vzájemné výhodnosti. Proto též dozrál čas k jejich regulaci politicky významnou Smlouvou o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a KLDR.

Politický význam i takových smluvně právních dokumentů, jakým je Konzulární úmluva a Smlouva o právní pomoci, výrazně narůstá v souvislosti se zvyšováním demokratických jistot a práv, ale i povinností občanů, jak ve vztahu k československým občanům v Korejské lidově demokratické republice, tak i ke korejským státním příslušníkům, pracujícím a studujícím na našem území.

Plánovaná výměna osob podtrhuje význam těchto dokumentů, zejména pokud při rozšiřování vzájemných vztahů mezi organizacemi obou zemí dochází ke vzniku specifických případů, které mohou ovlivňovat eventuálně i politické vztahy.

Pokládám za významné nejen první tři články Smlouvy o přátelství a spolupráci, o zaměření styků do sféry ekonomické a vědeckotechnické, ale i specifikum článků 4 a 7 s oboustranným závazkem o společném působení našich socialistických zemí, ČSSR a KLDR, při řešení naléhavých problémů evropského kontinentu a Korejského poloostrova, otázek přesahujících svým významem bilaterální sféru styků dosahem na rozvoj vztahů Východ-Západ.

Doporučuji vyslovit souhlas s každým z uvedených vládních návrhů, tedy se Smlouvou o přátelství a spolupráci, dále se Smlouvou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních a s vládním návrhem Konzulární úmluvy mezi ČSSR a KLDR, jako dokumentů, zhodnocujících dosaženou etapu vzájemných bilaterálních vztahů a určujících jejich další kontinuitu v duchu zásad soudobého mezinárodního práva a bratrských vztahů dvou socialistických zemí.

Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Hrbotickému.

Slovo má spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne žudu poslankyňa Aranka Ročňáková.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP