Úterý 13. prosince 1988

V rámci nových podmínek rozvoje socialistické demokracie, samosprávy a účasti pracujících na řízení - což je rovněž nový úkol ministerstev - bude nutná užší spolupráce vedoucích těchto orgánů s výbory sněmoven, než tomu bylo dosud. Aby však přinášela větší užitek, musíme i my na sebe klást větší nároky, abychom mohli účinně na činnost resortů v nových podmínkách působit. Tedy nejen konstatovat nedostatky, ale požadovat jejich odstranění a také využívat více poznatků a zkušeností voličů. Neměla by zde působit jen oprávnění výborů formálně plynoucí z ústavních předpisů a jednacího řádu, nýbrž především váha argumentů v jejich doporučeních, podložená znalostí praxe a jejich problémů.

Pokud mohu uvést příklad z praxe poslanců zahraničních výborů, je v V. volebním období markantně zvyšována kontrolní role poslanců ve vztahu k resortu ministerstva zahraničních věcí a ministerstva zahraničního obchodu ČSSR, která přináší nejen respekt, ale i určité výsledky v nastolování otázek zkvalitnění řídící práce a práce kontrolních útvarů resortů, ve zvýšeném zájmu poslanců o efektivní a hospodárnou činnost útvarů obou ministerstev a o zapojení pracovních kolektivů československé zahranični služby - do procesu přestavby v duchu závěrů 7., 9. a 10. zasedání ÚV KSČ.

Obě ministerstva pořádají aktivy a semináře, na kterých bilancují plnění úkolů a nezapomínají přitom na aplikaci některých závěrů 19. všesvazové konference KSSS i ve své činnosti.

V dalším období bychom měli v zahraničních výborech SL a SN popřemýšlet nad náměty k zintenzívnění spolupráce výborů s resorty při projednávání základních otázek čs. zahraniční politiky a zahraničně obchodní koncepce.

V této souvislosti budeme zvláště sledovat otázku prohloubení účasti čs. zahraniční služby při vytváření podmínek pro rozvoj zahraničních, ekonomických a vědeckotechnických vztahů, k posilování koordinační funkce resortů ve vztahu k čs. subjektům a další otázky, které souvisejí s postavením federálních orgánů státní správy.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, ne vše možno při přípravě tak složitého právního předpisu předem určit a předvídat. I s vědomím této skutečnosti bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že realizace působnosti federálními ústředními orgány státní správy, jak ji dnes projednáváme, bude účinně přispívat k plnění úkolů přestavby a k tomu, že se tyto orgány budou za řízení vlády účinně podílet na uskutečňování úkolů našeho socialistického státu.

S tímto přesvědčením budu pro předložený návrh hlasovat.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslancovi Michalskimu. Hlási sa ešte niekto z posžancov o slovo? (Nehlásí.) Nehlási. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Praje si záverečné slovo súdruh minister Čalfa? (Nepřeje.) Ďakujem.

Žiadajú o slovo spoloční spravodajcovia? (Nežádají.) Ďakujem.

Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. V zasadacej sále je prítomných 160 poslancov Snemovne žudu, 58 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 62 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. Obidve snemovne sú uznášania schopné.

O každom vládnom návrhu budeme hlasovať oddelene. Najskôr budeme hlasovať o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, v ktorých čele stojí člen vlády Československej socialistickej republiky.

Na schválenie tohto ústavného zákona je podža článku 42 ústavného zákona o československej federácii treba súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne žudu, ako i súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike.

Kto z nich súhlasí s návrhom ústavného zákona uvedeným v parlamentnej tlači 112 a podža odporučenia spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že zákon schválili všetci prítomní poslanci Snemovne národov zvolení v Českej socialistickej republike.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Kto z nich súhlasí s návrhom ústavného zákona uvedeným v parlamentnej tlači 112 a podža odporučenia spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Aj poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej socialistickej republike zákon schválili.

Ústavný zákon bol schválený potrebnou väčšinou prítomných poslancov Snemovne národov.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom ústavného zákona uvedeným v parlamentnej tlači 112 a podža odporučenia spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne žudu zákon schválili.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, v čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 65, SL č. 103, SN č. 112)

Teraz budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy (tlač 111).

Pri schvažovaní tohto zákona platí podža článku 42 odseku 2 písmeno o) ústavného zákona o československej federácii zákaz majorizácie, to znamená, že v Snemovni národov budú hlasovať oddelene poslanci zvolení v Českej socialistickej republike a oddelene poslanci zvolení v Slovenskej socialistickej republike.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona uvedeným v parlamentnej tlači 111 v znení spoločnej správy výborov Snemovne žudu a podža odporučenia spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne žudu zákon schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona uvedeným v parlamentnej tlači 111 v znení spoločnej správy výborov Snemovne národov a podža odporučenia spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov zvolení v Českej socialistickej republike zákon schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona uvedeným v parlamentnej tlači 111 v znení spoločnej správy výborov Snemovne národov a podža odporučenia spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Aj poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej socialistickej republike zákon schválili.

Konštatujem, že Snemovňa národov zákon schválila.

Vzžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákon o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 66, SL č. 104, SN č. 113)

Súdružky a súdruhovia poslanci, zajtrajšie rokovanie bude viesť podpredseda Federálneho zhromaždenia a predseda Snemovne národov súdruh Ján Janík.

V rokovaní budeme pokračovať o 9. hodine.

(Schůze přerušena v 16.07 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP