Úterý 13. prosince 1988

Nemohu se samozřejmě z tohoto. místa ohradit tím, že tyto konference byly takto organizovány v minulosti. Navázal jsem tedy na určitou praxi. Chci však říci, že bylo při zahájení konference tiskovým mluvčím Úřadu předsednictva vlády důrazně sděleno, o jakou konferenci jde, jaký má záměr. Žurnalisté byli požádáni, aby toho použili pouze jako informace, která jim usnadní pochopení celé problematiky státního rozpočtu, který bude předložen dnes na schůzi Federálního shromáždění. Ze zkušeností, které jsem z tohoto hlediska nabyl, zřejmě bude účelnější a rozumnější, aby takováto tisková konference proběhla až po schůzi Federálního shromáždění.

Soudružky a soudruzi, předpokládám, že jsem tím vyčerpal všechny konkrétní otázky, které byly v průběhu rozpravy na mne vzneseny.

Závěrem bych vás chtěl ubezpečit, že tak, jak bylo uvedeno v nedávném programovém prohlášení vlády ČSSR, chce vláda dále prohlubovat a zdokonalovat spolupráci s orgány Federálního shromáždění. Významné změny, které jsou spojeny s přestavbou hospodářského mechanismu a s řešením problémů rozvoje naší ekonomiky a životní úrovně obyvatelstva vyžadují, aby se tato spolupráce dále zintenzívnila.

Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem súdruhovi ministrovi Stejskalovi.

Sú všetci, ktorí položili otázky, spokojní s odpoveďou? (Ano.) Ano.

Žiada si slovo spoločný spravodajca výborov Snemovne žudu súdruh Hůla? (Ano.) Žiada.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Hůla: Soudružky a soudruzi poslanci, společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Csémi doporučil provést v textu navrhovaného zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1989 úpravu v § 1. Navrhuji poslancům Sněmovny lidu, aby s tímto doporučením také projevili svůj souhlas.

V rozpravě nezazněly připomínky proti návrhu rozpočtu na rok 1989. Byla však vyslovena řada připomínek, ze kterých by měla vláda ČSSR a jednotlivé resorty vycházet ve své činnosti. Šlo o připomínky otevřené, se snahou pomoci současným úkolům v rozvoji naší společnosti. Proto znovu doporučuji návrh zákona o státním rozpočtu schválit.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem.

Žiada o slovo spoločný spravodajca výborov Snemovne národov? (Nežádá.) Nežiada.

Súdružky a súdruhovia poslanci, pristúpime k hlasovaniu. Pri schvažovaní vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte československej federácie platí podža článku 42 odseku 2 písmeno e) zákona o československej federácii zákaz majorizácie, to znamená, že v Snemovni národov hlasujú oddelene poslanci zvolení v Českej socialistickej republike a oddelene poslanci zvolení v Slovenskej socialistickej republike.

V zasadacej sále je prítomných 180 poslancov Snemovne žudu , 63 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 60 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Obe snemovne sú uznášania schopné.

Najskôr budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989, vrátane zmeny navrhnutej spoločným spravodajcom výborov Snemovne žudu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

S vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989 vyslovili súhlas všetci prítomní poslanci Snemovne žudu.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Českej socialistickej republike.

Kto z nich súhlasí s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989, vrátane zmeny navrhnutej spoločným spravodajcom výborov Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989 vyslovili súhlas všetci prítomní poslanci Snemovne národov zvolení v Českej socialistickej republike.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Kto z nich súhlasí s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989, vrátane zmeny navrhnutej spoločným spravodajcom výborov Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

S vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989, vrátane zmeny navrhnutej spoločným spravodajcom výborov Snemovne národov, súhlasia aj všetci prítomní poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej socialistickej republike.

Snemovňa národov schválila návrh zákona jednomysežne.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 64, SL č. 102, SN č. 111)

Súdružky a súdruhovia poslanci, prerušujem naše rokovanie na 15 minút. V rokovaní budeme pokračovať o 15.05 hodine.

(Jednání přerušeno ve 14.50 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.05 hodin.)

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Súdružky a súdruhovia poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Ďalším bodom nášho programu je

2

Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky (tlač 112)

a

3

Vládny návrh zákona o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy (tlač 111) a spoločná správa výborov Snemovne žudu a výborov Snemovne národov (tlač 124).

Predsedníctva snemovní odporúčajú prerokúvať tieto návrhy spoločne. Má niekto pripomienku k tomuto návrhu? (Nikdo.) Nikto.

Kto súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Návrh bol schválený jednomysežne.

Obidva vládne návrhy odôvodní minister vlády Československej socialistickej republiky súdruh Marián Čalfa. Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr vlády ČSSR M. Čalfa: Vážený súdruh predseda, vážené Federálne zhromaždenie, uznesenie 7. plenárneho zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Československa v decembri minulého roka o komplexnej prestavbe hospodárskeho mechanizmu ČSSR a jej zabezpečení, stanovilo základné východiská a vytýčilo hlavné smery vežmi zložitého procesu prestavby, ktorý sa týka celej našej spoločnosti. Okrem opatrení, realizovaných pre oblasť chozrasčotnej sféry a zakotvení hlavných zmien v sústave riadenia, stanovilo uznesenie 7. pléna i novú úlohu štátnych orgánov, najmä novo pojalo úlohu centra a ďalšiu orientáciu jeho činnosti pri požiadavke racionálnejšieho usporiadania centrálnych orgánov. Ako vieme, táto požiadavka sa splnila prijatím ústavného zákona č. 42/1988 Zb. o zmenách v sústave federálních ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády ČSSR a realizovali ju i príslušné zákony národných rád na úrovni republík. Súčasne vyvstala potreba nového vymedzenia pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy tak, ako požaduje uznesenie 7. zasadania ÚV KSČ a ako vyplýva zo Smernice na zabezpečenie komplexnej prestavby hospodárskeho mechanizmu, schválenej vládou ČSSR v januári tohto roku. Preto sa vypracoval, a vláda ČSSR predložila Federálnemu zhromaždeniu, návrh novely ústavného zákona č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády ČSSR, v časti sa týkajúcich postavenia a základného poslania Štátnej plánovacej komisie.

Navrhovaná úprava článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 126/1970 Zb. v súlade s celkovou orientáciou jednotného výkonného riadiaceho centra na riešenie otázok koncepčnej a strategickej povahy, novo charakterizuje postavenie a základné poslanie Štátnej plánovacej komisie, ktoré má v novom hospodárskom mechanizme, a to tak, že Štátna plánovacia komisia je ústredný orgán štátnej správy ČSSR pre tvorbu sociálno-ekonomickej stratégie a národohospodárskeho plánovania. Z charakteristiky tohto základného poslania Štátnej plánovacej komisie sa potom odvodzujú jej pôsobnosti v kompetenčnom zákone.

Oproti doterajšiemu stavu nemá už byť Štátna plánovacia komisia naďalej orgánom pre rozvíjanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva, nakožko sústava riadenia (ktorej podstatným atribú tom zostáva i naďalej plánovitosť) prechádza v dôsledku navrhovaného kompetenčného zákona priamo na vládu ČSSR. Tento posun je dôvodný, pretože sústava riadenia je svojím spektrom riadiacich nástrojov i metód širišia ako plánovité riadenie, ktoré však, samozrejme, zostáva najpodstatnejším subsystémom tohto celku.

Vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vládny návrh nového kompetenčného zákona, ktorý dnes prerokúvate, reaguje svojím obsahom i usporiadaním na potreby prestavby hospodárskeho mechanizmu a vychádza z uznesenia 7. pléna Ústredného výboru Komunistickj strany Československa a zo Smerníc na zabezpečenie komplexnej prestavby hospodárskeho mechanizmu.

Pri koncipovaní nového zákona o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy sa plne rešpektovalo ústavné rozdelenie pôsobnosti medzi federáciou a republikami, založené ústavným zákonom o československej federácii.

Ciežom nového vymedzenia pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy je vytvoriť v práve podmienky pre ich orientáciu na riešenie problémov koncepčnej a strategickej povahy, na obecné riadenie systémového charakteru, založené predovšetkým na zásade jednotnosti ekonomických kritérií a dlhodobých normatívov, na dlhodobú programovú stratégiu pri určovaní celospoločenských sociálno-ekonomických ciežov a formulovaní základných ciest na ich dosiahnutie. Návrh rešpektuje princíp jednotného riadiacieho centra, zakotvený v Smerniciach na zabezpečenie komplexnej prestavby hospodárskeho mechanizmu a vytvára predpoklady na jeho koordinované pôsobenie voči hospodárskej sfére. V návrhu zákona sa preto uplatňuje požiadavka na kvalitatívne vyššiu úroveň spolupráce medzi súčasťami riadiacieho centra navzájom, najmä potom medzi federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy a ústrednými orgánmi štátnej správy republík v záujme jednotného zabezpečovania strategických ciežov a zámerov v hospodárskom a sociálnom rozvoji Československej socialistickej republiky.

V posilnení tejto spolupráce vidíme cestu na zefektívnenie riadiacej činnosti centra ako celku, vrátane vrcholnej výkonnej riadiacej funkcie vlády Československej socialistickej republiky i národných vlád, cestu k jeho jednotnému pôsobeniu voči chozrasčotnej sfére pri zvýšení zodpovednosti jednotlivých vedúcich ústredných orgánov štátnej správy za zverené úseky činnosti.

Pri tvorbe nového kompetenčného zákona sme mali na zreteli základné funkcie centrálneho riadenia v oblasti ekonomického, vedecko-technického a sociálneho rozvoja, to znamená, vypracovanie jednotného a komplexného štátneho plánu, koncipovanie ďalšieho rozvoja hospodárskeho mechanizmu, jeho ciežavedomé nepretržité zdokonažovanie a tvorba podmienok pre rozvoj socialistického podnikania a usmerňovanie vývoja ekonomiky, jej dynamiky, rovnovážnosti a proporcionality v súlade so zámermi a ciežmi štátneho plánu. Pritom nezostali mimo našu pozornosť oblasti ostatných funkcií socialistického štátu.

Podstatným charakteristickým znakom nového kompetenčného zákona je i skutočnosť, že po prvý raz zahŕňa, s výnimkou Štátnej arbitráže a Štátnej banky československej, všetky ústredné orgány štátnej správy, pôsobiace na úrovni federácie, či už na ich čele stojí člen vlády ČSSR alebo nie.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vo všeobecných ustanoveniach návrhu zákona sú uvedené činnosti, profilujúce pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy, najmä ich hospodársko-organizátorskú činnosť, na ktorej sa ústredné orgány štátnej správy s rôznou mierou intenzity podiežajú. Ide predovšetkým o činnosť, súvisiacu s tvorbou jednotnej štátnej politiky Československej socialistickej republiky, s tvorbou komplexného štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR, s koncipovaním rozvoja hospodárskeho mechanizmu, s usmerňovaním vývoja ekonomiky a s vytváraním podmienok pre rozvoj socialistického podnikania.

Podža povahy veci je diferencovaným spôsobom stanovená miera a intenzita vzájomnej spolupráce medzi federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy, zvýraznená v niektorých ustanoveniach zvláštnej časti až do úrovne formulácie spoločných kompetencií. Povinnosť vzájomnej spolupráce zákon ukladá i jednotlivým ministrom pri príprave opatrení v oblasti spoločnej pôsobnosti federácie a republík.

Súdružky a súdruhovia, pri prijímaní a postupnej realizácii politiky prestavby, chrbticou ktorej je ekonomická reforma, je nevyhnutné prehlbovať súčinnosť s orgánmi Národného frontu a s organizáciami v ňom združenými, preto návrh zákona vo všeobecných ustanoveniach zakotvuje i povinnosti federálnych ústredných orgánov v tejto oblasti. Rovnako je v návrhu zákona zakotvená povinnosť spolupráce centrálnych orgánov s Československou akadémiou vied a s ďalšími vedeckými inštitúciami i pracoviskami vedecko-tochnickej základne predovšetkým pri ich zapájaní do riešenia otázok koncepčnej povahy.

Súhrnne je možné konštatovať, že vo všeobecných ustanoveniach sú zakotvené rozhodujúce okruhy činností, na ktorých sa podiežajú všetky federálne ústredné orgány štátnej správy ako súčasť jednotného výkonného riadiaceho centra.

Vo zvláštnych ustanoveniach návrhu zákona sú pre jednotlivé federálne ústredné orgány štátnej správy vymedzené oblasti ich pôsobnosti a zdôraznená ich základná pôsobnosť vymedzením oblastí, v ktorých jednotlivé federálne ústredné orgány štátnej správy pôsobia. Pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy sú v zvláštnej časti návrhu zákona upravené diferencovane podža toho, či ide o tzv. prierezové alebo odvetvové ústredné orgány štátnej správy. Pri prierezových orgánoch sa kladie dôraz na tvorbu štátnej politiky v zverenej oblasti a na zabezpečovanie jej uskutočňovania, odvetvové orgány nesú zodpovednosť za vypracovanie koncepcie rozvoja zverených odborov a odvetví a za návrhy štátnych programov, ich rozvoja a útlmu. Všetky federálne ústredné orgány budú plniť významné funkcie v procese prípravy a tvorby návrhu štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V súlade s požiadavkami prestavby sú v návrhu obmedzené pôsobnosti, umožňujúce operatívne, krátkodobé administratívno direktívne zásahy do činnosti chozrasčotnej sféry i do sféry národných výborov.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, nový zákon o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy, spracovaný na základe politických a vládnych dokumentov prestavby, otvára možnosti na racionálnejšiu, a teda aj účinnejšiu prácu jednotného výkonného riadiaceho centra ako celku i všetkých jeho súčastí. Jeho realizácia si nevyžiada nároky na štátny rozpočet, naopak, vytvára predpoklady na zníženie aparátu ústredných orgánov štátnej správy.

V závere mi dovožte poďakovať vám za pozornosť, ktorú ste vládnemu návrhu tohto zákona venovali pri rokovaní v jednotlivých výboroch snemovní. Prosím vás, vážené súdružky a súdruhovia, v mene federálnej vlády, aby ste oba návrhy, teda novelu ústavného zákona č. 126/1970 Zb., i nový kompetenčný zákon schválili.

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem súdruhovi ministrovi Čalfovi.

Vládny návrh prerokovali všetky výbory oboch snemovní, okrem mandátových a imunitných výborov. Prosím spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu poslanca Karola Laca, aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec K. Laco: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, vážení hostia, vládny návrh na doplnenie ústavného zákona č. 126/1970 Zb. vyjadruje v zmysle orientácie jednotného výkonného riadiaceho centra na vypracovanie a zabezpečenie dlhodobej programovej stratégie pri určovaní celospoločenských sociálno-ekonomických ciežov a stanovovaní základných smerov, ciest a spôsobov potrebných na dosahovanie týchto ciežov a zodpovedajúcich dosahovaniu týchto ciežov, zámer, aby Štátna plánovacia komisia mala okrem iného i postavenie orgánu pre tvorbu sociálno-ekonomickej stratégie a národohospodárskeho plánovania. To znamená nielen nové postavenie, ale i novú významnú úlohu ŠPK, vyjadrujúcu zmenu v zmysle komplexnosti štátneho plánu a novej koncepcie ŠPK ako súčasti výkonného jednotného riadiaceho centra, ktorá zodpovedá za prípravu štátnych plánov. Navrhované doplnenie je účelné, potrebné a odôvodnené.

K návrhu kompetenčného zákona. Tento návrh súvisí s novou štruktúrou federálnych ústredných orgánov štátnej správy, tvorí súčasť prestavby hospodárskeho mechanizmu a novej koncepcie jednotného riadiaceho centra. Má orientovať orgány, ktorých sa týka, na riešenie problémov koncepčnej a strategickej povahy a na všeobecné riadenie systémového charakteru. V záujme dosahovania strategických ciežov má zabezpečiť kvalitatívne vyššiu úroveň spolupráce medzi súčasťami jednotného výkonného riadiaceho centra, teda jednak medzi federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy navzájom, jednak medzi federálnymi orgánmi a ústrednými orgánmi štátnej správy republík. Princíp spolupráce týchto orgánov zodpovedá jednému z hlavných princípov socialistickej federácie, prestavby hospodárskeho mechanizmu, novej koncepcii riadiaceho centra a základným funkciám centrálneho riadenia v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja ČSSR, zvyšovaniu efektívnosti ekonomiky, vyššej úrovni života a práce politicko-ekonomických a politicko-spoločenských vzťahov subjektov štátnej moci, teda občanov a orgánov štátnej moci a správy v centre a v miestach na federálnej, národnej a miestnej úrovni.

Použil som výraz "orientácia" federálnych ústredných orgánov štátnej správy. On má, pravda, svoj právny obsah. Ide o zákonnú orientáciu, ktorá je záväzná, ide o kompetenciu, ktorá znamená možnosť, zákonné oprávnenie konať, a to v zmysle príslušných ustanovení, ale i zákonnú povinnosť konať takto, teda realizovať a vôbec zabezpečovať príslušné ustanovenia, vyvodzovať z nich náležité závery pre prax a niesť za to zodpovednosť, a to tým orgánom, ktorým prísluší právo stanovovať záväzné smernice v takej alebo v onakej forme, predovšetkým vo forme všeobecne záväzných právnych predpisov, orgánom oprávneným požadovať potrebnú a adekvátnu aktivitu, pozitívnu činnosť a kontrolovať ju.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP