Úterý 13. prosince 1988

K podstatnej zmene podmienok pre hospodárenie organizácií požnohospodársko-potravinárskeho komplexu však dochádza predovšetkým v dôsledku uplatnenia nového hospodárskeho mechanizmu v celom odvetví od 1. 1. 1989. Zdraženie pracovnej sily zavedením jednotnej dane z objemu miezd a odmien, úprava požnohospodárskej dane z pozemkov a jednotné zdanenie zisku vrátane nepožnohospodárskej výroby je síce približne globálne vyrovnané zvýšením nákupných cien o viac ako 19 mld. Kčs, ale je nutné očakávať, že v jednotlivých prípadoch dôjde k odchýlkám od tejto vyrovnanosti. Pri prerokúvaní rozpočtu sa poslanci výboru pre požnohospodárstvo a výživu znovu vracali k prerokovaniu vládneho návrhu zákona o požnohospodárskej dani. Konštatovali, že ani pri prerokúvaní tohto zákona v ústavnoprávnych výboroch nebola akcentovaná žiadna pripomienka požnohospodárskeho výboru. Mali na mysli najmä zníženie základu dane zo zisku o dobrovožné príspevky požnohospodárskych podnikov, poskytované napríklad národným výborom na akciu "Z", na spoločné predškolské zariadenia, ktoré predtým financoval štátny rozpočet. Taký istý názor mali pri prerokúvaní zákona i Zväzy družstevných rožníkov. Tento problém sa samozrejme dotýka aj ostatných hospodárskych organizácií a priemyslových podnikov.

Výbory pre požnohospodárstvo a výživu v súvislosti s prerokúvaním príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu hodnotili celkovú situáciu v plnení úloh odvetvia. Konštatovali, že i napriek vcelku pozitívnemu vývoju najmä v raste požnohospodárskej produkcie a v zabezpečovaní sebestačnosti vo výrobe potravín narastá vo vnútri požnohospodárskej výroby vážny rozpor, podporovaný reálnou situáciou na vnútornom trhu. Ide o rýchlejší rast spotreby mäsa na obyvateža, ktorá v minulom roku dosiahla už 89 kg, čo bol plánovaný predpoklad spotreby mäsa na rok 1990. Predpoklady pre takýto vývoj sú dané už v ekonomických stimuloch pre živočíšnu výrobu, ktorá tak vo svojej dynamike predbieha možnosti zvyšovania intenzity rastlinnej výroby. Je nutné uvedomiť si, že zvýšenie spotreby o 1 kg predstavuje zvýšenie vcelku ročne o 15 500 ton mäsa, a tým i vyššiu spotrebu jadrového krmiva o 100 tis. ton. Pritom ani skladovacie kapacity štátu i požnohospodárskych organizácií nezabezpečujú takýto prírastok a provizórne skladovanie prináša neúmerné straty. Poslanci preto vyjadrili názor, že centrum musí pristúpiť k riešeniu takýchto otázok komplexne a zabezpečiť predovšetkým usmernenie ponuky obchodu a dopytu obyvatežstva na zdravšiu skladbu spotrebúvaných potravín, prípadne priemyslového tovaru.

Prestavba hospodárskeho mechanizmu zasahuje i oblasť spoločenského vedomia. Výbory pre sociálnu politiku na svojom rokovaní konštatovali, že stále viac pracovných kolektívov sa zaujíma nielen o to, ako bude rozdelený zisk podniku, aká časť pripadne na mzdy a prémie, ale i to, čo založí trvalú rentabilitu podniku, aká bude jeho perspektíva, či bude vyrábať spoločensky žiadúce výrobky. V rámci toho by mal i jednotlivec plne využiť svoje schopnosti v prospech spoločnosti, teda už nielen snaha o priemernosť, ale odovzdávať kvalitnú a svedomitú prácu, vyjadrenú konkrétnymi výsledkami.

Nekompromisnému uplatneniu sociálnej spravodlivosti však stojí stále v ceste rovnostárstvo, porušovanie zásady odmeňovania podža vykonanej práce, jej množstva a kvality, spoločenského významu i konečných výsledkov. Predovšetkým uplatnenie väčšej diferenciácie v odmeňovaní by malo podnietiť rozvoj iniciatívy a aktivity pracujúcich. Prechod na nové podmienky vyžaduje aj zmeny v štruktúre zamestnanosti, obmedzenie nadmernej administratívy, vytváranie nových, účelných pracovných miest. Zvýšená mobilita pracovných síl však vyžaduje riešiť celý rad i sociálnych otázok a trvale venovať pozornosť zásadnej sociálnej istote pracujúcich - právu na prácu.

Pritom treba dosiahnuť jednotu hospodárskej i sociálnej politiky, teda dynamické vyváženie celého mechanizmu tvorby a užitia zdrojov. Na sociálne potreby sa vynakladá nemálo prostriedkov, preto vo výrobnej činnosti musia hospodárske plány záväzne rátať i so sociálnym aspektom.

Výbory preto odporučili i Federálnemu cenovému úradu do pripravovanej dlhodobej koncepcie politiky maloobchodných cien zapracovať zásadu väčšieho počtu cenových hladín u jedného typu výrobku, aby tak bolo umožnené využiť predpokladanú diferenciáciu v príjmoch obyvatežstva spolu so zabezpečením krytia potrieb i sociálne najslabších skupín.

Výbory ďalej odporučili venovať trvalú pozornosť usmerňovaniu mzdového vývoja v závislosti od zvyšovania spoločenskej produktivity práce v súlade s princípom zásluhovosti.

Pritom bude treba vychádzať aj zo zásad nového Zákonníka práce a dbať o to, aby vývoj miezd bol v súlade s ponukou spotrebného tovaru na trhu.

Ďalej poslanci upozorňovali na dôležitosť uvádzania do života a zabezpečovania plného uplatňovania zákona o sociálnom zabezpečení. V návrhu štátneho rozpočtu na rok 1989 sa v súvislosti s tým zabezpečuje i zvýšenie finančných prostriedkov o 4,37 mld. Kčs.

I v zdravotníctve dochádza k ďalšiemu zvýšeniu výdavkov, ktoré však súvisia i so zmenami vo vekovej štruktúre obyvatežstva, s rastom cien liekov a služieb v dôsledku náročnejšej liečebnej techniky, so spotrebou účinnejších liekov a v neposlednom rade i so zhoršovaním životného prostredia. Pretože však je neobvyklé v zákone jednotlivé výdavky bližšie špecifikovať, odporúčam urobiť v texte navrhovaného zákona o štátnom rozpočte (tlač 120) úpravu v § 1 odsek 2 bod A. II. písmeno i) takto: "dotácie na preventívne zdravotnícke opatrenia v Českej socialistickej republike 427 mil. Kčs, v Slovenskej socialistickej republike 173 mil. Kčs" a ostatný text vypustiť.

Súdružky a súdruhovia, v poslednom čase sa často hovorí o problémoch v plnom zabezpečení potrieb obyvatežstva tak z hžadiska dostupnosti liekov, ako i z hžadiska nevyhnutnej úrovne zdravotníckych služieb. Chcel by som preto položiť otázku, ako k tejto problematike pristupuje Federálne ministerstvo financií, prípadne vláda v súčasnom období a ako je zabezpečené koncepčné riešenie v najbližšej budúcnosti.

Závažnou a vežmi náročnou úlohou bude príprava koncepcie štátnej rodinnej politiky vzhžadom na jej celospoločenský charakter. Sústreďujú sa v nej také závažné otázky, akými sú spoločenská pomoc rodinám s deťmi, problematika zamestnaných žien-matiek, rozvoj služieb pre rodiny s deťmi, poradenstvo a problematika využívania vožného času. Poslanci výborov pre sociálnu politiku sa preto zapoja do práce v ustanovenej pracovnej skupine, ktorá koordinuje túto činnosť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí.

Súdružky a súdruhovia, v priebehu tohto roku a nakoniec i pri prerokúvaní kapitol štátneho rozpočtu vo výboroch oboch Federálneho zhromaždenia sa poslanci vracali k problematike znižovania spotreby pohonných hmôt, najmä motorovej nafty. Konštatovali, že za prvé tri roky päťročnice sa nedosiahli plánované úspory. Naopak, jej spotreba mala vzostupný trend. Ukazuje sa, že súčasný systém plánovania a riadenia spotreby motorovej nafty nie je dostatočne účinný. Samotné limitovanie spotreby nafty formou záväzných dodávok i systém jej distribúcie pomocou fondových poukazov, postihy a dodatkové odvody za prekročenie záväzných limitov nezabezpečujú ciele v tejto oblasti v plnej výške.

V priebehu roka sa záväzné limity zvyšujú, nafta sa medzi držitežmi fondov požičiava a predáva (i za valuty). Stanovenie noriem spotreby, najmä v požnohospodárstve, je ťažké, spotreba je i z objektívnych dôvodov rôzna (napr. klimatické podmienky).

Vývoj v prvých rokoch päťročnice ukazuje na ekonomicky nežiadúce tendencie v hospodárení s motorovou naftou. Pre zabezpečenie programu úspor stanovených 8. päťročným plánom je preto nutné navrhnúť pre zostávajúce roky päťročnice účinné opatrenia, ktoré by zabezpečili efektívne hospodárenie s motorovou naftou, najmä konkrétne opatrenia napr. v znižovaní prepravnej náročnosti, zabezpečenie vyššej energetickej účinnosti dodávanej techniky a pod. Popri tom poslanci odporučili uvážiť i možnosť zrušenia doterajších limitov na motorovú naftu.

Ekonomické otázky boli predmetom rokovania i vo výboroch pre kultúru a výchovu. Išlo hlavne o rozpočtové zabezpečenie štátnych ciežových programov základného výskumu ČSAV v roku 1989. Ide o oblasť úzkej spolupráce s vedeckými pracoviskami ZSSR, keď zo 160 spoločných výskumných úloh bude viac ako polovička priamo nadväzovať na realizačné výstupy v našom národnom hospodárstve. V tejto súvislosti sa tiež zaoberali otázkou prehlbovania činnosti spoločných vedeckých pracovísk a združení vedeckovýskumného charakteru, so zameraním na lepšie a efektívnejšie využívanie riešitežských kapacít i nákladnej prístrojovej a výpočtovej techniky.

V oblasti filmu sa poslanci výborov pre kultúru a výchovu sústredili predovšetkým na zabezpečenie základných projektov prestavby organizačného usporiadania, vrátane systému riadenia československej kinematografie. Podporili ich predloženie vláde ČSSR, ktorá urýchli prebiehajúci proces zmien vo sfére československého filmu, zvlášť zriaďovanie štátnych podnikov a prehĺbenie vnútropodnikového chozrasčotu.

Pri prerokúvaní jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu venovali výbory potrebnú pozornosť i otázkam kontroly vo všetkých oblastiach národného hospodárstva. Ide o postihovanie nedisciplinovanosti, nehospodárnosti i ostatnej protispoločenskej činnosti. Poslanci zdôraznili, že zvýšenie disciplíny treba dosiahnuť najmä pri plnení vládnych uznesení, ktoré sú pre konkrétnu realizáciu národohospodárskych a sociálnych ciežov rozhodujúce. Bez toho nie je možné zabezpečiť významnejšie zvýšenie účinnosti vykonávaných kontrol ani vo sfére pôsobenia nižších článkov riadenia. Výsledky činnosti Výboru žudovej kontroly ukazujú na celom rade prípadov nepochopitežnú nedôslednosť pri plnení uznesení federálnej vlády už na úrovni rezortov. V takom prípade sa potom ťažko vyžaduje disciplína od podriadených organizácií. Nemožno však spoliehať sa len na Výbor žudovej kontroly. Z teórie už dávno vieme, že neoddelitežnou súčasťou riadenia je i kontrola. Je skutočne najvyšší čas, aby sa táto zásada stala prirodzenou súčasťou hospodárskeho mechanizmu a aby sa zakotvila nielen pri každom stroji vo výrobe, ale i za písacím stolom každého hospodárskeho vedúceho. Ako poslanci Federálneho zhromaždenia chceme však začať predovšetkým sami u seba. Výbory preto postupne prijímajú opatrenia, aby ich uznesenia boli čo najkonkrétnejšie a aby boli aj kontrolovatežné.

Súdružky a súdruhovia, dovožte mi na záver konštatovať, že priebeh prerokúvania jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu v príslušných výboroch, súhrnu štátnych rozpočtov a vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte vo výboroch pre plán a rozpočet a v ústavnoprávnych výboroch ukázal na celý rad problémov a rizík, na ktoré bude vláda musieť zamerať pozornosť v priebehu roku 1989, aby vyrovnanosť štátneho rozpočtu bola nielen zachovaná, ale aby prispela i k dosiahnutiu rovnovážnosti celej ekonomiky. Poznatky poslancov z volebných obvodov po celej republike predstavujú reprezentatívny výber pozitívnych prístupov nášho obyvatežstva nielen ku konkrétnym ekonomickým otázkam a problémom, ale i k vlastnému postupu prestavby hospodárskeho mechanizmu a demokratizácie našej spoločnosti.

Ako spoločný spravodajca týchto výborov odporúčam Snemovní národov prijať predložený vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 1989 (tlač 120) vrátane navrhnutej úpravy § 1.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Csémimu. Do rozpravy k projednávanému bodu se zatím písemně přihlásili poslanci a poslankyně A. Blažej, M. Paulechová, Z. Laštovička, J. Matoušek, Z. Vomastek, J. Nový a V. Šuterová. Zahajuji rozpravu. Slovo má poslanec Blažej, připraví se poslankyně Paulechová.

Poslanec SN A. Blažej: Vážený súdruh generálny tajomník ÚV KSČ, vážený súdruh prezident, vážený súdruh predseda Federálneho zhromaždenia, milé súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vážení hostia, tohtoročné prerokúvanie rozpočtu čs. federácie na rok 1989 má určité špecifiká oproti minulým rokom 8. päťročnice.

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte je návrhom novej vlády a mal by odrážať nové tendencie vyjadrené vo vládnom vyhlásení vlády ČSSR na spoločnom zasadaní oboch snemovní.

Rok 1989 je predposledným rokom 8. päťročnice a očakávame ako poslanci, že by mal byť rokom obratu, ktorý navzdory zložitosti sociálno-ekonomického rozvoja by mal zastaviť negatívne tendencie doterajšieho neplnenia niektorých úloh z uznesenia XVII. zjazdu KSČ v oblasti ekonomiky a žiaž, i v niektorých oblastiach sociálnej politiky.

Ide hlavne o pamalý rast efektívnosti národného hospodárstva, obmedzenie inflačných tendencií, spomalenie dynamiky tvorby finančných a materiálových zdrojov, vyššie zhodnocovanie surovinových, materiálových, energetických, ale i žudských zdrojov, neplnenie plánu bytovej výstavby, zaostávanie v realizácii ekologického programu. Vytváranie nových problémov prináša obmedzenie odbytových možností v časti strojárskej výroby, prehĺbenie nedostatkov v odberatežsko-dodávatežských vzťahoch, vážne nedostatky na vnútornom trhu v základnom tovare. To sú len niektoré nedostatky, ktoré sa odrážajú v hlavnom syntetickom ukazovateli neplnenie plánovaného rastu tvorby národného dôchodku oproti smernici 8. päťročného plánu. Pritom sa vytvára neúmerne vysoké aktívne saldo vôči socialistickým krajinám, čo vytvára napätú situáciu v užití národného dôchodku, pretože takmer 40 % tvorby národného dôchodku realizujeme cez zahraničný obchod.

Nemôžeme pochopitežne čakať, že sa uvedené problémy podarí vláde úspešne vyriešiť v priebehu budúceho roka. My, poslanci, si uvedomujeme, že ide o dlhodobý proces a bude vyžadovať skutočne kvalitatívne nový prístup pri zabezpečení stratégie urýchlenia sociálno-ekonomického rozvoja.

V tomto smere má vláda, ako ukázala diskusia k vládnemu vyhláseniu, plné pochopenie v orgánoch Federálneho zhromaždenia. Čo chcem ale osobitne zdôrazniť, že ak nová vláda chce byť úspešná v riešení uvedených problémov, nesmie si dovoliť kontinuálne pokračovať v založených tendenciách rozvoja národného hospodárstva minulých rokov, musí jasnejšie formulovať, v čom bude v ostatných dvoch rokoch zachovávať kontinuitu, v čom chce založiť nové tendencie ozdravenia ekonomiky.

Málo nového som postrehol v návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 1989. Chcem zdôrazniť, že vláda si dnes už nesmie dovoliť robiť chyby, aspoň nie chyby zásadné. V tomto smere bude žiadúce zvýšiť kontrolnú funkciu Federálneho zhromaždenia a cítiť väčšiu spoluzodpovednosť jeho orgánov, ale i jednotlivých poslancov za ďalší vývoj národného hospodárstva.

Nikto a nič nás neospravedlňuje za stav, že sa uznesenia XVII. zjazdu KSČ dôsledne nerealizujú. Môže byť jediný rozdiel v miere zodpovednosti medzi radovým poslancom a povedzme ministrom. Ak zodpovednejšie chceme plniť funkciu poslancov, tak náročnejšie budeme posudzovať a schvažovať, čo nám vláda, jednotliví ministri a centrálne orgány predkládajú do Federálneho zhromaždenia. Budeme si musieť zvyknúť, že nebudeme v mnohých prístupoch, názoroch, ale ani návrhoch na východiská jednotní. Je to prirodzené a normálne. Naopak, je nenormálna a formálna jednohlasnosť, to, že sme všetci a vždy za, nemôže nikdo z našich voličov seriózne akceptovať.

Rád by som však upozornil, že musíme vežmi prísne posudzovať v našej spoločnosti, nielen vo Federálnom zhromaždení, že budeme mať čo do činenia s dvoma kategóriami žudí, ktorí sa vyjadrujú proti. Jedna skupina je skutočne proti socializmu, má antisocialistické tendencie. Takéto postoje a stanoviská "proti" musíme a priori jednoznačne odmietnuť. Ale ak poslanec hlasuje proti, znamená to, že má iný názor, že je za inú variantu riešenia, že nesúhlasí s návrhom. Musí byť však natožko zodpovedný, že by mal navrhnúť inú variantu. Ak nemá variantné riešenie, subjektívne alebo objektívne lepšie, nebolo by správne neakceptovať príslušný návrh vlády. To je, myslím, samozrejmé.

Takéto hlasovanie proti, nie je proti socializmu, naopak, v záujme socializmu, je to hžadanie variantného riešenia, ako lepšie, kvalitnejšie, efektívnejšie, ako optimálnejšie riešiť daný problém, ako optimálnejšie riešiť danú úlohu. Ak ja napríklad nesúhlasím so stanoviskom vlády, že hlavné problémy ďalšieho rozvoje vidí v oblasti výroby, v oblasti ekonomiky, tak je to preto, že je nesprávne formulovaný problém zo strany vlády. Súčasný stav v materiálnej výrobe nie je príčinou našich starostí. Súčasný stav v sociálnoekonomickom vývoji je dôsledok nášho nesprávneho chápania a interpretácie socializmu a socialistickej výstavby u nás. Preto, súdruh predseda vlády, musíme riešiť nie dôsledky, pretože ich riešenie je vždy politicky menej efektívne, ekonomicky náročnejšie a prináša nižší spoločenský efekt. My musíme riešiť príčiny, ktoré tento stav v ekonomike spôsobuje a spôsobili v minulosti. Musíme reálnejšie a objektívnejšie hodno tiť reálnu situáciu a navrhovať reálne východiská. Ak vláda chce skutočne už v budúcom roku vykazovať aspoň parciálne pozitívne zmeny v národnom hospodárstve, tak musí začať odstraňovať rozpory medzi každodennými starosťami, reálnymi problémami našich žudí, ich skutočnými súčasnými záujmami a dlhodobým programom a dlhodobými ciežmi socialistickej výstavby, ktoré prezentujeme v príliš abstraktných prednostiach socializmu. Nikdy neformulujeme konkrétne prednosti, ich konkrétne oblasti a prejavy a potom by sme mali rozvíjať tieto prednosti ako priority socializmu.

Dlhodobejšie neriešime niektoré problémy našich občanov. Kto z poslancov skutočne chodí na pohovory s občanmi, dá mi za pravdu, v akej zložitej situácii je poslanec pri kladení otázok občanov, pri poukazovaní na konkrétne problémy, ktoré sa celé roky neriešia, problémy v zásobování, v doprave, v sociálnej oblasti atď.

To má vežmi negatívne dôsledky na individuálne i spoločenské vedomie žudí, ich postoje k dnešným spoločenským zmenám, k spoločenskej a ekonomickej prestavbe.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP