Úterý 13. prosince 1988

Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly projednány ve výborech obou sněmoven Federálního shromáždění. Výbory jsou si vědomy, že předložený návrh státního rozpočtu vychází z ekonomických podmínek platných v roce 1988, přičemž v roce 1989 dochází k významnému urychlení procesu přestavby, a tím k závažným změnám v jednotlivých položkách státního rozpočtu.

Významný vliv bude mít kromě ostatních opatření zejména realizace komplexní přestavby velkoobchodních a nákupních cen, změny v odvodové a daňové soustavě i přechod na jednosložkový kurs československé koruny. Za této situace výbory zdůraznily, že je možno dosáhnout kontinuity návrhu rozpočtu s jeho konkrétní realizací v roce 1989 jedině za předpokladu, že bilancování všech těchto změn bude vycházet ze zásady, že se nezmění věcné úkoly plánu a že nebude ovlivněna celková vyrovnanost státního rozpočtu. Výbory proto požadují, aby po zapracování všech změn a po přepočtu na ceny roku 1989 předložilo federální ministerstvo financí nejpozději v květnu příštího roku Federálnímu shromáždění informaci o provedených změnách.

Výbory pro plán a rozpočet v souladu s programovým prohlášením vlády dále poukázaly:

U kapitoly Státní banky československé na rostoucí vnitropolitický význam trvajících vážných problémů v hmotném krytí kupní síly obyvatelstva - k řešení tohoto neodkladného problému by Státní banka československá měla přispět zvýšenou úvěrovou pomocí na realizaci opatření obchodních a výrobních organizací, která bezprostředně přispívají k doplnění chybějících zásob na vnitřním trhu, zejména průmyslového zboží, k vytvoření předpokladů pro zlepšení jejich sortimentní skladby a ke zvýšení celkové úrovně zásobování vnitřního trhu.

Dále doporučily Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj zpřísnit její postup vůči koordinátorům a realizátorům směřující k účinnějšímu plnění a realizaci státního plánu technického rozvoje. Zdůraznily, že zlepšení může být docíleno důsledným postupem Státní komise především v kombinaci s ekonomickými nástroji. Již dlouhodobě se projevuje neuspokojivý stav zejména v přípravě úkolů ze strany příslušných ústředních orgánů, kdy z celkového počtu 26 úkolů plánovaných k zahájení v roce 1988 byly dosud zařazeny pouze 4 úkoly a z neplnění této povinnosti nejsou vyvozovány příslušné důsledky.

Dále doporučily Federálnímu statistickému úřadu zkvalitňovat výchozí podklady hospodářské a sociální statistiky jako informační zabezpečení systému běžného usměrňování ekonomiky s cílem zajistit sledování takových ukazatelů, které lépe vyjadřují proces intenzifikace, posilování proporcionality a rovnovážnosti vztahů v ekonomice.

Výbory pro průmysl, dopravu a obchod zdůraznily u československého strojírenského komplexu řízeného federálním ministerstvem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, který se výraznou měrou podílí na tvorbě národního důchodu a finančních zdrojů československé ekonomiky, že přes příznivé výsledky za 9 měsíců t. r. ve srovnání s hospodářským plánem nebylo dosaženo odpovídajícího podílu z celoročního plánu a na zbývající část roku zůstávají vyšší úkoly a celoroční splnění u některých hlavních ukazatelů je ohroženo.

Za zřejmě nejvýznamnější problém tohoto resortu lze v tomto roce považovat velmi nepříznivý vývoj zásob a nereálnost splnění plánovaných záměrů a tím zabezpečení úkolů z usnesení vlády ČSSR č. 299/1987. Tím jsou vytvořeny nežádoucí vstupy pro vývoj zásob v příštím roce.

Tyto vývojové tendence v zásobách jsou zřejmě odrazem nedostatečné úrovně dodavatelsko-odběratelských vztahů i uvnitř samotného resortu a řetězovitě se promítají do finančně ekonomických vztahů. Přesto, že resort vykazuje v dodávkách do tržních fondů vzestupný trend za tři čtvrtletí tohoto roku o 10,5 %, z hlediska struktury národohospodářských potřeb nezabezpečuje řadu položek strojírenského spotřebního zboží zejména požadovaného obyvatelstvem. Dodávky do tržních fondů za 9 měsíců t. r. u těchto druhů zboží, jako jsou barevné televizory stolní, jsou plněny na 58,3 %, barevné přenosné televizory na 67,1 % , elektrické sporáky na 45,7 %, jízdní kola na 60,1 % a automobily na 63,6 % z ročního plánu. Na základě uvedených čísel se jeví splnění těchto celoročních dodávek ohroženo. To samozřejmě ohrožuje i odvody a má to vliv na státní rozpočet.

Z hlediska jednotlivých odvětví strojírenského komplexu je v tvorbě zisku nejpříznivější vývoj v hutnických oborech. Příznivé výsledky jsou zde dosahovány realizací intenzifikačních procesů, ale také hlavně využitím příznivé situace na světových trzích pro odbyt hutních výrobků. Nejhorší stav tvorby zisku je naopak v oborech všeobecného strojírenství, kde jsou i největší problémy v odbytu výrobků na zahraničních trzích.

Výbory pro průmysl, dopravu a obchod konstatovaly, že návrh rozpočtu federálního ministerstva paliv a energetiky na rok 1989 počítá se zhoršením výsledného vztahu tohoto resortu ke státnímu rozpočtu. Proto je nezbytné, aby resort zaměřil pozornost na zabezpečení plánovaných úkolů v těžbě a dodávkách paliv a energie při uplatňování principů maximální hospodárnosti, na efektivní vynakládání prostředků v investiční výstavbě. Z hlediska rozdělení národního důchodu je nepříznivým jevem právě vysoká investiční náročnost palivoenergetického komplexu. Ta pramení mimo jiné i z toho, že resort akceptuje až příliš snadno požadavky dodavatelů investic na zvyšování cen.

Federálnímu ministerstvu dopravy a spojů - výbory poukázaly na to, že vypuštěním z plánu žádoucích oprav tratí v celkové délce 280 km se zhorší zejména bezpečnost železničního provozu. Proto doporučují resortu, aby znovu tuto situaci přehodnotil spolu se Státní plánovací komisí. V této souvislosti upozornily federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, že už dlouho trvá neuspokojivý stav v zabezpečování náhradních dílů pro dopravu, zejména dodávek z podniků Škoda Plzeň pro elektrické lokomotivy a ČKD Praha pro motorové lokomotivy.

U spojů výbory ocenily skutečnost, že téměř 80 % území je pokryto kvalitním signálem II. televizního programu. Opačná situace je v telefonizaci, kde i přes podstatné zvýšení poplatků za telefony v minulých letech znovu dochází k nárůstu počtu nevyřízených žádostí o telefony. To ukazuje na nedostatečné tempo telefonizace a požadavek obyvatelstva na jeho zvýšení je objektivní potřebou.

U kapitoly federálního ministerstva zahraničního obchodu výbory konstatovaly, že i nadále přetrvávají dlouhodobé nepříznivé tendence, zejména se projevuje pokles efektivnosti vývozu do nesocialistických zemí. Resort však východiska z této situace blíže neuvádí. Výbory projevily souhlas s názorem tohoto resortu, že vládou stanovená úsporná opatření je třeba u tohoto resortu chápat a provádět v takové míře, aby vzhledem ke specifické problematice zahraničního obchodu a kategorické potřebě neustále zvyšovat obchodně politickou aktivitu nedocházelo k situaci, že by komerční pracovníci sektoru neměli vytvořeny podmínky pro splnění stále náročnějších úkolů, při kterých musí stoupat osobní odpovědnost za dosažené výsledky.

Výbory ústavně právní konstatovaly, že návrh rozpočtu kapitoly Generální prokuratury ČSSR vychází ze základních úkolů prokuratury při realizaci závěrů XVII. sjezdu KSČ, že činnost prokuratury se musí soustředit především na ochranu socialistické ekonomiky, podporu přestavby hospodářského mechanismu a důsledné provádění nově přijatých zákonů.

Dále konstatovaly, že návrh rozpočtu kapitoly Nejvyššího soudu ČSSR vychází z potřeb zabezpečit úkoly zejména na úseku dozoru nad zákonností a jednotností rozhodování soudů a státních notářství v ČSSR ; že činnost Nejvyššího soudu ČSSR bude zaměřena především na zvýšení kvality a rychlosti soudního řízení, posílení demokratického charakteru soudnictví.

Výbory vzaly se souhlasem na vědomí, že Státní arbitráž ČSSR jako vrcholný orgán jednotné soustavy orgánů hospodářské arbitráže je připravena zajišťovat i nové úkoly, které pro ni vyplývají z právních předpisů zabezpečujících přestavbu hospodářského mechanismu. Jde o nové druhy hospodářských sporů, o úkoly v oblasti legislativní činnosti, v zintenzívnění průzkumů působení právního řádu v oblasti hospodářských vztahů, jakož i zintenzívnění činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce.

U kapitoly Kanceláře prezidenta Československé socialistické republiky ocenily výbory veliké úsilí o opravy a údržbu Pražského hradu jako sídla prezidenta ČSSR a nejvýznamnější kulturní památky.

Zahraniční výbory konstatovaly, že rozpočet kapitoly federálního ministerstva zahraničních věcí na rok 1989 vytváří předpoklady pro splnění náročných zahraničně politických úkolů stanovených XVII. sjezdem KSČ. Požadují co nejefektivnější vynakládání finančních a devizových prostředků a dodržení závazných ukazatelů rozpočtu. Nadále vést pracovníky zahraniční služby k iniciativní realizaci zásad programu hospodárnosti. Doporučily v průběhu roku 1989 prověřit možnosti reálného splnění rozšířeného programu hospodárnosti resortu bez negativního dopadu na splnění nových úkolů přestavby. Využít výsledky prověrky efektivnosti vynakládání prostředků na členství v mezinárodních vládních i nevládních organizacích a vlivu koordinační role federálního ministerstva zahraničních věcí na další resorty a československé subjekty v zájmu zvýšení návratnosti prostředků a k upřesnění taktického posílení československých pozic a snížení celkových devizových výdajů.

Výbory branné a bezpečnostní projednaly kapitoly federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva národní obrany. Konstatovaly, že návrhy rozpočtů vytvářejí potřebné ekonomické předpoklady pro splnění úkolů v roce 1989. Doporučily sledovat efektivní vynakládání vyčleněných prostředků. Důrazně bojovat proti všem škodám a ztrátám.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, při projednávání jednotlivých kapitol byla pozornost, připomínky a dotazy poslanců, zejména v ekonomických výborech, soustředěna na stav vysoké platební neschopnosti u řady organizací, na neplnění úkolů ve snižování zásob a na efektivnost investiční výstavby včetně ekologických staveb.

Jedna z příčin platební neschopnosti je vysoká ztrátovost. K 31. 12. 1987 vykazovaly 193 ústředně řízené hospodářské organizace ztrátu v celkové částce 8,998 mil. Kčs. Tato ztrátovost zůstává dlouhodobě na stejné úrovni. K jejímu výraznějšímu snížení nepřispěla ani realizace úkolů stanovených usnesením vlády ČSSR č. 125/1987. kterým bylo odvětvovým ministerstvům uloženo vypracovat pro příští léta 8. pětiletky programy k odstranění ztrátovosti a nepřipustit vznik dalších ztrátových organizací.

Tyto úkoly, stanovené usnesením vlády ČSSR, se nedostatečně realizují, jsou však i nadále vysoce aktuální a jejich význam v podmínkách přechodu na samofinancování se dále podstatně zvyšuje

Převažující prvořadou příčinou platební neschopnosti jsou finančně nekryté nadměrné zásoby. V zásobách zůstávají trvale vázány hmotné a finanční zdroje, představující výraznou rezervu pro urychlení dynamického rozvoje ekonomiky.

V důsledku tohoto dlouhodobě nepříznivého vývoje přijala vláda ČSSR usnesení č. 299/1987, ve kterém diferencovaně uložila resortům snížit stavy zásob (včetně nevyfakturovaných prací a dodávek a zařízení staveniště) proti skutečnosti roku 1986 v letech 1987-1988 o 24 mld. Kčs.

K zabezpečení tohoto usnesení vlády ČSSR přistoupila ministerstva, výrobní hospodářské jednotky a organizace nedůsledně, úkoly byly zpochybňovány a v některých případech (zejména u experimentujících organizací) přímo odmítány. Prosazování realizace úkolů ve snižování zásob, jak je stanovily resorty pro jednotlivé organizace, se stává s růstem počtu experimentujících organizací a státních podniků stále obtížnějším a je prakticky prosazováno jen prostřednictvím úvěrů jako ekonomické metody mobilizace a uvolnění rezerv v zásobách.

Jako příklad lze uvést: K zabezpečení plánovaného úkolu v zásobách za státní hospodářské organizace ústředně řízené k 31. 12. 1988 v objemu 407 mld. Kčs by musely jen organizace federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky snížit během 4. čtvrtletí zásoby (bez nevyfakturovaných prací a dodávek a zařízení staveniště) o cca 16 mld. Kčs a organizace průmyslu a stavebnictví celkem o 23 mld. Kčs, což se jeví jako nereálné.

Nastoluje se tedy otázka, zda přijatá vládní usnesení k odstranění nebo snížení platební neschopnosti organizací, zvláště ve snižování a využívání zásob byla podrobně komplexně a ekonomicky s jinými doprovodnými vlivy zvážena, správně organizačně a kontrolně zabezpečována u jednotlivých resortů. Vede k tomu skutečnost, že vývoj zásob je zcela opačný a za první tři roky 8. pětiletky zaznamenávají růst o více než 50 mld. Kčs.

Očekáváme, že opatření, která zde uvedl ministr financí ČSSR soudruh Stejskal pro řešení okruhu těchto problémů v národním hospodářství - příkladně zpracování konsolidačních programů budou podstatně účinnější.

Kritéria rovnovážnosti pro posílení státního rozpočtu je nutno soustavně a komplexně prosazovat i v oblasti investiční politiky tak, jak je uvedeno v programovém prohlášení vlády ČSSR - investiční výstavbu lépe propojit v jejím plánování a řízení s vědeckotechnickým rozvojem, s důrazem na strukturální změny a dosahování světových parametrů.

Proto výbory sněmoven očekávají, že budou přezkoumány investiční záměry vnitřní i zahraniční s cílem jejich úprav, a to podle kritérií národohospodářské efektivnosti a snížení nadměrné rozestavěnosti, která se jeví jako trvalý problém již 30 let, aniž by byla uspokojivě řešena. Výbory hodnotí tento stav především jako důsledek nedostatečného řízení ze strany centra a příslušných ústředních orgánů a nízké disciplíny dalších orgánů i funkcionářů, která zpravidla není postihována. Potřebná míra investic bude zabezpečována i při nižší tvorbě národního důchodu, odpovědně se zváží omezení zahajování nových staveb a posílení preference modernizací. Dále, že bude soustavně hodnocena efektivnost investic včetně akcí, jež jsou hrazeny z neinvestičních prostředků, které také zvyšují míru investic nad celkové možnosti.

Závěrem chci zdůraznit, že je nutno vycházet z toho, že již v etapě tvorby státního plánu, plánů podniků a organizací je třeba podřídit hlavní národohospodářské proporce na všech těchto úrovních, požadavku důsledné jednoty hmotných a hodnotových procesů a především základní podmínky trvalého efektivního a dynamického rozvoje, kterou je - rovnovážnost - tak, jak již to zdůraznil na 7. zasedání ÚV KSČ soudruh Jakeš těmito slovy: "Soustředit prvořadou pozornost na posilování rovnovážnosti ve všech oblastech ekonomiky, usilovat o takové tempo růstu národního důchodu, které bude založeno na zvyšování efektivnosti celého reprodukčního procesu, které nebude produkovat napětí v ekonomice, ale povede k postupnému odstraňování poruch v dodavatelsko-odběratelských vztazích, nerovnováhy v platební bilanci a odstraňování strukturálních disproporcí na vnitřním trhu a ke zvýšení efektivnosti zahraničního obchodu."

Soudružky a soudruzi poslanci, návrh státního rozpočtu na rok 1989 stanoví přes existující problémy mobilizační úkoly v tvorbě zdrojů, zejména v růstu efektivnosti cestou relativního snižování nákladů, posílení aktivní úlohy finančních nástrojů s cílem zvýšit efektivnost naší ekonomiky.

Proto doporučuji, jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu, aby Sněmovna lidu schválila předložený vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1989 (tisk 120). Děkuji za pozornost.

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhu Hůlovi. Slovo má společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Csémi.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Csémi: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh prezident, vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, vážení hostia, prerokúvanie vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte je pre nás - poslancov Federálneho zhromaždenia - príležitosť, aby sme posúdili, ako sa napĺňajú zámery zákona o 8. päťročnici, ekonomického programu strany, ktorý XVII. zjazd KSČ formuloval mimoriadne náročne, ale pritom úplne jasne: dosiahnuť kvalitatívny zvrat v prospech intenzifikácie ekonomiky a súčasne zabezpečiť rast životnej úrovne obyvatežstva. Mimoriadna náročnosť spočíva práve v súbehu oboch základných úloh. Obvykle totiž dochádza vo svete k prezbrojeniu výrobnej základne na úkor obyvatežstva, alebo neúmerným zadĺžením v zahraničí. A plnenie uvedených úloh u nás?

Výbory Federálneho zhromaždenia na svojich rokovaniach pri kontrole plnenia plánu tohto roku konštatovali, že s dosiahnutými výsledkami nemôžeme byť úplne spokojní. Rast životnej úrovne zabezpečujeme bez zodpovedajúceho zvyšovania tvorby zdrojov a pri nedostatočnom poklese nákladovosti. Tým sa prehlbuje nerovnováha v národnom hospodárstve. My však, naopak, potrebujeme dosiahnuť rovnováhu ako základný predpoklad pre úspech našej ekonomickej reformy.

V súvislosti s dnes prerokúvaným návrhom zákona o štátnom rozpočte výbory preto konštatovali, že i finančné orgány musia výrazne zvýšiť aktívne pôsobenie finančných nástrojov na efektívnu tvorbu zdrojov i na zvýšenie hospodárnosti a účelnosti pri ich užití. Najmä v súčasnom prechodnom období, keď sa niekedy i v priebehu rok menia ekonomické podmienky hospodáriacich organizácií, je mimoriadne dôležité, aby boli dôsledne previazané vo vecnej, systémovej i hodnotovej oblasti komplexného plánu. To je tiež základná úloha jednotného riadiaceho centra tak, ako je formulovaná v dnes prerokúvanou kompetenčnom zákone.

V tejto súvislosti vystupujú do popredia i také dosiaž nedostatočne rozpracované otázky, ako je podnikatežská úloha štátu, priame ovplyvňovanie zásadných štrukturálnych zmien s určitým podielom návratnosti vynaložených prostriedkov späť do štátneho rozpočtu, alebo komplexné zabezpečenie útlmových programov tak, aby neboli narušené horizontálne alebo vertikálne väzby, ani porušované zásady efektívnosti. Pred nami však stojí riešenie i ďalších problémov, ktoré sú už dnes zdanlivo rozhodnuté, ale do konkrétnej praxe ani zďaleka nie sú dotiahnuté. Ide napríklad o uplatňovanie jednotných odvodov. Výbory si položili otázku v tejto súvislosti, ako vláda predpokladá diferencovať odvody v nadväznosti na hodnotenie ekonomických výsledkov štátneho podniku pri realizácii investičnej výstavby v jej priebehu, pri zábehu a potom pri plnej prevádzke a ako pri tom stimulovať urýchlenie, zlacnenie a zvýšenie technickej úrovne takejto investície.

Iste nebude jednoduché ani zabezpečenie aspoň približne rovnakej východiskovej podmienky pre samofinancovanie u organizácií s rozdielnym opotrebovaním základných prostriedkov. Ani zamýšžané riešenie spočívajúce v redistribúcii odpisov cez štátny rozpočet nemusí viesť k žiadúcemu výsledku. Výbory pre plán a rozpočet v tejto súvislosti upozornili, že je nutné zabezpečiť popri prerozdelení potrebných finančných prostriedkov i hmotné krytie a umožniť tak skutočne realizovať potrebnú modernizáciu výroby. Už dnes je však jasné, že práve táto podmienka bude nakoniec limitujúca pre celý rad podnikov. Objem investičnej výstavby je predsa jednoznačne daný našimi kapacitnými možnosťami a nie objemom disponibilných finančných prostriedkov.

Súdružky a súdruhovia, ak hovoríme o štátnom rozpočte na budúci rok, nemožno vynechať prestavbu vežkoobchodných a nákupných cien k 1. januáru 1989. Vláda sama v dôvodovej správe k návrhu zákona ráta s tým, že o celkovom vplyve tejto prestavby na štátny rozpočet bude Federálne zhromaždenie informovať v májí budúceho roku. Príslušné splnomocnenie na prepočet štátneho rozpočtu na nové ekonomické podmienky je obsiahnuté v predloženom návrhu zákona. Výbory s týmto postupom vlády vyslovili súhlas. Upozornili však, že je nutné neodkladne analyzovať očakávané vplyvy v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva, vytypovať, kde zostanú podmienky stabilizované a kde dôjde k radikálnym zmenám a ktoré najnaliehavejšie otázky čakajú finančnú sféru na riešenie v 1. polroku budúceho roku. Nemožno opomenúť ani to, že sa často podstatne zmení i bonita jednotlivých organizácií s priamym dosahom na spôsob úverovania štátnou bankou. Výbory pre plán a rozpočet preto odporučili už od začiatku roka intenzívne sledovať finančné výsledky cenovej prestavby v hospodárení podnikov a Jednotného rožníckeho družstva a vytvárať potrebné rezervy na riešenie prípadných nezavinených finančných ťažkostí podnikov a družstiev.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP