Středa 9. listopadu 1988

Ze zprávy vyplývá, že usnesení Federálního shromáždění č. 116, přijaté v roce 1985, nebylo splněno ve většině bodů. Zejména nedošlo ke snížení počtu neobjasněných trestných činů, nepodařilo se omezit trestnou činnost mladistvých a zefektivnit převýchovný proces recidivistů, součinnost orgánů činných v trestním řízení nebyla zlepšena tak, jak bylo potřebné, boj proti neoprávněnému obohacování ve všech jeho formách se ještě nestal natolik důsledným a úspěšným, jak bylo v usnesení Federálního shromáždění požadováno.

Proti situaci v roce 1985 dále vzrostly útoky proti osobnímu vlastnictví občanů, zejména bytové krádeže na sídlištích velkých měst, a vzrostla protispolečenská jednání, jako vandalismus a výtržnictví.

Jsou stále častější stížnosti občanů na neuspokojivé plnění zákonné povinnosti orgánů Sboru národní bezpečnosti chránit veřejný pořádek a majetek občanů i majetek v socialistickém vlastnictví, bezpečnost občanů i jejich zákonná práva. Občané ve volebních obvodech považují stávající systém hlídek a způsob jejich výkonu a vůbec preventivní působení orgánů Sboru národní bezpečnosti za nedostatečný.

Vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, to vše jsou vážné důvody k zamyšlení. Uvědomíme-li si, jak významné změny proběhly a probíhají v naší společnosti za uplynulé tři roky, musíme se také pozastavit nad tím, že tyto změny se neodrazily ve stavu socialistické zákonnosti. Je obecně známo, že vědomí lidí se obecně opožďuje za jejich bytím, nicméně závěr, že stav socialistické zákonnosti je přibližně takový, jaký byl před třemi lety, je vážný.

Z tohoto nepříznivého zjištění je třeba vyvodit konkrétní závěry; odpovědné orgány by si měly položit otázku, zda dělaly v uplynulém období skutečně všechno pro to, aby se stav zlepšil.

Řada dřívějších opatření zaměřených ke zlepšení tohoto stavu byla zřejmě formální, v praxi se nerealizovala, byla poznamenána alibismem, resortismem či direktivním přístupem, nebo třeba nevycházela z reálného stavu.

Je zřejmé, že dnes již není možné se soustřeďovat pouze na zdokonalení již používaných neefektivních metod a opatření ke zlepšení stavu socialistické zákonnosti, ale je třeba tvůrčím způsobem nacházet a aplikovat metody nové, které odpovídají nynějším podmínkám. Takových nových přístupů, jejichž smyslem by bylo podstatně zlepšit stav socialistické zákonnosti, obsahuje předložená zpráva dosti málo.

Stav dodržování právních předpisů je součástí života společnosti, výrazně jej ovlivňuje, a tak přestavba života společnosti, aby byla úplná, musí být doprovázena i radikální přestavbou dosud málo účinných opatření k dosažení lepšího vztahu občanů k právnímu řádu.

Problematika dodržování socialistické zákonnosti v různých oblastech právního řádu byla od konání 19. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů v roce 1985 často zařazována na pořad schůzí výborů SL i SN, zejména pak výborů ústavně právních. Osvědčilo se provádění poslaneckých průzkumů zaměřených na vybrané úseky právního řádu a zvláště na některé aktuální okruhy problémů.

Ústavně právní výbory se seznámily s hodnocením praxe soudů při postihu trestných činů proti hospodářské kázni a se stavem vývoje kriminalistiky, s poznatky soudní praxe při rozhodování o trestných činech proti socialistickému vlastnictví. Poslanci věnovali pozornost též poznatkům z rozhodování soudů o trestných činech proti životu a zdraví občanů.

Na společné schůzi ústavně právních výborů v květnu 1986 jsme se speciálně zabývali problematikou mládeže a plněním opatření přijatých k ochraně mládeže před protispolečenskou činností. Na. této společné schůzi jsme na základě dosaženého stavu evidované kriminality mladistvých požadovali zaměřit se zejména na odhalování příčin a podmínek trestné činnosti a jejich řešení a odstraňování.

Na společné schůzi v květnu 1987 jsme se zabývali stavem zákonnosti na úseku dodržování ustanovení trestního řádu, která upravují zásahy do osobních svobod občanů - t. j. zadržení a vazba. Konstatovali jsme závažné nedostatky na tomto úseku např., že často není důsledně vyžadován předchozí souhlas prokurátora k zadržení, že tento souhlas je udělován mnohdy jen formálně, že je překračována zákonná lhůta k předání zadrženého prokurátorovi, že některé vazby trvají neúměrně dlouhou dobu.

V loňském roce se ústavně právní výbory zabývaly i dodržováním hospodářskoprávních předpisů. V řadě hospodářských organizací jsme provedli poslanecký průzkum dodržování zákonnosti a kázně v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Zjistili jsme mnohé nedostatky, které byly shrnuty ve zprávě o výsledcích poslaneckého průzkumu. Místopředsedovi vlády Československé socialistické republiky - předsedovi Státní plánovací komise, příslušným federálním ministrům a hlavnímu arbitrovi ČSSR bylo doporučeno využít poznatků z poslaneckého průzkumu a provést opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Na těchto příkladech chci dokumentovat, že péče poslanců, zejména z výborů ústavně právních, o stav socialistické zákonnosti není jednorázovou záležitostí opakující se až po několika letech vždy při projednávání souhrnné zprávy o stavu socialistické zákonnosti, nýbrž je soustavnou činností zaměřenou jak na komplexní, tak i dílčí problémy, které stav socialistické zákonnosti ovlivňují.

Mám za to, že i my můžeme dělat více, a to jak při práci v orgánech Federálního shromáždění, tak i ve svých volebních obvodech. Ne vždy jsou naše závěry z projednávání věcí, které ovlivňují stav socialistické zákonnosti, dostatečně konkrétní, adresné a kontrolovatelné, ne vždy je důsledně vyžadováno od ústavně odpovědných činitelů plnění jejich povinností a náprava zjištěných nedostatků, ne vždy jsou prováděny následné prověrky plnění přijatých opatření. Poslanecké průzkumy by měly být zaměřeny hlouběji do problémů, poslanci by měli být v užším kontaktu se společenskou praxí.

Jistě jsou i další možnosti v působení poslanců Federálního shromáždění ve volebních obvodech. Bylo by zejména žádoucí, aby každý poslanec byl ve svém volebním obvodu neformálně považován za autoritu střežící socialistickou zákonnost, za vzor plnění pracovních povinností, poslaneckých povinností i povinností v osobním životě, za vzor člověka jednajícího vždy v duchu socialistické morálky. Poslanec by měl fakticky vychovávat k dodržování socialistické zákonnosti celou svou činností. Síla konkrétního příkladu na okolí je v tomto směru nedocenitelná.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, jako společný zpravodaj výborů Sněmovny národů doporučuji, aby Sněmovna národů vzala zprávu generálního prokurátora ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR o stavu socialistické zákonnosti na vědomí a v usnesení, které bude na dnešním jednání přijato, byla vyjádřena konkrétní a adresná doporučení zaměřená na aktivní a účinná řešení těch problémů, které zvlášť nepříznivě ovlivňují stav socialistické zákonnosti, a u nichž dosavadní opatření a metody dosud nevedly k nápravě. Děkuji.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji poslanci Vlčkovi. Nyní má slovo společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec Pavol Bagín.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Bagín: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, ako spoločný spravodajca výborov Snemovne žudu sa pripájam k vystúpeniu spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov k správe generálneho prokurátora ČSSR a Najvyššieho súdu ČSSR o stave socialistickej zákonnosti. Dovožte mi, aby som vás informoval o výsledkoch prerokovania správy vo výboroch snemovní.

Možno konštatovať, že všetky výbory venovali prerokovaniu správy takú pozornosť, ktorá zodpovedá tejto spoločensky vežmi závažnej problematike. Výsledky prerokúvania boli zhrnuté v uzneseniach jednotlivých výborov.

Vystúpenia jednotlivých poslancov boli kritické, predovšetkým boli vedené snahou zlepšiť súčasný stav socialistickej zákonnosti. Poslanci uplatňovali vlastné skúsenosti i pripomienky zo svojich volebných obvodov.

Poslanci sa v podstate zhodli na tom, že vykonaná analýza a zhodnotenie dosiahnutého stavu socialistickej zákonnosti podané v správe je objektívne a je v súlade s ich skúsenosťami z volebných obvodov. Za týmto však zaostávají tie časti správy, v ktorých sa uvádzajú závery z urobenej analýzy.

Mnohí poslanci vyjadrovali nespokojnosť s tým, že správa väčšinou zostáva iba na úrovni konštatovania určitého nežiadúceho stavu, pričom v nej chýbajú ofenzívnejšie prístupy a koncepcia konkrétneho zamerania činnosti súdov a prokuratúry pre naplnenie spoločensko-politických ciežov súčasnej etapy rozvoja našej spoločnostii. Niektorí poslanci požadovali uskutočniť podrobnú komplexnú analýzu príčin, prečo sa nedarí obmedzovať kriminalitu a zvyšovať účinnosť boja proti nej.

Vo výboroch upozorňovali na to, že dôvera občanov v objektivitu vybavovania spoločenských i osobných záležitostí je spochybňovaná mnohokrát povrchným a nedôsledným postihom úplatkárstva, zneužívaná právomoc verejných činitežov a všetkých ďalších foriem neoprávneného obohacovania. Poukazovalo sa na skutočnosť, že celý rad takýchto protispoločenských konaní zostáva neodhalený a nepotrestaný, čo má na právne vedomie občanov nedobrý vplyv. Občania by mali viac pociťovať starostlivosť štátu o spravodlivosť, o ich pokoj a nedotknutežnosť a mať tak istotu, že každé porušenie práva vyvolá zodpovedajúce právne dôsledky.

Poslanci sa vo výboroch tiež zamýšžali nad spôsobmi, ako by sa mala organizovať právna výchova občanov. Zazneli názory, že spolu s výchovou k politickému a ekonomickému mysleniu by sa mal vytvoriť ucelený systém právnej výchovy pôsobiaci na všetky skupiny obyvatežstva. Poslanci požadovali, aby sa trestné veci vo väčšej miere ako doteraz a predovšetkým efektívnejšie prerokovávali mimo sídla súdov pred organizovanou verejnosťou a aby sa rozšírila prax výjazdových rokovaní súdov i v občianskoprávnych veciach, napr. v sporoch o zaplatení nájomného z bytov a zrušenia práva užívania bytu.

Vo výboroch boli diskutované i otázky tvorby a ochrany životného prostredia. Poslanci požadovali skvalitniť dozor nad dodržiavaním právnych povinností organizáciami a občanmi na tomto úseku.

Zvláštna pozornosť bola vo všetkých výboroch venovaná problematike protispoločenského konania mladistvých a osôb blízkych veku mladistvých. Poslanci konštatovali, že na mládež musí v záujme prevencie nepomerne aktivnejšie pôsobiť rodina, škola, pracovisko a najmä Socialistický zväz mládeže. Nie je možné uspokojovať sa s tým, že ideály a vzory správania celých skupín mládeže sú nezlučitežné s myslením a správaním mladého človeka v socialistickom štáte. Bola taktiež zdôraznená potreba vo väčšom rozsahu ako doposiaž vytvárať materiálné a kádrové podmienky pre spoločensky prospešné využívanie vožného času mládeže. V tejto súvislosti bolo poukázané na dobré skúsenosti z iných socialistických krajín, najmä NDR.

Poslanci vo výboroch ďalej požadovali, aby proces prehlbovania socialistickej demokracie a smer zamerania činnosti štátnych orgánov predovšetkým na človeka bol patrný i v práci orgánov činných v trestnom konaní - aby boli v každodennej praxi rešpektované ústavné a zákonné práva a slobody občanov, ich žudská dôstojnosť a nedochádzalo k porušovaniu základných zásad trestného konania a ustanovenia trestného poriadku o zadržaní a väzbe.

V centre pozornosti poslancov pri prerokúvaní správy o stavu socialistickej zákonnosti vo výboroch snemovní bola taktiež hospodárska kriminalita. Poslanci zdôrazňovali značný dôsledok hospodárskej kriminality na čs. ekonomiku s ohžadom na výšku spôsobených materiálnych a morálnych škôd. Ďalej poslanci upozornili na časté podnecovanie úlohy práva a výkonu právnej služby vedúcimi pracovníkmi v hospodárskej sfére. Vo výboroch bolo zdôraznené, že je potrebné sa zamerať na odstraňovanie nedostatkov vo výrobe, distribúcii určitých druhov tovarov a nedostatkov v službách, ktoré sú objektívnou základňou pre vznik hospodárskej kriminality. Poslanci ďalej poukázali na to, že pôsobenie nového hospodárskeho mechanizmu môže vyvolať nové formy protispoločenskej činnosti vrátane špekulatívnych konaní, ktorým je potrebné účinne zabraňovať.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, ako spoločný spravodajca výborov Snemovne žudu odporúčam, aby Snemovňa žudu vzala správu generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky a Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky o stavu socialistickej zákonnosti na vedomie a zároveň navrhujem, aby tie návrhy poslancov, ktoré zazneli vo výboroch snemovní a ktoré som tu uviedol, sa odrazili v uznesení Federálneho zhromaždenia.

Na záver by som mal na súdruha generálneho prokurátora ešte jednu otázku: či sa v budúcnosti ráta s rotáciou okresných prokurátorov, aby bližšie objasnil dôvody. Ďakujem.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji poslanci Bagínovi.

Předsednictva obou sněmoven doporučila, aby návrh usnesení Federálního shromáždění k tomuto bodu pořadu připravila komise složená z poslanců obou sněmoven.

Předsednictvo Sněmovny lidu navrhuje, aby do komise byli zvoleni poslanci: Zdeněk Češka, Margita Obžerová a Lumír Sakmar

Předsednictvo Sněmovny národů navrhuje zvolit poslance: Irenu Horečnou, Františka Samce, Eduarda Vlčka.

Jsou k těmto návrhům obou předsednictev nějaké připomínky? (Nebyly.) Není tomu tak.

Můžeme tedy o návrhu na složení návrhové komise hlasovat. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem předsednictva své sněmovny na složení návrhové komise, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna národů schválila návrh jednomyslně.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Také Sněmovna lidu schválila návrh jednomyslně.

Prosím členy návrhové komise, aby se ihned sešli v knihovně v přízemí.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 90, SN č. 99)

Soudružky a soudruzi poslanci, do rozpravy k tomuto bodu se zatím písemně přihlásilo 5 poslanců: Dezider Zagiba, Blanka Hyková, Josef Bartončík, Jan Jirásek a František Šádek.

Zahajuji rozpravu a uděluji slovo poslanci Dezideru Zagibovi, připraví se poslankyně Blanka Hyková.

Poslanec SN D. Zagiba: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh predseda, vážené súdružky, súdruhovia poslanci! Pri prerokovaní správy generálneho prokurátora a Najvyššieho súdu Českosloveneskej socialistickej republiky o stave socialistickej zákonnosti sme v Branných a bezpečnostných výboroch Snemovne žudu a Snemovne národov zdôraznili okrem iného požiadavku dôsledne zabezpečovať plnenie prijatých zákonných ustanovení a ďalších opatrení smerujúcich ku skvalitneniu ochrany majetku v socialistickom vlastníctve i majetku občanov, ako aj potrebu zvýšiť objasnenosť spáchaných trestných činov na tomto úseku. Chrániť spoločný majetok je morálnou povinnosťou každého občana nášho štátu. Pre mnohých je i právnou a profesionálnou povinnosťou. Je správne, že úroveň starostlivosti o majetok žudu je súčasťou kritérií pre hodnotenie práce vedúcich pracovníkov, ale aj príslušných štátnych a hospodárskych orgánov.

V súvislosti s prehlbovaním kontrolnej funkcie zákonodarných zborov odporúčame, aby vo výboroch Federálneho zhromaždenia pravidelne skladali účty zo zabezpečovania socialistickej zákonnosti na zverených úsekoch jednotliví ministri a vedúci orgánov štátnej správy, a to aj ako zakladatelia štátnych podnikov.

Neraz bolo zdôraznené, že obsah Listu Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa k prehĺbeniu účinnosti boja proti porušovaniu socialistickej zákonnosti, morálky a disciplíny nestratil v súčasných podmienkach nič na svojom význame a aktuálnosti. Naopak, upevňovanie disciplíny, organizovanosti a socialistickej zákonnosti patrí medzi nedielne súčasti procesu prestavby ekonomiky a komplexnej prestavby našej socialistickej spoločnosti. Mnohé skúsenosti ukazujú, že pri presadzovaní tohto dokumentu do praktického života musíme byť omnoho ráznejší a nekompromisní.

Naprostá väčšina pracujúcich rešpektuje zásadu, že zdrojom bohatstva socialistickej spoločnosti a jej občanov môže byť len statočná práca. Fakty, uvedené v správe o stave socialistickej zákonnosti však poukazujú na skutočnosť, že rôzne nešváry a negatívne javy v našej spoločnosti pretrvávajú naďalej. Sú brzdou ďalšieho rozvoja a prinášajú nielen materiálne, ale i morálne a politické škody. Najčastejším trestným činom je rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve. Priamym rozkrádaním bola za 10 rokov spôsobená škoda za takmer 900 miliónov korún. Priemerne 1800 trestných činov rozkrádania ročne je odhalených po troch i viac rokoch ich páchania. To ukazuje na neuspokojivý stav v ochrane socialistickej ekonomiky, svedčí o nízkej účinnosti jej vnútorných obranných systémov, o pasivite kontrolných útvarov a neraz i vedúcich hospodárskych pracovníkov. Účinnejší zápas proti negatívnym javom zároveň vyžaduje skvalitniť prácu orgánov činných v trestnom konaní, ako aj výchovno-preventívnu činnosť priamo v pracovných kolektívoch v zmysle záverov 10. zasadania ÚV KSČ.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP