Středa 9. listopadu 1988

Vážené Federálne zhromaždenie, v nadväznosti na vystúpenie s. Ondřeja chcem sa vo svojom vystúpení sústrediť na tri poznámky. Po prvé, na stručné porovnanie so svetom. Dnes si už celá naša spoločnosť oveža viac začína uvedomovať, že porušovanie zákonov, najmä kriminalita ako jeho najzávažnejší prejav, je spojená s rozvojom spoločnosti, kvalitou života, žudskými právami. Vážne poškodzuje naše úsilie o sociálny a ekonomický rozvoj, znižuje celkovú kvalitu života v socialistickej spoločnosti, sťažuje realizáciu žudských práv - politických, občianskych, sociálnych, ekonomických a kultúrnych. Zraňuje nás na tom najcitlivejšom mieste prestavby - predovšetkým znižuje aktivitu a iniciatívu žudského činiteža, účasť občanov na správe a riadení štátu a spoločnosti.

Je pravdou, že ČSSR patrí medzi málo štátov na svete, kde priminalita v poslednom desaťročí nemá vzostupný trend. Vcelku priaznivá je taktiež štruktúra kriminality - výrazne poklesla trestná činnosť proti základom republiky, ktorá predstavuje, bez trestného činu opustenia republiky, necelé 1 % celkovej trestnej činnosti. Nepoznáme (ako masový jav) organizvaný zločin typu mafie, teror, únosy rukojemníkov, obchod a zneužívanie tvrdých drog. Sú nám cudzie trestné činy proti mieru a medzinárodnej bezpečnosti, akými sú vraždy, likvidácia, zotročovanie, deportácia alebo prenasledovanie občanov z rôznych sociálnych, politických, náboženských alebo kultúrnych dôvodov. Vcelku sa darí pozitívne ovplyvňovat kriminalitu mladistvých a delikvenciu detí. Aj počet vrážd a iných závažných zločinov, počet kriminalných recidivistov zostáva na rovnakej úrovni už niekožko rokov.

Tieto fakty sami o sebe o niečom hovoria - o životnosti, prednostiach socialistického spoločenského zriadenia, o správnosti politiky Komunistickej strany Československa a socialistického štátu v tejto oblasti, ktorú možno charakterizovať v stručnosti takto: po prvé, rozhodný nekompromisný boj so závažnými trestnými činmi; po druhé, zdokonažovanie a rozširovanie systému sociálnej prevencie negatívnych javov v spoločnosti; po tretie, postupné zvyšovanie kvality a humanizácie trestnej justície (bezpečnosti, prokuratúry a súdov). V stručnosti povedané, použijem slová jedného z poslancov v zahraničnom výbore, ide o revolučný zápas za väčší poriadok, za väčšiu spravodlivosť.

To sú nepochybne pozitíva. Ale nemožno nevidieť, že v ČSSR index stíhaných a súdených osôb (napr. na 10 000 trestne zodpovedných) je príliš vysoký, podstatne vyšší ako v niektorých iných štátoch, i západných. Je to dané hlavne tým, že do súdnych siení sa dostávajú občania, ktorých porušenie zákona nemá požadovaný stupeň nebezpečnosti a postačovalo by ich vybaviť mimo trestnosúdnymi prostriedkami, hlavne sankciami orgánov štátnej správy, prípadne výchovnými prostriedkami spoločenských organizácií. Počet žudí v našich väzniciach (z titulu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody) je ešte neúmerne vysoký, čo znižuje možnosť výchovného pôsobenia výkonu trestu odňatia slobody vo verejnej mienke.

Dá sa očakávať, že realizácia uznesení Predsedníctva ÚV KSČ okrem iného o odovzdaní vybavovania drobnej delikvencie národným výborom, odstráni nedobrý stav v tejto oblasti. Má sa tak stať v pripravovanej novelizácii trestného zákonodarstva. Vytvorí sa tým i väší priestor pre efektívnejší boj hlavne so závažnými trestnými činmi.

Vážené Federálne zhromaždenie, niekožko slov k stručnej charakteristike niektorých nových javov v oblasti protispoločenskej činnosti. V ostatnom období začína narastať násilie a hrubosť na uliciach, športových podujatiach, diskotékach, v dopravných prostriedkoch, vo väzniciach, ale aj na školách, v ubytovniach, v domácnostiach a pod. Dopúšťajú sa ich prevažne mladí žudia, v mnohých prípadoch registrujeme, že sa tak deje pod vplyvom vzorov z kapitalistickej cudziny. Neustávajú pokusy o budovanie paralelných protisocialistických politických štruktúr. Neustáva tlak zo zahraničia na ich aktivizáciu a radikalizáciu, a ako ukázali nedávne udalosti v Bratislave, Brne a Prahe, aj na ich konfrontáciu s orgánmi štátnej moci na verejnosti. To povzbudzuje a radikalizuje aj kriminálne elementy, a preto sa dá podža všetkého očakávať nárast rôznych mimoriadných udalostí, požiarov, útokov na verejných činitežov, prípadne teroristických činov apod. To všetko sťažuje úsilie komunistickej strany a socialistického štátu o prestavbu i rozvoj socialistickej demokracie.

K tomu treba dodať ešte toto: Československo ako zakladajúci člen OSN plní prevzaté medzinárodné záväzky. Vyplynulo to aj zo zasadania Výboru OSN pre žudské práva v roku 1985 a zo seminára, ktorý sa nedávno konal v Prahe ku Dňu OSN a k 40. výročiu Deklarácie OSN o žudských právach. K podobnému záveru dospelo aj medzinárodné kolokvium z októbra minulého roku, ktorého sa zúčastnilo niekožko desiatok významných osobností z oblasti teórie z domova i zo zahraničia; svoje stanovisko účastníci vyslovili v liste generálnemu tajomníkovi OSN. Do nášho vnútroštátneho práva sú premietnuté všetky medzinárodné záväzky. Právna úprava v tomto smere sa ďalej zdokonažuje.

Máme preto právo žiadať, aby naši kritici, hlavne tí, čo mnohé medzinárodné zmluvy o žudských právach doposiaž neratifikovali, tak učinili čo najskôr, zabezpečili ich nie formálnu, ale faktickú realizáciu a aby každý, kto vystupuje v mene svojich vlád, rešpektoval právo českého a slovenského národa na sebaurčenie, právo národov na slobodnú vožbu politického a hospodárskeho systému, ako aj právo na ochranu zákonnými prostriedkami zvoleného politického a hospodárskeho systému, v našom prípade právo na ochranu a zdokonažovanie nášho socialistického spoločenského zriadenia. To všetko, ako aj úcta k pravde a pravdivosti, objektívna analýza stavu v tej ktorej krajine patria v medzinárodných vzťahoch k významným predpokladom zvyšovania dôvery medzi štátmi a národmi, predpokladom upevňovania medzinárodnej bezpečnosti, a tým i budovania európskeho domu, o čo sa usilujú socialistické štáty na čele so Sovietskym zväzom.

V oblasti kriminality sa vyskytujú aj niektoré ďalšie nové formy. Aj po vydaní listu Predsedníctva ÚV KSČ k upevňovaniu zákonnosti, morálky a disciplíny sa vyskytujú prípady závažného skupinového rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve, nezákonného obohacovania sa na úkor socialistického, ale i osobného vlastníctva, prípady korupcie a úplatkárstva. Alarmujúca je predovšetkým účasť niektorých vedúcich pracovníkov na týchto nových formách trestnej činnosti, čo svedčí o celkovom poklese disciplíny a poriadku v niektorých orgánoch štátnej správy a v hospodárskych organizáciách v hodnotenom období, i o tom, že sa nám zatiaž nedarí účinne bojovať s druhou, tzv. tienistou ekonomikou, ktorá je zneužívaná k neoprávnenému obohacovaniu sa jednotlivcov i niektorých skupín obyvatežstva, a čo je predmetom ostrej kritiky statočných žudí. Nedostatočná je úroveň dodržiavania právnych predpisov o ochrane životného prostredia. Neznižujú sa počty vlámania do bytov a valutových machinácií. Je to oblasť činnosti predovšetkým kriminálnych recidivistov. Recidivisti tvoria dlhodobo okolo 33 % všetkých obžalovaných, čo svedčí, okrem iného, o stále nízkej účinnosti prevýchovných prostriedkov. Napriek miernemu poklesu v posledných rokoch je dosiaž 30 % trestných činov páchaných pod vplyvom alkoholu. Zneužívanie nealkoholických drog zatiaž síce v podstate neovplyvňuje stav evidovanej kriminality, má však vážne dôsledky sociálne, bezprostredne ohrozuje zdravie a životy žudí, predovšetkým mladých.

Naše poznatky ukazujú, že dosiaž nie je na žiadúcej úrovni kvalita trestného konania, najmä jeho rýchlosť i skutočnosť, že takmer u 36 % evidovanej trestnej činnosti sa nedarí vypátrať páchateža. Stále narastá objem občiansko-právnej agendy, a to prakticky u všetkých justičných orgánov a na všetkých organizačných stupňoch, čo má za následok aj neúmerné predlžovanie občianskeho súdneho konania a tým oprávnenú kritiku občanov. Nedostatočne sa využívajú možnosti mimosúdneho vybavovania sporov. Veža sme dlžní tomu, aby rozhodnutia štátnych orgánov boli včas a dôsledne vykonané. Pôsobí tu i nedostatočná úroveň socialistického právneho vedomia občanov, vrátane vedúcich pracovníkov a mládeže. Neuspokojivá je efektívnosť právnej výchovy a stav právnych služieb občanom a organizáciám.

Uvedené a ďalšie skutočnosti vyžadujú dôslednejšie realizovať prijímané opatrenia Komunistickej strany Československa a socialistického štátu, zacielené na urýchlenie sociálneho a ekonomického rozvoja a v tejto súvislosti zvyšovať úsilie o vytváranie podmienok pre zapojenie do činorodej práce v prospech socializmu a mieru všetkých našich občanov, vrátane detí a mládeže, ale i tých, čo sa dostali do rozporu s našim socialistickým právom. Včerajšie vládne vyhlásenie, prednesené predsedom vlády súdruhom Adamcom vytvára v tomto smere dobré predpoklady.

To vyžaduje taktiež rozhodnejší a na vyššej profesionálnej úrovni vedený koordinovaný postup bezpečnostných orgánov, prokuratúry, súdov, národných výborov a ďalších štátnych orgánov proti porušovaniu práva, zákonnosti, najmä proti novým formám trestnej činnosti takpovediac, denne se vracať a realizovať List Predsedníctva ÚV KSČ k upevňovaniu socialistickej zákonnosti, morálky a disciplíny.

Súčasne je nevyhnutné ciažavedomejšie a dôslednejšie rozvíjať aktivitu a iniciatívu všetkých zložiek politického a hospodárskeho systému, občanov a masových informačných prostriedkov pri predchádzaní porušovania práva vo vedomí myšlienky, ktorú zdôraznil i na 10. zasadaní ÚV KSČ generálny tajomník ÚV KSČ súdruh Jakeš a tajomník ÚV KSČ súdruh Fojtík, že najvýznamnejším zdrojom sily a životnosti socializmu je iniciatíva, energia a živá tvorivosť más, bez čoho nemôže byť vyriešená ani jedna z vytýčených úloh. Bude treba zviesť účinnejší zápas predovšetkým so všetkým, čo túto aktivitu a iniciativu žudí a más podväzuje; posilniť i právne záruky tejto aktivity a iniciatívy.

Je potrebné ďalej a dôslednejšie prehlbovať právny charakter socialistického štátu s ciežom podstatne zvýšiť a rozšíriť faktickú úlohu práva a zákonnosti v živote spoločnosti, najmä v riadení sociálnych procesov; zabezpečiť skutočné fungovanie právneho mechanizmu vo všetkých orgánoch a organizáciách politického a hospodárskeho systému, dôsledne ochraňovať práva a slobody občanov, účinnejšie ochraňovať obete trestnej činnosti.

Ďalej treba prijať ďalšie opatrenia k účinnejšiemu formovaniu socialistického právneho vedomia a posilneniu právnej výchovy žudí, predovšetkým vedúcich pracovníkov a mládeže.

S využitím v súčasnosti priaznivej verejnej mienky a možnosti celospolečenkej kontroly rozhodnejšie ozdravovať morálnu klímu najmä ve vežkých mestách.

Tento postup spoločne s ďalším zdokonažovaním a rozširovaním systému sociálnej prevencie a humanizácie prostriedkov trestnej justície môže priniesť trvalo pozitívne výsledky v záujme realizácie stratégie urýchlenia sociálneho a ekonomického rozvoja ČSSR.

Milé súdružky a súdruhovia, posledná tretia, poznámka sa dotýka vlastnej práce československej prokuratúry. Netvrdíme, že došlo v hodnotenom období k výraznejšiemu zlepšeniu prokurátorskej činnosti. Aj u nás sa stretávame s pozitívami, ale i s premierou rôznych akcií a ich nedostatočnou efektívnosťou. Naviac to, čo mohlo stačiť v minulosti, nemôže stačiť v období prestavby. Preto sa z podnetu Predsedníctva ÚV KSČ realizujú aj v podmienkach československej prokuratúry závažné opatrenia, ktoré majú zabezpečiť zdokonalenie činnosti prokuratúry pri uskutočňovaní záverov XVII. zjazdu KSČ. Okrem toho Predsedníctvo ÚV KSČ na svojom zasadaní 4. októbra 1988 uložilo pripraviť a v právnej komisii posúdiť komplexné opatrenia na zvýšenie účinnosti práce a správneho fungovania celého systému orgánov uplatňujúcich právo.

V duchu týchto zámerov usilujeme o dôslednejšie naplňovanie ústavnej povinnosti čs. prokuratúry. Ideme cestou ďalšieho prehlbovania leninských princípov postavenia, úlohy a činnosti prokuratúry v politickom systéme ČSSR. Ďalším prehlbením demokratických základov a verejnej informovanosti o činnosti čs. prokuratúry, ako aj zvýšením politickej a právnej kultúry v činnosti prokurátorov chceme prispieť k posilneniu autority prokuratúry v spoločnosti, najmä jej zákůadného článku - okresnej prokuratúry. S týmto zámerom pripravujeme niektoré návrhy na novelizáciu zákona o prokuratúre.

V činnosti prokuratúry usilujeme o posilnenie ochrany spoločenského a štátneho zriadenia a celospoločenských záujmov i o väčšiu orientáciu na ochranu práv, slobôd a zákonných záujmov občanov. Chceme dôslednejšie presadzovať vysokú občiansku disciplínu a poriadok, rovnosť všetkých pred zákonom, dodržiavanie princípu sociálnej spravodlivosti, prezumpciu neviny. Budeme usilovať o väčšiu a účinnejšiu ochranu obete zločinu, viac pôsobiť, aby bola poskytiovaná, v súlade so zákonom, sociálna starostlivosť a zvýšená ochrana tým občanom, ktorí ju potrebujú najviac, najmä deťom, mladistvým a osobám vyšších vekových kategórií, ako aj občanom, ktorí sa nachádzajú na miestach kde sa vykonáva zaistenie, zadržanie, väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie, ochranná a ústavná výchova, alebo kde sa realizujú niektoré závažnejšie opatrenia uplatňované podža zákona o zdraví žudu (napr. pri umelom oplodňovaní, transplantáciách, pobytu v psychiatrických zariadeniach a pod.). Viac pozornosti budeme venovať dodržiavaniu zákonnosti v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, predovšetkým dodržiavaniu zákonom stanoveného režimu pri využívaní a manipulácii s rádioaktívnymi, toxickými a narkotizujúcimi materiálmi.

Sociálnu prevenciu považujem za hlavný smer činnosti pri upevňovaní socialistickej zákonnosti a obmedzovaní kriminality. V súčinnosti s príslušnými ministerstvami (federálnymi i národnými) zamýšžame pripraviť na obdobie rokov 1991-1995 štyri programy: program ochrany podnikovej ekonomiky s ciežom zdokonaliť podnikový sebaobranný systém, vychádzajúc z myšlienky, že otázka vlastníctva je jadrom socializmu a že povinnosťou vedúcich pracovníkov je nielen organizovať tvorbu hodnôt, ale aj ich ochranu. Ďalej súbor aktivít na ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi s cielom zvýšiť zodpovednosť za výchovu detí hlavne v rodine a škole, ako aj skvalitniť prípravu a výchovné pôsobenie v štátnych zariadeniach pre narušené alebo ohrozené deti a mládež.

Súbor opatrení k upevňovaniu a prehlbovaniu socialistického právneho vedomia občanov, predovšetkým mládeže a vedúcich pracovníkov.

Jednotné informačné zabezpečenie všetkých subjektov sociálnej prevencie proti spoločenskej činnosti s využitím výpočtovej techniky a príslušných rezortných štatistík, najmä VB, prokuratúry, ministerstiev spravodlivosti, zdravotníctva a práce a sociálnych vecí i národných výborov.

Závažné úlohy nás očakávajú v úsilí o zabezpečenie kvalitatívne vyššej úrovne riadiacej a organizátorskej a kádrovej práce na prokuratúre. Bude treba prehĺbiť celoživotnú politickú a odbornú prípravu pracovníkov prokuratúry.

K týmto zámerom by malo prispieť okrem iného vybudovanie jednotného systému prokurátorskej informatiky (vrátane právnych informácií) za využitia výpočtovej techniky; jednotný program celoživotnej prípravy a zvyšovania kvalifikácie prokurátorských kádrov; zriadenie rezortného Inštitútu pre zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov prokuratúry.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vážení prítomní, pred nami, ako aj pred ostatnými štátnymi orgánmi, celým politickým a hospodárskym systémom stoja v oblasti upevňovania zákonnosti kvalitatívne nové úlohy. Som presvedčený, že posudzovanie správy predsedu Najvyššieho súdu ČSSR a generálneho prokurátora ČSSR o stave socialistickej zákonnosti vo výboroch a a dnes na spoločnom zasadaní Snemovne žudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia významne prispeje k zvýšeniu úcty k právu v spoločnosti, presadzovaniu režimu zvrchovanosti zákona, zvýšeniu efektívnosti boja s porušovaním zákonnosti, k novej kvalite v práci bezpečnostných orgánov, prokuratúry, súdu, ale aj orgánov štátnej správy, predovšetkým národných výborov ako miestnych orgánov štátnej moci a správy, a to všetko vo vedomí, že otázka práva, zákonnosti, právneho vedomia a právnej výchovy nie je ani tak otázkou právnou, tým menej právnikov, ale hlavne významným rysom riadiacej, organizátorskej a kontrolnej činnosti každého vedúceho pracovníka na každom úseku spoločenskej praxe, vecou všetkých, všetkých nás. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL V. Vedra: Děkuji soudruhu Pješčakovi.

Zprávu projednaly všechny výbory obou sněmoven, kromě mandátových a imunitních. Prosím proto společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance Eduarda Vlčka, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec E. Vlček: Vážený soudruhu předsedo, vážené Federální shromáždění, důsledné dodržování socialistické zákonnosti všemi subjekty nabývá v současné době na významu. Je jedním z předpokladů realizace urychlení hospodářského a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky vytyčeného XVII. sjezdem Komunistické strany Československa a konkretizovaného navazujícími na něj usneseními ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Také proces prohlubování demokracie musí probíhat v souladu se zákony a jinými právními předpisy. Socialistická zákonnost a socialistická demokracie se vůbec nevylučují, nýbrž se vzájemně podmiňují. Projednávání zprávy o stavu socialistické zákonnosti má ústavní základ v ustanovení článku 106 a odst. 1 ústavy.

Zpráva generálního prokurátora Československé socialistické republiky a Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky konstatuje, že od projednání předchozí zprávy o stavu socialistické zákonnosti ve Federálním shromáždění, což bylo na 19. společné schůzi v roce 1985, nedošlo na tomto úseku k podstatným změnám; přes všechna přijímaná opatření boj s kriminalitou, jakožto nejzávažnější formou protiprávní činnosti, dosud nepřináší potřebné výsledky a neodpovídá možnostem celkového rozvoje země a podmínkám budování socialismu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP