Úterý 8. listopadu 1988

8

Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Nikaragujskou republikou, podepsaná v Managui dne 15. června 1988 (tisk 93).

Návrh odůvodní ministr zahraničních věcí ČSSR soudruh Jaromír Johanes. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr zahraničních věcí ČSSR J. Johanes: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Nikaragujskou republikou, která je dnes předkládána k souhlasu společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění, byla podepsána v Managui 15. června tohoto roku ministry zahraničních věcí obou zemí.

K projednání tohoto mezinárodně právního dokumentu přistupuje Federální shromáždění v období, kdy lze ve všech oblastech československo-nikaragujských vztahů zaznamenat jejich úspěšný rozvoj. S Nikaraguou, která po vítězství sandinovské revoluce v roce 1979 nastoupila cestu svobody a nezávislosti, nás pojí společné zájmy pokroku a míru. Proto této spřátelené zemi, jejíž statečný lid již řadu let svádí houževnatý zápas s kontrarevolucí, opírající se o vnější síly reakce, poskytujeme plnou politickou podporu na všech mezinárodních fórech, hospodářskou a humanitární pomoc.

V souladu s trvalým úsilím naší zahraniční politiky o mírové a spravedlivé řešení všech mezinárodních problémů a konfliktních situací ve světě, jsme upřímně uvítali přijetí dokumentu nazvaného "Cesty k dosažení pevného a trvalého míru ve Střední Americe", který podepsali prezidenti 5 středoamerických států v roce 1987 v Guatemale. Spatřujeme v něm vyvážený soubor konkrétních opatření k dosažení politického urovnání v oblasti, které je nadále komplikováno pokračující zahraniční podporou kontrarevolučním silám Nikaragui. Oceňujeme postup nikaragujské vlády, která vedena duchem politiky národního usmíření a konstruktivního dialogu podniká kroky k naplnění dohodnutých závazků. S uspokojením můžeme konstatovat, že tento poctivý přístup ještě více zvyšuje mezinárodní prestiž Nikaragujské republiky jako pokrokové a mírumilovné země, významného účastníka Hnutí nezúčastněných zemí. Také proto byla na právě probíhajícím zasedání Valného shromáždění OSN schválena rezoluce žádající důsledné plnění rozhodnutí mezinárodního soudního dvora v Haagu z 27. 6. 1988, které kvalifikovalo podporu činnosti ozbrojených sil a další kroky proti Nikaragui ze strany USA jako mezinárodně protiprávní.

Československá socialistická republika hodlá i nadále podporovat Nikaraguu v jejím úsilí, které by vedlo k trvalému vyřešení situace v oblasti a přispělo k mírové přestavbě mezinárodních vztahů. Nikaragujskému lidu jsme před několika dny poskytli také materiální pomoc pro překonání živelní pohromy, která způsobila vážné škody národnímu hospodářství země a vyžádala si oběti i na lidských životech.

Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, předkládaná Konzulární úmluva mezi ČSSR a Nikaragujskou republikou je významným mezinárodně právním dokumentem, který rozšíří společnou smluvní základnu mezi našimi zeměmi a napomůže rozvoji vzájemné spolupráce ve všech oblastech.

Hlavním cílem úmluvy je zajistit občanům obou zemí a jejich oprávněným zájemcům kvalifikovanou a účinnou ochranu a pomoc na území druhé smluvní strany.

Opravňuje konzulární úředníky ke všem nezbytným úkonům a poskytuje jim výsady a imunity, převyšující mezinárodní standard stanovený Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích z roku 1963.

Úmluva posílí právní jistoty občanů a vytvoří příznivé právní zázemí pro vzájemnou obchodní, hospodářskou, kulturní a vědeckou aktivitu.

Uzavření konzulární úmluvy s Nikaraguou je plně v zájmu československé zahraniční politiky. Představu je dokument politické povahy, který se ve svých ustanoveních o výsadách a imunitách dotýká československého právního řádu. Proto v souladu s článkem 36 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci vyžaduje před ratifikací prezidentem republiky souhlasu Federálního shromáždění.

Doporučuji, aby dnešní společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů tento souhlas vyslovila.

Předsedající místopředseda FS Z. Žalman: Děkuji soudruhu ministru Johanesovi.

Návrhy projednaly výbory ústavně právní a zahraniční obou sněmoven. Prosím společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance J. Turošíka, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Turošík: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh predseda Federálneho zhromaždenia, súdružky a súdruhovia poslanci, XVII. zjazd Komunistickej strany Československa stanovil jeden z hlavných ciežov československej zahraničnej politiky ciežavedomý rozvoj vzťahov Československej socialistickej republiky s rozvojovými krajinami, predovšetkým však s tými, ktoré sa vydali na cestu budovania socializmu.

Nikaragujská republika je rozvojová krajina pokrokovej orientácie a v súčasnosti sa nachádza vo fáze konsolidácie žudovodemokratického štátu.

Po víťazstve revolúcie v roku 1979 boli znárodnené banky, majetok bývalého diktátora Somozu a jeho prisluhovačov, začatá požnohospodárska reforma širokého dosahu zameraná na budovanie štátnych požnohospodárskych podnikov a rožníckych družstiev. Zhruba 60 % všetkej produkcie sa ešte zatiaž vytvára v súkromnom sektore.

Koncom roku 1986 bol Národným zhromaždením schválený návrh ústavy, ktorý zakotvuje politický pluralizmus, zmiešané hospodárstvo a nezúčastnenú zahraničnú politiku.

V súčasnosti sa nikaragujská vláda usiluje prekonať zložitú ekonomickú situáciu. Nevyhlásená vojna odčerpáva približne až 50 % národného dôchodku a obrovský žudský potenciál, ktorý naďalej zostáva vyčlenený predovšetkým na obranu sandinovskej revolúcie. Dochádza k poklesu výroby a následkom toho i k poklesu vývozných schopností Nikaragujskej republiky. Realizácia nevyhnutných dovozov, ktoré predstavujú približne 800 miliónov US dolárov ročne sa zabezpečuje s pomocou zahraničných úverov. V krajine dochádza k prudkému inflačnému rastu cien základných produktov a spotrebného tovaru. Zahraničná zadĺženosť dosiahla výšky okolo 6 miliárd US dolárov. Zložitá ekonomická situácia, v ktorej sa krajina nachádza, prekonáva sa vďaka zahraničnej pomoci, na ktorej sa značnou mierou podiežajú Sovietsky zväz, Kuba a ďalšie krajiny socialistického spoločenstva, medzi nimi i naša Československá socialistická republika.

V zahraničnej politike vychádza Nikaragua z princípov nezúčastnenosti. Udržiava styky so všetkými krajinami, ktoré rešpektujú jej revolúciu a zásadu vzájomnej úcty a nezasahovania.

K hlavným medzinárodným otázkam zaujíma postoje zhodné alebo blízke stanoviskám krajín socialistického spoločenstva, ktoré pokladá za svojich prirodzených spojencov. Od októbra 1983 je pridruženým členom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Nikaragujskou republikou významným spôsobom rozšíri zmluvnú základňu medzi oboma krajinami a prispeje k rozvoju vzájomných oblastí konzulárnych stykov.

Konzulárne styky Československej socialistickej republiky účinne pomáhajú rozvíjať kontakty medzi žuďmi riešením humanitárnych prípadov, stykom medzi mládežnickými a inými spoločenskými organizáciami našich spriatelených krajín.

Práve v minulých dňoch. bola vyexpedovaná do Nikaragui materiálna pomoc z humanitárnych dôvodov z Fondu mieru a solidarity Národného frontu Československej socialistickej republiky a z Fondu solidarity Socialistického zväzu mládeže, adresovaná obetiam hurikánu "Joan" a nikaragujskej mládeži.

Súdružky a súdruhovia poslanci, na základe dôvodovej správy prednesenej ministrom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky súdruhom Johanesom a mnou uvádzaných skutočností, ako spoločný spravodajca príslušných výborov Federálneho zhromaždenia odporúčam poslancom našej snemovne s predloženým vládnym návrhom vysloviť súhlas. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS Z. Žalman: Děkuji poslanci Turošíkovi. Slovo má společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně Drahomíra Slabá.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně D. Slabá: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, připojuji se ke zpravodajské zprávě poslance Turošíka. Význam úmluvy i její dosah byl zde vysvětlen. Dovolte mi, abych si co nejstručněji povšimla některých právních hledisek této úmluvy.

Navrhovaná smluvní úprava vychází z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963. V některých ustanoveních překračuje však rámec této Vídeňské úmluvy a vyjadřuje snahu uplatňovanou v praxi četných států, které dávají přednost zřizování konzulárních oddělení při diplomatické misi před zřizováním samostatných konzulárních úřadů. Tuto praxi uplatňuje i Československo, a to v souladu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích, podle níž mohou diplomaté mise plnit také funkce konzulární. Na tuto skutečnost pamatuje předložená Konzulární úmluva mezi ČSSR a Nikaragujskou republikou tím, že kromě ustanovení o konzulárních úřadech obsahuje ve svých závěrech i ustanovení o výkonu konzulárních funkcí diplomatickými misemi.

Úmluva upravuje základní otázky provádění konzulárních styků, řeší otázky rozsahu výsad a imunit konzulárních úřadů a jejich členů a přibližuje je statutu diplomatické mise a jejího personálu.

K nejdůležitějším částem úmluvy patří ustanovení o základních konzulárních funkcích a jejich výkonu.

Soudružky a soudruzi, konzulární úmluva byla projednána ve výborech ústavně právních a zahraničních Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Výbory pokládají tento dokument z hlediska vzájemných vztahů za politicky významný a potřebný. Vyslovením souhlasu s touto úmluvou vyjádříme i naši snahu upevnit postavení Nikaragujské republiky v mezinárodních vztazích i po právní stránce. Proto jako společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu doporučuji schválit Konzulární úmluvu mezi Československou socialistickou republikou a Nikaragujskou republikou v předloženém znění.

Předsedající místopředseda FS Z. Žalman: Děkuji poslankyni Slabé. Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil. Ptám se proto, zda někdo z poslanců žádá o slovo. (Ne) Ne.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Konstatuji, že obě sněmovny jsou usnášení schopné.

V parlamentním tisku 93 se navrhuje usnesení, kterým se doporučuje souhlasit s projednávanou Konzulární úmluvou.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Ne.) Ne.

Zdržel se hlasování? (Ne.) Ne.

Poslanci Sněmovny národů usnesení schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Ne.) Ne.

Zdržel se někdo hlasování? (Ne.) Ne.

Také poslanci Sněmovny lidu schválili jednomyslně návrh usnesení.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Konzulární úmluvou mezi Československou socialistickou republikou a Nikaragujskou republikou, podepsanou v Managui dne 15. června 1988.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 62, SL č. 99, SN č. 108)

Soudružky a soudruzi, zítřejší jednání bude řídit místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny lidu soudruh V. Vedra. V jednání budeme zítra pokračovat v 8.30 hodin.

Nyní přerušuji 11. společnou schůzi sněmoven.

(Schůze přerušena v 18.42 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP