Úterý 8. listopadu 1988

Jedním z dlouhodobě zaostávajících míst našeho národního hospodářství je nedostatečný rozsah a nízká úroveň většiny služeb. Situace se sice zlepšuje, ale dosahovaný pokrok je dosud pomalý. Proto budeme podporovat každý racionální návrh na další rozšíření nabídky služeb a na rozvoj jejich různých organizačních forem. Vláda též přezkoumá vhodné způsoby lepšího využití ekonomických nástrojů k rozšíření individuálních poskytovaných služeb. Stále ještě mnoho schopných lidí váhá, zda má do toho jít. Upřímně nabízíme všem poctivým řemeslníkům, aby touto cestou pomohli rozvoji služeb, a to i po pracovní době. Ujišťujeme všechny, že jejich aktivita bude vítána a že na jejich podporu přijmeme ekonomická i právní opa tření. Přistoupíme i ke zvýšení počtu učňů v tradičních řemeslných oborech. Přezkoumáme účelnost současného daňového zatížení, aby neomezovalo, ale více stimulovalo tuto formu pracovní aktivity.

Právní záruky, společensko-politické jistoty a postavení plnoprávných občanů vytvoří připravovaný zákon o drobném podnikání. Spojení dovedností s podnikavostí považujeme za jednu z tvůrčích sil, kterou je nutno využít pro blaho a prospěch společnosti. V podmínkách rozhodující úlohy společenského vlastnictví a vlády lidu je ochrana zájmů této skupiny pracujících v souladu s potřebami společnosti. O jejich výdělcích platí stejná zásada jako všude jinde. Spravedlnost není ve výši odměny, ale v tom, zda je skutečně vydělaná, opravdu zasloužená.

V úzké součinnosti s vládami republik zaměříme své úsilí také k dalšímu zkvalitňování a rozšiřování materiálně technické základny domácího i zahraničního cestovního ruchu. K realizaci tohoto záměru hodláme též využívat devizových prostředků získaných za služby poskytované zahraničním návštěvníkům. Posoudíme i návrh na zjednodušení dosavadní administrativní náročnosti spojené s vycestováním do zahraničí a umožníme občanům i častější výjezdy.

Vláda bude věnovat trvalou péči usměrňování mzdového vývoje v závislosti na zvyšování společenské produktivity práce. Růst mezd musí být podložen konečnými hospodářskými výsledky podniků v souladu s principem zásluhovosti - to je také cesta k odstranění mzdového rovnostářství na pracovištích. Budeme tomu napomáhat v duchu zásad nového zákoníku práce a zjednodušením mzdových předpisů.

Považujeme za nutné zabývat se příčinami růstu příjmů obyvatelstva, které nejsou v souladu s plánem a výkony. Zamýšlíme rovněž racionalizovat soustavu daně ze mzdy a dalších daní z příjmů obyvatelstva, posílit jejich jednotnost, jednoduchost a sociální spravedlnost. Máme v plánu i zásadní posouzení problematiky pracovních a životních podmínek. Větší důraz bude nutno klást na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví. Považujeme rychlejší odstranění nedostatků v kvalitě, sortimentu osobních ochranných pomůcek, snižování rizikovosti práce, další rozvoj zdravotní péče i závodního stravování za prvořadé. Při řešení úkolů sociálního rozvoje očekáváme i větší iniciativu podnikových kolektivů. Celkovou situaci na těchto úsecích zhodnotíme společně s Ústřední radou odborů a přijmeme potřebná opatření v prosinci letošního roku.

Růst průměrných reálných příjmů u ekonomicky aktivního obyvatelstva chceme promítat i do soustavy důchodového zabezpečení a v 9. pětiletce zavést - v závislosti na vytvářených zdrojích systém pravidelného přizpůsobování výše důchodů vzestupu mezd.

Stále významnější složkou životní úrovně a jednou z hlavních priorit sociálně ekonomického programu je ochrana a zlepšení životního prostředí. Přijatou koncepci propracujeme a v zájmu rychlejšího obratu k lepšímu budeme hledat i nové možnosti. Ekologická hlediska se stanou jedním ze základních kritérií strukturálních a technologických změn v energetice, chemii, hutnictví a v dalších průmyslových odvětvích, v zemědělství i v dopravě.

Nepřipustíme, aby vinou kohokoliv došlo k nevyčerpání prostředků určených na ekologické stavby v 8. pětiletce, i když musíme otevřeně říci, že za tři roky existence této pětiletky se nám to daří špatně.

Snížením energeticky náročných výrob, promyšleným rozvojem jaderné energetiky a vyšším využitím zemního plynu založíme předpoklady i pro postupné omezení těžby a spotřeby energetického uhlí.

Ochrana životního prostředí se musí stát prioritou pro celý řídící systém, od centra až po závody, národní výbory a ostatní organizace. Zkoncentrujeme prostředky na snížení škodlivých exhalací u elektráren a velkých tepláren i s využitím spolupráce s vyspělými zeměmi. Zaměříme se na nejohroženější oblasti - Prahu, severní Čechy, Bratislavu a některé další lokality v českých zemích i na Slovensku. Zvýšeným využitím plynu, zejména u malých spotřebitelů a v domácnostech, dalším rozšiřováním systému centralizovaného zásobování teplem a vybudováním odsiřovacích zařízení u velkých uhelných elektráren budeme přednostně zajišťovat zlepšování životního prostředí v těchto oblastech.

Také realizace státní bytové politiky vyžaduje nového posouzení. Mnohé zde zastaralo. Řada předpisů je překážkou hospodárnějšího využívání bytového fondu. Uspokojování potřeb občanů v této citlivé oblasti je předmětem oprávněné kritiky a vyvolává i značnou nespokojenost.

Za prvořadý a neodkladný úkol považujeme prověrku hospodaření s bytovým fondem v organizacích bytového hospodářství a bytových družstev. Zpracování registru bytů a domů a jeho průběžné doplňování a upřesňování vytvoří předpoklad pro jeho lepší využívání.

Stojíme před problémem posoudit podíl státu a občanů na údržbě a opravách, nalézt způsob diferencovaného uplatňování ekonomických a sociálních kritérií v nájemném. Odstraňování nespravedlivých rozdílů ve výši nákladů na bydlení ve státní, družstevní a individuální výstavbě. Trváme na rovnoměrném plánování komplexní bytové výstavby v jednotlivých letech pětiletky, na lepším využívání dodavatelských kapacit, plynulosti materiálně technické ho zajišťování, dodržování rozpočtových nákladů a kvalitě prováděných prací.

Soustava nových ekonomických nástrojů se musí orientovat na podporu iniciativy, odpovědnosti a hmotné zainteresovanosti investorů a dodavatelů na kvalitě a včasném dokončování komplexní bytové výstavby. Nesmí se nadále opakovat případy, kdy jesle, školy, obchody a další zařízení občanské vybavenosti jsou dokončovány řadu let po nastěhování občanů do nových bytů. Náročné úkoly stavíme před urbanisty a architekty, kteří při zpracování projektů musí více přihlížet k potřebám uživatelů. Zvyšovat budeme i podíl budoucích nájemníků na vlastní výstavbě bytů a zaměříme se i na výstavbu bytů bez úplného vnitřního vybavení. Umožníme tak občanům, aby při přímé ekonomické účasti mohli při dokončování bytu rozhodovat o stupni jeho vybavenosti. Budeme podporovat rozvoj služeb spojených s bydlením využitím dostupných a vytvářením nových kapacit u podniků místního hospodářství i bytových družstev. Územní orgány musí rozhodněji vytvářet podmínky a stimulovat rekonstrukci, modernizaci a údržbu bytového fondu. Také účast podnikové sféry na řešení bytového problému by mohla být do budoucna mnohem větší.

Budeme podporovat individuální výstavbu a prodej bytů do osobního vlastnictví. Počítáme s další výstavbou bytů a rodinných domků ve vybraných příhraničních oblastech, kde rozšíříme pracovní příležitosti a zlepšíme služby i celkové životní podmínky.

Ještě v tomto roce budou přijata ve spolupráci s národními vládami opatření k postupnému řešení vážných problémů ve veřejné autobusové a městské hromadné dopravě, zejména v přepravě pracujících do a ze zaměstnání. V osobní železniční dopravě provádíme kroky k urychlenému zvýšení kultury cestování a úrovně poskytovaných služeb. Připravíme také koncepci železniční dopravy a návrh zákona o Československých státních drahách.

Také naše spoje musí kvalitněji zvyšovat úroveň a rozsah poskytovaných služeb, aby se co nejdříve vyrovnaly s komunikačními a informačními potřebami společnosti. V souvislosti s tím projednáme dlouhodobý program komplexního rozvoje spojů, zahrnující vytvoření odpovídajících předpokladů v materiálně technické základně. Vidíme v tom součást zlepšování celkové technické infrastruktury.

Mnoho starostí i mnoho kritiky nám dělá nedobrý a často kritizovaný stav zdravotní péče o obyvatelstvo. Těmito otázkami se v poslední době několikrát zabývaly stranické i státní orgány. V současné době připravujeme operativní i dlouhodobější opatření k zásadnímu zlepšení této situace. Nazrál čas v celém komplexu posoudit podmínky, potřeby i možnosti péče o zdraví lidu, přistoupit novým způsobem k odhalování a mobilizaci vnitřních rezerv našeho zdravotnictví. Ve zbývajících letech 8. pětiletky chceme zabezpečit nejnaléhavější potřeby zdravotnictví nutnými finančními, technickými i materiálovými zdroji, včetně potřeb farmaceutického průmyslu. Nastoupíme kurs na zvýšení podílu občanů v péči o vlastní zdraví. Považujeme za nezbytné přistoupit k účelnějšímu uspořádání sítě zdravotnických zařízení, promyšlenějšímu rozmisťování nákladné moderní techniky, pružnější distribuci léčiv a zdravotnického materiálu a k odstranění zastaralých předpisů.

V zájmu podstatného zkvalitnění zásobování stále dražšími léky a hospodárnějšího využívání budeme muset přehodnotit dosavadní systém přidělování. Musíme hledat cesty, jak zvýšit podíl zdravotnictví na uspokojování jeho potřeb, aby nebylo v takové míře závislé na dotacích ze státního rozpočtu.

K ráznému překonání stávajících nedostatků nás zavazují úspěšné tradice i veliký potenciál lékařské vědy, zdravotnických kádrů i nemalých kapacit zdravotnických zařízení.

Soudružky a soudruzi, jsme si vědomi, že veškerá politika vlády musí být ekonomicky podložena. To ale nevyčerpává naši působnost, odpovědnost a kompetenci. Máme na paměti i starost o celou nadstavbu, o rozvoj socialistické demokracie, o zdokonalování politického systému. Jen v jednotě všech stránek politiky vlády lze dosáhnout, aby naše společnost byla ekonomicky výkonnější, demokratičtější, sociálně spravedlivější a humánnější.

V zájmu dalšího rozvoje socialistické demokracie budeme podporovat aktivizaci Národní fronty a v ní sdružených politických stran, společenských i zájmových organizací. Za zvlášť důležité považujeme prohlubování součinnosti s ústředním výborem Národní fronty ČSSR. Osvědčenou praxí informování vrcholných orgánů Národní fronty o základních záměrech hospodářské a sociální politiky zamýšlíme rozšířit o konzultace k přípravě důležitých opatření a více využívat jejich podnětů.

V návaznosti na jednání celostátní všeodborové konference prohloubíme obsah i formy spolupráce s odbory, které jsou představiteli pracujících a bez nichž nelze za socialismu plnit funkci státu. Za základní formu spolupráce považujeme i nadále společná jednání předsednictva, případně sekretariátu ÚRO, vlády ČSSR nebo jejího předsednictva.

Za zvlášť důležité považujeme podstatné zvýšení úlohy mládeže v procesu urychlení přestavby. Bez její bezprostřední účasti na tvorbě a uskutečňování hospodářské politiky nelze hovořit o skutečné práci s mládeží. Dosavadním způsobem pouhého seznamování s našimi rozhodnutími je získat k aktivitě, ale i k odpovědnosti nedokážeme. Nechceme je stavět před hotové věci, ale radit se s nimi o otázkách práce i studia, správy státu i využívání volného času ke kulturní, technické, tělovýchovné aktivitě. Čeká nás úkol zformulovat koncepci státní politiky směrem k mladé generaci a dát jí právní základ na úrovni zákona.

Ničím nenahraditelné poslání školy při výchově nových pokolení všichni uznáváme a hlásíme se k němu. Ale také zde bylo ještě nedávno více proklamací a ujišťování o dobrých úmyslech než skutečných změn k lepšímu, více různých vyhlášek a pokynů než opravdové pomoci a zásadového řešení konkrétních věcí. Vláda je zajedno s všeobecným názorem, že v dosavadní praxi dál pokračovat nelze. Vážíme si opravdové starostlivosti rodičovské i ostatní veřejnosti o dobrou úroveň přípravy mládeže. Našim občanům není lhostejné, že klesá autorita školy i učitelů, snižuje se prestiž vzdělání, rozmáhá se administrativa, formalismus a průměrnost. Plným právem požadují, aby se do tříd vrátila radost z poznání, do vyučovacích hodin tvořivost a školy opět byly středisky společenské, kulturní a sportovní aktivity.

Země Komenského si nemůže klást nízké, opatrnické cíle. Se ztrátou pozic na tomto klíčovém poli zápasu o budoucnost se smiřovat nemůžeme. Jsme rádi, že stejné stanovisko zastávají i poslanci všech stupňů zastupitelských orgánů včetně Federálního shromáždění.

Situace ve školství, zejména odborném, patří k nejčastěji diskutovaným a nejvíce kritizovaným otázkám. V současné době národní ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže zpracovávají program odstraňování nedostatků, které lze zvládnout v nejbližším období. Potřebujeme vysoce vzdělanou, kulturní, morálně i fyzicky zdravou mládež. Jsme pro náročnost, ale proti přetěžování. Proto požadujeme lepší přizpůsobení obsahu a metod výuky věkové a mentální úrovni žáků a studentů. Nepodceňujeme ani vážnost problémů v materiálně technickém základě školství. Stojíme před dořešením problematiky řízení středních odborných učilišť, zavádění účinného systému celoživotního vzdělávání. Víme, že zůstáváme mnoho dlužni tomu základnímu: zvýšení společenského postavení učitele. Podrobně se těmito otázkami bude zabývat jedno z nejbližších zasedání ústředního výboru naší strany. Na základě výsledků kritické analýzy výchovně vzdělávací soustavy stanoví pro naše školství program zásadního pozvednutí jeho kvality na úroveň požadavků přestavby.

Mezi důležité oblasti sociální politiky počítáme soustavnou péči o rodinu, o podmínky naplňování jejího společenského poslání i dodržování povinností společnosti vůči ní, nejen z hlediska zaměstnanosti žen, ale i předškolní výchovy, bydlení a sociálních podmínek mladých manželství.

V součinnosti s vládami republik usilujeme o důslednou realizaci úkolů v oblasti kultury a umění. Podpoříme úsilí tvůrců o angažovanou, umělecky a ideově hodnotovou tvorbu. Bereme za své úkoly související s naléhavou potřebou modernizace materiálně technické základny kultury, polygrafie, rozhlasu a televize. Také na tomto úseku je nezbytné co nejhospodárněji využívat všech prostředků. Tato celá oblast si zasluhuje i samostatného podrobného projednání.

Citlivě přistupujeme k oprávněným náboženským potřebám věřících a církví, garantovaným ústavou i zákonem. Záleží nám na tom, aby jejich zabezpečení posilovalo dobré vztahy mezi námi, státem a společností. Zároveň bude vláda - a v tom počítáme i s plnou podporou věřících a církví, čelit těm silám ze zahraničí i doma, které by chtěly zneužívat víry i církví k narušování společenského pořádku a k politickým útokům proti státu. Oceňujeme, že většina církví se při příležitostech 70. výročí státnosti přihlásila ke svému podílu odpovědnosti za splnění úkolů stojících před naší společností. Z této společné platformy chceme vycházet při dalším formování o provádění církevní politiky.

Soudružky a soudruzi, zkušenosti z dřívějších pokusů o hospodářskou reformu potvrzují, že nelze mobilizovat veřejné mínění, aktivizovat pracovní kolektivy jen dokonalejším hospodářským mechanismem. Za základní otázku považujeme uplatnění politického přístupu k hospodářským záležitostem, v jednotě materiálních a morálních stimulů, k vyšší pracovní výkonnosti a k spravedlivějšímu rozdělování. Hluboké zásahy do řídícího mechanismu vyžadují zásadní změny politického klimatu v zemi, vytvoření ovzduší tvořivosti, iniciativy, podpory inovacím a podnikavosti.

Stojíme před úkolem zabezpečit organické propojení ekonomické reformy s politikou. V politické oblasti je nezbytnost překonat direktivně administrativní systém neméně důležité, i když mnohem složitější a citlivější. Bude to vyžadovat důsledné dodržování zásady jednotného postupu shora i zdola, souběžného provedení zásadních změn v obsahu i stylu práce na federální úrovni i na úrovni základních článků. Přitom vyšší orgány musí vést nižší ne vydáváním množství usnesení a podrobných instrukcí, ale především přesvědčivým názorným příkladem shora, úrovní znalostí a analýz, v kvalitě přijímaných rozhodnutí a důsledností jejich kontroly.

Nedávno jsme vzpomínali 70. výročí vzniku jednotného československého státu. Znovu jsme si uvědomili, kolika existenčními pouty a vazbami propojila historie životy českého a slovenského národa i ostatních národností. Vzájemnost má své hluboké kořeny a my, federální vláda, učiníme vše, aby se dále prohlubovala, aby oba naše národy vkládaly do společné pokladnice to nejlepší z oblasti vědy, techniky, hospodářství i kultury. V podstatě byly překonány historicky vzniklé rozdíly, nyní jde o to, aby federativní uspořádání vzájemných vztahů českého a slovenského národa fungovalo co nejefektivněji. Budeme usilovat o dosahování co nejlepších výsledků v ekonomickém a společenském rozvoji jednotlivých národních republik i našeho společného státu. V těsné součinnost i s národními vládami se hodláme v plné míře podílet na dalším rozvíjení úlohy národních výborů, jako základního článku našeho politického systému. V neformálním posilování jejich zastupitelských, mocenských a správních funkcí vidíme jednu z hlavních cest demokratizace života naší společnosti. Za rozhodující přitom považujeme. vytváření podmínek pro široký rozvoj a aktivitu základních stupňů národních výborů v obcích a místech. Půjde o posílení jejich politického působení mezi lidmi a pro lidi, o odbourání byrokratického úřadování bez zbytečného papírování, o odstranění všeho, co překáží jejich demokratickému uplatňování ve všech jejich funkcích. Jde nám o to, aby byly masovou školou samosprávy, měly k tomu i potřebnou ekonomickou základnu. Jsme pro posílení jejich vlastních příjmů. Považujeme za nezbytné zavést takový systém jejich hospodaření, který se bude v široké míře opírat o využívání principů samofinancování. Budeme usilovat o důvěru občanů a opírat se o ni. Máme společné cíle a jednotný zájem - blaho a šťastnou budoucnost naší vlasti. Nechceme se uzavírat před konstruktivní kritikou a budeme vděčni za každou dobře míněnou radu. Neodmítáme alternativní návrhy a varianty řešení, jsme to ho názoru, že existence rozdílných názorů, uplatňování socialistického pluralismu stát neoslabuje, ale naopak posiluje. Ať v tom ale nikdo nevidí nerozhodnost a slabost. Ať se nepočítá s ustupováním výhrůžkám a demagogickým tlakům, s pasivním přihlížením narušování našeho právního řádu a rozvracení ústavních institucí. Na pokusy vnitřních i zahraničních nepřátelských sil o destabilizaci a oslabování našeho socialistického zřízení dáme patřičnou odpověď.

Aktuálním a trvalým úkolem vlády je její orientace na přísné dodržování zákonnosti. Vycházíme z toho, že demokracie a zabezpečování občanských svobod předpokládají jednotu práv a povinností včetně pořádku, kázně, dodržování zákonů. To se týká každého a tím více vedoucích pracovníků státních i hospodářských orgánů. Všestranně podpoříme úsilí orgánů činných v trestním řízení, bezpečnosti, prokuratury a soudů o bdělou a důslednou ochranu našeho zřízení, socialistického i osobního majetku, zákonnosti a veřejného pořádku, práv a svobod občanů. Budou novelizovány předpisy o ochraně státního. tajemství s cílem omezit rozsah utajovaných skutečností a současně zajistit jejich účinnější ochranu v souladu s dnešními podmínkami a potřebami.

Klademe si za cíl prohloubit součinnost s Federálním shromážděním, kterému je vláda odpovědna a musí mu skládat ze své činnosti pravidelně účty. Čeká nás rozsáhlý společný úkol - uskutečňování rozsáhlého legislativního programu. V zájmu vytváření podmínek pro důsledné projednávání těchto otázek ve výborech i s voliči, chceme ještě v širší míře využívat i některé netradiční postupy, například posuzovat zákonné akty ve spolupráci se zastupitelskými sbory již ve fázi přípravy.

Energicky budeme prosazovat zvýšení obsahové i formální kvality právních předpisů při současném omezování počtu různých směrnic, zjednodušovat právní regulace ekonomických procesů a upouštět od vydávání právních norem tam, kde je to nadbytečné.

Vláda vychází z trvale platné zásady, že stát je nejlépe řízen tehdy, když se opírá o malý počet výstižných, srozumitelných a dlouhodobě platných zákonů a současně dbá o jejich přísné dodržování.

Příprava ústavy se stává jedním z prioritních úkolů současné fáze přestavby společnosti. V návaznosti na tuto skutečnost je nutno již dnes připravovat rozsáhlý program legislativních prací, protože zásady nové ústavní úpravy se promítnou do všech oblastí právního řádu. Vedle rozsáhlých právních projektů bude vláda přijímat konkrétní opatření na různých úsecích státní správy, která musí přinést v dohledné době reálné výsledky. Týká se to například zjednodušování styku občanů s různými orgány a vyžadování dokladů. Rozhodnější kroky podnikneme proti příjmům z nepoctivých zdrojů. V tom očekáváme podporu všech poctivých občanů, celé Národní fronty i státních orgánů.

V oblasti zahraniční politiky si federální vláda klade za hlavní úkol vytváření příznivějších podmínek pro mírový rozvoj naší socialistické vlasti, pro úspěšnou realizaci procesu přestavby a demokratizace. Základní cíle jsou známé a trvale platné. Považujeme za svou povinnost přispívat svým dílem k tomu, aby se proces uvolňování napětí, odzbrojení, upevňování důvěry a bezpečnosti neustále rozvíjel a stal se nezvratným, aby se v mezinárodních vztazích stále více prosazoval duch nového politického myšlení a prohlubovala se široká mezinárodní spolupráce při řešení všech globálních problémů současného navzájem závislého a propojeného světa. Nadále se budeme podílet na upevňování jednoty a těsné koordinace zahraničně politického postupu zemí Varšavské smlouvy a na realizaci významných mírových návrhů a nových odzbrojovacích iniciativ Sovětského svazu a dalších socialistických zemí zaměřených na řešení klíčového úkolu dneška, na odvrácení války jak jaderné, tak i konvenční.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP